Hotărârea nr. 209/2009

Hotărârea 209/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru locuinţe colective, S+D+P+3E, Calea Turzii nr. 133-str. Brăduţului; beneficiar: Zah Florin.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

locuințe colective cu S+D+P+3E

Calea Turzii nr. 133 - str. Brăduțului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuințe colective cu S+D+P+3E, Calea Turzii nr. 133 - str. Brăduțului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57050 din 15.04.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuințe colective cu S+D+P+3E, Calea Turzii nr. 133 - str. Brăduțului, beneficiar: Zah Florin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 133422/130 din 25.02.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuințe colective cu S+D+P+3E, Calea Turzii nr. 133 - str. Brăduțului, beneficiar: Zah Florin, prin care se reglementează amplasarea pe parcelă a construcției. Se va face sistematizarea verticală cu ziduri de sprijin, rampe de scări și tal uzuri și se va amenaja și planta zona dinspre pârâu pentru protecția malului și agrement.

Se asigură acces auto și pietonal din str. Brăduțului, pe o alee carosabilă de 6,0 m. lățime plus trotuare, trasată pe cele două parcele dinspre stradă, ce aparțin aceluiași proprietar. în vederea autorizării se va opera în C.F. dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de “drum” a suprafeței necesare pentru trasarea aleii de acces. Se proiectează garaj pentru nouă mașini în subsol și parcare la sol pentru cinci mașini aferente celor 12 apartamente.

P.O.T. = 35% și C.U.T. = 1,8. UTR = CM3 - P.O.T. max. = 45% și C.U.T. max. = 1,8 ADC/m.p. teren. Spații verzi = 216 m.p. (31%).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 133422/130 din 25.02.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.

Nr. 209 din 28 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)