Hotărârea nr. 194/2009

Hotărârea 194/2009 - Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44658/102 din 02.03.2009 al Serviciului Resurse umane, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

Având avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul resurse umane.

Nr. 194 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXA la Hotărârea nr 194 2009

Regulament de organizare și funcționare a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca

Prezentul Regulament de organizare și funcționare (R.O.F.) este actul administrativ care detaliază modul de organizare a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și a subdiviziunilor sale organizatorice, stabilește regulile de funcționare, politicile și prevederile (atribuțiile) ce revin compartimentelor de muncă din cadrul structurii organizatorice aprobate conform legii.

Prin R.O.F. este stabilit modul de organizare a direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor de muncă din Primărie precum și relațiile ierarhice și de colaborare.

Date de identificare

In sensul Legii nr. 215/2001, republicată. Primăria Municipiului Cluj-Napoca este o structură funcțională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local, dispozițiile primarului, soluționând problemele curente al colectivității locale. în această structură intrând: primarul, viceprimarii, secretarul municipiului și aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

Locațiile Primăriei Municipiului Cluj-Napoca sunt:

 • 1.   Str. Moților nr. 3

 • 2.   Piața Unirii nr. 1-2

 • 3.   Str. St. O Iosif nr. 2-4 si nr. 1-3

 • 4.  Str. Avram iancu nr. 25

 • 5.  Str. Ion Meșter nr. 10 - Primăria de cartier Manastur

 • 6.  Str. Fabricii nr.4 - Primăria de cartier Marasti

 • 7.  Piața Liebcknecht nr.7-8 - Primăria de cartier Iris

 • 8.  Str. Traian Vuia nr.41 - Primăria de cartier Someseni

 • 9.  str. Al. Vlahuta nr. 54-56 - Primăria de cartier Grigorescu

Codul fiscal al Primăriei municipiului Cluj-Napoca este 4305857, contul RO 04 TREZ 21 62 11 60 20 3 XXXXX deschis la BN trezoreria Cluj.

Administrația publică în municipiul Cluj-Napoca se organizează și funcționează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii. Acest drept se exercita de consiliul local și primar, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența altor autorități publice.

Structura de conducere a Primăriei este constituită din Primar - autoritate executivă, viceprimari, secretar, conducătorii direcțiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor de muncă asa cum sunt definite in structura organizatorică aprobată conform legii.

Conform organigramei si a Statului de funcții al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, asa cum au fost aprobate prin HCL nr. 437/2007, cu modificările si completările ulterioare, situația posturilor aprobate este:

Total:

din care

demnitari

- funcționari publici

 • -  de conducere

de execuție

personal contractual

 • -   de conducerea

de execuție

Subdiviziunile manageriale si subdiviziunile executive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca asa cum au fost stabilite de către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca sunt:

101


SERVICIUL PROTECȚIE CIVILĂ, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ; P.S.I.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Str. Moților nr. 1 -3, camera 21

Nr. de posturi - total: 8 din care:         — funcții publice:         0

— personal contractual: 8

Este subordonat: Primarului

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  protecția civilă are misiunea de a asigura cetățenilor protecție împotriva efectelor dezastrelor naturale și acțiunilor militare pe timp de pace, criză și război, potrivit legii;

 • 2.  protecția civilă are misiunea asigurării promovării, îmbunătățirii, securității și sănătății în muncă a angajaților (lucrătorilor);

 • 3.  prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor, salvarea și protecția salariaților, salvarea bunurilor împotriva efectelor determinate de incendii la clădirile din patrimoniu, potrivit legii;

 • 4.  organizează, coordonează și îndrumă activitățile referitoare la pregătirea economiei și a teritoriului pentru apărare, ce se desfășoară în cadrul instituției potrivit legii.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  propune Consiliului local, structura organizatorică de protecție civilă;

 • 2.  asigură și realizează măsurile pentru înștiințarea și alarmarea populației în cazul atacurilor din aer sau dezastrelor;

 • 3.  culege, prelucrează, stochează, studiază și analizează datele și informațiile referitoare la protecția civilă;

 • 4.   stabilește posibilitățile de adăpostire a populației și salariaților în situații speciale;

 • 5.  asigură întreținerea și verificarea sistemului de alarmare al municipiului Cluj-Napoca, întocmește contracte în acest sens;

 • 6.  asigură gestionarea, depozitarea și întreținerea aparaturii și a materialelor de protecție civilă;

 • 7.  asigură verificarea și întreținerea fondului de adăpostire, comunică și urmărește întreținerea acestora;

 • 8.  asigură, verifică aplicarea măsurilor de instruire și pregătire pentru situații de urgență a salariaților instituției conform legislației în vigoare;

 • 9.  controlează aplicarea normativelor și măsurilor de prevenire p.s.i. la nivel de instituție și face propuneri pentru îmbunătățirea activității de p.s.i.

 • 10. întocmește anual contracte pentru întreținerea mijloacelor de apărare și stingerea incendiilor;

 • 11. participă la pregătirea și desfășurarea exercițiilor și antrenamentelor de protecție civilă;

 • 12. asigură resursele materiale si documentele necesare pentru realizarea activității;

 • 13. elaborează tematici și instrucțiuni pentru toate fazele de instruire în domeniul situațiilor de urgență;

 • 14. păstrează toate documentele care certifică organizarea și desfășurarea instruirii personalului în domeniul situațiilor de urgență;

 • 15. identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 16. elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 17. elaborează instrucțiuni proprii, ținând seama de particularitățile activităților locurilor de muncă;

 • 18. propune atribuții și responsabilități în domeniul securității și sănătății muncii;

 • 19. elaborează tematici pentru toate fazele de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 20. elaborează programul de instruire - testare la nivelul instituției;

 • 21. participă la cercetarea evenimentelor conform competențelor legale;

 • 22. elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din instituție în conformitate cu legea.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  întocmește Planul de intervenție în caz de incendiu la clădirile primăriei;

 • 2.  întocmește Planul de protecție civilă al municipiului;

 • 3.  întocmește referate, dispoziții și HCL;

 • 4.  întocmește situația cu rezerviștii mobilizați la locul de muncă;

 • 5.  elaborează tematici de pregătire a salariaților pentru situații de urgență;

 • 6.  verifica starea de operativitate a adăposturilor de protecție civilă;

 • 7.  verifică sistemul de înștiințare-alarmare al municipiului Cluj-Napoca;

 • 8.  întocmește carnetul de mobilizare al municipiului;

 • 9.  participă la Comisiile de recrutare încorporare a municipiului.

 • 10. îndrumă și controlează modul de respectare a legislației de sănătate și securitate a muncii;

 • 11. efectuează instructajul general de securitate și sănătate în muncă la angajare;

 • 12. aplicarea legilor privind realizarea măsurilor de protecție civilă, securitate și sănătate în muncă; psi, pregătirea economiei și teritoriului pentru apărare.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  îndrumă și controlează activitățile în domeniul securității și sănătății muncii , protecție civilă și p.s.i.

 • 2.  încheie acte de constatare, note de control în domeniul securității și sănătății în muncă ; p.s.i.

 • 3. Organizează și duce la îndeplinire toate atribuțiile serviciului.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  primește adrese, note interne de la toate compartimentele din instituție;

 • 2.  transmite Note interne și acte cu rezoluția conducerii la toate compartimentele;

 • 3.  primește adrese, documente de la Centrul Militar Zonal Cluj, Inspectoratul pentru situații de urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, Instituția Prefectului și alte instituții din muncipiului Cluj-Napoca;

 • 4.  expediază răspunsuri la sesizări persoane fizice și juridice;

 • 5.  transmite documente aprobate de primar tuturor compartimentelor, societăților comerciale, instituțiilor publice din municipiul Cluj-Napoca;

 • 6.  relații cu toate compartimentele din cadrul primăriei;

 • 7.  îndrumare și control în domeniul securității și sănătății în muncă, protecție civilă și p.s.i.

 • 8.  Relații cu autorități și instituții publice ca: Inspectoratul teritorial de muncă, Inspectoratul pentru situații de urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, OMEPTA, Prefectura;

 • 9.  relații cu persoane fizice și juridice când este cazul.

102


Serviciul Resurse umane


 • A. Datele de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația in care isi desfășoară activitatea: str. Moților, nr. 3, cam. 99; telefon 596030/interior: 1020, 1021 sau 0264/430.240.

Număr de posturi: total 11 din care

funcții publice:                      11

personal contractual:              0

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca:

 • B. Misiunea si scopul Serviciului Resurse Umane: asigură elaborarea si punerea in aplicare a politicilor de resurse umane si a procedurilor de lucru.

 • C. Activități si atribuții ce revin Serviciului de Resurse umane

 • 3.1. Angajarea si integrarea salariatilor

 • a) recrutare

 • b) selecție

 • c) integrare

 • 3.2. Motivarea salariatilor

 • a) evaluarea posturilor

 • b) salarizarea

 • c) motivarea nesalariala

 • 3.3. Organizarea resurselor umane

 • a) analiza si reevaluarea posturilor

 • b) elaborarea documentelor organizationale (Regulamentul Intern, R.O.F., C.C.M., Stat de funcții, organigrama)

 • 3.4. Gestiunea personalului

 • a) elaborarea, completarea si negocierea C.C.M si C.I.M.

 • b) gestiunea carnetelor de munca, a dosarelor profesionale si de personal;

 • c) gestiunea bazei de date a evidentei personalului

 • d) elaborarea de documente de evidenta a personalului.

 • 3.5. Planificarea resurselor umane

ajpregatirea/perfectioanrea salariatilor

b) promovarea salariatilor

 • 3.6. Evaluarea performantelor resurselor umane

 • a) evaluarea performantelor profesionale individuale;

 • b) avaluarea aptitudinala;

 • c) evaluare medicala.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  întocmește referate, note prin care propune primarului municipiului Cluj-Napoca elaborarea politicilor in domeniul resurselor umane.

 • 2.  Propune Primarului municipiului Cluj-Napoca procedurile de lucru privind realizarea activitatilor Serviciului de Resurse umane prin punerea in aplicare a politicilor si procedurilor din domeniul resurselor umane.

 • 3.  Răspunde de punerea in aplicare întocmai a actelor elaborate de Consiliul Local si Primar precum si a legilor ce reglementează domeniul resurselor umane.

 • 4.  Răspunde de informarea la timp a salariatilor cu privire la politicile si prevederile stabilite de către primar in domeniul resurselor umane.

 • E. Competente

 • a) verifica modul de aplicare si respectare a prevederilor R.I., C.C.M. aplicabil, propunând primarului municipiului Cluj-Napoca masurile care se impun pentru respectarea lor;

 • b) verifica actele si documentele care au stat la baza intocmirii dosarului profesional si a dosarelor personale ale salariatilor.

6. Sistemul de relații:

 • •  intern - cu salariatii instituției / compartimente de munca, servicii publice din subordinea Consiliului Local;

 • •  extern - persoane fizice care candidează pentru ocuparea unor posturi vacante sau care solicita in scris documente sau informații

 • •  persoane juridice: Consiliul Județean, Prefectura, I.N.A, I.T.M., A.J.O.F.M., Casa de pensii, A.N.F.P., instituții de invatamant de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Petru Maior, nr. 3, camera 99.

Nr. de posturi - total: 2            din care:                  — funcții publice:         2

— personal contractual: 0

Este subordonat: Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Prevenirea scurgerii informațiilor clasificate.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 3.1. întocmește și propune spre aprobare Primarului municipiului Cluj-Napoca și răspunde, deasemenea, de respectarea „Programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate deținute de Primăria municipiului Cluj-Napoca” în conformitate cu prevederile H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România; H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

 • 3.2. Prin programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate deținute de Primăria Cluj-Napoca se vor prevedea:

 • a)  obiectivele programului;

 • b)  elementele generale privind informațiile clasificate deținute de Primăria municipiului Cluj-Napoca;

 • c)  locuri unde se concentrează, de regulă ori temporar, date, informații, documente clasificate sau se desfășoară astfel de activități și măsurile de protecție necesare;

 • d)  lista funcțiilor care necesită acces la informațiile clasificate, cu respectarea strictă a principiului „nevoii de a cunoaște” ;

 • e)  persoanele desemnate să îndeplinească atribuții pe linia protecției activităților, datelor, informațiilor și documentelor clasificate;

 • f)   lista cu persoanele care au sau urmează să aibă acces la informațiile clasificate;

 • g)  măsuri de protecție fizică a clădirilor, spațiilor/locurilor unde se păstrează sau se concentreză informațiile clasificate și se desfășoară astfel de activități, cu dotările necesare;

 • h)  stabilirea și identificarea pericolelor în domeniul protecției informațiilor clasificate, a posibilelor atacuri ori amenințări la adresa securității sistemului/rețelelor informatice;

 • i)   stabilirea de măsuri de protecție împotriva sustragerii, observării, ascultării informațiilor clasificate;

 • j)   modul de soluționare a cazurilor de încălcare a reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate;

 • k)  măsuri de instruire și de educație protectivă a persoanelor care au atribuții pe linia informațiilor clasificate și a celor care au acces la astfel de informații;

 • D. Responsabilități:

Răsunde de întocmirea, actualizarea și repectarea Programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate deținute de Primăria municipiului Cluj-Napoca.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă: controlează modul în care este respectat Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate deținute de Primăria municipiului Cluj-Napoca și stabilește măsuri obligatorii de respectat în acest domeniu pentru persoanele care vin în contact cu informațiile clasificate.

 • F.  Sistemul de relații al compartimentului de muncă: relații directe cu compartimentele de muncă din instituție care dețin, utilizează sau întocmesc documente clasificate.

Relații directe cu instituții sau organizații din exterior care primesc sau expediază documente clasificate.

103


SERVICIUL AUDIT INTERN


 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nr. de posturi-total: 10           din care:         — funcții publice:         10

— personal contractual: 0

Este subordonat: PRIMARULUI

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă: Asigurarea obiectivă și consilierea destinate să îmbunătățească activitatea instituției și să sprijine îndeplinirea obiectivelor acesteia.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Atribuțiile compartimentului de muncă sunt stabilite prin Legea nr. 672/2002 privind audiul public intern și OMFP nr.38/2003 care aprobă Normele metodologice de aplicare a acesteia (aplicarea normelor generale de audit public intern, ghidul procedural, carta auditului intern), după cum urmează:

 • a)  elaborarea normelor metodologice specifice primăriei, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);

 • b)  elaborarea proiectului planului anual de audit public intern la nivelul instituției (primăriei);

 • c)  efectuarea de misiuni de audit public intern (de regularitate, sistem sau performanță) asupra tuturor activităților desfășurate în instituție, inclusiv în alte entități subordonate sau care beneficiază, sub diverse forme, de finanțare de la bugetul local, cu privire la:

 • d)  formarea și utilizarea fondurilor publice, administrarea patrimoniului public;

 • e)  evaluarea sistemelor de management financiar și control sub aspectul transparenței și conformității cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

 • f)   auditarea , cel puțin o dată la trei ani, a următoarelor activități (fără a se limita la acestea):

 • - angajamente bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

 • - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al municipiului;

 • - constituirea veniturilor publice ;

 • - alocarea creditelor bugetare;

 • - sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

 • - sistemul de luare a deciziilor;

 • - sistemele de conducere și control precum și riscurile asociate acestor sisteme;

 • - sistemele informatice.

 • g)  informarea structurii teritoriale a UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

 • h)  raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din misiunile de audit efectuate;

 • i)   elaborarea raportului anual al activității de audit public intern;

 • j)  verificarea respectării normelor, instrucțiunilor precum și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice subordonate și inițierea de măsuri corective necesare în cooperare cu conducătorii entităților publice în cauză.

 • 2. Efectuarea de misiuni de consiliere în conformitate cu Normele privind organizarea și exercitarea activității de consiliere aprobate prin OMFP nr. 1702/2005.

 • 3. Efectuarea altor acțiuni dispuse de conducătorul instituției.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor specifice compartimentului;

 • 2.  îndeplinirea obiectivelor instituției.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă: Independență deplină în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege pentru realizarea misiunilor de audit intern.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  Din punct de vedere ierarhic compartimentul este, potrivit prevederilor legale, în directa subordonare a conducătorului instituției.

 • 2.  Relațiile funcționale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din instituție de la care primește informațiile solicitate în desfășurarea misiunilor de audit cuprinse în: fișe posturi salariați, proceduri de lucru, alte documente specifice activității fiecărui compartiment.

 • 3.  Informațiile transmise către compartimentele din Primărie sunt conținute de documentele specifice misiunilor de audit: notificări, minute ale ședințelor de deschidere și închidere ale misiunilor, fișe de identificare și analiză a problemelor (FIAP-uri), proiecte ale rapoartelor de audit, rapoarte de audit.

 • 4.  Compartimentul primește și transmite celorlalte compartimente din Primărie și alte informații cuprinse în: note

interne, referate etc.

 • 5.  Relațiile de control constau în efectuarea de misiuni de audit asupra tuturor activităților care se desfășoară în cadrul instituției conform planului anual sau de misiuni cu caracter excepțional ( ad-hoc) dispuse de către conducătorul instituției.

 • 6.  în cadrul relațiilor de reprezentare, în efectuarea misiunilor de audit, compartimentul de audit reprezintă conducătorul instituției.

 • 7.  Pe plan extern relațiile serviciului de audit public intern se stabilesc cu autorități și instituții publice - entități publice de subordonare locală (regii autonome, instituții publice), persoane juridice de drept public finanțate de la bugetul local, alte autorități publice centrale și locale - persoane juridice private - asociații și fundații care beneficiază de fonduri de la bugetul local, societăți comerciale partenere (colaboratoare) - organizații internaționale - organizații partenere sau organisme prin care se derulează fonduri structurale comunitare.

 • 8.  Compartimentul de audit public intern primește de la entitățile din exterior informațiile pe care le consideră relevante în desfășurarea misiunilor de audit, conținute în documentele pe care acestea le întocmesc în activitatea de gestionare a fondurilor din bugetul local (statut, organigramă, fișe posturi salariați, regulamente de organizare și funcționare, balanțe și bilanțuri privind activitatea desfășurată, documente financiar - contabile etc.). La rândul său compartimentul de audit public intern transmite entităților din exterior informații specifice misiunilor de audit pe care le desfășoară cuprinse în: notificări, minute ale ședințelor de deschidere și închidere a misiunilor, fișe de identificare și analiza problemelor, proiecte ale rapoartelor de audit, rapoarte de audit.

104


Serviciul Strategii de Informatizare

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: sediul str. Moților, nr. 1-3, cam. 55-56 Nr. de posturi - total:

20 persoane

 • — funcții publice:         16

 • — personal contractual:   4


din care:

Este subordonat: primarului

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă: realizarea unui sistem informatic integrat care sa ofere toate facilitățile pentru desfasurarea activitatii din cadrul adminsitratiei publice in vederea oferirii de servicii prompte si de calitate către populație, transparenta si deschidere către cetateni

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. asigurarea funcționarii optime a componentelor active si pasive de infrastructura asigurarea funcționarii optime a softurilor si aplicațiilor, precum si gestionarea bazelor de date

 • 2. asigurarea conexiunilor intre sedii, precum si a serviciului de internet

 • 3. asistarea implementării de softuri si aplicații noi, precum si a instruirii personalului in vederea utilizării optime a aplicațiilor

 • 4. gestionarea sistemului informatic al instituției

 • 5. dezvoltarea si realizarea integrabilitatii sistemului

 • D. Responsabilități: asigurarea bunei funcționari a sistemului informatic in ansamblul sau (infrastructura, comunicații, soft, baza de date)

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  adminstrarea sistemului informatic in totalitate

 • 2.  hardware

 • 3.  software

 • 4.  baze de date

 • 5.  stabilirea regulilor de exploatare, a acceselor si restricțiilor in sistem si in afara sistemului

 • 6.  gestionarea componentelor si dotărilor in sistem

 • 7.  stabilirea necesităților pentru dezvoltarea si extinderea sistemului

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  relații de colaborare cu toate compartimentele la toate nivelele din punct de vedere informatic

 • 2.  relații de colaborare cu furnizorii de componente SI (hard, soft) si de servicii informatice

 • 3.  supervizare pentru toate compartimentele privind SI

 • 4.  relație de subordonare primarului

105 SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENTA (S.V.S.U)

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Nr. de posturi - total: 10           din care:         — funcții publice:         8

— personal contractual: 2

Este subordonat: direct Primarului

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  S.V.S.U ființează în baza H.C.L. Nr. 67/28.02.2006 având ca misiune de bază: preîntâmpinarea, reducerea și eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora

 • 2.  Scopul activității îl reprezintă protecția populației, mediului și a bunurilor și valorilor.

 • 3.  Misiunea și scopul se îndeplinesc prin activitatea de prevenire.

 • 4.  Formele activității de prevenire sunt controlul, asistența tehnică de specialitate, verificarea și informarea preventivă a populației.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  asigurarea respectării prevederilor actelor normative și ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor și prevenirea situațiilor de urgență;

 • 2.  identificarea, evaluarea și analizarea pericolelor potențiale, prin aprecierea posibilităților de apariție a lor și a consecințelor acestora asupra vieții oamenilor, mediului și bunurilor materiale;

 • 3.  informarea oportună a factorilor de decizie privind identificarea potențialilor factori de risc ce pot genera situații de urgență;

 • 4.  conștientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informații dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat și alte persoane interesate sau implicate;

 • 5.  informarea populației și a salariațiilor privind pericolele potențiale, precum și modul de comportare în situații de urgență.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de situații de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca;

 • 2.  culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la situațiile de urgență;

 • 3.  informarea și pregătirea prevenitivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele (resursele) de protecție puse la dispoziție, obligațiile ce îi revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgență;

 • 4.  înștiințarea autorităților publice și locale privind potențiala apariție a unor situații de urgență, precum și monitorizarea și participarea la gestionarea acestora;

 • 5.   identificarea măsurilor pentru protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și artistice, precum și a mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență;

 • 6.  participarea la limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  S.V.S.U asigură punerea în practică a dispozițiilor primarului privind acțiunile specifice prevenirii situațiilor de urgență, având la bază investirea personalului în calitate de inspectori de specialitate, cu exercițiul autorității publice.

 • 2.  La nivelul S.V.S.U se întocmește Planul de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca supus spre aprobare Consiliului Local. Se actualizează anual.

 • 3.  Din analiza factorilor de risc identificați, conform concluziilor ce rezultă, se întocmesc Graficul de control și Graficul de informare publică având la bază Programul de măsuri în vederea acordării asistenței pentru prevenirea situațiilor de urgență la gospodăriile populației, evidenței operatorilor economici din subordinea Consiliului Local și instituțiile publice din sectorul de competență.

 • 4.  Programul de măsuri este întocmit de către șeful S.V.S.U - grafic, desfășurat pe un an calendaristic, aprobat de primar. Pe baza lui se desfășoară activitățile de control, asistență tehnică de specialitate, verificare și informare preventivă a populației.

 • 5.  în urma acestor activități, analizându-se concluziile, se propun primarului măsurile legale ce se impun pentru prevenirea apariției unor noi factori de risc sau situații de urgență.

 • 6.  Pe timpul monitorizării și gestionării situațiilor de urgență, personalul S.V.S.U face parte din Comitetul Local pentru Situații de Urgență (șeful serviciului) și din Centrul Operativ cu activitate temporară Ia nivelul municipiului Cluj-Napoca (inspectorii și personalul contractual), desfășurând activități specifice de sprijin, informare și coordonare.

 • 7.  S.V.S.U asigură îndeplinirea ordinelor și dispozițiilor pe linie de specialitate transmise de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pe baza rezoluțiilor președintelui Comitetului Local, respectiv primarul municipiului Cluj-Napoca.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  Conform legislației în vigoare - în principal OM AI 718/2005 și 0MA1 160/2007 - din punct de vedere teritorial, sectorul de competență al S.V.S.U este identic cu teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca.

 • 2.  In acest sector, competența de a derula activități specifice de către S.V.S.U se reflectă în prevederile “Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de

serviciile voluntare pentru situații de urgență”.

 • 3.  S.V.S.U are competența să rezolve și/sau să participe la soluționarea petițiilor cetățenilor. Pentru aceasta, execută verificarea la fața locului, această activitate având ca urmare întocmirea unei note de constatare. Aceasta stă la baza recomandărilor privind soluționarea legală a petițiilor.

 • 4.  S.V.S.U execută dispozițiile primarului municipiului Cluj-Napoca și participă la activitățile comune aparatului de specialitate al acestuia.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Sistemul de relații al serviciului funcționează pe principiile

 • 1.   respectării legii;

 • 2.   ierarhizării;

 • 3.   colaborării;

 • 4.   responsabilității;

 • 5.  implicării active

în baza acestor principii, personalul S.V.S.U:

 • 1.  promovează respectarea prevederilor actelor normative și aplicarea acestora în sectorul de competență;

 • 2.  execută dispozițiile primarului și asigură punerea în practică a hotărârilor Consiliului Local pe linie de specialitate;

 • 3.  răspunde solicitărilor celorlalte compartimente pentru rezolvarea petițiilor și cererilor cetățenilor, precum și în cadrul comisiilor pentru constatarea și rezolvarea situațiilor care au legătură cu competențele serviciului, apărute pe teritoriul administrativ al municipiului;

 • 4.  face propuneri privind justa și legala rezolvare a problemelor, formulând și variante de răspuns pe care le înaintează spre aprobare și/sau semnare primarului;

 • 5.  se autosesizează și inițiază demersurile legale pentru rezolvarea oportună a problemelor nou apărute.

PRIMAR

106


Biroul Managementul calitatii

Nr. de posturi - total: 6 din care:

 • - funcții publice:           0

 • - funcții contractuale:     6


Este subordonat: primarului

- Compartiment de muncă nou înființat, toate posturile fiind vacante.

107


Biroul Relații si Informații Externe

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Motilorl-3, camera 51

Nr. de posturi - total: 6            din care:         — funcții publice:                  5

— personal contractual:            1

Este subordonat: direct primarului

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  Reprezentarea in plan extern a instituției

 • 2.  Organizarea/coorganizarea evenimentelor de relații externe desfășurate sub egida Primăriei si a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.   Inițierea, implementarea si evaluarea proiectelor bilaterale/trilaterale din domeniul relațiilor externe cu orașe partenere ale municipiului Cluj-Napoca

 • 2.   Menținerea relațiilor de buna colaborare cu reprezentanții orașelor infratite municipiului Cluj-Napoca

 • 3.   Identificarea de noi orașe partenere ale municipalității clujene si supunerea, spre aprobare a propunerilor de infratire/colaborare

 • 4.   Supunerea spre aprobare a noilor cereri de infratire/colaborare venite din partea unor orașe din străinătate

 • 5.   Organizarea vizitelor oficiale ale delegațiilor straine/misiunilor diplomatice străine in municipiul nostru

 • 6.   Organizarea vizitelor si delegațiilor municipalității clujene in străinătate

 • 7.   Asigurarea traducerii din/in limba engleza, franceza, germana, italiana a discuțiilor purtate in cadrul vizitelor oficiale de către delegațiile din străinătate la Primăria municipiului Cluj-Napoca (ambasadori, investitori străini, reprezentanți ai unor instituții de cultura si arta, instituții de invatamant, persoane private etc.)

 • 8.   Inițierea proiectelor HCL care tin de domeniul relațiilor externe

 • 9.   Traducerea corespondentei oficiale a instituției si alcătuirea răspunsurilor ce se impun prin colaborarea cu departamentele de resort

 • 10. Întreținerea relațiilor cu Ambasadele si misiunile diplomatice din Romania

 • 11.  Asigurarea traducerii materialelor pentru pagina de internet a Primăriei municipiului Cluj-Napoca si asigurarea actualizării acesteia

 • 12. Contribuirea la organizarea conferințelor de presa ale primarului, care au ca subiect relații internaționale

 • 13. Asigurarea transparentei si a liberului acces al presei si al cetățenilor la informațiile de interes public, conform legii 544/2001, in probleme legate de relațiile internaționale ale municipalității clujene

 • 14. Co-organizarea evenimentelor oficiale prilejuite de derularea unor proiecte europene (exemple: sărbătorirea zilei de 9 mai- Ziua Europei; sesiuni de specializare pe teme de relații externe)

 • 15. Organizarea de proiecte in colaborare cu centrele culturale străine din municipiul Cluj-Napoca

 • 16. Actualizarea permanenta a bazei de date pe relații externe

 • 17. Soluționarea zilnica a solicitărilor petentilor care au legătură cu relațiile externe

 • 18. Reprezentarea instituției la diferite acțiuni din domeniul relațiilor externe

 • 19. Colaborarea cu Biroul de informare pentru investitori la intocmirea unei baze de date privind potențialul de investiții străine in municipiul Cluj-Napoca

 • 20. Colaborarea cu instituțiile publice si private care au drept scop atragerea de investiții străine in municipiul Cluj-Napoca

 • 21. Oferirea impreuna cu Biroul de informare pentru investitori de consultanta primara reprezentațiilor firme străine care doresc sa investească in municipiul Cluj-Napoca

 • 22. Asigurarea arhivarii actelor care tin de relații externe

 • 23. Exercitarea oricăror alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului

 • D. Responsabilități:

 • 1.  de intocmire a documentelor

 • 2.  de implementarea/ execuție a sarciniilor de munca rezultate din indeplinirea atribuțiilor

 • 3.  de auto-evaluare a activitatiilor depuse la nivel strategic si operațional

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă: supune spre aprobare primarului si Consiliului Local proiectele inițiate

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • •  relații de colaborare cu departamentele interne ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca

 • •   relații de colaborare/supervizare cu alte instituții,organizații,cetateni etc.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația in care isi desfasoara activitatea: sediul din P-ta Unirii nr.l, camera nr. 10 si 28

Nr. de posturi-total: 9         din care:     -funcții publice:           8

-personal contractual:      1

Este subordonat: secretarului municipiului, viceprimarilor si primarului.

