Hotărârea nr. 208/2009

Hotărârea 208/2009 - Aprobarea P.U.Z. şi P.U.D., pentru biserică penticostală, D+P+1E, str. Henri Barbusse nr. 63-67; beneficiară: Biserica Penticostală nr. 13.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru biserică penticostală D+P+1E str. Henri Barbusse nr. 63-67

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - biserică penticostală D+P+1E, str. Henri Barbusse nr. 63-67 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 82741 din 22.04.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - biserică penticostală D+P+1E, str. Henri Barbusse nr. 63-67, beneficiară Biserica Penticostală nr. 13;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 61603/304 din 02.04.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu -biserică penticostală D+P+1E, str. Henri Barbusse nr. 63-67, beneficiară Biserica Penticostală nr. 13.

Prin PUZ - se schimbă încadrarea funcțională din U.T.R. = L3a în U.T.R. = CMla subzonă mixtă situată în afara ariilor protejate. Ocuparea terenului: POT max. = 85% iar CUT max. = 2,2 ADC.

Prin PUD - se stabilește amplasarea clădirii, distanța de min. 6,6 m. față de stradă, la 1 m. lateral vest, la cca. 11 m. lateral est și la 3 m. posterior și organizarea interioară a incintei. Accesul din str. H. Barbusse pe zona interioară amenajată. Regimul de înălțime al construcției este D+P+1E. în incintă vor fi amenajate parcări cu dale înierbate, în număr maxim posibil. Zona situată în UTR = VI b se va menține pentru amenajări sportive în zonele rezidențiale. Ocuparea terenului: POT propus = 32 %, CUT propus = 0,77.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 61603/304 din 02.04.2009.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 208 din 28 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)