Hotărârea nr. 217/2009

Hotărârea 217/2009 - Încetarea concesiunii, prin renunţare, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Piezişă nr. 28.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea concesiunii, prin renunțare, asupra terenului situat în municipiul

Cluj-Napoca, str. Piezișă nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea concesiunii, prin renunțare, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Piezișă nr. 28 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79585 din 14.04.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune încetarea concesiunii, prin renunțare, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Piezișă nr. 28;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 Iit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 78490 din 07.11.2003, raportat la prevederile cap. IV, art. 10, pct. 10.c.3. din contract, având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Piezișă nr. 28, în suprafață de 39 mp., concesiune aprobată prin Hotărârea nr. 333/23.10.2003 în favoarea doamnei Anca Șugar.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 217 din 28 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)