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă: Serviciul asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor stabilite prin lege in sarcina consiliilor locale.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  indruma si sprijină asociațiile de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc si spatiilor cu alta destinație decât cea de locuința in scopul infiintarii asociațiilor de proprietari, in condițiile legii;

 • 2.  intocmeste si distribuie materiale informative de interes pentru asociația de proprietari,prin care contribuie la buna desfășurare a activitatii acestora;

 • 3.  soluționarea reclamatiilor, petițiilor primite de la cetateni, in termenele si condițiile stabilite de lege

 • 4.  organizează, in colaborare cu organizații neguvernamentale seminarii de instruire pentru președinții si administratorii de condominii;

 • 5.  organizează si asigura exercitarea controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitatii asociațiilor de proprietari;

 • 6.  confirma achitarea la zi a cheltuielilor prin dovada eliberata de președintele comitetului executiv si de administratorul asociației, in situația in care proprietarii doresc sa-si instraineze apartamentele sau spatiile cu alta destinație;

 • 7.  indruma si sprijină asociațiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a cadrului legal incident;

 • 8.  in situația in care comitetul executiv al asociației de proprietari si președintele acesteia nu isi indeplinesc obligațiile ce le revin potrivit prevederilor legale organizează cu sprijinul unui comitet de inițiativa din cadrul asociației o adunare generala care va dezbate problemele ivite in activitatea asociației de proprietari si daca este cazul, vor organiza chiar noi alegeri;

 • 9.  asigura atestarea administratorilor de condominii din municipiul Cluj-Napoca, in baza art.7, alin.2 din O.G. nr.85/2001, art.58, lit.e) din H.G. nr.400/2003 si H.C.L. Cluj-Napoca nr. 213/02.07.2003 prin intermediul comisiei de atestare formata din specialiști in domeniul fmanciar-contabil si al legislației muncii;

 • 10. intocmeste baza de date informatica cu asociațiile de proprietari si conducerile acestora si o actualizeaza periodic

 • 11. asigura arhivarea documentelor create, conform prevederilor nomenclatorului arhivistic al instituției;

 • 12. constatarea contravențiilor prevăzute de Legea nr. 23/2007, H.C.L. nr. 213/02.07.2003 art. 3 si aplicarea sancțiunilor;

 • 13. asigura, in timpul alegerilor locale, generale si a referendumurilor coordonarea logistica.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  soluționează toate adresele inregistrate la registratura generala a instituției care vizeaza atribuții sale;

 • 2.  asigura arhivarea documentelor create conform nomenclatorului arhivistic al instituției;

 • 3.  respecta si asigura punerea in aplicare a legislație incidente, a regulilor stabilite;

 • 4.  propune primarului masurile necesare si legale pentru soluționarea diverselor cazuri instrumentate;

 • 5.  propune masuri pentru imbunatatirea activitatii proprii;

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.   serviciul asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor pe linia sprijinirii asociațiilor de proprietari,

 • 2.  indeplinirea atribuțiilor pentru organizarea alegerilor locale, generale si a referendumurilor.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  serviciul colaborează cu toatre compartimentele de munca din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca si soluționează sesizările din aria sa de competenta, conform procedurilor sale interne;

 • 2.  serviciul colaborează cu organismele similare din tara, cu autoritatile județene, organele de politie, parchete, instanțe judecătorești, autoritati ale administrației centrale si eliberează actele administrative solicitate, sau efectuează operațiunile tehnico materiale solicitate.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația in care isi desfasoara activitatea: sediul din P-ta Unirii nr. 1, cam 29 si 29/A.

Nr. de posturi - total:      8 din care: - funcții publice:         8

- personal contractual:    0

Este subordonat: secretarului municipiului, viceprimarilor si primarului.

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

Serviciul Autoritate Tutelara asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor trasate in sarcina autoritatii tutelare de Codul Familiei si celelalte acte normative incidente, precum si celorlalte sarcini trasate de conducerea instituției.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Instituie tutela pentru persoanele puse sub interdicție judecătoreasca;

 • 2.  Instituie curatela pentru reprezentarea/asistarea minorului la incheierea actelor juridice, pentru diverse situații in care părinții sunt in imposibilitatea sa-si exercite atribuțiile ce le revin fata de persoana si bunurile copilului;

 • 3.  Instituie curatela pentru reprezentarea/asistarea adultilor in situațiile prevăzute de art.146 si art.152 din Codul Familiei;

 • 4.  întocmește ancheta sociala pentru incredintarea minorului unuia dintre părinți in cazurile de divorț, reglementarea vizitării minorului;

 • 5.  Efectuează ancheta sociala pentru obținerea dispensei de varsta la incheierea căsătoriei pentru minore;

 • 6.   Se pronunța cu privire la stabilirea domiciliului minorului in situația in care o cere pregătirea lui profesionala .(Art.102 Codul familiei);

 • 7.  Se pronunța cu privire la stabilirea pe cale administrativa a numelui si prenumelui copilului, in situația in care exista divergente intre părinți;

 • 8.  încuviințează acțiunea de schimbare a numelui si prenumelui copilului inițiata de tutore. (Ordonanța de Urgenta nr.41/2003);

 • 9.  încuviințează părintele decăzut din drepturile părintești sa intretina legaturi personale cu copilul. ( Art.lll Codul familiei);

 • 10. Verifica permanent modul in care parintii/tutorele/curatorul, isi indeplinesc sarcinile ce le revin cu privire la persoana si bunurile copilului. (Art. 108 Codul familiei);

 • 11. Initieaza acțiuni la instanța in vederea punerii sub interdicție judecătoreasca a minorilor bolnavi psihici;

 • 12. Asista vârstnicii la incheierea unor contracte de intretinere;

 • 13. Medieaza conflicte ce pot sa apara in derularea contractelor de intretinere incheiate de vârstnici;

 • D. Responsabilități:

 • 1.  soluționează toate adresele inregistrate la registratura generala a instituției care vizeaza autoritatea tutelara;

 • 2.  intocmeste anchetele sociale solicitate de parchete, instanțele judecătorești,

 • 3.  intocmeste proiectele de dispoziție necesare protecției drepturilor copilului/varstnicului;

 • 4.  asigura arhivarea documentelor create conform nomenclatorului arhivistic al instituției;

 • 5.  respecta si asigura punerea in aplicare a legislație incidente, a regulilor stabilite;

 • 6.  propune primarului masurile necesare si legale pentru soluționarea diverselor cazuri instrumentate;

 • 7.  propune masuri pentru imbunatatirea activitatii proprii;

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

- serviciul asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor ce revin autoritatii tutelare (conform prevederilor Legii nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, primarul unitatii administrativ teritoriale este autoritatea tutelera) ca reprezentant al statului in unitatea administrativ teritoriala.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  serviciul colaborează cu toate compartimentele de munca din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca si soluționează sesizările din aria sa de competenta, conform procedurilor sale interne;

 • 2.  serviciul colaborează cu organismele similare din tara, cu autoritatile județene, organele de politie, parchete, instanțe judecătorești, autoritati ale administrației centrale si eliberează actele administrative solicitate, sau efectuează operațiunile tehnico materiale solicitate.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația in care isi desfasoara activitatea: sediul din P-ta Unirii nr.l

Nr. de posturi-total:8        din care:       -funcții publice:           0

-personal contractual:     8

Este subordonat: secretarului municipiului, viceprimarilor si primarului.

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Serviciul asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor stabilite prin lege pe linia evidentei, păstrării, folosirii documentelor create si a informațiilor clasificate.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  asigura evidenta tuturor documentelor intrate, a celor intocmite pentru uz intern, precum si a celor ieșite;

 • 2.  asigura evidenta tuturor intrărilor si ieșirilor de unitati arhivistice in/din depozitele de arhiva;

 • 3.  propune modificarea prevederilor nomenclatorului arhivistic al instituției in situația in care constata neconcordante inte prevederile lui si situația reala;

 • 4.  urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor, verifica modul de respectare a prevederilor Legii nr. 16/1996, legea arhivelor naționale, modificata de către compartimentele creatoare de documente, propune masuri de remediere a disfunctionalitatilor constatate conducătorului compartimentului respectiv;

 • 5.  verifica si preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite, intocmeste inventare pentru documentele fara evidenta aflate in depozite;

 • 6.  cercetează documentele din depozit in vederea eliberării copiilor si certificatelor solicitate de către cetateni pentru dobândirea unor drepturi, in conformitate cu legile in vigoare;

 • 7.  pune la dispoziție pe baza de semnătură si tine evidenta documentelor imprumutate compartimentelor creatoare,iar la restituire verifica integritatea documentelor imprumutate, asigura reintegrarea acestora in fond;

 • 8.  organizează depozitul de arhiva după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor legale incidente, menține ordinea si asigura curățenia in depozitul de arhiva, propune masuri de dotare corespunzătoare cu mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. a depozitelor, propune masuri in vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare si conservare a arhivei;

 • 9.  asigura legătură cu Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj;

 • 10. pune la dispoziția delegatului Direcției Arhivelor Naționale Cluj toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunilor de control;

 • 11. pregătește documentele (cu valoare istorica) si inventarele acestora in vederea predării acestora la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj;

 • 12. asigura selecționarea documentelor conform prevederilor Legii nr. 16/1996, modificata si a nomenclatorului arhivistic intern;

 • 13. asigura predarea la topit a documentelor cu termen de păstrare expirat si respectiv la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj documentele cu termen de păstrare expirat in instituție;

 • 14. asigura evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea, in condițiile legii a documentelor clasificate;

 • 15. avanseaza propuneri pentru clasificarea ca secret de serviciu pentru documentelor instituției;

 • D. Responsabilități:

 • 1.  soluționează toate adresele inregistrate la registratura generala a instituției care vizeaza atribuții sale;

 • 2.  asigura arhivarea documentelor create conform nomenclatorului arhivistic al instituției;

 • 3.  respecta si asigura punerea in aplicare a legislație incidente, a regulilor stabilite;

 • 4.  propune primarului masurile necesare si legale pentru soluționarea diverselor cazuri instrumentate;

 • 5.  propune masuri pentru imbunatatirea activitatii proprii;

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă: serviciul asigura indeplinirea tuturor pe linie de arhiva si informații clasificate;

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  serviciul colaborează cu toate compartimentele de munca din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca si soluționează sesizările din aria sa de competenta, conform procedurilor sale interne;

 • 2.  serviciul colaborează cu organismele similare din tara, cu autoritatile județene, organele de politie, parchete, instanțe judecătorești, autoritati ale administrației centrale, S.R.I., S.I.E. si eliberează actele administrative solicitate, sau efectuează operațiunile tehnico materiale solicitate.

303


SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locul in care isi desfasoara activitatea: str. Petru Maior nr. 3

Număr de posturi 23 total: din care         - funcții publice          23

- personal contractual 0

Este subordonat: Secretarului Municipiului Cluj Napoca

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

 • 1. apără drepturile și interesele instituției la încheierea de acte juridice sau în fața organelor de jurisdicție

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

Serviciul juridic-contencios:

 • 1.  Avizează, pentru legalitate, si/sau contrasemnează actele cu caracter juridic, in condițiile legii;

 • 2.  Contrasemnează referatele intocmite de către directiile/serviciile/ birourile din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care stau la baza emiterii dispozițiilor primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • 3.  Contrasemnează referatele care stau la baza întocmirii proiectelor de hotarari ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, intocmite de către directiile/serviciile/birourile din cadrul Consiliului local;

 • 4.  Colaborează, la cerere, la intocmirea proiectelor de dispoziții si de hotarari.

 • 5.  Instrumentează dosarele in care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt parti. In acest sens:

 • a)  se studiază temeinic cauzele in care se asista sau reprezintă interesele primarului, municipiului ori ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, repartizate spre instrumentare;

 • b)  se analizeaza oportunitatea si legalitatea redactării de cereri de chemare in judecata, pe baza referatelor aprobate de primar, intocmite de direcțiile/serviciile/birourile din cadrul Consiliului local, la care sunt anexate toate scriptele necesare promovării acestora;

 • c)  se formulează intampinari in dosarele in care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este citat in calitate de parat, repartizate, spre instrumentare;

 • d)  se invoca excepții, se formulează cereri, se propun probe, depun concluzii scrise, note de ședința, etc., ori de cate ori se apreciaza necesar acest lucru sau instanța de judecata dispune in acest sens;

 • e)  se analizeaza oportunitatea si legalitatea exercitării cailor de atac impotriva hotărârilor pronunțate in dosarele pe care le instrumentează si, in cazul in care se impune, se exercita caile de atac prevăzute de lege. In caz contrar, se intocmeste un referat motivat, cu propunerea de neexercitare a cailor de atac, care urmeaza a fi aprobat de primarul municipiului Cluj-Napoca.

 • f)  se asigura reprezentarea primarului, municipiului si Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la termenele stabilite de instanțe, pentru soluționarea dosarelor cu a căror instrumentare a fost incredintat;

 • g)  se definitivează procesele si se solicita investirea cu formula executorie a hotărârilor judecătorești definitive si irevocabile, acestea urmând a fi comunicate directiilor/serviciilor/birourilor interesate din cadrul Consiliului local, spre stiinta ori punere in executare;

 • 6.  Soluționează reclamatiile, sesizările, cererile, adresate Serviciului juridic sau repartizate acestuia, cu respectarea prevederilor legale;

 • 7.  Pune la dispoziția consilierilor locali datele solicitate de aceștia, in probleme ce intra in competenta lor de soluționare, in condițiile legii;

 • 8.  întocmește referate, proiecte de dispoziții si proiecte de hotarari in probleme ce intra in competenta de soluționare a acestuia;

 • 9.  Ia masuri de soluționare a problemelor ridicate de cetateni in audiente, care intra in competenta acestuia.

 • 10. Acorda asistenta si consultanta juridica directiilor/serviciilor/birourilor din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca ori de cate ori se înregistrează o solicitare in acest sens;

 • 11. Participa la comisii de licitații, alte comisii infiintate prin dispoziții ale primarului municipiului Cluj-Napoca si din care a fost propus sa faca parte;

 • 12. Informează cetățenii cu privire la situația dosarelor in care aceștia si autoritatea publica locala sunt parti.

 • 13. Propune masuri in vederea bunei desfășurări a activitatii Serviciului juridic-contencios.

 • 14. La solicitarea directiilor/serviciilor/birourilor din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, redactează proiecte de contracte si participa, la cerere, la negocierea clauzelor legale contractuale;

 • 15. Participa la rezolvarea plângerilor introduse împotriva proceselor-verbale de constatare si sancționare a contravențiilor si instrumentează toate actele necesare susținerii poziției procesuale in instanța a primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • 16. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative in sarcina sa ori încredințate de către șeful ierarhic superior.

 • D. Responsabilități:

 • •  răspunde de aducerea la cunoștința compartimentelor de munca a modificărilor survenite in cadrul legislativ.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • •  vizeaza de legalitate referatele care stau la baza proiectelor de acte normative

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • •   Intern: cu toate compartimentele de munca, cu secretarul municipiului, viceprimarii si primarul.

 • •   Extern: cu instanțele de judecata, instituții de stat, ONG-uri si societăți comerciale.

Nr. de posturi - total: 3 din care:         - funcții publice:          3

- funcții contractuale:     0

- Compartiment de muncă in cadrul Serviciului juridic-contencios

304


Serviciul de Administrare Fond Funciar si RA

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locul in care isi desfasoara activitatea: P-ta Unirii, Nr. 1

Număr de posturi 25 total: din care         - funcții publice          21

- personal contractual 4

Este subordonat: Secretarului Municipiului Cluj Napoca

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  Reconstituirea dreptului de proprietate privata in conformitate cu Legile Fondului Funciar

 • 2.  Rezolvarea solicitărilor cetățenilor privind problemele aferente utilizării, obținerii de sprijin din partea statului, e.t.c.

 • 3.  Evidenta si urmărirea modificărilor statutului terenurilor agricole de pe raza Municipiului Cluj Napoca

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  îndeplinește toate sarcinile transmise de președintele si secretarul comisiei de aplicare a legilor funciare- Legea nr.

18/1991, republicata, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 193/2007, Legea nr. 247/2005;

 • 2.  indeplineste toate sarcinile transmise de primar, viceprimari si secretar;

 • 3.  verifica datele si informațiile primite in vederea realizării lucrărilor aferente serviciului, verifica incadrarea acestora in legislația in vigoare, răspunde de circulația , pastrarea si arhivarea documentelor;

 • 4.  planifica si organizează activitatea pentru realizarea lucrărilor repartizate la termenele si in condițiile prevăzute de legislația in vigoare;

 • 5.  participa la punerea persoanelor indreptatite in posesia terenurilor conform prevederilor Legii nr. 18/1991, Legii 1/2000 Legea nr. 169/1997, Legea nr. 193/2007, Legea nr. 247/2005;

 • 6.  participa la punerea in posesie a veteranilor de război si a luptătorilor in Revoluția din Decembrie 1989, conform Legii nr. 44/1994 si la Legii nr. 42/1990, republicata, impreuna cu Direcția Domeniului public si privat,

 • 7.  intocmeste procesele verbale de punere in posesie a persoanelor indreptatite si tine evidenta titlurilor de proprietate eliberate de Prefectura Cluj si le inmaneza cetățenilor;

 • 8.  soluționează cererile cetățenilor privind incadrarea terenurilor in zonele fiscale;

 • 9.  verifica si avizeaza documentațiile depuse de perosonele fizice si juridice privind acordarea de subvenții producătorilor agricoli;

 • 10. urmărește cu sprijinul specialiștilor din agricultura, cultivarea suprafețelor de teren agricol de către populație, aplicând in acest sens prevederile legale;

 • 11. verifica modul de folosire a terenurilor si existenta efectivelor de animale a căror evidenta se intocmeste pe baza declaraților deținătorilor in registrele agricole;

 • 12. intocmeste dări de seama statistice cu privire la evoluția efectivelor de animale si modul de utilizare a terenurilor;

 • 13. la sesizarea deținătorilor de terenuri, constata daunele provocate culturilor de factori climatici si de animale;

 • 14. participa la constatarea efectelor produse de calamitatile naturale in agricultura;

 • 15. preia cereri, le verifica si eliberează adeverințe pentru șomaj, adeverințe pentru burse școlare;

 • 16. la solicitarea cetățenilor, eliberează bilete de proprietate in vederea vanzarii de animale;

 • 17. eliberează certificate de producător conform O.U. nr. 661/2001 si le vizeaza trimestrial;

 • 18. da consultații si informații publicului ce intra in competenta de rezolvarea a Serviciului, ia masuri de soluționare a problemelor ridicate de cetateni.

 • 19. întocmește evidenta terenurilor care aparțin Primăriei , pe categorii de folosința, intocmeste programul de imbunatatiri funciare pentru terenurile din subordinea Primăriei;

 • 20. identifica, inintravilan, suprafețele de teren care aparțin Statului Roman pentru a fi concesionate , inchiriate sau atribuite veteranilor de război, conform prevederilor Legii nr. 44/1994;

 • 21. răspunde de gospodărirea, in condiții bune, a pajiștilor naturale, participa la intocmirea programelor de masuri pe termen scurt si mediu, in vederea imbunatatirii potențialului productiv al pajistelor;

 • 22. urmărește, cu sprijinul specialiștilor din agricultura, cultivarea suprafețelor de teren agricol de către populație , aplicând in acest sens prevederile legale;

 • 23. verifica cererile depuse pentru reconstituirea dreptului de proprietate;

 • 24. verifica referatele care vor fi prezentate in comisia de fond funciar;

 • 25. analizeaza expertizele tehnice si formulează punctul de vedere privind propunerile din acestea.

 • D. Responsabilități:

Reaspunde pentru legalitatea intocmirii documentațiilor in vedereaa reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu prevederile Legilor Fondului Funciar, privind punerea in posesie, emiterea si eliberarea titlurilor de proprietate

Răspunde pentru actele comunicate instanțelor de judecata, Instituției Prefectului si altor organe abilitate ale statului implicate in acțiunea de reconstituire a dreptului de proprietate privata

Răspunde pentru legalitatea si corectitudinea adreselor eliberate persoanelor fizice si persoanelor juridice

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Are competenta in emiterea tuturor actelor privind realizarea sarcinilor in domeniul aplicării Legilor Fondului Funciar si a celorlalte legi care reglementează dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole;

Are competente in realizarea documentelor transmise instanțelor judecătorești si instituțiilor statului in domeniul Legilor Fondului Funciar

Are competente in eliberarea de adeverințe, dovezi si alte acte solicitate de petenti in vederea obținerii unor drepturi financiare in urma activitatilor care au ca obiect terenurile agricole

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Primește si transmite către compartimentele din cadrul Primăriei si Instituțiilor Statului implicate in aplicarea Legilor Proprietarii, precum si orice alte informații legate de fondul funciar, pe care-1 administrează sau se afla in zona de competenta a serviciului.

304.1


Serviciul de Administrare Fond Funciar si RA

Compartiment: Registru Agricol

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locul in care isi desfasoara activitatea: P-ta Unirii, Nr. 1

Număr de posturi 2 total:           din care - funcții publice          1

- personal contractual 1

Este subordonat: Secretarului Municipiului Cluj Napoca

 • B. Misiunea $i scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  înregistrarea terenurilor pe categorii de folosința si zone de impozitare

 • 2.  Urmărirea evidentei animalelor

 • 3.  Eliberarea adeverințelor pentru obținerea subvențiilor

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Realizează evidenta registrului agricol, conform Legii nr. 68/1991 privind registrul agricol, tine evidenta registrului agricol la zi;

 • 2.  Eliberează, pe baza registrului agricol, in baza H.G. 661/2001 certificate de producător pentru valorificarea produselor agricole pe piața;

 • 3.  Rezolva, redactarea răspunsurilor la cererile adresate de producători privind difeite probleme ( modificări de poziții in registrul agricol, adeverințe solicitate de proprietari in baza registrului agricol);

 • 4.  întocmește evidenta efectivelor de animale, pe circumscripții sanitar -veterinare , precum si opisul alfabetic;

 • 5.  Eliberează bilete de proprietate a animalelor pentru vanzare;

 • 6.  Transcrie in registrele agricole , animalele vândute -cumpărate;

 • 7.  Produșii obținuți din fătări, animalele moarte;

 • 8.  Eliberează adeverințele solicitate pentru obținerea drepturilor de șomaj;

 • 9.  Centralizează datele înscrise in registrul agricol, la termenele, prevăzute in normele tehnice de completare a registrului agricol;

 • 10. Inregistraza de la gospodarii producția vegetala si animala, cu respectarea Legii 381/2007;

 • D. Responsabilități: Răspunde pentru legalitatea actelor eliberate si veridicitatea celor consemnate

 • E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă: are competente in completarea documentelor care fac obiectul actvitatii compartimentului ( registrul agricol, adeverințe, etc).

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  primește informații privind situația imobilelor , mișcarea acestora de la compartimentele din primărie si de la persoane fizice si juridice.

 • 2.  transmite informații privind situația imobilelor, incadrarea acestora pe categori de folosința si zone de impozitare.

305


Serviciul Relații cu Consiliul

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Clădirea primăriei din str. Moților nr. 3, etj. II, cam. 96-97.

Nr. de posturi - total: 8            din care:         — funcții publice:         8

— personal contractual: 0

Este subordonat Secretarului și primarului municipiului Cluj-Napoca

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • B.l. Misiunea:

 • 1.  Serviciul Relații cu consiliul pregătește ședințele Consiliului local,

 • 2.  asigură materialele necesare desfășurării acestora,

 • 3.  asigură, în condițiile legii, convocarea ședințelor consiliului și a comisiilor de specialitate,

 • 4.  aduce la cunoștință publică hotărârile adoptate de Consiliul local, prin intermediul Biroului mass-media,

 • 5.  înregistrează dispozițiile primarului,

 • 6.  ține o evidență clară a dispozițiilor emise de primar, precum și a hotărârilor și actelor care rezultă în urma ședințelor Consiliului local, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor consiliului sau în vederea soluționării diverselor probleme;

 • 7.  urmărește și informează primarul și consiliul local despre modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate de către consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

B.2. Scopul:

 • 1.  Rezolvarea problemelor de competența serviciului, conform legislației în vigoare;

 • 2.  Răspunde în timp legal la solicitările adresate de către persoane fizice și juridice și de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • 3.  Păstrează în condiții optime dispozițiile primarului și documentele Consiliului local.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Punerea în executare a legilor și actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului cu care a fost îndredințat;

 • 2.  Elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a prgramelor, a studiilor, a analizelor și a statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentațiilor acestora, în vederea realizării competenței autorității publice;

 • 3.  Desfășurarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice;

 • 4.  Pregătirea ședințelor Consiliului local - redactarea dispoziției Primarului de convocare a ședinței, a invitației pentru toți consilierii și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a comunicatului pentru presă; primirea, înregistrarea, trimiterea spre multiplicare, sortarea, numerotarea materialelor de ședință, pregătirea mapelor de ședință, anunțarea consilierilor locali despre data, ora și locul de desfășurare a ședințelor Consiliului local, distribuirea materialelor pregătite pentru a fi dezbătute în cadrul ședințelor, consilierilor locali, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, mediei locale, precum și executivului Primăriei;

 • 5.  Redactarea referatelor și a proiectelor de hotărâre din inițiativa consilierilor locali;

 • 6.  Anunțarea consilierilor locali pentru ședințele comisiilor de specialitate;

 • 7.  înscrierea cetățenilor, în registrul special, pentru rezolvarea problemelor acestora în cadrul comisiilor de specialitate;

 • 8.  Participare la toate ședințele Consiliului local;

 • 9.  Asigură înregistrarea în bune condițiuni a ședințelor consiliului local;

 • 10. Audierea casetelor cu înregistrarea ședințelor, transcrierea și redactarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului local;

 • 11. Corectarea proiectelor de hotărâre care au fost aprobate în plenul ședinței și transmiterea lor către compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru refacere;

 • 12. Redactarea hotărârilor (și a anexelor acestora), în cinci exemplare originale; semnarea și ștampilarea acestora prin grija serviciului;

 • 13. Multiplicarea și distribuirea hotărârilor Consiliului local compartimentelor din cadrul de specialitate al primarului, regiilor autonome de interes local;

 • 14. Comunicarea către petenți a hotărârilor adoptate, în urma solicitărilor lor;

 • 15. Comunicarea către petenți a neadoptării proiectelor inițiate în urma solicitării lor;

 • 16. Transmiterea de adrese tuturor birourilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca privind modul de îndeplinire a hotărârilor cu care acestea au fost încredințate și fixarea unui termen pentru răspuns;

 • 17. întocmirea situațiilor trimestriale cu modul de îndeplinire a prevederilor hotărârilor adoptate și înaintarea acestora în plenul ședințelor de consiliu;

 • 18. înregistrarea dispozițiilor primarului, în cinci exemplare, ștampilarea și îndosarierea acestora;

 • 19. Conducerea evidenței, în registre special destinate, cu dispozițiile primarului și cu hotărârile Consiliului local;

 • 20. Comunicarea dispozițiilor primarului, în termen legal, la Instituția Prefectului Județului Cluj;

 • 21. Comunicarea hotărârilor Consiliului local, în termenul prevăzut de lege, la Instituția Prefectului Județului Cluj; pentru hotărârile adoptate în ședințele ordinare, transmiterea lor se face însoțite de referatele de specialitate ale compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și de rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 22. Conducerea unui registru privind dispozițiile primarului cu caracter normativ;

 • 23. 3.23. întocmirea pontajelor cu prezența consilierilor locali la ședințele comisiilor de specialitate și ale Consiliului local;

 • 24. Colaborarea permanentă cu publicația “Jurnalul municipal” a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în vederea publicării dispozițiilor și a comunicatelor privind convocarea ședințelor Consiliului local, precum și a tuturor hotărârilor adoptate în ședințe;

 • 25. Primirea și distribuirea corespondenței consilierilor locali;

 • 26. Rezolvarea corespondenței repartizată serviciului, în termenul stabilit de lege;

 • 27. Arhivarea tuturor materialelor de consiliu, a dispozițiilor și a actelor serviciului conform Nomenclatorului arhivistic, numerotarea acestora și transmiterea lor Serviciului arhivă;

 • 28. Colaborarea cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului privind și consultarea tuturor materialelor înaintate de către acestea pentru ședințele de consiliu;

 • 29. Formarea bazei de date privind hotărârile Consiliului local adoptate în perioada 1992 și până în prezent;

 • 30. îndosarierea, numerotarea și sigilarea dosarelor cu materialele de ședință, pentru fiecare ședință în parte;

 • 31. Afișarea hotărârilor adoptate cu caracter normativ și a proceselor-verbale de ședință la panoul special amenajat din holul de lângă locația serviciului, precum și transmiterea lui în format electronic, în termenul stabilit de lege, Biroului mass-media pentru publicarea lor pe site-ul instituției;

 • 32. întocmirea inventarului anual în patru exemplare a tuturor documentelor și predarea lor la Serviciu) arhivă;

 • 33. îndeplinirea și a altor sarcini primite din partea Secretarului și a Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Organizarea desfășurării ședințelor de Consiliu local, conform legislației în vigoare;

 • 2.  Evidența și rezolvarea în timp util a problemelor persoanelor fizice și juridice care se adresează serviciului;

 • 3.  Păstrarea în condiții optime a dispozițiilor primarului și a documentelor Consiliului local;

 • 4.  Realizarea accesului rapid la informațiile legate de activitatea Consiliului local.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Organizează și supraveghează desfășurarea tuturor activităților, urmărește întocmirea și redactarea corectă și în termen legal a actelor și le supune atenției Secretarului și Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1. Relații interne: Colaborează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  • 1.1. Primește toate materialele promovate de către executivul primăriei în vederea organizării și desfășurării ședințelor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca: proiectul de hotărâre avizat de către secretarul municipiului, referatul de specialitate aprobat de către primar și avizat de către Serviciul juridic contencios, materialele adiționale la proiect și referat; situații privind modul de îndeplinire a hotărârilor cu care aceste compartimente au fost încredințate pentru îndeplinire; informări, referate, rapoarte, note interne pentru mapa președintelui de ședință, în vederea prezentării, analizării, și aprobării acestora în plenul ședințelor de consiliu; informări, referate, rapoarte, note interne vizând activitatea curentă între aceste compartimente și serviciul nostru.

