Hotărârea nr. 211/2009

Hotărârea 211/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru două clădiri P+E, sedii firme, str. Tăietura Turcului nr. 47-parc industrial „Tetarom 1”; beneficiare: S.C. Plus S.R.L. şi S.C. Data S.R.L.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu două clădiri P+E, sedii firme

str. Tăietura Turcului nr. 47 - parc industrial “Tetarom 1”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -două clădiri P+E, sedii firme - str. Tăietura Turcului nr. 47 - parc industrial “Tetarom 1” -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74744 din 15.04.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două clădiri P+E, sedii firme - str. Tăietura Turcului nr. 47 - parc industrial “Tetarom 1”, beneficiare: S.C. Plus S.R.L. și S.C. Data S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 208793/175 din 19.02.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - două clădiri P+E, sedii firme - str. Tăietura Turcului nr. 47 - parc industrial “Tetarom 1”, beneficiare; S.C. Plus S.R.L. și S.C. Data S.R.L., prin care se reglementează amplasarea pe parcelă a celor două clădiri cu respectarea distanțelor minime de 6,0 m. de la drumul de incintă, la 40 m. de la limita posterioară și la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă până la limitele laterale. între clădiri se va păstra distanța de min. 10,0 m. Accesul se face din drumul de incintă iar parcarea se rezolvă pe parcelă, pe platforme dalate. Sistematizarea verticală și amenajările de teren vor fi făcute corelat cu amenajările generale ale parcului industrial, pentru asigurarea stabilității versantului și preluarea și canalizarea apelor pluviale. Va fi amenajat spațiu verde, mai ales pe taluzul dinspre muzeu.

Se aprobă P.O.T. = 21% și C.U.T. = 0,4ADC/m.p. teren.

UTR = 10 (P.O.T. max. = 50%). Spații verzi = 1450 m.p.(24%).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 208793/175 din 19.02.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEQJNȚĂ.

Nr. 211 din 28 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)