Hotărârea nr. 210/2009

Hotărârea 210/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru hală prestări servicii, Calea Baciului f.nr.; beneficiar: Meseşan Cornel.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu hală prestări servicii Calea Baciului fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -hală prestări servicii, Calea Baciului fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 407141 din 15.04.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - hală prestări servicii, Calea Baciului fn, beneficiar: Meseșan Cornel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 99880/100647 din 06.11.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - hală prestări servicii, Calea Baciului fn.,

beneficiar: Meseșan Cornel, prin care se reglementează amplasarea pe parcelă cu retragere de peste 1 5 m. de la stradă, la 3.0 m. de la limitele laterale și 2,0 m. de la limita posterioară. Se asigură acces auto și pietonal din Calea Baciului, pe o bretea carosabilă. S-a proiectat platformă de manevră și parcare pentru șapte mașini. Ocuparea terenului se înscrie în valorile permise în zonă - P.O.T. = 29% și C.U.T. = 4,06 m.c./m.p. teren. UTR = A2b (P.O.T. max. = 50% și C.U.T. max. = 10 m.c./m.p. teren.). Spații verzi = 470 m.p. (30,4%).


Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 99880/100647 din 06.11.2008.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 210 din 28 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)