  • 1.2. Transmite mapele cu toate materialele de ședință, conform ordinii de zi; comunicatul de presă la Biroul mass-media cu ordinea de zi și datele tehnice privind desfășurarea ședințele consiliului local, precum și rapoartele de activitate, declarațiile de avere și de interese, alte date ale consilierilor locali; informări, referate, rapoarte, note interne vizând activitatea curentă; toate hotărârile adoptate în ședințele consiliului local.

 • 2. Relații externe: Colaborează cu Institiția Prefectului județului Cluj, cu Consiliul Județean Cluj, cu regiile autonome de interes local (R.A.T., R.A.T.U.C., R.A.D.P.), cu toate persoanele fizice și juridice interesate de promovarea unor proiecte de hotărâre sau de adoptarea unor hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

  • 2.1. Cu Institiția Prefectului județului Cluj.

   • 2.1.1. Primește adrese pe care serviciul le înaintează consiliului local, prin mapa președintelui de ședință sau consilierilor locali direct, în cazul în care acestea sunt nominale.

   • 2.1.2. Transmite. în termenul stabilit de lege, dispozițiile primarului municipiului Cluj-Napoca, hotărârile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca; declarațiile de avere și de interese, alte date ale consilierilor locali; toate situațiile solicitate de către Instituția Prefectului Județului Cluj.

  • 2.2. Cu Consiliul Județean Cluj.

   • 2.2.1. Primește adrese pe care serviciul le înaintează consiliului local, prin mapa președintelui de ședință sau consilierilor locali direct, în cazul în care acestea sunt nominale.

   • 2.2.2. Transmite ordinea de zi a tuturor ședințelor organizate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca; toate situațiile solicitate de către Consiliul Județean Cluj.

  • 2.3. Cu regiile autonome de subordonare locală (R.A.T., R.A.T.U.C., R.A.D.P.).

   • 2.3.1. Primește adrese pe care serviciul le înaintează consiliului local, prin mapa președintelui de ședință sau consilierilor locali direct, în cazul în care acestea sunt nominale; modul de îndeplinire al hotărârilor cu a căror îndeplinire acestea au fost încredințate.

   • 2.3.2. Transmite toate situațiile solicitate de către acestea; toate hotărârile adoptate de către Consiliul local al municipiul Cluj-Napoca cu a căror îndeplinire acestea au fost încredințate; adrese privind modul de îndeplinire al hotărârilor cu a căror îndeplinire acestea au fost încredințate; cdpii ale unor hotărâri, la solicitarea acestora.

  • 2.4. Cu toate persoanele fizice sau juridice interesate de promovarea unor proiecte de hotărâre sau de adptarea unor hotărâri ale consiliului local.

   • 2.4.1. Primește solicitări privind transmiterea de cdpii ale unor hotărâri precum și de promovare a unor proiecte de hotărâre cu caracter normativ; adrese, sesizări, propuneri, reclamații etc. pe care serviciul, mai apoi, le transferă mapei președintelui de ședință sau consilierilor personal, în cazul în care acestea sunt nominale; invitații, corespondență etc.

   • 2.4.2. Transmite răspunsurile, în termenul stabilit de lege, la toate solicitările; cdpii ale unor hotărâri adoptate de către Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, alte materiale în vederea soluționării unor dosare, așa cum este cazul judecătoriilor, tribunalelor etc.

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 1-2 si str. Decebal nr. 25 Nr. de posturi - total: 42           din care: — funcții publice:         42

— personal contractual: 0

Este subordonat Primarului

Regulamentul de Organizare si funcționare al Direcției de Evidenta a Persoanelor a fost aprobat prin HCL nr. 149/2005, privind aprobarea organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de organizare a Direcției de Evidenta a Persoanelor.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 2, et. 2, cam. 71 Nr. de posturi - total: 12           din care: — funcții publice:         10

— personal contractual: 2

Este subordonat Directorului economic

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă: evidența încasărilor și plăților în numerar, calcul salarii

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  efectuarea și evidența încasărilor și plăților în numerar, depunerea și ridicarea numerarului la / de la Trezorerie;

 • 2.  calcul drepturi salariale pentru personalul propriu, personalul angajat în baza

 • 3.  Legii nr. 76 / 2000, etc

 • 4.  plata trusoului pentru noi născuți și a sprijinului financiar pentru tinerii căsătoriți;

 • 5.  plata unor cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare și alte obligații în baza unor sentințe;

 • 6.  evidența încasărilor prin intermediul POS -lor la ghișeele de la casieria din str. Moților 1-3 și cartiere;

 • 7.  întocmirea statelor de plată pentru indemnizațiile consilierilor locali, pentru premii alocate prin hotărâri ale Consiliului local ș.a.

 • 8.  verificarea deconturilr pentru deplasările în țară și străinătate.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  conducerea evidenței contabile în afara bugetului: angajamente bugetare și legale, ordonanțarea plăților pentru cheltuielile de personal;

 • 2.  efectuarea plăților cu urmărirea încadrării în prevederile bugetare;

 • 3.  gestiunea numerarului la casieria centrală

 • 4.  cunoașterea și punerea în aplicare a legislației și a normativelor interne în domeniu

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  efectuează controlul financiar preventiv asupra documentelor întocmite de Serviciul Financiar-Salarizare;

 • 2.  efectuează controlul lunar inopinat la casieria centrală din subordine;

 • 3.  adeverește cu privire la veniturile salariale, deducerile personale pentru persoanele aflate în întreținere, numărul zilelor de concediu medical, plata CAS și CASS.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  dispoziții către casierie pentru încasări/plăți taxe fără debit etc. dc la populație;

 • 2.  cereri pentru plata unor drepturi, eliberare adeverințe, plata unor cheltuieli de judecată

 • 3.   referate, preoiecte de hotărâre și liste de restituiri taxe și impozite locale;

 • 4.  state de funcții și alte documente justificative pentru calcularea drepturilor și reținerilor din salarii;

 • 5.  situațiile declarative privind contribuțiile la bugetul de stat etc.

412


SERVICIUL CONTABILITATE


 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Sediul Primăriei str.Moților nr.1-3

Nr. de posturi - total: 11           din care:—funcții publice:         11

— personal contractual: 0

Este subordonat: Directorului direcției

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

Asigură aplicarea legislației de specialitate în vederea furnizării informațiilor financiar contabile privind patrimoniul public și privat, sursele de finanțare , execuția de casă a bugetului local pe structura clasificației bugetare

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Conducerea corectă a evidenței contabile pe următoarele secțiuni:

 • a)  Conturi de capitaluri

 • b)  Conturi de active fixe

 • c)  Conturi de stocuri și producție în curs de execuție

 • d)  Conturi de terți

 • e)  Conturi la Trezoreria statului și bănci comerciale

 • f)  Conturi de cheltuieli

 • g)  Conturi de venituri și finanțări

 • h)  Conturi speciale

 • 2.  Verifică documentele justificative înaintate la plată de către compartimentele de specialitate pentru efectuarea plăților reprezentând bunuri și servicii la capitolele 51,02”Autorități executive”, 54.02”Servicii publice de evidență a persoanei, 61,02”Protecție civilă și protecție contra incendiilor”.

 • 3.  Verificarea zilnică a extraselor de cont primite de la Trezorerie împreună cu documentele justificative anexate;

 • 4.  Verificarea,contabilizarea notelor de recepție,a bonurilor de consum,a proceselor verbale de recepție a mijloacelor fixe

 • 5.  Verificarea consumurilor de carburanți, pe baza BCF-urilor,a timbrelor poștale și fiscale pe baza borderourilor primite de la Registratură

 • 6.  Verificarea jurnalelor de TVA și virarea sumelor la bugetul statului până la data de 25 a lunii următoare

 • 7.  Verificarea sumelor încasate prin executare silită și constituirea fondului de 5% pentru stimularea personalului

 • 8.  Verificarea documentelor primite de la casieria centrală, respectiv registre de casă împreună cu centralizatoarele de încasări și deconturile de plăți

 • 9.  Verificarea documentelor primite de la Direcția de impozite și taxe locale , respectiv registre de casă, borderouri de încasări, foi de vărsământ ,pe tipuri de impozite și taxe, referate pentru restituiri de sume achitate în plus

 • 10. Efectuarea viramentelor la bugetul local și bugetul statului pentru sumele încasate din vânzarea spațiilor comerciale

 • 11. Efectuarea viramentelor la bugetul local și Consiliul județean din sumele încasate pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12 tone

 • 12. Calcularea și înregistrarea lunară pe cheltuieli a amortizării activelor fixe corporale și necorporale folosind metoda amortizării liniare

 • 13. Valorificarea inventarierii bunurilor domeniului public și privat prin compararea cantităților și valorilor scriptice și faptice și înregistrarea diferențelor rezultate

 • 14. întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale conform Normelor metodologice emise de către Ministerul Finanțelor Publice și transmiterea acestora la termenele stabilite

 • D. Responsabilități:

 • •  Vizând calitatea lucrărilor încredințate spre efectuare;

 • •  Respectarea instrucțiunilor Ministerului Finanțelor Publice privind aplicarea Monografiei contabile , a Planului de conturi pentru instituții publice

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • •  Realizarea sarcinilor de serviciu cu respectarea legislației aplicabile

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  Documente și informații primite de la compartimentele din Primărie : documente justificative pentru efectuarea de plăți din bugetul local, note interne.

 • 2.  Documente și informații transmise altor compartimente din Primărie și în exterior : informări, răspunsuri la note interne, programe de activitate, referate și proiecte de hotărâri ale Consiliului local,

 • 3.  Instrumente de plată pentru Trezorerie, situații financiare trimestriale și anuale depuse la Direcția generală a finanțelor publice Cluj, somații și extrase de cont pentru confirmarea creanțelor.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: str. Moților nr. 3, cam. 27, 29, 67, 68

Nr. de posturi - total: 17 din care:         — funcții publice:         16

— personal contractual: 1

Este subordonat directorului economic

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

încasarea veniturilor în scopul realizării prevederilor bugetare, capitolul venituri din închirieri și concesiuni.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Urmărirea din punct de vedere financiar-contabil a contractelor de asociere/închiriere și concesiune precum și a celor de vânzare-cumpărare;

 • 2.  Urmărirea din punct de vedere financiar-contabil a abonamentelor pentru închirierea domeniului public al municipiului ocupat cu construcții provizorii.

 • 3.  Elaborarea și întocmirea dosarelor în vederea recuperării creanțelor bugetare pe calea instanței de judecată sau executării silite și urmărirea finalizării acestor dosare.

 • 4.  Analizarea, verificarea și pregătirea documentațiilor de prețuri precum și a actelor justificative, care se supun dezbaterii și avizării Comisiei de prețuri. Pentru prețurile avizate de comisie se întocmesc referatele și proiectele de hotărâri prin care se supun aprobării Consiliului Local prețurile și tarifele respective.

 • 5.  Actualizarea de sume reprezentând obligații de restituit în conformitate cu prevederile Legii 10/2001 și a prevederilor dispozițiilor primarului emise în acest scop.

 • D. Responsabilități:

 • 1.   Certificarea necesității, oportunității, realității, exactității și legalității sumelor înregistrate în toate documentele generate de activitatea de încasare și urmărire a veniturilor din exploatarea domeniului public și privat al municipiului precum și din exploatarea fondului imobiliar de stat.

 • 2.  întocmirea proiectelor de acte administrative.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • •  Propune spre aprobare măsuri de sancționare a contractelor și abonamentelor, în conformitate cu prevederile contractuale și cu legislația în vigoare, în cazul neîndeplinirii obligațiilor financiare .

 • •  Competențe stabilite prin dispoziție a primarului.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  Primește de la Direcția Patrimoniul Public și Evidența Proprietății contracte de concesiune, abonamente, contracte de închiriere/asociere și de vânzare-cumpărare emise și însușite spre luare în evidență precum și orice alte informații în legătură cu modificările survenite la aceste acte.

 • 2.  Colaborează cu Direcția Patrimoniul Public și Evidența Proprietății, Serviciul Juridic contencios și Direcția Impozite și taxe locale în vederea realizării veniturilor prevăzute.

 • 3.  Transmite Serviciului Contabilitate situațiile centralizatoare privind veniturile realizate în flecare lună.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: str.Moților nr. 3

Nr.de posturi - total: 14         din care:         - funcții publice:                   14

- personal contractual:             0

Este subordonat directorul direcției

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  Asigură aplicarea legislației de specialitate în vederea efectuării plății și organizării evidenței privind plățile, angajamentele bugetare și legale.

 • 2.  întocmirea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Efectuarea corectă a cheltuielilor bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, în sensul verificării existenței creditelor bugetare deschise în conturile de disponibil.

 • 2.  Cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate și ordonanțate.

 • 3.  Verificarea existenței documentelor justificative care să justifice plata.

 • 4.  Evidențierea creditelor bugetare aprobate în exercițiul bugetar curent, precum și a modificărilor întervenite pe parcursul exercițiului bugetar curent cu ajutorul contului 8060 Credite bugetare aprobate.

 • 5.  Evidențierea angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 8066 Angajamente bugetare

 • 6.  Compararea datelor din conturile 8060 Credite bugetare aprobate și 8066 Angajamente bugetare și determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate.

 • 7.  Evidențierea angajamentelor legale cu ajutorul contului 8067 Angajamente legale.

 • 8.  Centralizarea și analizarea datelor privind întocmirea, modificarea și rectificarea bugetului general.

 • 9.  Centralizarea bilanțurilor contabile ale unităților subordonate ( 90 unități de învățământ, Spitalul Municipal, Cantina de ajutor social, Casa municipală de Cultură, Centrul de administrare creșe.)

 • 10. Evidențierea analitică a obligației și plăților către furnizor.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Realizarea corectă a lucrărilor încredințate.

 • 2.  Transmiterea corectă a datelor privind întocmirea situațiilor financiare.

 • 3.  Respectarea instrucțiunilor Ministerului Finanțelor Publice privind întocmirea bugetului general.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

• Realizarea cu profesionalism a sarcinilor de serviciu cu respectarea legislației în vigoare.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  Documente și informații primite de la compartimentele din Primărie și de la unitățile subordonate: documente justificative pentru efectuarea de plăți din bugetul general, note de fundamentare privind întocmirea bugetului general, note interne.

 • 2.  Documente și informații transmise altor compartimente din Primărie, unităților subordonate și în exterior: informări, răspusuri la note interne, programe de activitate, referate și proiecte de hotărâri ale Consiliului local, comunicarea sumelor aprobate prin buget.

 • 3.  Relații cu Trezoreria , Direcția Generală a Finanțelor Publice, B.C.R.Cluj, diverși furnizori cu care Municipiul Cluj-Napoca are relații contractuale.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Moților 1-3, camera 46

Nr. de posturi - total: 15 din care:         — personal contractual: 15

— funcții publice:        0

Este subordonat: Direcției Relații Comunitare și Turism

 • B. Misiunea $i scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  Organizarea/coorganizarea manifestărilor și evenimentelor desfășurate sub egida Primăriei și a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 2.  Promovarea imaginii instituției și a municipalității prin materiale și activități specifice;

 • 3.  Asigurarea bunei funcționări a Cabinetului primarului și viceprimarilor; activități de reprezentare și protocol.

 • 4.  Mobilizarea resurselor locale (umane și financiare) în beneficiul comunității, construirea și dezvoltarea unor relații/parteneriate public-private (instituții publice, organizații nonguvemamentale, asociații, persoane juridice, societăți comerciale) pentru dezvoltarea comunității în ansamblu.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Organizarea/coorganizarea manifestărilor desfășurate sub egida Primăriei și a Consiliului Local sau în parteneriat cu alte instituții publice sau private

 • 2.  Gestionarea și actualizarea bazei de date cuprinzând coordonatele principalelor instituții publice locale și naționale, servicii publice descentralizate, partide politice, instituții private de interes național sau local (bănci, spitale, biserici, asociații, școli, universități, fundații, societăți comerciale), etc.

 • 3.  Organizarea și primirea vizitelor oficiale și a delegațiilor sosite la Primăria Municipiului Cluj-Napoca; asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor oficiale

 • 4.  Descărcarea și soluționarea zilnică a actelor și scrisorilor petenților

 • 5.   Reprezentarea primarului/instituției la diferite manifestări oficiale, acțiuni cultural-artistice, sportive, etc.

 • 6.  Pregătirea documentației pentru acordarea aprobărilor pentru diferite manifestări publice organizate pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • 7.  Monitorizarea proiectelor derulate în parteneriat cu administrația locală de către instituțiile sau organizațiile din localitate sau care operează pe teritoriul de competența.

 • 8.  Realizarea materialelor și obiectelor de protocol sau de promovare a instituției și a municipiului.

 • 9.  Gestionarea și actualizarea bazei de date referitoare la cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca.

 • 10. Contribuie la menținerea și îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu alte Primării, instituții, agenții, etc.

 • 11. Organizeaarea și participarea la acțiuni de întrunire a cetățenilor cu reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Local în cadrul procesului de luare a deciziilor și pentru dezvoltarea unui dialog real.

 • 12. Expedierea felicitărilor cu ocazia Sărbătorilor legale; expedierea felicitărilor cu ocazia zilelor de naștere ale unor oficialități.

 • 13. Asigură organizarea și pregătirea conferințelor, seminariilor și diverselor întâlniri aprobate de Consiliul local și Primărie și urmărește buna lor desfășurare.

 • 14. Transmiterea faxurilor, documenelor de lucru; arhivarea documentelor; alte activități de secretariat.

 • 15. Asigurarea permanentei la Secretariatul Primarului și a viceprimarilor atunci cind este cazul.

 • 16. Organizează ocazional mese festive și recepțiii, sau alte acțiuni de protocol în limita fondurilor alocate prin bugetul local și cu respectarea dispozițiilor legale.

 • 17. Serviciul Protocol-secretariat exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Eficientizarea actului administrativ.

 • 2.  Implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului

 • 3.  Implementarea/ executarea sarcinilor de munca rezultate din îndeplinirea atribuțiilor

 • 4.  Autoevaluarea activitațiilor depuse la nivel strategic și operațional

 • 5.  Punerea în aplicare a hotărârilor de Consiliu Local, dispozițiilor primarului și a actelor normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  de întocmire a documentelor

 • 2.  de propunere spre aprobare primarului și Consiliului Local a proiectelor inițiate

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Serviciul are relații cu toate compartimentele de specialitate ale executivului primăriei și cu instituțiile și serviciile publice, regiile locale, asociații, organizații nonguvemamentale, diverse persone juridice și fizice din țară și din străinătate.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: str. Eroilor 16

Nr. de posturi - total: 8            din care:         — funcții publice:         0

— personal contractual: 8

Este subordonat direct primarului

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  promovarea turistică a municipiului Cluj-Napoca

 • 2.  creșterea calității serviciilor turistice și diversificarea ofertei turistice cu noi posibilități de agrement și refacere pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca și pentru turiști

 • 3.  creșterea numărului de turiști și a veniturilor directe și indirecte din turism

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  crearea unei baze de date completă, operativă și permanent actualizată, privind oferta turistică din municipiu și proximități (bază turistică, obiective turistice, servicii oferite, posibilități de agrement), monitorizarea și evaluarea diferiților indicatori cantitativi și calitativi;

 • 2.  implicarea în crearea unui brand pentru municipiul Cluj-Napoca și realizarea unui website Clujul turistic (agendă de călătorie online și ghid de turism pentru călători, harta turistică virtuală a zonei, broșuri de informare trimestrială pentru clienții online, link-uri către website-urile altor parteneri din turism, website MSER - Muzeul de Speologie „Emil Racoviță”);

 • 3.  editarea și distribuirea unor materiale promoționale care să proiecteze o imagine pozitivă a turismului din municipiul Cluj-Napoca - reviste de profil, broșuri, pliante, ilustrate, hărți și ghiduri turistice, conceperea unor pachete turistice de scurtă durată, editarea și distribuirea calendarului și programului de evenimente în locațiile turistice, în infochioșcuri, pe internet, la târgurile de turism și la reprezentanțele de turism din țară și din străinătate;

 • 4.  organizarea unor evenimente / manifestări cultural-artistice, sportive etc. care atrag vizitatori autohtoni și străini și pot constitui un cadru de promovare și dinamizare a turismului local (festivaluri, târguri, expoziții și saloane, conferințe, simpozioane și seminarii, workshop-uri și sesiuni de comunicări sub tutela Serviciului Turism etc.), activități organizate în colaborare cu orașele înfrățite din străinătate, pentru promovarea imaginii municipiului Cluj-Napoca și a ofertei turistice prin intermediul Primăriilor cu care avem legături;

 • 5.  organizarea unor programe turistice și a unor tururi / circuite turistice tematice (istorice, culturale, artistice, meșteșugărești, etnografice, agroturistice, economice, geografice, religioase, gastronomice, complexe), implementarea programului “Autobuzele turistice”;

 • 6.  servicii oferite publicului, agenților de turism etc. (informare, consiliere, evaluarea și autorizarea unităților de turism, împreună cu reprezentantul ANT;

 • 7.  administrarea Muzeului de Speologie „Emil Racoviță”, crearea și dezvoltarea de proiecte și parteneriate interne și externe, pentru dezvoltarea activităților indoor și outdoor.

 • 8.  activități de marketing turistic și analiză economică - promovare, publicitate, PR, cerecetare, dezvoltarea turismului durabil:

- program agresiv de publicitate, prin intermediul unei pagini web, prin crearea unei baze de date și furnizarea continuă de informații, prin colaborarea cu publicațiile de turism, cu agenții și reprezentanții de turism locali, regionali, din țară și străinătate, și participarea la târgurile de turism, punerea în valoare a tuturor obiectivelor turistice, marcarea lor corespunzătoare și introducerea lor într-un circuit turistic;

- studii de piață - abordarea sistematică a pieței și infrastructurii existente, care să grupeze într-un cadru coerent, pe o bază locală și zonală, strategiile de dezvoltare ale tuturor actorilor publici și privați implicați în turism;

 • D. Responsabilități:

 • 1.  implementarea strategiei ofensive de valorificare a numeroaselor puncte tari și oportunități de care beneficiază municipiul Cluj-Napoca, ca destinație turistică și centru de dezvoltare a mediului de afaceri, academic, medical etc., precum și ca punct de plecare spre alte obiective și trasee turistice din județ;

 • 2.  aplicarea politicilor raționale de dezvoltare și modernizare durabilă pe plan local în vederea eficientizării actului de administrare a resurselor turistice

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

• organism instituțional specializat, cu rol integrator, de coordonare a parteneriatului public-privat între autoritățile publice implicate în dezvoltarea turismului local, mediul academic, societatea civilă și sectorul privat, pentru atragerea investitorilor autohtoni și străini, publici și privați.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  relații cu compartimentele de învățământ, cultură, culte, sport, societate civilă, Protocol-secretariat, Relații si Informații externe, Biroul de Informare pentru investitori, Mass-media, Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte ș.a.;

 • 2.  relații cu patronatul și asociațiile non-profit din turism, cu Autoritatea Națională pentru Turism, Agenția de Dezvoltare Regională - Nord Vest, Consiliul Județean, facultățile de turism de la Universitatea Babeș-Bolyai și alte instituții de învățământ, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” - Departamentul Cluj, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei etc., instituțiile de cultură locale și naționale, instituțiile similare și complementare (publice / private) din țară și din străinătate (spațiul intra- și extracomunitar).

423


Birou de Informare pentru investitori

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: str. Moților, nr. 3, cam. 52

Nr. de posturi - total: 6            din care :        — funcții publice:         0

— personal contractual: 6

Este subordonat Direcției Relații Comunitare și Turism

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  Promovarea intereselor economice ale municipiului Cluj-Napoca

 • 2.  Creșterea din punct de vedere calitativ și cantitativ a investițiilor în municipiu prin întărirea capacității de absorbție a investițiilor străine

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Acționează, consiliază și îndrumă pe cei interesați în activitățile lor de investigare, cercetare și cooperare în plan economic

 • 2.  Dezvoltă, propune, sprijină și îndrumă proiectele de investiții și cooperare în ariile de interes pentru municipalitate

 • 3.  Extrage, prelucrează, stochează și diseminează informațiile necesare pentru întocmirea unei baze de date privind potențialul de investiții străine în municipiul Cluj-Napoca

 • 4.  Sprijină accesul pe piața clujeană a produselor și serviciilor străine

 • 5.  Stimulează, organizează și prezidează întâlniri între reprezentanți ai mediului de afaceri și administrația locală

 • 6.  întocmește documentații de consiliere pentru investitorii potențiali, cuprinzând legislația, prevederile și procedurile în vigoare pentru activitățile de investiții și cooperare economică.

 • 7.  Această activitate se referă la informații din domeniul:

 • 8.   legislației contractelor, muncii, tarifelor și răspunderii civile;

 • 9.  serviciilor de capital și măsurilor de dezvoltare, precum și a măsurilor fiscale luate de stat pentru înființarea sau cooperarea societăților comerciale;

 • 10. legislației privind IMM-urile și concurența;

 • 11.  legislației privind cetățenii străini;

 • 12. hotărârilor adoptate la nivel local și regional (județean), precum și a reglementărilor economice;

 • 13. legislației din domeniul monetar;

 • 14. taxelor și impozitelor locale;

 • 15. stimulentelor oferite investitorilor străini;

 • 16. Realizează studii de piață pentru vânzarea produselor și serviciilor românești în spațiul extern de interes și dezvoltă concepte corespunzătoare de publicitate și marketing.

 • 17. Realizează, solicită și administrează bugetul anual de cheltuieli pe care le presupune activitatea biroului

 • 18. Elaborează prognoze și strategii de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca în colaborare cu celelalte compartimente funcționale aflate sub autoritatea consiliului local și alte instituții publice și private ( Camera de Comerț și Industrie, Direcția de Statistică, Asociații Patronale, etc.) în vederea atragerii de investiții străine în municipiul Cluj-Napoca

 • 19. Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea de relații cu agenți economici din țara și străinătate, precum și cu unitățile administrative aflate în relații de înfrățire și parteneriat cu Primăria

 • 20. Contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relațiilor economice a delegațiilor care se deplasează în orașele înfrățite și partenere.

 • 21. Asigură evidența corespondenței primite în cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 22. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează

 • D. Responsabilități:

 • •   Eficientizarea actului administrativ.

 • •   Implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului

 • •   Implementarea/ executarea sarcinilor de munca rezultate din îndeplinirea atribuțiilor

 • •   Autoevaluarea activitațiilor depuse la nivel strategic și operațional

 • •   Punerea în aplicare a hotărârilor de Consiliu Local, dispozițiilor primarului și a actelor normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • •  de întocmire a documentelor

 • •  de propunere spre aprobare primarului și Consiliului Local a proiectelor inițiate

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Biroul are relații cu toate compartimentele de specialitate ale executivului primăriei, în mod deosebit cu Biroul de informații și relații externe, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică, Direcția impozite și taxe locale și Direcția urbanism și dezvoltare urbană. Deasemenea, Biroul are relații cu diverse instituții publice și private, societăți comerciale, asociații patronale, Camere de Comerț și Industrie, Direcția de Statistică, potențiali investitori, etc.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria mun. Cluj-Napoca Str. Moților nr.3, cam.61, 62, 66

Nr.de posturi - total: 22            din care:         - funcții publice:          21

- personal contractual:    1

Este subordonat: directorului executiv

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

 • a) elaborare certificate de urbanism în vederea/pentru:

 • - informării cu privire la statutul juridic, economic și tehnic al imobilelor;

 • - obținerii autorizațiilor de construire;

 • - concesionării de terenuri;

 • - adjudecării prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza “Studii de fezabilitate”;

 • - cereri în justiție;

 • - operațiuni notariale privind circulația imobiliară, atunci cînd operațiunile respective au ca obiect împărțeli ori comasări de parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcții, precum și constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil;

 • b) elaborare avize primar, în vederea emiterii autorizațiilor de către Consiliul județean, pentru investițiile care se amplasează pe terenuri care depășesc limita unei unități administrativ-teritoriale sau pentru investițiile care se aprobă de Guvern;

 • c) elaborare adeverințe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri și/sau construcții) în intra/extravilan;

 • d) elaborare adeverințe cu privire la adresele poștale ale imobilelor;

 • e) elaborare adeverințe cu privire la schimbarea denumirii unor artere de circulație (bulevarde, străzi, alei, drumuri);

 • f) elaborare adeverințe privind amplasarea imobilelor în zona rurală (conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și ministrului administrației și internelor nr.143/610/04.03.2005;

 • g) organizează ședințele Comisiei municipale de estetică urbană și întocmește avizele emise de aceasta;

 • h) Oferă informații legate de amenajarea teritoriului și de urbanism pentru teritoriul municipiului Cluj-Napoca.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  preia cererile pentru emiterea/prelungirea certificatelor de urbanism și documentațiile anexate la acestea și le verifică conform Ordinului nr.1430 din 26.08.2005 al Ministerului transporturilor, construcțiilor și turismului (M.T.C.T.), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • 2.  verifică situațiile de pe teren, la fața locului și fotografiază amplasamentele, după caz;

 • 3.  studiază documentațiile de urbanism aprobate conform legii (P.U.G.) și (P.U.Z./P.U.D., după caz), precum și actele emise spre aprobare (avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism și Hotărârea Consiliului local);

 • 4.  redactează certificate de urbanism cu respectarea Ordinului nr. 1430/2005 al M.T.C.T. și a documentațiilor de urbanism aprobate conform legii;

 • 5.  preia cereri depuse de Consiliul Județean Cluj pentru emiterea avizului primarului, în vederea autorizării investițiilor care se amplasează pe terenuri care depășesc limita administrativă a municipiului sau investiții care se aprobă de Guvern;

 • 6.   preia cererile pentru adeverințe de încadrare în intra/extravilan a imobilelor, întocmește adeverințe funcție de amplasarea acestora în teritoriu, respectiv în P.U.G.-muncipiul Cluj-Napoca;

 • 7.  preia cererile pentru adeverințe de stabilire a adreselor poștale a unor imobile și de precizare a noilor denumiri a unor artere de circulație; întocmește adeverințe funcție de Hotărârile adoptate de Consiliul local;

 • 8.  preia cererile și documentațiile înaintate Comisiei de estetică urbană, care este o comisie de rang municipal și funcționează sub egida Consiliului local.

