Hotărârea nr. 214/2009

Hotărârea 214/2009 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor de oportunitate ale

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79160/43/14.04.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al.2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

4651/49 / 22.01.2009 - PUZ-str. Argeș pentru stabilire reglementări în vederea construirii

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN și CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR VIITORUL

177287/228/10.03.2009 - PUZ - str. Tractoriștilor

STAN OVIDIU și asociații

65831/305/22.01.2009 - PUZ- Centru de management integrat al deșeurilor municipiul Cluj-Napoca, zonele Tufele Roșii CONSILIULL JUDEȚEAN CLUJ

192335/341/10.03.2009 - PUZ - str. Dornei - str. Augustin Bunea

HANGA LADISLAU

191418/342/31.03.2009 - PUZ - str. Observatorului

208445/

SC SOCLU SRL (se va ține cont de aliniamentul clădirilor existente pe str. Observatorului).

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 214 din 28 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)