Hotărârea nr. 215/2009

Hotărârea 215/2009 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75119/43/08.04.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

228769/273/24.03.2009-

DIRECȚIA RELAȚII COMUNITARE ȘI TURISM Amplasare panouri informaționale în zona centrală

67020/306/31.03.2009 -

SC ELECTRICA SA

Amplasare blocuri de măsură și protecție instalație de iluminat public și separarea iluminatului public din posturile de transformare

/ 307/02.04.2009 -

CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA

Amplasare panouri publicitare în municipiul Cluj-Napoca Cartier Mănăștur

188700/311/02.04.2009 - ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A VADULUI FELEACULUI ȘI CLUJULUI

Construire biserică ortodoxă, str. Valea Chintăului nr. 61

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Contrasemnează:


licipiului,

ărmure


Nr. 215 din 28 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)