 • 9.  preia cererile pentru elaborare adeverințe privind amplasarea imobilelor în zona rurală (conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și ministrului administrației și internelor nr.143/610/04.03.2005), necesare petențilorîn vederea inițierii/dezvoltării unui proiect finanțat prin FEADR;

 • 10. organizează ședințele Comisiei de estetică urbană, întocmește avizele emise de aceasta;

 • 11. asigură înregistrarea actelor emise, după semnare de șefii ierarhici;

 • 12. asigură crearea bazei de date atât electronică cât și cu ajutorul registrelor de evidență;

 • 13. eliberează actele emise, petenților, direct sau prin expediere prin poștă;

 • 14. întocmește referate de specialitate și proiecte de hotărâri referitoare la activitățile specifice serviciului;

 • 15. aplică prevederile Hotărârilor Consiliului local adoptate, care se referă la activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • 16. soluționează, în condițiile legii, sesizările adresate serviciului;

 • 17. întocmește note interne pentru obținerea de informații de specialitate în vederea soluționării competente a cererilor și răspunde la notele interne transmise de celelalte compartimente ale primăriei;

 • 18. răspunde cu promtitudine la cererile emise de alte instituții ale Statului, legate de domeniul amenajării teritoriului și urbanism, precum și de unele acte întocmite și emise anterior.

 • 19. desfășoară activitatea de relații cu publicul, în probleme de specialitate ce privesc activitatea serviciului.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  studierea permanentă anoilor documentații, de urbanism, aprobate conform legii, în vederea întocmirii corecte a certificatelor de urbanism cu respectarea reglementărilor de urbanism în vigoare;

 • 2.  asigurarea bazei de date cu evidența certificatelor de urbanism și a adeverințelor (de încadrare în intra/extravilan și de atribuire a adreselor poștale);

 • 3.  asigurarea managementului documentelor gestionate de compartiment prin utilizarea programului INFOCET;

 • 4.  arhivarea actelor întocmite și emise, conform Nomenclatorului arhivistic;

 • 5.  asigurarea cadrului organizatoric pentru desfășurarea în bune condițiuni a activității de redactare a certificatelor de urbanism, a adeverințelor și răspunsurilor la cereri, în condițiile legii;

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  prezintă informări/referate șefilor ierahici superiori cu propuneri privind optimizarea activității serviciului;

 • 2.  participă la elaborarea referatelor și proiectelor de hotărâre privind domeniul de activitate.

 • 3.  asigură informarea persoanelor juridice și fizice cu privire la problemele legate, de amenajarea teritoriului și de urbanism, cu respectarea prevederilor legale.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  colaborează cu toate compartimentele din Primărie (direcții, servicii, birouri), în vederea transmiterii de informații și rezolvării competente a cererilor și sesizărilor;

 • 2.  colaborează cu Direcția impozite, taxe locale în vederea elaborării referatului și proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale anuale, corespunzătoare activității compartimentului de specialitate;

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: str.Motilor nr. 3, cam. 58, 59, 60, 66, 63

Nr. de posturi - total: 27           din care:         — funcții publice:         25

— personal contractual: 2

Este subordonat - Directorului direcției

 • B. Misiunea $i scopul compartimentului de muncă:

Emitere autorizații de construire, certificate de atestare a edificării construcțiilor,dovezi de existenta a construcțiilor,răspunsuri la note interne si la instanțele de judecata,obținerea de avize in vederea emiterii autorizațiilor de construire,eliberarea acordului unic.

Scopul - dezvoltarea orașului prin edificarea de construcții noi.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  aplica Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea nr.350/2201 privind amenajarea teritoriului si urbanismul-modificata cu Legea nr.289/2006, Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum si toate H.C.L., H.G.,O.U.G. si ordinele emise de ministere, referitoare la activitatea de autorizare a lucrărilor de construcții.

 • 2.  Verificare analizare si promovare a documentațiilor depuse in vederea emiterii acordurilor unice si apoi a autorizațiilor de construire/ desființare.

 • 3.  Organizează si intocmeste evidenta si circuitul documentelor serviciului.

 • 4.  Efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse aprobării.

 • 5.  Elaborează autorizații de construire, autorizații de desființare, adeverințe de confirmare a desființării construcții lor,certificate de atestare a edificării construcțiilor,răspunsuri la note interne,elaborează dovezi de existenta a construcțiilor,răspunsuri la instanțele de judecata, răspunsuri la adrese.

 • 6.  Efectuează calculul si se instiinteza beneficiarii in privința regularizării taxei de autorizare la expirarea acesteia.

 • 7.  Acorda relații publicului

 • 8.  întocmește note interne, referate, informări.

 • 9.  Colaborează cu celelalte sevicii din cadrul Primăriei.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  este responsabil, din punct de vedere tehnic, de actele intocmite

 • 2.  urmărește încasarea taxelor la emiterea autorizațiilor de construire/desfiintare si ulterior, la terminarea lucrărilor regularizează taxa pentru emiterea A.C

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  folosirea computerului si a programelor specifice serviciului

 • 2.  cunoașterea legislației in domeniu

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Intern:

Relații ierarhice: subordonat fata de director

Relații funcționale: cu toate serviciile din primărie

Relații de control: verificarea obiectivelor supuse aprobării ci a celor edificate in vederea intabularii acestora. Relații de reprezentare: când este cazul de participare in cadrul unor comisii

Extern:

Relații cu autoritati si instituții publice:CNMI-Sectiunea VI Transilvania, O.A.R., Curtea de Conturi, Inspectoratul Teritorial in Construcții, Consiliul Județean, Oficiul Județean de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Compania de Apa Someș, CONEL, E ON Gaz, Romtelecom, DSP, etc.

Relații cu persoane fizice si juridice: corespondenta si direct

432.1


Compartiment avize, acord unic

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria mun. Cluj-Napoca str.Moților nr.3, cam.57, 66 Nr. de posturi - total: 3          din care:            - funcții publice:          3

- personal contractual:    0

Este subordonat: șefului de serviciu, directorului executiv, arhitectului șef și primarului

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  obținerea avizelor de la deținătorii de rețele, precum și de la alte instituții descentralizate (PSI, mediu, sănătatea populației, apărare civilă, etc.)

 • 2.  emiterea acordului unic, cu valoare de aviz, care însumează prevederile avizelor și acordurilor, pe baza căruia se poate redacta și emite autorizația de construire/desființare

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  aplică Legea nr.50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • 2.  convoacă ședințe săptămânale și întocmește ordinea de zi

 • 3.  pregătește și prezintă documentațiile tehnice depuse spre analiză în plenul Comisiei de acord unic

 • 4.  emite acordul unic dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigențele privind avizarea furnizării utilităților urbane, cerințele avizelor/acordurilor date de instituțiile descentralizate și a celorlalte acorduri și avize din competența de obținere a solicitantului

 • D. Responsabilități:

este responsabil de acordurile unice întocmite

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  folosirea computerului și a programelor specifice serviciului

 • 2.  cunoașterea legislației în domeniu

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei în vederea transmiterii de informații și rezolvării rapide și competente a cererilor și sesizărilor.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca Nr. de posturi - total: 17 din care:         — funcții publice:         17

— personal contractual: 0

Este subordonat directorului executiv al Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  Serviciul strategie urbană are ca misiune principală promovarea și gestionarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și stabilirea direcțiilor principale de dezvoltare urbană durabilă.

 • 2.  Urmărește prin documentațiile de urbanism stabilirea direcțiilor dezvoltării spațiale a localității în acord cu potențialul acesteia și cu aspirațiile locuitorilor.

 • 3.  Coordonează activitatea de urbanism desfășurată pe teritoriul municipiului și urmărește respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate.

 • 4.  Activitatea de urbanism și amenajare a teritoriului este un proces continuu , complex și interactiv, având la bază documentațiile Plan Urbanistic General (PUG) , Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) cu regulamentele aferente și Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD).

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Preia documentațiile de urbanism și le prezintă Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism spre avizare.

 • 2.  Urmărește completarea documentațiilor avizate și pregătește documentele pentru promovare în Consiliul local.

 • 3.  Gestionează documentațiile de urbanism aprobate.

 • 4.  Identifică și prezintă factorilor de decizie disfuncționalitățile urbanistice existente și propunerile de remediere și dezvoltare.

 • 5.  Colaborează cu celelalte direcții din Primărie, alte instituții și organisme din teritoriu și specialiști, pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a municipiului

 • 6.  Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și celorlalte organe centrale, agenți economici, organisme și organizații neguvemamentale în vederea desfășurării activității de amenajare a teritoriului și de urbanism la nivel local.

 • 7.  Realizează actualizarea, întreținerea, și utilizarea bazei de date topo digitale a municipiului.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Verifică documentațiile de urbanism prezentate spre avizare și aprobare, privind respectarea legislației referitoare la urbanism.

 • 2.  Asigură buna funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisiei operative de urbanism.

 • 3.  Participă la ședințele Comisiei de urbanism a Consiliului local, și după caz (la invitație ) la ședințele de avizare ale Agenției de Protecție a Mediului, Consiliului Județean Cluj, Comisiei monumentelor istorice, etc.

 • 4.  întocmește temele de proiectare și alte documente preliminare pentru lansarea studiilor de urbanism de interes major și le supune avizării Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism.

 • 5.  Furnizează solicitanților informațiile publice de urbanism pe care le deține.

 • 6.  Urmărește încasarea taxelor de aviz conform legii.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  Verificarea și înaintarea spre aprobare a documentațiilor de urbanism.

 • 2.  întocmirea și redactarea avizelor Comisiei de amenajare a teritoriului și de urbanism.

 • 3.  Furnizarea de informații de specialitate solicitanților ( identificare amplasamente, corelare cu studii de urbanism, extrase din documentații de urbanism )

 • 4.  Punerea la dispoziția solicitanților interni sau externi de planuri topo (identificare, racord secțiuni, selecție lager-uri, vizualizare, plotare)

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1. Are relații funcționale de colaborare cu toate compartimentele din Primărie

 • 1.  Primește informații de la serviciile publice descentralizate ale ministerelor și celorlalte organe centrale, agenți economici, organisme și organizații neguvemamentale

 • 2.  Primește documentații de urbanism de la solicitanți în vederea analizării, a avizării în Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și promovării spre aprobare

 • 3.  Transmite referate și proiecte de hotărâre Consiliului local.

 • 4.  Primește Hotărârile Consiliului local și urmărește aplicarea acestora.

 • 5.  întocmește informări pentru Primar și Consiliul local

 • 6.  Transmite Serviciului Urbanism și Serviciului Autorizări construcții informațiile necesare întocmirii Certificatelor dc urbanism , autorizațiilor dc construire și dovezilor de luare în folosință, etc.

433.1


AVIZE PLANURI DE URBANISM

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca

Nr. de posturi - total: 3             din care:          - funcții publice:           3

- personal contractual:    0

Este subordonat directorului executiv al Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

 • •  Compartimentul Avize planuri de urbanism are ca misiune principală evidența și gestionarea avizelor pentru documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului (PUZ, PUD)

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  întocmește evidența avizelor Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a taxei achitate în registrul special

 • 2.  Contribuie la redactarea avizelor Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

 • 3.  întocmește adrese de răspuns și de luare în evidență la documentațiile înregistrate

 • 4.  Face expediția adreselor de comunicare și multiplicare ( după caz)

 • 5.  întocmește centralizatoare ale documentațiilor de urbanism pe care le transmite compartimentelor Direcției de urbanism și dezvoltare urbană

 • 6.  Transmite către compartimentul mass -media avizele și proiectele de hotărâri de consiliu pentru postarea pe internet

 • 7.  Gestionează avizele și hotărârile de consiliu pentru documentațiile de urbanism aprobate.

 • 8.  Realizează actualizarea, întreținerea, și utilizarea bazei de date

 • D. Responsabilități:

 • •  Furnizează solicitanților informațiile publice de urbanism pe care le deține.

 • •  Urmărește încasarea taxelor de aviz conform legii.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  Redactare și evidența avizelor Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism

 • 2.  Centralizarea datelor, raportarea la compartimentele care întocmesc sinteza activității și la compartimentele cucare se colaborează direct

 • 3.  Punerea la dispoziția solicitanților interni sau externi de copii după documentele de interes public

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • •  Are relații funcționale de colaborare cu toate compartimentele din Primărie

Nr. de posturi - total: 4 din care:

Este subordonat: directorului direcției

 • - funcții publice:           0

 • - funcții contractuale:     4


- Compartiment de muncă nou înființat, toate posturile fiind vacante.

441


Serviciul Administrare Cai Publice

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: atr. Moților nr.3, cam 6

Nr. de posturi-total: 14           din care:         — funcții publice:         14

— personal contractual: 0

Este subordonat Directorului direcției

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

întocmește programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de intretinere si reparații care le revin, prevăzute conform normelor legale in Cartea Tehnica a construcției si rezultate din activitatea de urmărire a comportării in timp a construcțiilor.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Asigura efectuarea, după caz, de modificări , transformări, modernizări si consolidări ale străzilor, numai pe baza de proiecte si asigura verificarea potrivit legii prin specialiști verificatori de proiecte atestati.

 • 2.  Urmărește execuția lucrărilor prin inspectorii care exercita rolul proprietarului si investitorului si asigura verificarea execuției corecte a lucrărilor prin diriginti de specialitate sau agenti de consultanta specializați pe tot parcursul realizării lucrărilor.

 • 3.  Asigura soluționarea neconformitatilor, defectelor aparute pe parcursul execuției lucrărilor, precum si a deficientelor proiectelor.

 • 4.  Asigura stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare si execuție pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetărilor efectuate.

 • 5.  Asigura obținerea acordurilor si avizelor prevăzute de lege si autorizația de construcție.

 • 6.  Asigura recepția lucrărilor de construcții la terminarea acestora si la expirarea perioadei de garanție.

 • 7.  Asigura întocmirea , pastrarea si completarea la zi a cârtii tehnice a construcției.

 • 8.  Asigura urmărirea comportării in timp a construcțiilor conform prevederilor din cartea tehnica a construcției si reglementarilor tehnice.

 • 9.  Organizează licitații de proiectare si execuție , întocmește contracte si urmărește evoluția acestora.

 • 10. întocmește baza de date privind sesizările cetățenilor municipiului, a societăților comerciale, regiilor autonome privind starea drumurilor, răspunde acestor sesizări.

 • 11. întocmește programe anuale de reparații si intretinere a podurilor, podețelor, pasajelor de cale ferata din municipiul nostru.

 • 12. întocmește referate si proiecte de hotarari de consiliu local si urmărește ducerea lor la indeplinire după adoptarea acestora.

 • 13. Asigura intocmirea informărilor către cetateni prin conferințele de presa , dezbateri publice si intalniri cu asociatiilede locatari/proprietari

 • 14. întocmește programe pe termen scurt, mediu si lung, privind întreținerea si repartiastrazilor, alleilor si trotuarelor din municipiu.

 • D. Responsabilități:

• este responsabil de actele intocmite si de deciziile luate pe linie tehnica si financiara

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  folosirea computerului si a programelor specifice serviciului

 • 2.  cunoașterea legislației in domeniu (construcții drumuri poduri, achiziții, administrație locala)

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • a) Intern:

 • 1.  Relații ierarhice: subordonat fata de director

 • 2.  Relații funcționale: cu toate serviciile din cadrul primăriei

 • 3.  Relații de control: a stării drumurilor

 • 4.  Relații de reprezentare: când este cazul de participare in cadrul unor comisii, prin dispoziții ale primarului

 • b) Extern:

 • 1.  Relații cu autoritati si instituții publice: regii, A.N.R.M.A.P., Prefectura județului Cluj, Consiliul județean, Inspecția in C-tii, Curtea de Conturi, D.R.D.P,

 • 2.  relații cu persoane juridice private: societăți comerciale, asociații,

 • 3.  relații cu organizații neguvemamentale :asociatii,

 • 4.   relații cu persoane fizice.

  442


Serviciul Administrare cimitire domeniu public

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria mun. Cluj-Napoca, str. Avram lancu nr. 25

Nr. de posturi - total: 8 din care:         - funcții publice:          6

- funcții contractuale:     2

Este subordonat: directorului direcției

Regulamentul de Organizare si funcționare al Serviciul Administrare cimitire domeniu public a fost aprobat prin

HCLnr. 158/2008.

443


SERVICIUL TEHNIC


 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria mun. Cluj-Napoca, str.. Moților nr. 3, Cam. 11, 11 A, 12 si 31 Nr. de posturi-total: 14 din care:         - funcții publice:          14

- funcții contractuale:     0

Este subordonat: directorului direcției

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Organizarea, controlarea și recepția activităților de:

 • 1.   tratare și întreținere câini comunitari

 • 2.  întreținere și decolmatare cursuri de ape

 • 3.  întreținere și decolmatare recipienți stradali

 • 4.  întreținere și modernizare fântâni arteziene

 • 5.  întreținere, restaurare monumente istorice

 • 6.  pavoazarea municipiului

 • 7.  întreținere WC-uri publice

 • 8.  ampalsare și întreținere toalete ecologice

 • 9.  iluminat public, ornamental, decorativ, arhitectural

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.   Activitatea de ecarisaj

 • a)  urmărirea acitivității de prindere, întreținere și tratare a câinilor fără stăpân de pe străzile municipiului, conform Legii nr.227/2002 privind gestionarea câinilor fără stăpân;

 • b)  rezolvarea sesizărilor cetățenilor legate de câinii fără stăpân.

 • 2.  Salubrizarea pârâurilor de pe raza municipiului: urmărirea lucrărilor de curățare și decolmatare a pârâurilor de pe raza municipiului și transportul deșeurilor provenite din această activitate la rampa de deșeuri.

 • 3.  întreținerea și decolmatarea recipienților stradali: colaborarea cu Compania de Apă Someș Cluj pentru curățarea și decolmatarea canalizărilor și recipienților stradali de pe străzile municipiului, soluționându-se sesizările primite în acest sens.

 • 4.  Modernizarea si întreținerea fântânilor arteziene

 • a)  coordonarea activității de întreținere și funcționare a fântânilor arteziene amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • b)  urmărirea și verificarea desfășurării în bune condiții a acestei activități

 • 5.  întreținerea monumentelor istorice amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca: coordonarea activității de întreținere și reparare a monumentelor.

 • 6.  Pavoazarea municipiului: asigurarea pavoazării municipiului, de asemenea în cazul comemorărilor sau manifestărilor publice.

 • 7.  întreținere WC-uri publice:

 • a)  coordonează și recepționează lucrările de întreținere și reparații WC-publice executate de către R.A.D.P.

 • b)  face propuneri pentru efectuarea lucrărilor de reparații curente și capitale la WC-urule publice,urmărind și execuția acestora dacă este cazul;

 • 8.  Iluminat public și decorativ-ornamental

 • a)  elaborarea programelor privind iluminatul public și cel decorativ-ornamental;

 • b)  urmărirea funcționării iluminatului public și celui decorativ-ornamental;

 • c)  pregătirea documentațiilor de licitații privind iluminatul public;

 • d)  asigurarea legătura cu agenții economici care execută lucrările privind iluminatul public;

 • e)  verificarea, aprobarea și înaintarea la plată a situațiilor de lucrări și consum de energie electrică.

 • D. Responsabilități:

 • •  aplicarea actelor normative pentru buna funcționare a serviciilor mai sus menționate în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii și asigurarea protecției mediului înconjurător.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • •  elaborează regulamentele de organizare și funcționare a serviciilor din cadrul compartimentului,

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  de colaborare cu serviciile instituției (cu Direcția Poliția Comunitară -note interne privind probleme legate de protecția mediului, cu Direcția Economică-înaintări la plată a situațiilor de lucrări etc.)

 • 2.  de colaborare cu instituții publice, regiile autonome, agenți economici (A.P.M. Cluj, Consiliul Județean Cluj, Compania de Apă Someș S.A., Regia de Termoficare, R.A.T.U.C. etc.)

 • 3.  contractuale cu agenții economici care prestează servicii sau execută lucrări în baza contractelor încheiate cu Primăria

443.1       BIROUL ECOLOGIE URBANA

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3

Nr. de posturi -total: 6             din care:         - funcții publice:          5

- funcții contractuale:      1

Este subordonat:    directorului direcției

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  urmărește modul de organizare si desfășurare, a activităților de:

 • •  salubrizarea stradală

 • •  deszăpezire și combatere polei

 • •  salubrizarea menajeră

 • •   deratizare, dezinsecție, dezinfecție

 • •  harta de zgomot a municipiului

 • •   alte activitati specifice protecției mediului

 • 2. Ca activitate generala Biroul de Ecologie Urbana coordonează, indruma, supraveghează, si controlează toate activitatile edilitar gospodărești, de investiții, economice si sociale ce se desfasoara pe raza municipiului Cluj-Napoca, din punct de vedere al comportamentului ecologic socio urban si in ceea ce privește protecția si conservarea mediului inconjurator.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  supravegherea respectararii legislației in vigoare din domeniul protecției mediului, valorificarea resurselor locale si organizarea activitatii teritoriale privind prevenirea si combaterea calamitatilor si dezastrelor naturale;

 • 2.  aplicarea prevederilor legale privind sancționarea contravențiilor din domeniul de activitate.

 • 3.  soluționarea sesizărilor si reclamatiilor avand ca obiect probleme de protecția mediului si ecologie urbana;

 • 4.  supraveghează aducerea la indeplinire a actelor normative emise de organele guvernamentale, hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca;

 • 5.  aplicarea prevederilor legale privind sancționarea contravențiilor din domeniul de activitate;

 • 6.  indruma si urmărește realizarea activitatilor planificate ale prestatorilor de servicii de salubrizare si ale administratorilor domeniului public;

 • 7.  propune, avizeaza din punct de vedere tehnic si participa la licitarea serviciilor de salubrizare si protecția mediului pe teritoriul sectorului;

 • 8.  asigura reglementarea, avizarea si controlul activitatilor de protecția mediului si ecologie urbana;

 • 9.  asigura dezvoltarea infrastructurii privind funcționarea serviciilor de salubrizare si protecția mediului pe raza municipiului, in vederea satisfacerii necesităților prezente si de viitor;

 • 10. corelarea lucrărilor de gospodărie comunala si a intregii activitati economice si sociale, care se desfasoara pe raza sectorului cu principiile ecologice si cele de protecția mediului;

 • 11. perfecționarea si specializarea activitatii;

 • 12. armonizarea legislației locale cu cea centrala si cu cea a Comunității Europene;

 • 13. cooperarea cu celelalte unitati din primărie, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare socio- urbana pe raza municipiului;

 • 14. In domeniul protecției mediului

 • a)  urmărește aplicarea prevederilor legale privind sancționarea contravențiilor din domeniul de activitate;

 • b)  elaborează analize si studii privind fundamentarea deciziilor in domeniul protecției mediului si ecologie urbana;

 • c)  fundamentează si elaborează strategii si reglementari locale privind protecția mediului;

 • d)  face propuneri de optimizare a sistemului de salubrizare si promovarea reciclării materialelor refolosibile;

 • e)  implementează directivele Uniunii Europene in domeniul protecției mediului la nivel de administrație locala;

 • f)   verifica si avizeaza cererile persoanelor fizice si juridice, care solicita autorizarea punctelor de colectare a materialelor reciclabile de la populație, conform prevederilor legale;

 • g)  verifica si rezolva reclamatiile privitoare la efectuarea activitatilor contractate precum si a reclamatiilor primite din municipiu referitoare la gestionarea deșeurilor, salubrizare, dezinsectia si deratizarea domeniului public;

 • h)  supraveghează in limitele de competenta respectarea legislației in vigoare pe linie de protecția mediului, valorificarea resurselor locale si organizarea activitatii teritoriale privind prevenirea si combaterea calamitatilor si dezastrelor naturale de către persoanele fizice si agenti economici care-si desfasoara activitatea pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca;

 • i)   asigura, in limitele de competenta, respectarea atribuțiilor si obligațiilor stabilite de

 • j)   implementarea sistemelor informaționale si a bazelor de date privind calitatea si legislația in vigoare pe linie de protecția mediului pentru administrația locala;monitorizarea factorilor de mediu si a surselor de poluare;

 • k)  promovarea de programe si proiecte de reconstrucție ecologica;

 • l)   gestionarea si extinderea ariilor oxigenate si a suprafețelor acvatice;

 • m) verificarea situației spatiilor verzi, a modului de atribuire a autorizațiilor de taiere de arbori si dezafectare a zonelor verzi de pe raza municiului;

' 15. In domeniul salubrizării stradale;

 • a)  urmărirea modului de executare a programelor lunare pentru toate activitățile de salubrizare stradala din punctul de vedere a respectării prevederilor de protecția mediului;

 • b)  urmărește realizarea lucrărilor de salubrizare stradală executate de către

 • c)  firmele de salubrizare, SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA și SC ROSAL SRL, firme care au cîștigat

licitația pentru concesionarea acestui serviciu.

 • d)  rezolvarea sesizărilor cetățenilor legate de seviciul de salubrizare stradală;

 • e)  colaborează cu compartimentul de specialitate la întocmirea programelor lunare pentru toate activitățile de salubrizare și urmărește modul de realizare a acestuia;

 • f)  colaborează la întocmirea programului de montare a coșurilor de gunoi pe străzile unde acestea lipsesc și pentru schimbarea celor deteriorate;

 • g)  In domeniul activitatii de deszăpezire și combatere a poleiului;

 • h) urmărește modul de efectuare a lucrărilor de deszăpezire executate de către firmele de salubrizare SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA și SC ROSAL SRL, pe un număr de 305 străzi, astfel incat sa fie asigurata buna desfășurare a traficului rutier in timpul iernii

 • i)  In domeniul de salubrizare menajeră; - urmărește desfasurarea activității firmelor care prestează serviciul de salubritate menajeră; realizându-se precolectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale în condiții de siguranță și urmărindu-se respectarea și adaptarea graficului de ridicare a deșeurilor la cerințele populației;

 • j)  urmărește activitatea de construire și repararea punctelor gospodărești noi pentru asigurarea condițiilor de igienă și protecția mediului înconjurător;

 • k)  urmărește activitatea de depistare si eliminare a depozitărilor clandestine de deșeuri pe

 • l)  teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca;

 • m) sesizează Direcția Poliția Comunitară pentru identificarea persoanelor care au depozitat ilegal.

 • n)  urmărește desfasurarea activitatii de colectare selectiva a deșeurilor reciclabile

 • o)  urmărește desfasurarea activitatii de colectare deșeuri de echipamente electrice, electronice si electrocasnice

 • 16. Activitatea de dezinsecție și deratizare a municipiului Cluj-Napoca urmărește desfasurarea activitatii de deratizăre și dezinsecție a domeniului public al municipiului, respectiv a școlilor și grădinițelor din municipiu.

 • 17. Realizarea hărții de zgomot:

 • a)  urmărește și coordonează activitatea de realizare a hărții de zgomot, a planurilor de acțiune, participarea la măsurătorile efectuate în zonele sesizate de către cetateni ca sunt poluate fonic, informarea publicului

 • b)  asigura luarea masurilor privind reducerea zgomotului, respectarea legislației in vigoare si a celei Europene

 • D. Responsabilități:

 • 1.  supravegherea respectării legislației in vigoare din domeniul protecției mediului, valorificarea resurselor locale si organizarea activitatii teritoriale privind prevenirea si combaterea calamitatilor si dezastrelor naturale;

 • 2.  soluționarea sesizărilor si reclamatiilor avand ca obiect probleme de protecția mediului si ecologie urbana

 • 3.  îndruma si urmărește realizarea activitatilor planificate ale prestatorilor de servicii de salubritate,

 • 4.  aplicarea actelor normative pentru buna funcționare a serviciilor mai sus menționate în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii și asigurarea protecției mediului înconjurător.

