Hotărârea nr. 213/2009

Hotărârea 213/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru două locuinţe unifamiliale cuplate, D+P+E, str. Cezar Petrescu f.nr.; beneficiar: Văcăraş Vitale.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu două locuințe unifamiliale cuplate, D+P+E str. Cezar Petrescu fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -două locuințe unifamiliale cuplate, D+P+E, str. Cezar Petrescu fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 52638 din 15.04.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două locuințe unifamiliale cuplate, D+P+E, str. Cezar Petrescu fn., beneficiar: Văcăraș Vitalie;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 120867/100708 din 16.10.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

A.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - două locuințe unifamiliale cuplate, D+P+E, str. Cezar Petrescu fn., beneficiar: Văcăraș Vitalie, prin care se reglementează cerințele urbanistice pentru construirea a două clădiri de locuințe unifamiliale cuplate, cu D+P+E. Amplasarea pe parcelă se face la min. 4,0 m. de la drum, la min. 2,0 m. de la limita posterioară și la min. 6,0 m. de la limitele laterale. Se asigură accesul auto pe parcelă și parcarea pentru ambele locuințe pe platforme dalate. Vor fi amenajate plantații de agrement și protecție.

In vederea autorizării se va opera în CF dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de “drum” a suprafeței necesare pentru regularizarea circulațiilor iar autorizarea construcțiilor se face numai după realizarea lucrărilor la drumuri.

Se aprobă; POT = 34%, CUT = 0,68. UTR = L3c (POT max. = 35 %, CUT max. = 0,9 ADC/m.p. teren). Spații verzi = 139 mp.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 120867/100708 din 16.10.2008.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 213 din 28 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)