 • 5.  corelarea lucrărilor de gospodărie comunala si a intregii activitati economice si sociale, care se desfasoara pe raza municipiului cu principiile ecologice si cele de protecția mediului;

 • 6.   perfecționarea si specializarea activitatii;

 • 7.  armonizarea legislației locale cu cea centrala si cu cea a Comunității Europene;

 • 8.  supraveghează aducerea la indeplinire a actelor normative emise de organele guvernamentale, hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, ale Primarului si ale Consiliului Local;

 • 9.  optimizarea sistemului de salubrizare si promovarea reciclării materialelor refolosibile

 • 10. gestionarea si extinderea ariilor oxigenate si a suprafețelor acvatice

 • 11. urmărirea respectării modului de utilizare a terenurilor in conformitate cu legislația de mediu

 • 12. promovarea de programe si proiecte de reconstrucție ecologica

 • 13. documentare si socializare permanenta in domeniu

 • 14. evaluarea factorilor de mediu in zonele unde se executa lucrări edilitare sau alte lucrări de investiții;

 • 15. îndeplinește si alte atribuții specifice primăriei.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  elaborează regulamentele de organizare și funcționare a serviciilor din cadrul compartimentului,

 • 2.  eliberează avize pentru contrucții executate pe domeniu public și pentru activitatea de colectare și valorificare a deșeurilor refolosibile,

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  de colaborare cu serviciile instituției (cu Direcția Poliția Comunitară - note interne privind probleme legate de protecția mediului, cu Direcția Economică-înaintări la plată a situațiilor de lucrări etc.)

 • 2.  de colaborare cu instituții publice, regiile autonome, agenți economici (A.P.M. Cluj, Consiliul Județean Cluj, Compania de Apă Someș S.A., Regia de Termoficare, R.A.T.U.C. etc.)

 • 3.  schimb de experiența cu instituții similare sau de profil din tara sau din afara

 • 4.   relații cu societatea civila, ONG-uri, fundații si alte instituții

 • 5.  contractuale cu agenții economici care prestează servicii sau execută lucrări în baza contractelor încheiate cu Primăria.

 • 6.   indeplineste si alte atribuții specifice primăriei;

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3, et. II, cam. 91

Nr. de posturi-total: 10           din care :        — funcții publice:         10

— personal contractual: 0

Este subordonat directorului direcției tehnice

 • B. Misiunea $i scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  amenajează și întreține zonele verzi

 • 2.  amenajează și întreține locurile dejoacă

 • 3.  identificarea de noi locații pentru amenajarea lor ca zone verzi sau locuri dejoacă

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a luciurilor de apă, a zonelor de agrement și a platformelor de joacă pentru copii

 • 2.  amenajarea de noi locuri dejoacă pentru copii și redotarea celor existente

 • 3.  verificarea și repararea aparatelor dejoacă pentru copii

 • 4.  identificarea și doborârea arborilor în declin fiziologic sau uscați în sistem

 • 5.   alpinism utilitar

 • 6.  achiziția de material dendrofloricol

 • 7.  achiziția de dotări urbane (coșuri, bănci, aparate și ansamble dejoacă) și unelte         agricole

 • 8.  întocmește programe de lucru lunar, în funcție de necesități, verifică și înaintează la plată situațiile de lucrări a firmelor prestatoare;

 • 9.  coordonarea activității angajaților în baza Legii nr. 76/2002

 • 10. soluționarea cererilor petenților

 • D. Responsabilități:

 • 1.  recepția calitativă/cantitativă a lucrărilor de amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a luciurilor de apă, a zonelor de agrement și a platformelor dejoacă pentru copii, executate de către firmele prestatoare;

 • 2.  identificarea de noi locații pentru amenajarea de noi locuri dejoacă sau zone   de recreere;

 • 3.  recepția calitativă/cantitativă lucrărilor de reparare a aparatelor dejoacă        pentru copii;

 • 4.  verificarea în teren a arborilor care pot prezenta un real pericol și stabilirea oportunității doborârii acestora, precum și recepția realizării lucrării

 • 5.  recepția calitativă/cantitativă a produselor achiziționate (material dendrofloricol, dotări urbane, aparate și ansamble de joacă etc.)

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  întocmește, în funcție de necesități, programele de lucrări de întreținere și amenajare de zone verzi, reparații aparate de joacă și doborât arbori în sistem de alpinism utilitar și recepționează lucrările realizate de către firmele cu care colaborează;

 • 2.  întocmește, în funcție de necesități, contractele subsecvente privind achiziția de material dendrofloricol, aparate de joacă și dotări urbane.

 • 3.  Recepționează produsele achiziționate;

 • 4.   participă în diferite comisii de licitație;

 • 5.  verifică și înaintează la plată situațiile de lucrări a firmelor prestatoare;

 • 6.   verifică în teren și soluționează solicitările cetățenilor;

 • 7.  coordonează activitatea angajaților în baza Legii nr. 76/2002.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • a)  relații de subordonare față de:     - Primarul municipiului Cluj-Napoca,

- directorul general al Direcției Tehnice;

 • b)  relații de colaborare cu direcțiile Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Direcția Tehnica, Str.Motilor nr. 1-3, et.I, cam. 4

Nr. de posturi - total: 9 din care:                  — funcții publice:         9

— personal contractual: 0

Este subordonat: Directorului Direcției Tehnice

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

 • •  Asigura punerea in aplicare a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a dispozițiilor primarului, a viceprimarilor si a directorului Direcției Tehnice cu care se incredinteaza spre indeplinire Serviciul Investiții. Creaza cadrul favorabil si se preocupa de realizarea obiectivelor de investiții cuprinse in programul anual de investiții.

 • •  Rezolva toate problemele de competenta serviciului conform prevederilor legislației in vigoare si răspunde in timp legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice si juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Cluj-Napoca

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Asigura punerea in executare a legilor si actelor normative in vigoare, ducerea la indeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispozițiilor primarului cu care a fost incredintat Serviciul Investiții.

 • 2.  întocmește programul anual de investiții al Consiliului local al municipiului Cluj - Napoca.

 • 3.  întocmește documentele de licitație pentru obiectivele de investiții care urmeaza a fi promovate.

 • 4.  Asigura publicitatea necesara, in vederea efectuării licitațiilor (mass-media, Monitorul Oficial, etc.).

 • 5.  Asigura condițiile necesare desfășurării licitațiilor, rezolvând in acelas timp eventualele contestații.

 • 6.  întocmește contractele de execuție sau achiziție pentru obiectivele care au fost licitate comunicând celor interesați rezultatele.

 • 7.  Colaborează, după caz, cu proiectantul sau executantul obiectivelor de investiții pentru realizarea acestora in condiții optime.

 • 8.  Urmărește modul de realizare a obiectivelor de investiții cuprinse in programului anual de investiții.

 • 9.  Urmărește stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiții stabilind impreuna cu executantul lucrărilor, graficul de execuție in concordanta cu sumele alocate prin buget.

 • 10. întocmește documentele necesare pentru efectuarea plăților la obiectivele de investiții in derulare ( execuție lucrări, proiectare , expertize , achiziții) si le inainteaza la plata către Direcția economica.

 • 11. Asigura finanțarea potrivit prevederilor legii.

 • 12. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea lucrărilor de investiții.

 • 13. In vederea intocmirii programului de investiții al Consiliului local al municipiului Cluj - Napoca, colectează propuneri din partea compartimentelor de lucru ale Primăriei, regiilor subordinate si cetățenilor.

 • 14. întreprinde toate acțiunile necesare pentru obținerea avizelor , acordurilor si aprobărilor pentru executarea obiectivelor de investiții.

 • 15. Comunica in scris regiilor subordinate, după aprobarea bugetului, obiectivele si sumele prevăzute in programul de investiții.

 • 16. întocmește proiecte de hotarari pe care le supune aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 17. întocmește raportări lunare pentru Consiliul județean Cluj privind realizarea obiectivelor de investiții.

 • 18. întocmește trimestrial situația statistica privind stadiul realizării obiectivelor de investiții.

 • 19. Rezolva corespondenta repartizata.

 • D. Responsabilități:

-întocmirea programului anual de investiții

-Organizarea si asigurarea condițiilor necesare licitării tuturor obiectivelor de investiții cuprinse in programul de investiții -Urmărirea realizării acestor obiective

-Decontarea lucrărilor executate

-Recepria obiectivelor de investiții finalizate

-Rezolvarea in timp util a problemelor persoanelor fizice si juridice care se adreseaza seviciului

 • E. Competentele (autoritatea') compartimentului de muncă:

Organizează si supraveghează desfasurarea tuturor activitatilor legate de Serviciul Investiții, asigurând intocmirea in termen a actelor pe care apoi le supune atenției directorului Direcției Tehnice, primarului sau Consiliului local municipiului Cluj-Napoca.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații funcționale:

 • a)  se solicita din partea compartimentelor de munca a Primăriei informații utile pentru intocmirea programului de investiții, pentru rezolvarea problemelor legate de derularea programului de investiții sau problemelor cetățenilor.

 • b)  aceleași informații si cu acelas scop, se solicita regiilor subordonate Primăriei sau diferitelor societăți comerciale, instituții (societăți de proiectare sau execuție lucrări, consilii județene, prefecturi, ministere, primarii, inspectorate, etc.)

 • c)  la rândul sau, Serviciul Investiții furnizează informații către toate compartimentele de munca a Primăriei, societăți comerciale, instituții sau cetateni.

Relații dc reprezentare:

a) prin dispoziția primarului asigura participarea in cadrul unor comisii.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Str. Moților nr.3, cam 24

Nr. de posturi - total: 13 din care:         — funcții publice:         13

— personal contractual: 0

Este subordonat Directorului direcției

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  reglementarea circulației, parcării, staționării și opririi pe străzi a vehiculelor și pietonilor;

 • 2.  optimizarea traseelor mijloacelor de transport în comun și amplasării stațiilor acestora;

 • 3.  eliberarea autorizațiilor pentru spargerile în zona drumului și domeniului public;

 • 4.  eliberarea autorizațiilor speciale de transport, a legitimațiilor de liber acces în zona centrală;

 • 5.  acordarea avizelor necesare pentru autorizațiile de construire rețele edilitare și pentru amplasarea altor obiective (instalații, panouri publicitare etc.) în zona drumului public, eliberarea autorizației de amplasare și acces la drum;

 • 6.  organizarea și urmărirea executării refacerilor pentru spargerile executate, la nivelul calitativ prevăzut de fișele tehnologice și în timpul stabilit;

 • 7.  înnoirea denumirilor de străzi, piețe și a altor obiective de interes local în concordanță cu tendințele de dezvoltare și tradiția municipiului Cluj-Napoca.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  întocmește și realizează programele anuale și lunare privind menținerea viabilității și perfecționarea dispozitivului de semnalizare rutieră;

 • 2.  dezvoltă dirijarea circulației prin semaforizarea inteligentă și clasică a intersecțiilor municipiului;

 • 3.  organizează și desfășoară licitații pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare asigurării siguranței circulației;

 • 4.  concepere și implementează sistemul de gestionare a traficului în trei etape: local, zonal și central;

 • 5.  urmărește comportarea în timp a dispozitivelor și materialelor noi întrebuințate în sistemul de semnalizare rutieră;

 • 6.  pregătește și organizează ședințele Comisiei municipale de sistematizare a circulației rutiere și pietonale

 • 7.  menține permanent legături cu cetățenii orașului, Poliția Rutieră, societățile de transport, regiile deținătoare de rețele edilitare;

 • 8.  eliberează autorizațiile pentru executarea de spargeri în zona drumului și domeniului public;

 • 9.  acordă avizele necesare eliberării autorizațiilor de construire instalații subterane și pentru amplasarea în zona drumului public a instalațiilor, panourilor publicitare etc.;

 • 10. execută recepția refacerilor spargerilor efectuate în zona drumului public la terminarea lucrărilor, în perioada de garanție si recepția finala luând sau propunând măsurile de remediere acolo unde acestea se impun;

 • 11. analizează oportunitatea și propune instituirea restricțiilor în circulația rutieră cu caracter temporar sau permanent vizând: accesul, viteza de deplasare, tonaje și gabarite admise, zonele de parcare și staționare, priorități etc. inclusiv închiderea temporară a circulației;

 • 12. analizează și optimizează traseele și amplasarea stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • 13. întocmește și actualizează baza de date cuprinzând elementele de siguranță a circulației, spargerile și refacerile acestora, străzile municipiului;

 • 14. urmărește ca societățile comerciale de pe raza municipiului, deținătoare de parc auto cu tonaje și gabarite depășite, să pună în circulație mijloacele din dotare numai în baza autorizațiilor speciale de transport;

 • 15. întocmește programe anuale pentru:

 • 16. corelarea lucrărilor de investiții la rețelele edilitare;

 • 17. perfecționarea dispozitivului de semnalizare rutieră;

 • 18. verifică, analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice din cadrul municipiului Cluj-Napoca privind siguranța circulației;

 • 19. perfecționează continuu metodologia de urmărire a spargerilor și refacerilor acestora;

 • 20. transpune în practică hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului în domeniul său de activitate;

 • 21. participă la stabilirea condițiilor tehnice de executare a lucrărilor de investiții (la rețelele edilitare);

 • 22. execută controlul permanent asupra modului în care se respectă prevederile autorizației de spargere de către beneficiari și constructori;

 • 23. execută cercetarea cazurilor în care se constată încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare și aplică amenzile (despăgubirile) ce se impun în conformitate cu Dispozițiile d-lui Primar.

 • 24. analizează periodic împreuna cu administratorii de rețele edilitare, stadiul și calitatea execuției lucrărilor în trama stradală aflate în derulare;

 • 25. coordonează întocmirea și difuzează administratorilor de rețele edilitare planul de coordonare a lucrărilor edilitare în anul calendaristic de referință;

 • 26. centralizează și promovează propuneri de atribuiri sau schimburi denumiri străzi conform prevederilor legilor în vigoare.

 • 27. acordă autorizații de amplasare la drum activităților și obiectivelor cu desfășurare pe suprafața străzii.

 • 28. întocmește și actualizează planul cu organizerea circulației în municipiu

 • 29. întocmește și analizează cu Poliția Rutieră planurile de marcaj stradal

 • 30. verifică și avizează situațiile de lucrări întocmite de societățile comerciale angajate

 • 31. întocmește contracte, comenzi, caiete de sarcini pentru lucrările specifice

 • 32. eliberează legitimații speciale de acces și parcare în zonele cu restricții

 • 33. stabilește măsuri care să conducă la reducerea poluării tehnice și chimice produse de circulația autovehiculelor.

 • 34. participă la buna desfășurare a transportului de persoane și mărfuri pe raza municipiului.

 • D. Responsabilități:

- este responsabil de actele intocmite si de deciziile luate pe linie tehnica si financiara

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  folosirea computerului si a programelor specifice serviciului

 • 2.  cunoașterea legislației in domeniu ( construcții si instalații, achiziții, administrație locala)

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Intern:

 • 1. Relații ierarhice: - subordonat fata de director

 • 16. Relații funcționale: - cu toate serviciile din cadrul primăriei

 • 17. Relații de control: - a stării tehnice a imobilelor

 • 18. Relații de reprezentare: - când este cazul de participare in cadrul unor comisii, prin dispoziții ale primarului Extern:

 • 1. Relații cu autoritati si instituții publice: Regii, Ministerul culturrii, Ministerul de interne, Ministerul integrării europene, Prefectura județului Cluj, Consiliul județean, Consiliul local, Inspecția in construcții, Curtea de conturi, A.D.R.- Nord - Vest, spoiale, biserici,Inspectoratul școlar, etc.

 • 19. Relații cu persoane juridice private: societăți comerciale, asociații, fundații, etc.

 • 20. Relații cu organizații neguvemamentale: asociații, fundații, etc.

 • 21. Relații cu persoane fizice: corespondenta cu cetățenii

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: str.Motilot nr.3 cam. 92-93-94

Nr. de posturi-total: 18           din care:         — funcții publice:         18

— personal contractual: 0

Este subordonat :Directorulul direcției si viceprimarului

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

Organizare licitații, reabilitarea imobilelor, unităților de invatamant preuniversitar si a unităților de asistenta sociala prin urmărirea executării lucrărilor de construcții si instalații - intervenții, reparații si consolidări

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Asigură executarea hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca ,a dispozițiilor primarului , viceprimarilor și a șefului ierarhic cu care se încredințează pentru ducerea la îndeplinire de către serviciul reabilitare imobile si unitati de invatamantin baza Legii 215/2001

 • 2.  întocmește materiale și analize de sinteză la solicitările primarului .viceprimarilor și directorului Direcției Tehnice , Consiliului local și la cererea consilierilor in baza Legii 215/2001

 • 3.  Organizează si intocmeste evidența și circuitul documentelor serviciului,

 • 4.  Sunt rezolvate solicitările venite din partea cetățenilor privind efectuarea reparațiilor pe bază de contract sau prin organizarea licitațiilor sau a altor solicitări.

 • 5.  Organizează si intocmeste activitatea de inventariere a lucrărilor de reparații curente necesare a fi efectuate la cererea cetățenilor in baza Legii 114/1996

 • 6.  Organizează redactarea și întocmirea actelor necesare pentru documentațiile de achiziție si a caietelor de sarcini privind expertizarea, proiectarea, execuția construcțiilor, a reparațiilor si a intervențiilor cu caracter special in baza OUG 34/2006, HG 925/2006, Legea nr.346/2004 si Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziție publica aprobat prin Ordinul 155/2006 etc.

 • 7.  Organizează si executa activitatea de achiziții a lucrărilor de reparații curente conform OUG 34/2006, HG 925/2006, Legea nr.346/2004 si Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziție publica aprobat prin Ordinul 155/2006 etc.

 • 8.  întocmește documentele de atribuire și de încheiere a contractelor de executare de lucrări

 • 9.  Redactează documentele necesare pentru aprobarea lucrărilor în regim de urgență

 • 10. Urmărește prin modul de derulare a contractelor de executare de lucrări de reparații, încadrarea în fondurile alocate și respectarea normativelor tehnice la realizarea lucrărilor.

 • 11. recepționează lucrările de reparații terminate , verifică respectarea reglementărilor în vigoare și calitatea lucrărilor conform HG 273/1994 si a Legii 10/1996

 • 12. Verifică și semnează situațiile de lucrări aferente proceselor verbale de recepție și le înaintează directorului si apoi Direcției economice

 • 13. Colaborează cu serviciile de specialitate din Primărie pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea și decontarea lucrărilor

 • 14. întocmește acte adiționale necesare la contracte în care apar modificări valorice sau de altă natură ca urmare a actelor de constatare încheiate între executanți și Primărie

 • 15. Respectă normele legale și dispozițiile interne privind prevenirea și stingerea incendiilor, protecția muncii

 • 16. Duce la indeplinire hotărârile de consiliu privind alocările de fonduri pentru spitale , asociații si biserici in baza Legii 215/2001

 • 17. Eliberează copii după schitele funcționale ale apartamentelor in baza solicitărilor cetățenilor conform Legii 16/1996

 • 18. Eliberează copii după procesele verbale de predare primire ale apartamentelor in baza solicitărilor cetățenilor conform Legii 16/1996

 • 19. Eliberează cârti tehnice ale clădirilor in baza solicitărilor administratorilor de asociație

 • 20. întocmește si eliberează cârti tehnice simplificate.

 • 21. Actele din cadrul serviciului se arhiveaza conform Legii 16/1996

 • 22. soluționează in termen de 30 de zile cererile, notele de audiente, notele interne intrate in cadrul serviciului

 • 23. efectuează verificări ale stării tehnice ale imobilelor aflate in proprietatea Statului Roman in baza Legii 114/1995 si a Legii 10/1996

 • 24. verifica in teren soluția propusa prin proiect

 • 25. verifica proiectele , documentațiile tehnice privind respectarea legislației in vigoare

 • 26. efectuează măsurători in teren

 • 27. intocmeste antemasuratori

 • 28. intocmeste devize estimative de lucrări

 • 29. intocmeste notele de comanda suplimentare si de renunțare in baza constatărilor

 • 30. efectuează lucrări de reparații si intretinere la unitățile de invatamant

 • 31. efectuează lucrări de investiții la obiectivele stabilite prin HCL (muzee, parcuri, grupuri statuare, spitale, cluburi sportive, asociații caritabile, biserici etc.)

 • 32. promovează proiecte de hotarare de consiliu privind alocarea de fonduri unor instituții publice in baza legii 215/2001 republicata , pentru aprobarea SF-urilor aferente executării lucrărilor la obiectivele de investiții

 • 33. propune și fundamentează anual valoarea lucrărilor de reabilitare, întreținere, reparații curente și reparații în regim de urgență la unitățile de învățământ repartizate;

 • 34. inventariază solicitările de reabilitare, reparații de întreținere ale conducătorilor de unități de învățământ repartizate și stabilește oportunitatea și prioritățile în funcție de sumele alocările anual în buget;

 • 35. promovează proiecte de hotărâre de consiliu privind problemele tehnice ale unor unități de învățământ în baza Legii nr.215/2001 republicată;

 • D. Responsabilități:

• este responsabil de actele intocmite si de deciziile luate pe linie tehnica si financiara

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  folosirea computerului si a programelor specifice serviciului

 • 2.  cunoașterea legislației in domeniu ( construcții si instalații, achiziții, administrație locala)

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Intern:

 • 1.  Relații ierarhice: - subordonat fata de director

 • 2.  Relații funcționale: - cu toate serviciile din cadrul primăriei

 • 3.  Relații de control: - a stării tehnice a imobilelor

 • 4.   Relații de reprezentare: - când este cazul de participare in cadrul unor comisii, prin dispoziții ale primarului Extern:

 • 1.   Relații cu autoritati si instituții publice: Regii, Ministerul culturrii, Ministerul de interne, Ministerul integrării europene, Prefectura județului Cluj, Consiliul județean, Consiliul local, Inspecția in construcții, Curtea de conturi, A.D.R.- Nord - Vest, spoiale, biserici,Inspectoratul școlar, etc.

 • 2.  Relații cu persoane juridice private: societăți comerciale, asociații, fundații, etc.

 • 3.  Relații cu organizații neguvemamentale: asociații, fundații, etc.

 • 4.  Relații cu persoane fizice: corespondenta cu cetățenii

448            Biroul Achiziții Publice

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Calea Moților, nr. 3, camera 4

Nr. de posturi - total: 7                              din care:         — funcții publice:         7

Este subordonat Directorului Direcției Tehnice                       — personal contractual: 0

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  Atribuirea contractelor de achiziție publica servicii, produse si lucrări, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, avand ca scop:

 • a)  promovarea concurentei între operatorii economici;

 • b)  garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;

 • c)  asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publica;

 • d)  asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire.

 • 2.  Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • a)  elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante;

 • b)  elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • c)  îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgenta;

 • d)  aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;

 • e)  constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Respectarea legislației privind achizițiile publice :

 • 2.  Ordonanța de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006, modificata si completata prin Legea nr. 128/2007 și OUG 94/2007

 • 3.  HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu modificările și completările aduse de 1.083/2007

 • 4.  Ordinul nr. 11/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 • 5.  Ordonanța de Urgență nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, modificată și completată prin Legea 228/2007

 • 6.  Hotararea Guvernului nr. 525/30.05.2007 privind organizarea si funcționarea ANRMAP

 • 7.  Hotararea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

 • 8.  Ordinul 175/2007 privind aprobarea Manualului operațional pentru activitatea de observare și verificare a atribuirii contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • 9.  Ordinul nr. 183/2006 privind aplicarea dispozițiilor referitoare la contractul de publicitate media

 • 10. Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica prin mijloace electronice din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

 • 11. Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publica

 • 12. Hotarare nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din OUG nr. 34/2006

 • 13. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din OUG nr. 34/2006

 • 14. Hotararea Guvernului nr. 782 din 14-06-2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor

 • 15. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 / 2005 privind inființarea ANRMAP

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Atribuirea contractelor de achiziție publica servicii, produse si lucrări, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Biroul Achiziții Publice interferează:

 • •  Extern cu următoarele instituții Autoritatea Naționala pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (anunțuri de intenție, participare, atribuire site-ul de internet www.e-licitatie.ro), Ministerul Finanțelor Publice-Unitatea de Coordonare si Verificare a Achizițiilor Publice (verificarea privește etapele procesului de achiziție publica, după publicarea anunțului de participare pana la atribuirea și semnarea contractului: a) Fisa de prezentare, Aviz de verificare, Ordin de serviciu, Declarație de imparțialitate si confidențialitate, Declarația de conformitate, Nota intermediara, Aviz consultativ, Raport de activitate), Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor (contestații).

 • •  Intern cu toate compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca. In contextul relațiilor cu compartimentele de munca din Primărie se comunica notele interne, referate, caiete de sarcini, documentații de atribuire, etc.

In contextul relațiilor cu compartimentele de munca din primărie se comunica notele interne, referatele, caietele de sarcini, documentații de atribuire, etc.

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria mun. Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3

Nr. de posturi-total: 15 din care:         - funcții publice:          0

- funcții contractuale:      15

Este subordonat: directorului direcției

Regulamentul de Organizare si funcționare al Serviciul Administrare hale și piețe a fost aprobat prin HCL nr.

217/2007.

44.10


Compartimentul Monitorizare servicii comunitare de utilități publice

Nr. de posturi - total: 3 din care:

 • - funcții publice:          0

 • - funcții contractuale:     3


Este subordonat: directorului direcției

- Compartiment de muncă nou înființat, toate posturile fiind vacante.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: str. Moților nr. 3 et. II, cam. 85; ghișeu nr. 3; 4 și 5, cam. 29

Nr. de posturi - total: 23                    din care:                  — funcții publice:         8

Este subordonat directorului Direcției tehnice                        — personal contractual: 15

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  administrarea locurilor de parcare din cartierele municipiului Cluj-Napoca și din parking-ul Moților;

 • 2.  punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative privitoare la parcări.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  închirierea terenului care aparține domeniului public al statului pentru parcarea autoturismelor în conformitate cu Regulamentul de închiriere a terenului pentru parcări și garaje, aprobat prin H.C.L. nr. 91/1996 și modificat prin H.C.L. nr. 23/1997.

 • 2.  identificarea de noi locuri de parcare pe platforme betonate sau carosabil;

 • 3.  identificarea de amplasamente pentru amenajarea de parcări pe zonele riverane imobilelor, conform prevederilor H.C.L. nr. 171/2001;

 • 4.  întocmirea de referate și proiecte de hotărâre de consiliu local referitoare la activitatea Serviciului parcări;

 • 5.  identificarea de amplasamente pentru amenajarea de parcări supraetajate;

 • 6.  propune prin proiecte de H.C.L. tarifele anuale corespunzătoare pentru abonamente sau contracte de închiriere a terenurilor precum și a celor speciale stipulate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 7.  verificarea pe teren a cererilor înregistrate în vederea încheierii de abonamente de parcare, pe termen de un an;

 • 8.  verificarea pe teren a cererilor înregistrate în vederea transcrierilor de contracte și abonamente de parcare;

 • 9.  întocmirea referatelor în vederea soluționării cererilor privind închirierea terenurilor ocupate cu parcări, copertine și garaje;

 • 10. încheierea de abonamente de parcare pe un an în baza autorizației de construire;

 • 11. eliberarea de abonamente pentru parcările aflate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

 • 12. rezervarea de locuri de parcare pentru persoane cu handicap, conform legii nr. 448/2006

 • 13. colectarea creanțelor bugetare de la persoane fizice și juridice, reprezentând contravaloarea abonamentelor de parcare și contractelor de închiriere;

 • 14. identificarea ocupanților ilegali ai terenului statului cu parcări, copertine și garaje;

 • 15. întocmirea de somații și fișe de calcul pentru ocupanții fără forme legale ai terenului statului cu parcări, copertine și garaje;

 • 16. încasarea sumelor ce revin pentru despăgubirile privind ocuparea fără forme legale a terenului statului cu parcări, copertine sau garaje, conform H.C.L. nr. 21/1999; H.C.L. nr. 349/2001; HCL nr. 260/2002;

 • 17. efectuarea de măsurători și întocmirea planurilor de situație a parcărilor situate pe platforme betonate și carosabil pentru care se eliberează abonamente de parcare;

 • 18. verificarea în teren și efectuarea de măsurători la garajele construite pe domeniul public al statului;

 • 19. transmiterea către Serviciul siguranța circulației urbane și rețele edilitare, a planurilor de situație a parcărilor de pe platformele betonate și carosabil în vederea executării lucrărilor de marcare și montarea de indicatoare corespunzătoare ;

 • 20. efectuarea inventarierii anuale conform legislației în vigoare a terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Cluj-Napoca pe care sunt amplasate parcări, copertine sau garaje. Transmite rezultatele acestei inventarieri, în vederea reactualizării inventarului întocmit conform Legii nr. 213/1998, subcomisiilor de inventariere;

 • 21. colaborează permanent cu toate direcțiile din primărie în vederea rezolvării tuturor problemelor care au legătură cu competențele serviciului;

 • 22. soluționează în condițiile legii, a hotărârilor Consiliului local și a dispozițiilor primarului cererile, sesizările și reclamațiile adresate Serviciului parcări;

 • 23. întocmește informări și referate privind activitatea specifică Serviciului parcări; relații cu publicul.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  asigură gestionarea locurilor de parcare din cartierele municipiului Cluj-Napoca și din parking-ul Moților

 • 2.  întocmește și eliberează abonamente de parcare

 • 3.  asigură colectarea creanțelor bugetare de la persoane fizice și juridice, reprezentând contravaloarea abonamentelor de parcare și contractelor de închiriere;

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Propune spre aprobare referate privind:

 • 1.  atribuirea de locuri de parcare;

 • 2.  rezilierea unor abonamente sau contracte de închiriere a terenului pentru locurile de parcare

 • 3.  restituirea unor sume încasate pentru locurile de parcare

 • 4.  propune prin proiecte de H.C.L. tarifele anuale corespunzătoare pentru abonamente de parcare sau contracte de închiriere a terenului.

 • 5.  întocmește informări și rapoarte conducerii instituției pentru realizarea unor lucrări de natură să îmbunătățească calitatea serviciului precum și imaginea instituției.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituției, în legătură cu problemele care apar, legate de specificul serviciului;

 • 2.  preia și soluționează împreună cu celelalte compartimente(după caz) reclamațiile și sesizările din partea cetățenilor.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca,

str.Moților 1-3, cam.81

Nr. de posturi - total: 9            din care:         — funcții publice:                  9

— personal contractual:            0

Este subordonat: directorului executiv, directorului general și viceprimarului

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  studiază situația juridică a terenurilor aparținând domeniului public sau privat, în vederea concesionării, închirierii sau atribuirii prin încredințare directă,

 • 2.  întocmește contracte de concesionare și actele adiționale aferente acestora,

 • 3.  întocmește contracte de închiriere teren cu destinația grădină,

 • 4.  întocmește contracte de atribuire teren pentru tineri,

 • 5.  întocmește abonamente pentru ocuparea terenului cu organizare de șantier,

 • 6.  verifică documentația pentru obținerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcției, conform prevederilor art.36 al Legii nr. 18/1991, republicată,

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  urmărește realizarea măsurilor stabilite referitoare la rezolvarea proiectelor de dotare a municipiului Cluj-Napoca în concordanță cu necesitățile comunității locale și cu documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii,

 • 2.  întocmește referate de specialitate și proiecte de hotărâri pentru ședințele Consiliului local referitoare la activitățile specifice serviciului

 • 3.  în vederea extinderii spațiului locativ existent, pentru construirea de locuințe, pentru desfășurarea de activități economice, corespunzător prevederilor Legii nr.50/1991, republicată, a Legii nr.l 14/1996, republicată, a O.G. nr.54/2006, a Legii nr.22/2007, a Legii nr.215/2001, republicată și a hotărârilor Consiliului local încheie contracte de concesionare și actele adiționale aferente acestora,

 • 4.  întocmește documentațiile și asigură cadrul organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru concesionarea terenurilor prin licitație: caiete de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți, planul de situație, întocmește anunțul publicitar, obține certificatul de urbanism, furnizează, celor interesați, informații cu privire la organizarea și desfășurarea licitațiilor, întocmește referate privind cheltuielile ocazionate de desfășurarea licitațiilor

 • 5.  urmărește situația juridică a terenurilor supuse concesionării sau atribuirii întocmește acte adiționale referitoare la modificarea beneficiarilor contractelor de concesiune sau a altor clauze contractuale,

 • 6.  verifică pe teren fiecare cerere de concesiune,

 • 7.  verifică periodic pe teren stadiul lucrărilor care fac obiectul contractelor de concesiune,

 • 8.  identifică noi terenuri, aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, în vederea concesionării, închirierii sau atribuirii prin încredințare directă,

 • 9.  întocmește documentațiile privind terenurile propuse pentru asociere în vederea realizării unor obiective de interes public,

 • 10. ține evidența cererilor și a dosarelor privind atribuirea terenurilor pentru tineri conform Legii 15/2003,

 • 11. întocmește contractele de atribuire a terenurilor pentru tineri, conform hotărârilor Consiliului local,

 • 12. ține evidența cererilor și a dosarelor privind concesionarea terenurilor pentru tineri conform HCL 310/1998,

 • 13. întocmește contractele de concesiune a terenurilor pentru tineri, conform hotărârilor Consiliului local,

 • 14. studiază situația juridică a terenurilor cu destinație pășune și pădure din patrimoniul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și urmărește finalizarea acțiunilor de revendicare a acestor terenuri,

 • 15. întocmește referate și contracte de închiriere teren cu destinația grădină, în conformitate cu H.C.L.nr 37/1993,

 • 16. întocmește acte adiționale referitoare la modificarea beneficiarilor contractelor de închiriere teren cu destinația grădină, sau a altor clauze contractuale,

 • 17. verifică pe teren cererile de organizare de șantier și întocmește abonamente pentru ocuparea terenului cu organizarea de șantier,

 • 18. verifică respectarea începerii și încheierii ciclului de pășunat pe trupurile de pășune repartizate crescătorilor de animale de pe raza municipiului Cluj-Napoca, stabilește lucrările de întreținere și exploatare a pășunilor, în colaborare cu R.A.D.P.Cluj-Napoca,

 • 19. analizează documentația pentru obținerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcției, conform prevederilor art.36 al Legii nr.l8/1991, republicată, transmite propunerilecătre Instituția Prefectului județului Cluj

 • 20. în conformitate cu prevederile HG nr.834/1991, analizează vecinătățile și actele de proprietate ale societăților comerciale și întocmește proiecte de hotărâre de consiliu privind aprobarea vecinătăților societăților comerciale de pe raza municipiului Cluj-Napoca,

 • 21. asigură identificarea terenurilor proprietate privată a municipiului care intră sub incidența pct. 1 din H.G.468/1998 pentru modificarea și completarea H.G. 834/1991, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, care nu au făcut obiectul atestării dreptului de proprietate pentru a fi preluate pe bază de protocol de la societățile comerciale în cauză,

 • 22. soluționează contestațiile depuse conform prevederilor art.36 al Legii nr. 18/1991, republicată,

 • 23. efectuează inventarierea anuală, conform legislației în vigoare a terenurilor aparținând domeniului public sau privat al

municipiului Cluj-Napoca, care fac obiectul concesionărilor, închirierilor sau atribuirilor prin încredințare directă.

 • 24. soluționează, în condițiile legii, a hotărârilor de consiliu local și a dispozițiilor primarului, cererile,sesizările și reclamațiile adresate serviciului,

 • 25. desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  ține evidența tehnică a contractelor de concesionare și actele adiționale aferente acestora, a contractelor de închiriere a terenurilor cu destinație grădină, a contractele de atribuire aterenurilor pentru tineri,

 • 2.  întocmește documentațiile și asigură cadrul organizatoric pentru concesionarea terenurilor prin licitație,

 • 3.  emite dispozițiile de plată și întocmește abonamente pentru ocuparea terenului cu organizare de șantier,

 • 4.  întocmește la zi Registrul privind evidența ofertelor și candidaturilor și Registrului de evidență a contractelor de concesiune,

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  propune prin informări și referate îmbunătățirea activității specifică a serviciului,

 • 2.  propune, prin proiecte de hotărâri de consiliu taxele locale pentru închirieri terenuri cu destinația grădină, organizare de șantier, pășuni, conform legislației în vigoare,

 • 3.  propune, prin proiecte de hotărâri de consiliu concesionarea sau atribuirea prin încredințare directă a terenurilor,

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  colaborează permanent cu toate direcțiile din primărie în vederea rezolvării tuturor problemelor care au legătură cu competența serviciului,

 • 2.  asigură transmiterea către Direcția Economică, Serviciul rate, chirii, prețuri, taxe, spre urmărire și ținere a evidenței economico-financiare a tuturor contractelor de concesiune, a contractelor de închiriere grădini și abonamentelor organizare de șantier la terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, transmite prin subcomisiile de inventariere, rezultatele inventarierii,

 • 3.  colaborează cu Consiliul Județean Cluj în probleme legate de inițierea unor hotărâri de guvern pentru trecerea în patrimoniul Consiliului local al municipiului a unor obiective de interes public,

 • 4.  colaborează cu Instituția Prefectului județului Cluj pentru obținerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcției, conform prevederilor art.36 al Legii nr. 18/1991, republicată,

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca

Str. Moților nr. 1-3, cam. 78

Nr. de posturi - total: 8 din care:                  — funcții publice:         8

— personal contractual: 0

Este subordonat directorului executiv

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  Autorizarea activităților de comerț

 • 2.  întocmirea autorizațiilor de persoană fizică și asociație familială,

 • 3.  întocmirea abonamentelor de ocupare a locurilor publice cu mobilier stradal comercial și publicitar,

 • 4.  întocmirea autorizațiilor de taximetrie,

 • 5.  întocmirea contractelor de asociere dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și diferiți agenți economici,

 • 6.  încasarea taxei de viză pentru autorizațiile de persoană fizică, asociație familială și taximetrie.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  încheie contracte de asociere și actele adiționale aferente acestora, cu agenții economici, care solicită asocierea cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, având ca obiect exploatarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat, în scopul desfășurării de activități economice, în conformitate cu prevederile art. 251-256 din Codul Comercial Român, a prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 2.  propune, prin proiecte de hotărâri de consiliu, taxele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, precum și cele stipulate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru agenții economici, după cum urmează:

 • 3.  taxe pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, stabilite prin abonamente întocmite pe perioadă determinată;

 • 4.  taxe pentru ocuparea domeniului public cu construcții provizorii având destinația desfășurării de activități comerciale (tonete, terase de alimentație publică, piețe provizorii, etc.)

 • 5.  taxe pentru eliberarea autorizațiilor de persoane fizice și asociații familiale eliberate în baza Legii nr. 300/2004;

 • 6.  taxe pentru viza anuală a autorizațiilor de persoane fizice și asociații familiale eliberate în baza Legii nr. 300/2004;

 • 7.  taxe pentru eliberarea autorizațiilor de taximetrie eliberate în baza Legii nr.265/2007;

 • 8.  taxe pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al municipiului, stabilite prin hotărâri ale Consiliului local, taxe pentru ocuparea domeniului public cu mobilier publicitar, etc.

 • 9.  întocmește referate și proiecte de hotărâri de consiliu local referitoare la activitatea specifică Serviciului autorizări comerț;

 • 10. încheie contracte de închiriere sau de asociere cu agenți economici pentru terenurile pe care se amenajează noi piețe agroalimentare, târguri sau oboare;

 • 11. întocmește autorizații provizorii pentru desfășurarea de activități promoționale ,

 • 12. întocmește autorizații de comerț stradal pentru amplasamentele ocupate cu mobilier stradal (tonete, lăzi frigorifice, vitrine frigorifice, aparate pop corn, stative etc.), conform regulamentului privind comerțul stradal;

 • 13. întocmește autorizații provizorii pentru terasele estivale, cu profil de alimentație publică, amenajate în fața magazinelor proprii;

 • 14. întocmește și ține evidența autorizațiilor de taximetrie eliberate în baza Legii nr. 265/2007;

 • 15. întocmește autorizații de persoană fizică și asociație familială în baza Legii nr. 300/2004;

 • 16. eliberează viza anuală pentru desfășurarea activității de taximetrie;

 • 17. eliberează viza anuală pentru autorizațiilor de persoană fizică și asociație familială;

 • 18. soluționează în condițiile legii, a hotărârilor Consiliului local și a dispozițiilor primarului, cererile, sesizările și reclamațiile adresate Serviciului autorizări comerț;

 • 19. verifică exactitatea datelor și informațiilor furnizate de agenții economici, în vederea întocmirii contractelor de asociere, a tuturor avizelor și autorizațiilor specifice Serviciului autorizări comerț, întocmește procese verbale de menționare a celor constatate pe teren;

 • 20. întocmește informări și referate privind activitatea specifică Serviciului autorizări comerț;

 • 21. colaborează permanent cu toate direcțiile din primărie în vederea rezolvării tuturor problemelor care au legătură cu competențele serviciului;

 • 22. ține evidența tehnică a contractelor de asociere, a actelor adiționale la contractele de asociere, precum și a documentației și corespondenței aferente acestora;

 • 23. ține evidența tehnică a abonamentelor de ocupare a domeniului public, precum și a documentației și corespondenței aferente acestora;

 • 24. ține evidența tehnică a abonamentelor, aferente refugiilor pietonale amplasate în stațiile de transport în comun;

 • 25. țineevidența tehnică, a contractelor de închiriere sau de asociere, încheiate cu agenții economici, pentru terenurile pe care se amenajează noi piețe agroalimentare, târguri sau oboare;

 • 26. asigură transmiterea spre luare în evidență și urmărire din punct de vedere economico - financiar a tuturor contractelor de asociere, abonamentelor, autorizațiilor, etc.către Direcția economică, Serviciul rate, chirii, tarife și

prețuri;

 • 27. efectuează inventarierea anuală , conform legislației în vigoare, a terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca pe care sunt amplasate construcții provizorii destinate desfășurării de activități comerciale, panouri publicitare, stații multifuncționale, etc. Transmite rezultatele acestei inventarieri, în vederea reactualizării inventarului întocmit conform Legii nr. 213/1998, subcomisiilor de inventariere;

 • 28. taxează producătorii agricoli particulari din alte localități care desfac produse de sezon pe raza municipiului Cluj-Napoca; urmărește ca desfacerea acestor produse să se facă în locurile stabilite prin dispozițiile primarului sau hotărâri ale consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 29. asigură permanența la ghișeul de relații cu publicul

 • D. Responsabilități:

 • 1.  ține evidența tehnică a contractelor de asociere și a actelor adiționale aferente acestora,

 • 2.  întocmește abonamente de ocupare a domeniului public cu mobilier stradal comercial și publicitar,

 • 3.  întocmește autorizații de persoană fizică și asociație familială în baza legislației specifice în vigoare, modifică, suspendă și anulează aceste autorizații, în condițiile legii,

 • 4.  întocmaște autorizații de taximetrie în baza legislației specifice în vogoare,

 • 5.  emite dispoziții de plată aferente sumelor datorate pentru a- eliberează viza anuală pentru desfășurarea activității de taximetrie;

 • 6.  actele administrative emise, în condițiile legii.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • •   face propuneri pentru îmbunătățirea activității serviciului prin referate și informări,

 • •  propune prin proiecte de hotărâre de consiliu nivelul taxelor privind închirierea domeniului public cu mobilier stradal și publicitar, taxa de autorizație persoană fizică, taxa de autorizație de taximetrie, etc.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  colaborează cu toate direcțiile din primărie în legătură cu problemele care apar conform cu specificul serviciului,

 • 2.  transmite la Direcția economică spre urmărire, abonamentele de ocupare a domeniului public cu mobilier stradal comercial și publicitar, contractele de asociere și actele adiționale aferente acestora,

 • 3.  colaborează cu Registrul Comerțului și Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale în baza Legii nr. 300/2004,

 • 4.  colaborează cu Camera Taximetriștilor Cluj , cu Sindicatul Liber Napoca al taximetriștilor și cu alte organizații profesionale.

453.1           Biroul Autorizații și orare de funcționare

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: sediul primăriei, str.Moților nr. 1-3, camera 84 Nr. de posturi - total: 7            din care:         — funcții publice:         7

— personal contractual: 0 Este subordonat directorului executiv

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • •  Autorizarea activităților comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 - republicată, Legea nr. 650/2002 și Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 - republicată și H.C.L. nr.826/2006. Autorizația și orarul de funcționare se emite agenților economici care desfășoară activități comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, prevăzute în anexa ordonanței.

 • •   Păstrarea evidenței tehnice a abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat, în scopul taxării agenților

 • •   economici care ocupă, cu construcții provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale respectivul teren și reactualizarea bazei de date a acestora.

 • •  Păstrarea evidenței tehnice a abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat, în scopul taxării agenților economici care ocupă, cu căi de acces, respectivul teren și reactualizarea bazei de date a acestora.

 • •  Crearea bazei de date privind agenții economici ce desfășoară activități de alimentație publică pe raza municipiului Cluj-Napoca și care în conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 privind Codul Fiscal art.268, alin. (5) și (6) trebuie să achite taxa de viză anuală ce se crează venit la bugetul local.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Verificarea documentațiilor care stau la baza emiterii autorizațiilor și orarelor de funcționare înregistrate de către agenții economici care desfășoară activități comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, înaintarea acestora spre analiza Comisiei de aprobare a autorizațiilor și orarelor de funcționare constituită prin dispoziția primarului.

 • 2.  întocmirea, încasarea taxei aferente și eliberarea autorizațiilor și orarelor de funcționare.

 • 3.  întocmirea abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat ocupat cu construcții provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale.

 • 4.  întocmirea abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat ocupat cu căi de acces.

 • 5.  Luarea măsurilor ce se impun pentru transmiterea actelor administrativ fiscale locatarului, pentru semnarea lor de către părți, transmiterea operativă a abonamentelor, semnate de locatar, către serviciile specializate din cadrul Direcției economice în vederea urmăririi și ținerii evidenței economico-financiare, precum și luarea măsurilor care se impun pentru comunicarea actului administrativ fiscal locatarului, în cazul în care acesta, din anumite motive refuză semnarea și preluarea acestuia.

 • 6.  întocmirea anexelor la autorizațiile și orarele de funcționare emise localurilor de alimentație publică, privitoare la taxa de viză anuală ce trebuie încasată de la agenții economici ce desfășoară aceste activități.

 • 7.  Urmărește realizarea măsurilor stabilite de legislația specifică referitoare la desfășurarea activităților comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca, în concordanță cu necesitățile comunității locale și cu strategia de dezvoltare a municipiului.

 • 8.  întocmește referate de specialitate și proiecte de hotărâri pentru ședințele Consiliului local referitoare la activitățile specifice biroului.

 • 9.   Soluționează, în condițiile legii, a hotărârilor de consiliu local și a dispozițiilor primarului, cererile, sesizările și reclamațiile adresate biroului.

 • 10. Desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al biroului.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Urmărirea respectării aducerii la cunoștința agenților economici a deciziilor Comisiei de aprobare a autorizațiilor și orarelor de funcționare.

 • 2.  Urmărirea încasării taxei aferente emiterii autorizației și orarului de funcționare.

 • 3.  Urmărirea însușirii abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat de către agenții economici care dețin construcții provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale, ce ocupă respectivul teren.

 • 4.  Urmărirea însușirii abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat, în scopul taxării agenților economici care ocupă, cu căi de acces, respectivul teren.

 • 5.  Urmărirea transmiterii anexei cu taxa de viză anuală agenților economici care desfășoară activități de alimentație publică și a încasării acesteia la bugetul local.

 • E. Competentele (autoritatea') compartimentului de muncă:

 • 1.  Propune spre aprobare taxa de emitere a autorizației și orarului de funcționare agenllor economici care desfășoară activități de comerț cu referire la produsele alimentare, nealimentare și a serviciilor de piață precum și cea de viză anuală agenților economici care desfășoară activități de alimentație publică de tip bar, restaurant.

 • 2.  Propune spre aprobare modificările ce se impun la Regulamentul privind eliberarea Autorizației și orarului de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț cu produse alimentare, nealimentare și

servicii de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 3.  Propune spre aprobare taxele de închiriere a domeniului public și privat ce se percep pentru ocuparea acestuia cu căi de acces și respectiv cu construcții provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale.

 • 4.  Propune spre aprobare necesitatea întocmirii abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat ocupat cu construcții provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații interne: în cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaționează cu toate compartimentele, primind și furnizând informații care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetățenilor.

a) colaborare cu Direcția Poliția Comunitară

 • •  furnizează informații privind documentațiile înregistrate de agenții economici în vederea autorizării activității comerciale ce se desfășoară la punctele de lucru;

 • •  furnizează informații privind agenții economici care ocupă domeniului public și privat cu construcții provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale precum și cu căi de acces;

 • •  primește informații din teren referitoare la activitatea ce se desfășoară în cadrul structurilor de vânzare, informații referitoare la legalitatea amplasării construcțiilor provizorii pe domeniul public precum și a celor definitive privind căile de acces la spațiile comerciale situate la parterul imobilelor colective;

 • b) colaborare cu Direcția Urbanism

primește informații referitoare la construcțiile provizorii de tip gheretă/chioșcuri autorizate și a căilor de acces la spațiile comerciale situate la parterul imobilelor colective în vederea întocmirii abonamentelor de închirriere a domeniului public;

 • c) colaborare cu Direcția economică

furnizează informații privind abonamentele emise, pentru ocuparea domeniului public și privat cu căi de acces și construcții provizorii de tip gheretă, spre luarea în evidența financiar contabilă a instituției și urmărirea acestora din punct de vedere economic.

d) colaborare cu Direcția tehnică

furnizează informații cu privire la mobilierul stradal amplasat pe domeniul public, în vederea luării măsurilor ce se impun în cazul în care este necesară punerea în aplicare a unor proiecte de modernizare a diferitelor zone de interes public de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

e) colaborare cu Direcția taxe și impozite locale

 • •  primește informații privind situația agenților economici care nu și-au achitat obligațiile față de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și care au fost trimiși spre urmărire în vederea recuperării sumelor datorate;

 • •  furnizează informații referitoare la agenții economici care nu și-au însușit actul administrativ fiscal și nu și-au achitat obligațiile financiare ce le revin.

f) colaborare cu secretarul municipiului

 • •  primește informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile Primarului;

 • •   furnizează informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile Primarului.

Relații cu unități din exterior:

 • •  colaborează cu Autoritatea de sănătate publică a Județului Cluj, Agenția pentru Protecția mediului Cluj, Garda națională de mediu, Oficiul județean pentru protecția consumatorilor, Poliția municipiului Cluj-Napoca:

 • •  furnizează informații referitoare la ordinea de zi a comisiei ce se întrunește săptămânal în vederea analizării documentațiilor înregistrate de agenții economici în scopul obținerii autorizației și orarului de funcționare;

 • •  primește informații privind problemele de interes comun.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 3

Nr. de posturi - total: 8 din care:         — funcții publice:         6

— personal contractual: 2

Este subordonat directorului executiv

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor de utilitate publică pentru comunitate și este organizat în scopul asigurării transportului public local sub coordonarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Include totalitatea acțiunilor și activităților de interes economic și social, a celor de utilitatea publică ce se încadrează în tipul de servicii susmenționat.

Serviciul de transport public local se desfășoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condițiile de lucru, de exploatare a vehiculelor și de exploatare a infrastructurii, precum și condițiile privind siguranța circulației.

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  să asigure promovarea concurenței între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizați, cărora li s-a atribuit executarea serviciului;

 • 2.  garantarea accesului egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport și al transportatorilor autorizați la piața transportului public local;

 • 3.  garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;

 • 4.  administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a municipiului;

 • 5.  deplasarea în condiții de siguranță și de confort a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

 • 6.  asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce privește tariful de transport;

 • 7.  asigurarea recuperării integrale a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați;

 • 8.  asigurarea autonomiei sau independenței financiare a operatorilor de transport și a transportatorilor autorizați;

 • 9.  satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației pe teritoriul municipiului prin servicii de calitate;

 • 10. integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimație de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 11. dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;

 • 12. consultarea asociațiilor reprezentative ale operatorilor de transport și/sau ale transportatorilor autorizați, precum și ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale privind transportul public local și modalitățile de funcționare a acestui serviciu.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • a)  stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;

 • b)  actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, național, feroviar sau aerian de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou și în regim de taxi, după caz;

 • c)  înaintează propuneri privind concesionarea și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a municipiului;

 • d)  autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceștia a serviciului de transport public local, respectiv:

 • •   transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;

 • •   transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;

 • •   transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere;

 • •   transportul public local de mărfuri în regim contractual;

 • e)  contribuie la elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;

 • f)  colaborează cu compartimetele de resort din cadrul primăriei în vederea stabilirii, ajustării și modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

 • g)  colaborează cu reprezentanții Direcției economice în vederea asigurării resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliului local, ori prin lege.

 • h)  colaborează cu reprezentanții Direcției Tehnice în vederea asigurării evaluării fluxurilor de transport de persoane și de mărfuri și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora;

 • i)   colaborează cu reprezentanții Direcției Tehnice în scopul finalizării studiilor de fezabilitate ce se impun privitoare la înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a municipiului;

 • j)   sprijină acordarea de facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislației fiscale în vigoare. în acest sens, colaborează cu reprezentații celorlalte compartimente din primărie, cu atribuții specifice;

 • D. Responsabilități:

 • 1.  analizează și verifică documentația depusă de persoanele fizice și juridice în vederea emiterii autorizațiilor de transport conform prevederilor legale;

 • 2.  propune și stabilește în colaborare cu reprezentații Serviciului Juridic-Contencios modelul de contracte de atribuire/delegare a gestiunii serviciului de transport public local;

 • 3.  întocmește contractele de atribuire/delegare a gestiunii serviciului de transport public local respectiv întocmește licențele de traseu pentru operatorii de transport;

 • 4.  propune și întocmește programul de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 5.  stabilește în colaborare cu reprezentații operatorilor de transport traseele principale și secundare ale serviciului de transport public local, precum și stațiile publice și autogările aferente acestora;

 • 6.  identifică și asigură inventarierea tuturor bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în exploatarea transportatorilor publici;

 • 7.  asigură respectarea cadrului legal necesar pentru darea în administrare a bunurilor aflate în exploatarea transportatorilor;

 • 8.  analizează și verifică documentația depusă de persoanele fizice și juridice în vederea emiterii autorizațiilor de transport și a copiilor conforme ale acestora resăpectiv autorizațiilor taxi, în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • 9.  întocmește proiecte de hotărâri prin care se propun punctajele aferente criteriilor de departajare stabilite în vederea acordării copiilor conforme a autorizațiilor de transport sau autorizații taxi;

 • 10. asigură înscrierea noilor solicitanți de autorizații taxi pe listele de așteptare

 • 11. asigură reatribuirea autorizațiilor taxi anuale;

 • 12. analizează și verifică documentația depusă de persoanele fizice și juridice în vederea emiterii autorizațiilor în regim de închiriere, conform Legii nr.38/2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • 13. verifică, întocmește și supune spre aprobare documentația privind suspendarea, anularea autorizațiilor taxi, conform legislației in vigoare;

 • 14. propune organizarea de întâlniri, ori de câte ori este necesar, cu asociațiile reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;

 • 15. colaborează în efectuarea controalelor asupra persoanelor fizice și juridice, cu toate organele de control autorizate conform legislației în vigoare, în ceea ce privește activitatea de transport;

 • 16. verifică modul în care operatorii de transport își îndeplinesc obligațiile ce le revin în conformitate cu contractele întocmite și în baza prevederilor legislative în vigoare.

 • 17. Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  face propuneri pentru îmbunătățirea activității serviciului de transport public local prin referate și informări,

 • 2.  propune proiecte de hotărâre de consiliu privind modificările intervenite în activitatea de autorizare precum și nivelul taxelor privind emiterea autorizațiilor de transport, ale autorizațiilor de taximetrie etc.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  colaborează cu toate direcțiile din primărie în legătură cu problemele care apar conform cu specificul serviciului;

 • 2.  colaborează cu reprezentanții celorlalte instituții și organizații de pe raza municipiului Cluj-Napoca cu competențe în transportul public local;

 • 3.  colaborează cu asociațiile reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Str. Moților nr. 3 cam. 80, 88, 89, 90

Nr.de posturi - total: 18 Din care :        - funcții publice :          18

- personal contractual:    0

Este subordonat directorului executiv

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

Evidenta patrimoniului municipiului în vederea administrării lui în mod eficient si eficace de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  furnizează date privind situația juridică a imobilelor, celorlalte compartimente din cadrul primăriei, persoanelor juridice și fizice, altor autorități și instituții.

 • 2.  primește și verifica documentațiile de partaj voluntar în care Statul Român este parte si propune conducerii însușirea acestora prin hotărâre a Consiliului local.

 • 3.  întocmește și fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului local în domeniul său de activitate;

 • 4.  obținerea de la arhive a actelor și planurilor care au stat la baza preluării imobilelor de către Statul Român.

 • 5.  participarea la efectuarea măsurătorilor și a constatărilor din teren în vederea efectuării expertizelor tehnice dispuse de instanțele de judecată, în cauzele la care Statul Român este parte, pentru imobilele fond de stat.

 • 6.  transmite Serviciului juridic observațiile tehnice asupra rapoartelor de expertiză.

 • 7.  efectuarea de măsurători ale locuințelor care se vând în baza Legii nr. 112/1995 și a Legii nr. 61/1991, și întocmirea schițelor funcționale.

 • 8.  efectuarea calculelor de evaluare pentru stabilirea prețului de vânzare a locuințelor conform Legii nr. 112/1995 și a Legii nr. 61/1991.

 • 9.  completarea fișei locuințelor care se vând din fondurile statului cu date referitoare la modul de preluare la stat a acestora.

 • 10. efectuarea demersurilor necesare pentru promovarea acțiunilor judecătorești privind reconstituirea dreptului de proprietate al statului român pentru imobilele neevidențiate în cartea funciară și pentru cele în care nu este operat modul de preluare la statul român în vederea întabulării.

 • 11. eliberarea de copii după documentele existente în dosarele juridice ale imobilelor.

 • 12. aviz privind situația juridica a imobilelor în vederea eliberării autorizației de construire pentru executarea de lucrări la imobilele închiriate sau intervenții la clădiri aflate în coproprietate cu statul român și pentru amplasarea de construcții provizorii în curți.

 • 13. acord pentru extinderi, concesionări, mansardări, firme luminoase, la imobilele unde statul român este coproprietar.

 • 14. efectuarea demersurilor necesare pentru preluarea imobilelor ( culegerea documentelor) care constituie donații sau a celor părăsite de foștii proprietari și propune serviciului juridic promovarea acțiunilor judecătorești care se impun.

 • 15. corespondență cu petiționarii care au depus notificări în baza Legii 501/2002.

 • 16. corespondență cu petiționarii care au depus notificări în baza Legii 10/2001 (solicitare de acte doveditoare, etc.)

 • 17. obținerea vizelor de la serviciile de specialitate necesare în aplicarea Legii 10/2001 (acțiuni juridice, concesiuni, situația locativă, revendicări în baza Legii 112/1995);

 • 18. redactarea referatelor și dispozițiilor în baza Legii 10/2001;

 • 19. întocmirea protocoalelor de predare-primire a imobilelor restituite și a celor care se preiau în patrimoniul municipiului conform prevederilor legale.

 • 20. comunică serviciilor care administrează imobile din patrimoniul municipiului a documentelor care atestă noii proprietari ai imobilelor restituite.

 • 21. comunică la Direcția economică imobilele care trec din proprietatea statului în favoarea altor proprietari în vederea scoaterii acestora din evidențele contabile .

 • 22. înștiințarea chiriașilor cu privire la imobilele restituite .

 • 23. întocmește informări, referate, rapoarte, răspunsuri ia audiențele conducerii, răspunsuri la sesizări și alte cereri ale cetățenilor sau persoanelor juridice;

 • 24. arhivarea documentelor și păstrarea dosarelor juridice ale imobilelor fond de stat.

 • 25. asigură răspuns în termenul legal la cererile, audiențele și scrisorile repartizate serviciului;

 • 26. constituie baza de date privind patrimoniul municipiului, pe care o actualizează permanent;

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu care îi revin

 • 2.  Se va abține de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituției

 • 3.  Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și de păstrarea secretului datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  Reprezintă si angajeaza instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • 2.  Urmărește permanent perfecționarea pregătirii profesionale;

 • 3.  Propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

 • 4.  Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitate acesteia, despre care ia cunostiinta în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul în care are responsabilități si atribuții;

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Informații primite din interior:

 • 1.  litigiile în care Statul Român este parte;

 • 2.   locuințele și spațiile cu altă destinație care au fost înstrăinate;

 • 3.  imobilele (terenuri și construcții) care urmează a fi concesionate sau închiriate;

 • 4.  starea tehnică a imobilelor fond de stat;

Informații transmise către alte compartimente din Primărie:

 • 1.  modul de preluare a imobilelor la statul român;

 • 2.  înștiințează serviciile de specialitate care administrează patrimoniul municipiului despre imobilele revendicate și retrocedate

 • 3.  comunica inventarul imobilelor aflate în patrimoniul municipiului;

 • 4.  furnizează date despre situația juridică a imobilelor aflate în patrimoniul muncipiului;

Informații transmise în exterior:

 • 1.  înștiințează despre imobilele revendicate și retrocedate;

 • 2.  înștiințeză modul de preluare a imobilelor la statul român;

 • 3.  înștiințeză despre imobilele din patrimoniul municipiului cuprinse în inventarul Consiliului local;

 • 4.  comunică situația juridică a imobilelor aflate în propietatea statului român;

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care îsi desfasoara activitatea: Str.MOTILOR nr.1-3

Nr.de posturi- total: 9               din care :         - funcții publice :          9

- personal contractual:    0

Este subordonat directorului executiv

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  gestionează, organizează si pune în aplicare cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Cluj-Napoca;

 • 2.  gestionează baza de date ce cuprinde evidenta proprietății imobiliare pe raza administrativa a municipiului Cluj-Napoca, conform registrului cadastral al parcelelor, al proprietarilor, al corpurilor de proprietate ;

 • 3.  asigura existenta la nivelul Primăriei a întregii documentații - planuri cadastrale la diferite scări, registrele cadastrale privind situația proprietăților imobiliare după registrul cadastral al parcelelor, indexul alfabetic al proprietarilor, evidenta terenurilor pe categorii de folosința, precum si planul cadastral al municipiului.

 • 4.  înregistraza pe planuri si gestionează evidenta tehnica a proprietăților imobiliare la nivelul municipiului prin determinarea pe baza de măsurători a poziției configurației si mărimii suprafețelor terenurilor pe destinație, categorii de folosința si pe proprietari, precum si ale construcțiilor necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor si calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacții imobiliare;

 • 5.  furnizează date privind situația juridica a imobilelor, celorlalte compartimente din cadrul Primăriei, persoanelor juridice si fizice, altor autoritati si instituții, instanțelor judecătorești;

 • 6.  efectuarea de măsurători topografice privind identificarea si delimitarea proprietăților Statului Român, întocmește schița parcelelor si transpunerea acestora pe suport topografic.

 • 7.  constituie si actualizeaza evidenta proprietăților imobiliare si a modificărilor acestora pe care o actualizeaza periodic;

 • 8.  determinarea pe baza de măsurători topografice, calcule de suprafețe, realizarea unor schite, planuri, prin diverse proiecții la scara a detaliilor topografice, a poziției configurației si mărimii suprafețelor terenurilor pe categorii de folosința si pe proprietari precum si a construcțiilor;

 • 9.  identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, în lipsa, acestora pe baza posesiei exercitate de proprietar si identificarea proprietarilor pe baza actelor de proprietate si a înscrisurilor din Cartea funciara

 • 10. crearea bazei de date pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.

 • 11. analizarea documentațiilor de alipire, dezlipire, modificarea limitei de proprietate, reconstituirea cârtii funciare pierdute, distruse sau sustrase comasare redistribuire, a documentațiilor de întabulare si parcelare, în concordanta cu înscrierile din Cartea Funciara.

 • 12. analizarea documentațiilor cadastrale întocmite de către alte persoane fizice si juridice, avizarea acestora si întocmirea de proiecte HCL privind însușirea acestora.

 • 13. întocmirea de referate si proiecte HCL în vederea promovării documentațiilor de partaj voluntar în care Statul Român este parte .

 • 14. identificarea în registrul parcelar de la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara a parcelelor topografice si a cărților funciare aferente imobilelelor care constituie proprietatea statului român.

 • 15. obținerea de la arhiva Oficiului de cadastru si publicitate imobiliara a actelor si planurilor în baza carora s-au făcut înscrierile în cărțile funciare.

 • 16. Efectuează demersurile necesare pentru întocmirea documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate a Statului Român.

 • 17. participarea la efectuarea măsurătorilor si a constatărilor din teren în vederea efectuării expertizelor tehnice dispuse de instanțele de judecata, în cauzele la care Statul Român este parte.

 • 18. formularea observațiilor cu caracter tehnic asupra rapoartelor de expertiza tehnica judiciara.

 • 19. întocmește informări si referate cu privire la activitatea specifica de cadastru si topografie.

 • 20. Depunerea la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Serviciul Cărți Funciare a documentațiilor de întabulare și a sentințelor judecătorești definitive privind rectificarea cărților funciare și urmărirea înscrierii dreptului de proprietate al Statului Român.

 • 21. Notarea în cartea funciară a acțiunilor judecătorești, a dreptului de servitute și a ipotecilor, la solicitarea serviciilor din Primărie.

 • 22. Depunerea deciziilor de preluare și a decretelor de expropriere la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară -Serviciul Cărți Funciare, în vederea înscrierii dreptului de proprietate al Statului Român.

 • 23. verificări în teren privind clarificări ale imobilelorfsituatia juridica , granituiri si partajari)

 • 24. alte sarcini transmise de către șefii ierarhici superiori, conform legii

 • D. Responsabilități:

 • 1.   Răspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al infornmatiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • 2.  Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii instituției;

 • 3.  Răspunde de realizarea la timp si întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției, si de raportarea asupra modului de realizarea acestora;

 • 4.  Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informațiilor, masurilor si sancțiunilor stipulate în documentele întocmite.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  Reprezintă si angajeaza instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • 2.  Urmărește permanent perfecționarea pregătirii profesionale;

 • 3.  Propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

 • 4.  Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitate acesteia, despre care ia cunostiinta în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul în care are responsabilități si atribuții;

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Informații primite din interior:

 • •   litigiile în care Statul Român este parte;

 • •   înstrăinarea proprietăților statului român;

 • •   imobilele (terenuri si construcții) care urmeaza a fi concesionate sau închiriate;

 • •   încălcarea limitelor de proprietate (granituirile) ale proprietăților statului român;

Informații transmise către alte compartimente din Primărie:

 • •   Identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, în lipsa, acestora pe baza posesiei exercitate de proprietar;

 • •   identificarea topo-cadastrala a proprietăților statului român;

 • •  dezmembrările proprietăților statului român cu indicarea noilor proprietari ale acestora;

 • •   cărțile funciare în care sunt intabulate proprietățile statului român;

 • •   harți topo cadastrale reactualizate;

Informații transmise în exterior:

 • •   situația juridica a imobilelor aflate în propietatea statului român;

 • •   harți topo cadastrale reactualizate;

452.3


Serviciul urmărire contracte

Nr. de posturi - total: 9 din care:         - funcții publice:          9

- funcții contractuale:     0

Este subordonat: directorului direcției

- Compartiment de muncă nou înființat, toate posturile fiind vacante.

452.40


Serviciul Administrare Locuințe

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca.str.Moților nr.3, camera 18

Nr. de posturi - total: 14 din care:                  — funcții publice:         14

— personal contractual: 0

Este subordonat Directorului Direcției

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă: managementul locuințelor fond de stat,

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  primește, verifică și soluționează cererile transmise de către cetățeni.

 • 2.  ține evidența cererilor persoanelor fizice care solicită locuințe din fondul locativ de stat comunică locuințele disponibile în urma deceselor, plecărilor din localitate definitiv, a contractelor de închiriere reziliate prin instanțele judecătorești.

 • 3.  efectuează anchetele sociale în teren,calculează punctajul și întocmește lista de priorități în vederea repartizării de locuințe

 • 4.  verifică pe teren cererile pentru extindere de spațiu locativ

 • 5.  participă la Comisia mixtă de repartizare a locuințelor fond de stat

 • 6.  întocmește proiecte de hotărâre în domeniul de competență locativ, participând la ședințele Consiliului local

 • 7.  în baza hotărârilor de consiliu, privind repartizarea, extinderea spațului locativ,verifică și înregistrează actele depuse de către noul chiriaș, în conformitate cu legislația în vigoare

 • 8.  încheie contracte de închiriere, întocmește fișe pentru recalcularea chiriilor în urma modificărilor intervenite la nivelul venitului sau structura familiei, acordă vize pentru controlul preventiv

 • 9.  face modificări în contractele de închiriere în urma modificării numărului de persoane în familie (nașteri, căsătorii, plecări definitive,decese)

 • 10. verifică periodic modul în care chiriașul utilizează locuința repartizată

 • 11. pregătește și înaintează la Serviciul Juridic Contencios cazurile de locuințe ocupate abuziv sau subînchiriate îm sensul evacuării pe cale de instanță

 • 12. face propuneri pentru introducerea sau scoaterea din circuitul locativ a unor locuințe

 • 13. verifică și întocmește actele necesare efectuării schimburilor de locuințe

 • 14. întocmește și semnează acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare precum și contracte de vănzare-cumpărare a locuințelor după adoptarea hotărârii de consiliu

 • 15. întocmește contracte de închiriere privind cota de teren (curte) aferente locuinței cumpărate

 • 16. întocmește contracte de închiriere pentru terenuri proprietate privată a statului (curți interioare) ocupate cu garaje proprietate privată a cetățenilor

 • 17. întocmește contracte de închiriere pentru garaje fond de stat

 • 18. participă la - Comisia Tehnică de Evaluare Locuințe

 • - Comisia Tehnică de Aplicarea Legii nr. 10/2001

 • - Comisia Juridică de Aplicare a Legi nr. 10/2001

 • - Comisia mixtă de repartizare a locuințelor

 • 19. realizează activitatea de relații cu publicul

 • 20. gestionarea contractelor de vânzare-cumpărare întocmite conform O.U.G 19/1994 și întocmirea de acte adiționale la aceste contracte

 • 21. evidența cererilor și verificarea dosarelor pentru acordarea subvențiilor conform O.G.51/2006, Legea nr. 12/2007 și O.U.7/2007

 • 22. solicitare acte conform Ordinului nr. 166/2007

 • D. Responsabilități:

 • 1.  asumarea răspunderii pentru documentele întocmite

 • 2.  respect față de contribuabili

 • 3.   imparțialitate

 • 4.  deschidere și transparență

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.   relații cu autorități și instituții publice

 • 2.  relații cu persoane juridice private

 • 3.  întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare, contractelor de închiriere

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • a)  - relații cu :      - Comisia Tehnică de Evaluare Locuințe

 • - Comisia Tehnică de Aplicarea Legii nr. 10/2001

 • - Comisia Juridică de Aplicare a Legi nr. 10/2001

 • - Comisia mixtă de repartizare a locuințelor

 • b)  - relații cu alte servicii din cadrul primăriei, pentru informații și documente necesare pentru soluționarea corectă a

documentelor.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca str. Moților nr. 3, camera 98

Nr. de posturi: - total: 7           din care:          -funcții publice:            6

- personal contractual:    1

Este subordonat:       Director Executiv adj. 2

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  Crearea bazei de date și păstrarea evidenței solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat, având ca scop efectuarea anchetelor sociale pe teren.

 • 2.  întocmirea Listei de Priorități în scopul repartizării locuințelor din fondul locativ de stat.

 • 3.  Crearea bazei de date și păstrarea evidenței solicitărilor de subvenții acordate de Guvernul României în baza O.U.G. nr. 51/2006, în scopul determinării sumelor reprezentând subvențiile acordate de la Bugetul de Stat și transmiterea acestora Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în scopul fundamentării proiectului bugetului de stat.

 • 4.  Gestionarea contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor construite pentru tinerii căsătoriți, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 19/1994, în scopul întocmirii de acte adiționale.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.   Primirea, verificarea și soluționarea, în condițiile legii, cererilor, sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor;

 • 2.  Primirea, verificarea, soluționarea și arhivarea cererilor persoanelor fizice care solicită locuințe din fondul locativ de stat, verificarea legalității documentelor depuse la dosar și solicitarea actelor necesare în complectarea dosarului, în conformitate cu prevederile Legii nr.l 14/1996 și a H.G. nr. 1275/2000;

 • 3.  Efectuarea anchetelor sociale în teren;

 • 4.  Calcularea punctajului aferent fiecărui dosar în vederea întocmirii Listei de Priorități;

 • 5.  întocmirea Listei de Priorități, în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ de stat;

 • 6.  Primirea verificarea, soluționarea și arhivarea cererilor persoanelor fizice care solicită extinderea în spațiu locativ și verificarea acestora din punct de vedere juridic, funciar și locativ;

 • 7.  Verificarea pe teren, a solicitărilor privind extinderile de locuințe;

 • 8.  Pregătirea materialelor necesare pentru a fi prezentate Comisiei mixte de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat;

 • 9.  întocmirea referatelor de specialitate și a proiectelor de hotărâri pentru activitățile specifice biroului și propunerea acestora spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 10. întocmirea și transmiterea înștiințărilor, solicitanților de locuințe, împreună cu Hotărârea de Consiliu prin care li s-a aprobat atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat sau extinderea spațiului locativ;

 • 11. întocmirea actelor adiționale la contractele de vânzare-cumpărare a locuințelor construite pentru tinerii căsătoriți, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 19/1994;

 • 12. Primirea verificarea, soluționarea și arhivarea cererilor persoanelor fizice care solicită subvenții de la bugetul de stat, pentru realizarea locuințelor proprietate personală, în baza O.U.G. nr. 51/2006;

 • 13. Verificarea legalității documentelor depuse în vederea obținerii subvenției de la bugetul de stat, și solicitare documentelor necesare completării dosarului în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166/2007.

 • 14. întocmirea și afișarea listelor nominale cu solicitanții de subvenții declarați eligibili și neeligibili;

 • 15. Determinarea sumelor reprezentând subvențiile acordate de la Bugetul de Stat și transmiterea acestora Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în scopul fundamentării proiectului bugetului de stat;

 • 16. întocmirea notele informative pentru audiențe la nivel de director, viceprimar și primar;

 • 17. întocmirea la solicitarea șefilor ierarhici, informări și situații cu privire la diferite aspecte legate de specificul activității biroului;

 • 18. Pregătirea dosarelor de revendicare și prezentarea acestora în cadrul Comisiei Juridice de Aplicare a Legii nr. 10/2001;

 • 19. Desfășurarea activității de relații cu publicul, în domeniul de activitate specific biroului.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și conștiinciozitate a atribuțiilor specifice biroului

 • 2.  păstrarea secretului de seviciu în condițiile legii

 • 3.  asumarea răspuderii, conform legii, pentru documentele întocmite

 • 4.  crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și funcționarii publici

 • 5.  imparțialitate în soluționarea cererilor cetățenilor

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  Propune spre aprobare Lista de Priorități, în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ de stat;

 • 2.  Propune spre aprobare repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat și extinderea locuințelor în spațiu locativ dc stat;

 • 3.  Propune spre aprobare listele nominale cu solicitanții de subvenții de la bugetul de stat declarați eligibili și neeligibili;

 • 4.  Determină sumele reprezentând subvențiile acordate de la Bugetul de Stat;

 • 5.  întocmește acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare a locuințelor construite pentru tinerii căsătoriți, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 19/1994.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  informații privind legalitatea documentelor depuse de cetățeni în vederea obținerii de locuințe din fondul locativ de stat și/sau subvenții de la bugetul de stat ( Direcția Impozite și Taxe Locale - Serviciul constatare, impunere și control Persoane Fizice, Serviciul Juridic-Contencios, Serviciul Evidență Patrimoniu, Serviciul Administrare Locuințe, Serviciul de Evidență a Persoanelor)

 • 2.  informații cu privire la solicitanții de locuințe din fondul locativ de stat (Direcția Poliției Comunitare, Serviciul Juridic- Contencios, Serviciul Public de Asistență Socială, Judecătoria Cluj-Napoca, Tribunalul Cluj și Curtea de Apel Cluj, Instituția Prefectului Județului Cluj, Parlamentul României- Camera Deputaților, Președintele României, Consiliul Județean- Direcția Generală de Asistență Socială, Asociația pentru Protecția Cetățeanului, Avocatul Poporului)

 • 3.  informații necesare întocmirii listei de priorități, repartizării locuințelor din fondul locativ de stat și obținerii de subvenții de la bugetul de stat (Comisia mixtă de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat)

 • 4.  informații cu privire la soluționarea notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001( Comisia Juridică de Aplicare a Legii nr. 10/2001).

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: SEDIUL CENTRAL str. Moților nr.1-3, cam. 26;

Nr. de posturi - total: 7 din care:         — funcții publice:         7

 • — personal contractual: 0

Este subordonat directorului executival Direcției Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietății

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

• administrarea spatiilor cu alta destinație decât cea de locuința din municipiul Cluj-Napoca

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  tine evidenta tuturor spatiilor in dosare distincte pentru fiecare spațiu in parte, cu toate actele aferente spațiului respectiv

 • 2.  intocmeste contracte de inchiriere in baza hotărârilor de consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 3.  intocmeste informări pentru Comisia mixta de atribuire spatii cu alta destinație in vederea prelungirii contractelor de inchiriere sau asociere sau in cazul unor transcrieri si asocieri intre firme sau persoane fizice sau juridice precum si informări privind atribuirea de spatii către fundații,asociații.

 • 4.  intocmeste referate, după obținerea avizului Comisiei mixte, in vederea promovării proiectelor de hotarari pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

 • 5.  intocmeste acte adiționale la contractele de inchiriere si asociere privind, modificări sau completări ale unor articole (schimbare de destinație, incadrare intr-o anumita categorie de tarife, alti termeni contractuali) pe baza aprobării de către conducere sau Comisia mixta de atribuire spatii cu alta destinație.

 • 6.  Verifica pe teren, periodic sau de cate ori se impune respectarea clauzelor contractuale,modul de întreținere si exploatarea spatiuluicu alta destinație de către agenții economici si intocmeste acte de constatare a spațiului controlat

 • 7.  In situația in care unii agenti economici isi schimba obiecții de activitate , incheie contracte de asociere sau inchiriere cu Consiliul local .modifica structura spațiului fara acordul Consiliului local,nu intretin spațiul, angajatii vor face propunere de rezilere a contractelor de asociere sau inchirieresi vor transmite toate actele necesare serviciului juridic contencios

 • 8.  Tine evidenta solicitărilor pentru spatii cu alta destinație, primite din partea persoanelor fizice sau juridice

 • 9.  Verifica si răspunde sesizărilor persoanelor fizice sau juridice, privind spatiile cu alta destinație

 • 10. Colaborează cu serviciul Impozite, preturi, taxe, chirii precum si cu serviciul de executare silita in vederea recuperării debitelor

 • 11. Colaborează cu serviciul Reparații imobile si cu Serviciul Evidenta Imobile Carte funciara din cadrul DFIS pentru urmărirea unor modificări constructive ale spatiilor închiriate

 • 12. întocmește documentația necesara in vederea scoaterii la licitație a spatiilor cu alta destinație libere de sarcini

 • 13. Colaborează cu serviciile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in vederea unor solicitări din domeniul de activitate

 • 14. Efectuează activitatea de relații cu publicul in domeniul sau de activitate

 • 15. întocmește contracte de vanzare cumpărare pentru spatiile comerciale si de prestări servicii

 • 16. Verificarea in cadrul Comisiei tehnice a stării tehnice si de intretinere a imobilelor ce fac obiectul revendicării in baza prevederilor Legii nr. 10/2001;

 • 17. Verificarea in teren si întocmirea după caz a proceselor verbale de punere in posesie a imobilelor restituite foștilor proprietari si moștenitorilor acestora in baza Dispozițiilor Primarului municipiului Cluj-Napoca respectiv a sentințelor definitive si irevocabile ale instanțelor de judecata (in colaborare cu Serviciul evidente imobile, relații carte funciara)

 • 18. Punerea efectiva in posesie in baza Dispozițiilor Primarului municipiului Cluj-Napoca respectiv a sentințelor definitive si irevocabile ale instanțelor de judecata a persoanelor indrepatite conform legii (in colaborare cu Serviciul evidente imobile carte funciara);

 • 19. Verificarea si avizarea inchirierii spatiilor din imobile deținute de unitățile preuniversitare de stat din municipiul Cluj-Napoca, in temeiul HCLnr. 682/10.10.2006.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Gestinoneaza spatiile cu alta destinație din municipiul Cluj-Napoca

 • 2.  întocmește contracte de inchiriere, asociere in baza unor hotarari de Consiliu local

 • 3.  intocmeste acte adiționale la contracte de inchiriere sau asociere

 • 4.  intocmeste contracte de vanzare cumpărare in baza Legii 550/2002 si prezintă toate documentele care stau la baza acestora către Comisia constituita in baza Legii 550/2002

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  propune spre aprobare referate privind:     - atribuirea de spatii cu alta destinație ;

 • - modificări ale contractelor de inchiriere/asociere

 • 2.  propune prin proiecte de H.C.L. Atribuirea de spatii după ce au fost avizate favorabil de către Comisia mixta de atribuirea spatiilor cu alta destinație decât cea de locuința

 • 3.  întocmește informări și rapoarte conducerii instituției pentru realizarea unor lucrări de natură să îmbunătățească calitatea serviciului precum și imaginea instituției.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca

 • 2.  preia și soluționează împreună cu celelalte compartimente(după caz) reclamațiile și sesizările din partea cetățenilor.

Nr. de posturi - total: 6 din care:         - funcții publice:          6

- funcții contractuale:     0

Este subordonat: directorului direcției

- Compartiment de muncă nou înființat, toate posturile fiind vacante.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: _Primăria muncipiului Cluj-Napoca

Nr. de posturi - total: 7 din care:          — funcții publice:        7

— personal contractual: 0

Este subordonat Direcției Comunitare și relații publice

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

• Sprijină, în condițiile legii, activitatea instituțiilor din domeniul culturii, învățământului, cultelor, structurilor sportive și ONG-urilor de pe raza muncipiului Cluj-Napoca

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  întocmirea de proiecte de hotărâre pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse activități din domeniul specific (teatre, filarmonici, biblioteci, biserici, muzee, școli, grădinițe, spitale, structuri sportive, fundații, asociații, edituri, reviste de cultură etc);

 • 2.  întocmirea de proiecte de hotărâre pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca;

 • 3.  Participarea la diverse manifestări culturale organizate sub egida Primăriei și Consiliului Local;

 • 4.  Participarea la activități ale ONG-urilor clujene, editurilor, muzeelor și ale altor instituții de artă și cultură;

 • 5.  întocmirea documentației necesare decontării sumelor alocate prin HCL;

 • 6.  Redactarea corespondenței specifice cu instituții de cultură, ONG-uri, culte, structuri sportive, persoane private;

 • 7.  Asigurarea corespondenței cu compartimentele interne prin intermediul referatelor și notelor interne;

 • 8.  Pregătirea corespondenței și a documentelor specifice pentru arhivare;

 • 9.  întocmirea și actualizarea permanentă a documentarului privind instituțiile de învățământ locale, instituțiile de cultură, fundațiile, instituțiile din domeniul religios, sport, ONG-uri;

 • 10. întocmirea de contracte de finanțare a structurilor sportive;

 • 11. Verificarea modului de punere în aplicare de către structurile sportive a obligațiilor din contractul de finanțare;

 • 12. Urmărirea realizării obiectivelor asumate de către solicitant prin proiect/cerere, conform proiectului de HCL și contractului;

 • 13. Acordarea vizei pentru primirea de către ONG-uri, spitale, policlinici, școli etc., a autorizației de transport pentru ajutoare umanitare;

 • 14. Organizarea de întâlniri periodice cu ONG-urile clujene și a dezbaterilor pe diverse problematici comunitare;

 • 15. Ținerea permanentă a legăturii cu instituțiile locale de resort privind desfășurarea activităților specifice, informând și propunând executivului participarea nemijlocită la acestea.

 • 16. Redactarea corespondenței specifice cu instituții de cultură, ONG-uri, culte, structuri sportive, persoane private;

 • 17. Participarea la manifestările cultural-artistice, științifice, religioase cu caracter local, național sau internațional.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Recepția și verificarea documentelor (facturi, chitanțe fiscale, oferte etc.) justificative pentru decontări;

 • 2.  Verificarea modului de punere în aplicare de către instituțiile de învățământ, cultură, culte structuri sportive, ONG-uri a obligațiilor din contractele de finanțare;

 • 3.  Urmărirea realizării obiectivelor asumate de către solicitant prin cerere, conform proiectului de HCL și contractului de finanțare;

 • 4.  Corectarea HCL în urma ședințelor, conform indicațiilor scrise ale președintelui de ședință;

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  Verificarea și înaintarea spre semnare a documentelor (facturi, chitanțe fiscale, oferte etc.) justificative pentru decontări;

 • 2.  Redactarea de HCL la inițiativa primarului sau în urma deciziei comisiei de selecție a proiectelor conform Legii 350/2005;

 • 3.  Furnizarea de informații de specialitate solicitanților.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1. Primește (și transmite) informații de la Direcția Comunicare și relații publice;

 • 2.  Primește și transmite informații de specialitate de la instituțiile de învățământ din municipiu, instituții de cultură, instituții ale cultelor religioase, structuri sportive, ONG-uri;

 • 3.  Transmite și primește informații de la Serviciul Relații Consiliul local și Direcția Economică.

  462


  Biroul Mass-media


 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, camera 50

Nr. de posturi - total: 8            din care:         — funcții publice:         5

— personal contractual: 3

Este subordonat directorului executiv al Direcției Comunicare și Relații Publice

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  Asigurarea relațiilor de colaborare cu mass-media, instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și cu cetățenii

 • 2.  Promovarea imaginii Primăriei Cluj-Napoca prin mediatizarea acțiunilor realizate de instuție și organizarea unor evenimente

 • 3.  Informarea opiniei publice cu privire la informațiile de interes public și la anunțurile instituției

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  asigurarea liberului acces la informațiile de interes public în conformitate cu Legea nr. 544/2001

 • 2.  realizarea de comunicate, informări și anunțuri de presă

 • 3.  monitorizarea presei, identificarea problemelor și repartizarea acestora spre soluționare departamentelor responsabile din cadrul instituției

 • 4.  elaborarea comunicatelor de presă

 • 5.  pregătirea materialelor necesare pentru organizarea conferințelor de presă ale primarului

 • 6.  realizarea și distribuirea ziarului Primăriei „Jurnalul Municipal”

 • 7.  culegerea datelor, realizarea materialelor necesare pentru realizarea „Jurnalului Municipal”

 • 8.  centralizarea informațiilor spre actualizare pe pagina de internet a Primăriei

 • 9.  centralizarea informațiilor și realizarea de pliante informative cu privire la activitatea departamentelor din cadrul instituției

 • 10. realizarea unor campanii de informare

 • 11. realizarea de răspunsuri adresate electronic pe site-ul primăriei și pe alte site-uri

 • 12. realizarea de răspunsuri adresate primarului în cadrul unor emisiuni televizate

 • 13. responsabilitate în ceea ce privește apariția anunțurilor și difuzarea spoturilor publicitare

 • 14. organizarea si participarea la dezbateri publice

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Eficientizarea actului administrativ

 • 2.  Implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului

 • 3.  Punerea în aplicare a fotărârilor Consiliului local, dispozițiilor primarului și a actelor normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  de propunere spre aprobare directorului și primarului a proiectelor inițiate

 • 2.  de realizare a răspunsurilor în conformitate cu Legea nr. 544/2001

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Biroul Mass-media colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale executivului primăriei, cu instituțiile și serviciile publice, regiile locale, asociații, organizații neguvernamentale.

463


Serviciul Strategie si dezvoltare locala, management de proiect

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Str. Moților, Nr. 3, etaj 1, cam.

52-53

Nr. de posturi - total: 6            din care :        — funcții publice:         4

— personal contractual: 2

Este subordonat primarului

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

Misiunea biroului este de a încuraja dezvoltarea locală a municipiului Cluj-Napoca. în acest sens, compartimentul sprijină planificarea strategică la nivel local, precum și implementarea planurilor strategice ale municipalității prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătățirii activității instituției și îndeplinirii obiectivelor acesteia.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

Rol ca unitate de politici publice + Strategie de dezvoltare locală

 • 1.  Coordonarea elaborării proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor și studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice

 • 2.  Elaborarea împreună cu instituțiile implicate a unor prognoze orientative și programe de dezvoltare economico-socială locale și supunerea acestora spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 • 3.  întocmirea anual sau ori de câte ori este nevoie în colaborare cu celelalte compartimente, de rapoarte privind starea economică și socială a municipiului și prezentarea acestora la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, Consiliul Local

 • 4.  Propunerea către primar, consiliu local de referate de specialitate vizând actualizarea strategiei de dezvoltare locală, anual sau în funcție de nevoi pentru organizarea de dezbateri publice

 • 5.  Monitorizarea gradului de îndeplinire a strategiei de dezvoltare a municipiului, împreună cu factori interesați, pe domenii specifice menționate în cadrul strategiei

 • 6.  întocmirea de referate de specialitate în domeniul de activitate al biroului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul Local

Identificarea nevoilor comunității și raportarea lor la domenii de interes pentru finanțatori

 • 1.  Identificarea problemelor economice și sociale ale municipiului care intră sub incidența asistenței acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanțare nerambursabilă, sinteza și sistematizarea datelor generale / speciale referitoare la zonele / domeniile de interes și corelarea acestora cu strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca

 • 2.  Elaborarea de propuneri privind integrarea europeană în probleme ce privesc municipiul

 • 3.  Identificarea, selectarea și procurarea surselor informaționale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse interne / externe de finanțare nerambursabilă, precum și monitorizarea acestor surse de finanțare nerambursabilă

 • 4.  Inițierea și dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finanțatori ai unor proiecte de dezvoltare locală; realizarea de parteneriate cu alte instituții / organizații cu abilități în managementul strategic și dezvoltării durabile

 • 5.  Promovarea către factorii interesați din municipiul Cluj-Napoca a ofertelor de programe din partea UE, inclusiv în colaborare cu structuri responsabile de administrarea acestor programe, precum și a ofertelor de programe din partea orașelor înfrățite cu municipiul Cluj-Napoca

Atragerea de finanțare nerambursabilă - management de proiecte

 • 1.  Atragerea de finanțări nerambursabile și managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal

 • 2.  Acordarea de asistență potențialilor beneficiari ai programelor specifice UE din rândul instituțiilor de interes local înființate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate în accesarea și implementarea unor proiecte finanțate (co-finanțate) din fonduri UE

 • 3.  Colaborarea, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesați în elaborarea de propuneri de finanțare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, în concordanță cu prioritățile de dezvoltare locală identificate

 • 4.  Monitorizarea și întocmirea rapoartelor intermediare și finale narative și financiare vizând derularea programelor UE sau a altor programe, împreună cu factorii interesați / compartimentele din cadrul primăriei implicate în aceste proiecte, anual sau de câte ori se solicită

Evidențe

 • 1.  Realizarea unei evidențe a proiectelor derulate în municipiul Cluj-Napoca cu sprijin financiar provenit din fonduri europene, gestionarea bazei de date privind activitățile/proiectele derulate în municipiul Cluj-Napoca din fondurile nerambursabile

 • 2.  Realizarea unei evidențe cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene

 • 3.  Dezvoltarea unei baze de date privind programe de finanțare și păstrarea evidențelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmărire a programelor UE sau a altor programe

 • D. Responsabilități

 • 1.  îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor specifice compartimentului;

 • 2.   îndeplinirea obiectivelor instituției.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • •  Autonomie si colaborare cu compartimente ale Primăriei si din afara instituției în vederea planificării strategice în vederea dezvoltării comunitară

 • •  managementul de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile programelor din alte surse decât bugetul local, cu parcurgerea întregului ciclu de proiect

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Din punct de vedere ierarhic compartimentul este subordonat directorului executiv al Direcției comunicare și relații publice.

Relațiile funcționale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din instituție de la care primește informațiile necesare în desfășurarea demersurilor de planificare strategică, precum și în demersurile de atragere de fonduri nerambursabile și în administrarea acestora și evaluarea proiectelor.

Compartimentul primește și transmite celorlalte compartimente din Primărie și alte informații cuprinse în: note interne, referate etc.

Pe plan extern relațiile biroului strategie și dezvoltare strategică, evaluare proiecte se stabilesc cu:

 • 1.  autorități și instituții publice - entități publice de subordonare locală (regii autonome, instituții publice), persoane juridice de drept public finanțate de la bugetul local, alte autorități publice centrale și locale, în special vizând autoritățile publice în cadrul cărora funcționează organisme intermediare pentru administrarea de programe operaționale sectoriale

 • 2.  persoane juridice private - asociații și fundații care cu care se încheie parteneriate în vederea sprijinirii demersurilor de planificare strategică, precum și a atragerii de fonduri nerambursabile prin intermediul programelor beneficiază de fonduri de la bugetul local, societăți comerciale partenere (colaboratoare)

 • 3.  organizații internaționale - organizații partenere sau organisme prin care se derulează fonduri structurale comunitare.

Compartimentul de strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte primește de la entitățile din exterior informațiile pe care le consideră relevante în desfășurarea activităților de planificare strategică și management de proiect, conținute în documentele pe care acestea le întocmesc și promovează în vederea susținerii dezvoltării comunității: studii, analize, statistici, rapoarte, documente financiar-contabile etc. La rândul său, biroul strategie și dezvoltare locală transmite entităților din exterior informații specifice activităților pe care le desfășoară cuprinse în studii și prognoze întocmite, fișe de identificare a programelor și analiza problemelor, cereri de finanțare, rapoarte asupra proiectelor, etc.

464


Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: sediul central Moților 3, Primăria Mănăștur (str. Ion Meșter), Primăria Mărăști (str. Fabricii) Primăria Iris (Piața K.Liebknech) Primăria Someșeni (Traian Vuia) si orice alta primărie de cartier

Nr. de posturi - total: 30 din care:         — funcții publice:         0

— personal contractual: 30

Este subordonat Direcției Comunicare și Relații Publice

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  Asigurarea accesului gratuit și permanent la informație, atât din domeniul administrației locale cat și din alte domenii de activitate

 • 2.  Prin intermediul Primăriilor de cartier participa la scurtarea timpului si a efortului afectat de cetatean rezolvării unei probleme personale sau comune unui grup;

 • 3.  Evitarea stress-ului cetățeanului, generat de cele mai multe ori de dificultatea lui de a depista modalitățile de a obține unele drepturi legale sau informații utile și instituția, serviciul sau persoana care ii poate rezolva problema

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  înregistrarea tuturor documentelor, inclusiv facturi și e-mail, care sunt adresate Consiliului local, primarului municipiului Cluj-Napoca și executivului instituției,

 • 2.  Expedierea corespondentei instituției,

 • 3.  îndrumarea cetățenilor spre instituțiile care sunt abilitate să le soluționeze problemele ce nu intră în atribuțiile și competențele administrației publice locale.

 • 4.  Distribuția materialelor informative adresate cetățenilor care vor cunoaște în permanență activitățile derulate de administrație în municipiu.

 • 5.  Informarea și asistarea cetățenilor, în mod direct, prin telefon, în scris, prin intermediul Intemetului și prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor care sunt de competența administrației publice locale (în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public).

 • D. Responsabilități:

 • 1.  înregistrare actelor la ghișeele de registratura și distribuirea acestor către departamentele instituției.

 • 2.  Preluarea corespondentei specifice de la instanțele judecătorești, inregistrarea acestora și distribuirea către departamentele de specialitate.

 • 3.  Preluarea corespondentei venite prin poștă, înregistrarea acestei și distribuirea către departamentele de specialitate.

 • 4.  Preluarea corespondenței instituției, francarea și expedierea ei prin intermediul poștei.

 • 5.  Centralizarea informației și realizarea materilelor informative.

 • E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.   înregistrarea actelor

 • 2.  Expedierea corespondenței

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Toate departamentele vor comunica informații generale privind activitățile desfășurate, acte necesare, cereri tip, program de activitate.

471


SERVICIUL ADMINISTRATIV


 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: str. Moților nr.3, cam 15, 17

Nr. de posturi: total - 42 din care :        - funcționari publici:      4

- personal contractual:    38

Este subordonat directorului executiv

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Asigurarea funcționalității aparatului propriu al Primăriei Cluj-Napoca din punct de vedere al aprovizionării și gestionării obiectelor de inventar și mijloacelor fixe, al întocmirii contractelor de achiziții și de utilități (energie electrică, gaz metan, apă, carburanți, cît și ale serviciilor (reparații copiatoare, faxuri, sisteme alarmă, centrală telefonică, stații radio, etc).

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Se pun în aplicare legile și actele normative care direcționează activitățile de achiziții, emiterea de comenzi, contracte de prestări servicii a parcului auto, a atelierului mecanic, a centralei telefonice și a magaziei de materiale:

 • 2.  Legea 215/2001 republicată - privind administrația publică locală;

 • 3.  Ordinul 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

 • 4.  Legea 273/2006- privind finanțele publice locale;

 • 5.  Legea 486/2006 - bugetului de stat pe anul 2007;

 • 6.  Legea 22/1965- privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspundere în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, coroborată cu HCM 2230/1969- privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste;

 • 7.  OUG 34/2006 și HG 925/2006 - privind achizițiile publice;

 • 8.  HG 841/199 - privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

 • 9.  Legea 247/2002 - privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorități și instituții publice;

 • 10. Legea 53/2003 - Codul muncii;

 • 11. Legea 130/1996 - privind contractul colectiv de muncă;

 • 12. Legea 168/1996-soluționarea conflictelor de muncă;

 • 13. Legea 188/1999 republicată - privind statutul funcționarilor publici;

 • 14. Legea 333/2003 - privind paza bunurilor și obiectivelor

 • 15. Aplicarea și respectarea procedurilor privind execuția bugetară a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, și ordonanțarea lor;

 • 16. Gestionarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;

 • 17. Elaborează documentații de achiziții;

 • 18. întocmește contracte de achiziție și de servicii;

 • 19. Organizează activitatea parcului auto, a centralei telefonice, magaziei de materiale și asigură întreținerea atelierului mecanic prin efectuarea reparațiilor curente;

 • 20. Eliberează bonuri carburanți;

 • 21. Eliberează foile de parcurs;

 • 22. Asigură și verifică efectuării curățeniei în clădirile instituției - Moților nr.3, P-ța Unirii nr.l, Șt.O losif nr.3, Decebal nr.21, St.O.Iosif nr.4, B-dul 21 Decembrie 108, Ion Meșter nr.12, Fabricii nr.4, Eroilor nr. 16, Cimitirul Mănăștur, Cimitiul Central, Serviciul de Evidență a Persoanelor - Decebal nr. 26;

 • 23. achiziții materiale - pe baza referatelor depuse de către celelalte servicii;

 • 24. înregistrează corespondență;

 • 25. Arhivează documentele emise precum si cele primite;

 • 26. Emite comenzi conform referatelor avizate de conducere serviciilor de specialitate;

 • 27. Asigură depozitarea și aranjarea produselor achiziționate, în depozite și magazie;

 • 28. Eliberează materiale din magazie;

 • 29. întocmește note de recepție pentru produsele achiziționate de către serviciul nostru și celelalate servicii care angajează achiziții materiale cu valoare nominală mai mică de 1800 RON;

 • 30. întocmit note de comenzi pentru toate produsele achiziționate și serviciile angajate;

 • 31. întocmește ordonanțări de plată a facturilor;

 • 32. întocmit referate pentru achiziții materiale și produse necesare desfășurării activității;

 • 33. întocmește proiecte de hotărâre legate de activitatea biroului, precum și alte acte pentru ședințele de consiliu;

 • 34. Verifică instalațiile sanitare, de apă, gaz, rețele electrice și de încălzire;

 • 35. Supraveghează funcționarea centralei termice;

 • 36. Centralizează datele primite de la serviciile instituției privind achiziționarea lunară de materiale consumabile;

 • 37. Calculează consumul de carburanți și întocmește situația centralizate pentru Direcția economică;

 • 38. Verifică prețuri, efectuarea serviciilor și avizarea plăților facturilor conform prevederilor contractuale;

 • 39. Efectuează instructajul de protecția muncii și PSI;

 • 40. Efectuează calculul cheltuielilor comune de intreținere, pentru spațiile cu altă destinație care își desfășoară activitatea în sediile instituției;

 • 41. încheie asigurările auto obligatorii și CASCO pentru autoturismele din parcul auto al instituției;

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Asigurarea aplicării legilor și actelor normative în vigoare privind activitatea specifică ( L 215/2001, O 1792/2002, L 273/2006, L 486/2006, L 22/1965, OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 841/199, L247/2002, L 53/2003, L 130/1996, L 168/1996)

 • 2.  Asigurarea aplicării HCL-urilor Cluj-Napoca;

 • 3.  însușirea comenzilor emise, a corectitudinii datelor înscrise in evidențele specifice și a informațiilor furnizate petenților.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  Aplicarea prevederilor Regulamentului de funcționare al instituției;

 • 2.  Propunerea de inițiere a unor hotărâri de Consiliu care privesc activitatea specifică serviciului;

 • 3.  Soluționarea cererilor și sesizărilor petenților;

 • 4.  Conducerea de activități;

 • 5.  Evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandări pentru îmbunătățirea practicilor curente;

 • 6.  Identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicări în relațiile organizaționale existente;

 • 7.  Formulări de politici, strategii și proceduri noi, actualizate sau îmbunătățite;

 • 8.  Elaborarea de planuri de acțiune pentru implementarea politicilor și strategiilor;

 • 9.  Estimarea, asigurarea și gestiunea financiare, tehnice, materiale;

 • 10. Managementul sistematic al informației;

 • 11. Monitorizarea și evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii, programe;

 • 12. Implementarea de planuri și strategii de comunicare internă și externă;

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • a)  Relații funcționale: cu toate serviciile din cadrul primăriei;

 • b)  Relații de control: fața desocietățile comerciale furnizoare de obiecte de inventar și mijloace fixe, agenții prestatori de servicii;

 • c)  Relații de reprezentare: când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziții ale primarului;

 • d)  Relații cu autorități și instituții publice: Regia Autonomă a Domeniului Public, Regia autonomă de Termoficare, Compania de Apă Someș SA, Prefectura jud. Cluj, Consiliul Local, Curtea de Conturi, Ministerul de Interne;

 • e)  Relații cu persoane juridice private: contractele de achiziții aflate în derulare și cărora li se conduce evidența și raportarea angajamentelor bugetareRelații cu organizații internaționale: nu este cazul;

 • f)  Relații cu organizații neguvernamentale: Asociații și Fundații neguvernamentale;

 • g)  Relații cu persoane fizice: cînd este cazul;

472


SERVICIUL PAZA PROPRIE


 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: SEDIUL CENTRAL str. Moților nr.3

Nr. de posturi - total: 32           din care:         — funcții publice:         0

— personal contractual: 32

Este subordonat: directorului direcției

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

• asigura paza si securitatea imobilelor in care funcționează instituția sau care sunt direct administrate de către instituție.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  - Să pună în executare legi și acte normative ( L 333/2003 , OG 2/2001, L 180/2002, L 337/2006, HG 925/2006 .Ordinul 155/2006, L 486/2006, OUG 34/2006 , L 215/2001, L 60/1991 -privind adunările publice;

 • 2.  Să elaboreze proiecte de acte normative și alte reglementări specifice autorității sau instituției publice și să asigure avizarea acestora;

 • 3.  Să elaboreze gestionarea resurselor financiare;

 • 4.  Reprezintă interesele instituției publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară sau străinătate, în limita competențelor stabilite de conducătorul instituției publice;

 • 5.  Participă la realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a instituției publice;

 • 6.  Să execute la timp și calitativ deciziile autoritatilor publice în problemele ce țin de competența lui;

 • 7.  Să dirijeze, în cunoștință de cauza, sectorul de muncă încredințat, să manifeste inițiative și perseverență, să asigure îndeplinirea necondiționată a sarcinilor ce stau în fața autorității publice;

 • 8.   Să respecte cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor;

 • 9.  Să se călăuzească în exercitarea atribuțiilor de legislația în vigoare, să fie obiectiv și imparțial, să nu dea dovada de tergiversări și birocratism;

 • 10. Să examineze la timp propunerile, cererile și plingerile cetățenilor în domeniul activității sale de serviciu, în conformitate cu legislația;

 • 11. Să studieze opinia publica și să țină cont de aceasta în activitatea sa;

 • 12. Să păstreze secretele de stat ori un alt secret ocrotit de lege, precum și informațiile despre cetățeni de care ia cunoștință în exercitarea atribuțiilor, respectând legislația;

 • 13. întocmește referate și proiecte de hotărâre legate de activitatea serviciului, precum și alte acte pentru ședințele de consiliu.

 • 14. Asigura paza clădirilor si a dotărilor P.S.I. conform Planurilor de paza aprobate,a sarcinilor de serviciu conținute in fisa posturilor , precum si a altor dispoziții primite de la conducătorii ierarhici.

 • 15. Controlează accesul personalului, la intrare si ieșire .respectarea dispozițiilor privind ramanerea in activitate după terminarea programului de lucru stabilit.

 • 16. Controlează accesul auto.

 • 17. Nu permite accesul in obiectivul păzit in stare de ebrietate, sau celor carora le-a fost interzis accesul de către conducerea primăriei

 • 18. Nu permite accesul publicului decât in conformitate cu reglementările in vigoare conform programului de lucru comunicat de către serviciile care desfasoara activitati in clădire

 • 19. Opresc si legitimează persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infracțiuni sau alte fapte ilicite in perimetrul obiectivului păzit, sau care sunt surprinse in flagrant privind sustragerea, distrugerea sau deteriorarea unor bunuri. In cazurile acestea anunța politia si preda acesteia faptasul, instiiinteaza șeful de serviciu sau ofițerul de serviciu iar despre faptele, persoanei implicate si imprejurarile producerii lor intocmeste un raport in caietul de procese verbale. Sesizează conducerea despre orice fapt de natura a prejudicia patrimoniul sau alte fapte de incarcare a ROI-ROF ale instituției.

 • 20. Evacueza din instituție persoane despre care au fost sesizați ca perturba liniștea, fac scandal, adreseaza cuvinte injurioase sau le predau politiei in funcție de situație

 • 21. Nu admit scoaterea din instituție a unor documente sau bunuri fara forme legale

 • 22. Nu permit staționarea persoanelor neautorizate in incaperea porților sau in imediata vecinătate a intrărilor

 • 23. Efectueza după încheierea programului de curățenie efectuat de personalul administrativ, cel puțin doua ronduri de verificare a obiectivului păzit consemnând despre acesta in caietul de procese verbale si verifica in mod deosebit următoarele:

 • •  inchiderea ușilor si geamurilor inclusiv la garaje

 • •  oprirea funcționarii sobelor conform programului aprobat

 • •   inchiderea instalațiilor de apa de la grupurile sanitare

 • •   inchiderea instalațiilor de iluminat interior si a aparatelor cu excepția calculatoarelor

 • •  starea unor obiective importante din perimetrul păzit (caseria, centrala telefonica, centrala termica, incaperile unde functioneza arhive la parter sau la subsol, magaziile)

 • •  existenta pe panou de chei de la poarta a cheilor.

 • 24. In cazul producerii unor avarii la instalații si rctclc si in orice alte împrejurări care sunt de natura sa aduca pagube anunța ofițerul de serviciu luând masuri in limita competentei profesionale

 • 25. La apariția unor incendii ia primele masuri de stingere folosind dotarea PSI, de salvare a persoanelor, bunurilor si anunța imediat ofițerul de serviciu

 • 26. Ia primele masuri in cazul producerii unor calamitati pentru salvarea persoanelor si bunurilor

 • 27. Efectuează conform programului de dezapezire curățirea zăpezii de pe caile de acces ale obiectivelor, intretinerea aleilor si a spatiilor verzi din curte

 • 28. Pastreaza secretul de serviciu, intocmeste raporte de serviciu si pastreaza in ordine toate documentele

 • 29. Soluționează intreaga coorespondenta ce a fost repartizata serviciului

 • 30. Efectuează primele cercetări in cazul producerii unor evenimente in perimetrul obiectivelor de care răspunde

 • 31. întocmește periodic informări, rapoarte sau alte situații pe care le inainteaza directorului sau conducătorului instituției

 • 32. Asigura folosirea eficienta a forței de munca

 • 33. Organizează licitații publice cu respectarea legislației privind achizițiile publice.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Să pună în executare legi și acte normative ( L 333/2003 , OG 2/2001, L 180/2002, L 337/2006, HG 925/2006, Ordinul 155/2006, L 486/2006, OUG 34/2006 , L 215/2001, L 60/1991 -privind adunările publice)

 • 2.  Asigurarea aplicării HCL-urilor Cluj-Napoca

 • 3.  Răspunde material sau după caz penal de toate prejudiciile aduse obiectivelor avute in paza.

 • 4.  Asigura participarea la cursuri de specializare sau instruiri cu privire la reglementari noi stabilite prin acte legislative

 • 5.  Se preocupa continuu de modernizarea bazei materiale precum si dotarea cu mijloace specifice de lupta si aparare

 • 6.  Asigura folosirea eficienta a forței de munca

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  Aplicarea prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor ,bunurilor,valorilor si protecția         persoanelor

precum si a altor legi si acte normative ce reglementează activitatea serviciului

 • 2.   Propunerea de inițiere a unor hotărâri de consiliu care privesc activitatea specifică serviciului;

 • 3.  Soluționarea cererilor și sesizărilor petenților;

 • 4.  Conducerea de activități, proiecte, programe;

 • 5.  Evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandări pentru îmbunătățirea practicilor curente;

 • 6.  Identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicări în relațiile organizaționale existente;

 • 7.  Formulări de politici, strategii și proceduri noi, actualizate sau îmbunătățite;

 • 8.  Elaborarea de planuri de acțiune pentru implementarea politicilor și strategiilor;

 • 9.  Estimarea, asigurarea și gestiunea financiare, tehnice, materiale;

 • 10. Managementul sistematic al informației;

 • 11. Monitorizarea și evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii, programe;

 • 12. Implementarea de planuri și strategii de comunicare internă și externă;

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

1. Relații funcționale: cu toate serviciile din cadrul primăriei;

 • 1.   Relații de control: fața de regii, agenții prestatori de servicii și P.F.A. care execută lucrări de construcții și reparații morminte și monumente funerare;

 • 2.  Relații de reprezentare: când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziții ale primarului;

 • 3.  Relații cu autorități și instituții publice:Regia Autonomă a Domeniului Public, Institutul de Medicină Legală, Ministerul Culturii, Ministerul de Interne, Consiliul Local, Direcția Sanitară, Curtea de Conturi, Spitale, Biserici,Societăți comerciale-ca furnizori de produse si servicii-, Asociații și Fundații neguvemamentale;

 • 4.  Relații cu persoane juridice private: Asociații și Fundații neguvemamentale, societăți comerciale ca prestatori de servicii

 • 5.  Relații cu organizații internaționale: nu este cazul;

 • 6.  Relații cu organizații neguvernamentale: Asociații și Fundații neguvernamentale;

 • 7.  Relații cu persoane fizice: cu concesionarii locurilor de veci, turiști;

48. Direcția politia comunitară

Compartimente de muncă:

Coducerea:

Nr. de posturi - total: 3

din care:         funcții publice: 2

personal contractual: 1

1.Serviciul control urbanism și disciplina în construcții

2.Serviciul control protecția mediului și igienizare

3.Serviciul inspecție comercială

4.Serviciul ordine și siguranță publică

5.Serviciul control trafic rutier

6.Serviciul relații publice

7.Serviciul bază de date și dispecerat

A. Date de indentificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își defășoară activitatea: Primăria municipiului Clui-Napoca, str. Moților 1-5, cam 37

Nr. de posturi - total: 227

- funcții publice: 183

• personal contractual: 44

Este subordonat Primarului municipiului Clui-Napoca

l.B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • B. Misiunea direcției este:

 • - punerea în practică a atribuțiilor Primarului privind controlul în domeniul:

 • - construcțiilor și disciplinei în construcții, a protecției mediului, în domeniul comercial, ordinii și liniștii publice, siguranței traficului rutier, a interrelațiilor cu cetățenii, persoanelor fizice și juridice și a instituților cu atribuții de control.

Verifică, îndrumă și ia măsuri privind respectarea legalității în domeniile: construcții, protecția mediului, comercial, ordine și liniște publică, siguranța traficului rutier privind persoanele fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe raza municipiului.

Scopul compartimentului de muncă: eliminarea activităților și faptelor ilegale în domeniile enumerate anterior, crearea unui climat de siguranță socială, de respectare a legilor

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • - asigură respectarea legalității în domeniile: construcții, protecția mediului, comercial, ordine și liniște publică, siguranța traficului rutier privind persoanele fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe raza municipiului.

 • - asigură ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de pază și ordine publică, previne și combate încălcarea normelor legale privind curățenia localităților și comerțul stradal, precum și alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local;

 • - asigură paza obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de paza și ordine publica;

 • - asigură insotirea și protecția reprezentanților primăriei ori a altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale Ia executarea unor controale sau acțiuni specifice;

 • - participă, după caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare și reparații ale arterelor de circulație;

 • - asigură supravegherea parcărilor auto, a unităților școlare, a zonelor comerciale și de agrement, a piețelor, a cimitirelor și a altor locuri stabilite prin planurile de paza și ordine publica;

 • - constată contravenții și aplica sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia localităților, comerțul stradal, protecția mediului înconjurător, precum și pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;

 • - participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice și sportive organizate la nivel local;

 • - intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora;

 • - acționează, împreună cu poliția, jandarmeria, pompierii, protecția civilă și alte autorități prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale și catastrofe, precum și de limitare și inlaturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - controlează modul de depozitare a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel și de respectare a igienizării zonelor periferice și a malurilor cursurilor de apa, sesizând primarul cu privire la situațiile de fapt constatate și la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătățirii stării de curățenie a localității;

 • - comunica, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenta sa, despre care a luat la cunoștința cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

 • - însoțește, în condițiile stabilite prin regulament, funcționarii primăriei la executarea unor controale și la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local sau, după caz, ale Consiliului General al Municipiului București, asigurând protecția acestora și prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

 • - verifica și soluționează, în limitele legii, sesizările asociațiilor de proprietari sau locatari privind săvârșirea unor fapte prin care se incalca normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

 • - sprijină Poliția Romana în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;

 • - îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

D. Responsabilități

Răspunde de verificarea modului de respectare a legislației în domeniul construcțiilor, protecției mediului, activității comerciale, ordinii și liniștii publice, siguranței cetățenilor, siguranței traficului rutier, de către persoanele fizice, persoanele juridice și instituțiile publice pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Impune respectarea legalității în domeniul construcțiilor, protecției mediului, activităților comerciale, ordinii și liniștii publice, siguranței cetățenilor, siguranței traficului rutier, prin acțiuni de verificare, control, îndrumare și sancționare pe raza municipiului Cluj-Napoca. în activitatea pe care o desfășoară compartimentul de muncă acționează în domeniile specificate la punctul anterior.

De asemenea asigură relațiile cu publicul și evidența activităților specifice prin serviciile specializate din cadrul compartimentului

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Aplică în conformitate cu împuternicirea primită din partea Primarului legislația specifică în domeniul controlului privind construcțiile și disciplina în construcții, protecției mediului, bunei gospodăriri a localității, regimului deșeurilor, reciclarea deșeurilor, respectării normelor de igienă etc, activităților comerciale, liniștii și ordinii publice, siguranței cetățenilor, siguranței traficului rutier, de aplicarea cărora este responsabil conform legislației în vigoare primarul.

în conformitate cu cele prezentate compartimentul are competența de a efectua verificări, controale și de a încheia sancțiuni pe legile, hotărârile guvernului, hotărârile consiliului local și alte reglementări legale referitoare la protecția mediului, mediul de viață a populației, normele de igienă.

Soluționează problemele constate conform competențelor compartimentului sau propune soluții de rezolvare a problemelor de către alte compartimente de muncă din cadrul primăriei, a altor unități subordonate sau care colaborează cu primăria precum și persoanele fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe raza municipiului, după caz.

ESistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații interne

 • - colaborează cu direcțiile și compartimentele din cadrul primăriei primind și furnizând informații specifice serviciului care contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii sau acelea pe care le constată inspectorii pe teren și sunt de competența acestora (centralizate în bazele de date ale serviciului - baze de date probleme oraș, baze de date probleme înregistrate telefonic prin dispecerat).

Direcția Tehnică

 • - referitor probleme spații verzi, referitoare la gospodărirea localității salubritate menjeră, stradală, ecarisaj, siguranța circulației, drumuri urbane, construcții deteriorate,

Direcția învățământ cultura

Primește și furnizează informații referitoare la probleme specifice Serviciului Relații comunitare și Biroului mass media integrare europeană

Direcția Patrimoniu propriu

Primește și furnizează informații privind asigurarea bazei materiale specifică Direcției Poliției Comunitare

Direcția Impozite și Taxe locale

Transmite și primește informații cu privire la urmărirea și executarea siltă a proceselor verbale de constatare a contravenției încheiate de inspectorii din cadrul Direcției Poliției Comunitare neachitate în termenul legal și transmise spre executare silită .

Direcția fondului imobiliar de stat

Primește și furnizează informații privind activitățile specifice compartimentului de muncă - referitoare la locuințe fond de stat, spații cu altă destinație, alte immobile fond de stat aflate în administrarea DFIS

Direcția domeniului public

Transmite și primește informații privind situația juridică a unor terenuri pe care se înregisrează probleme privind activitatea specifică compartimentului de muncă - parcări, terenuri virane, grădini, etc. și privind agenții economici și puncte de lucru-autorizații de funcționare, etc

Serviciul Apărare Civilă

Transmite și primește informații privind problemele existente în zone care prezintă pericol (alunecări de teren, obturare cursuri de apă, etc)

Direcția urbanism

Transmite și primește informații privind existența autorizațiilor de construire, organizările de șantiere, respectarea prevederilor privind avizele sanitare și de mediu pentru diverse lucrări de constucție, privind probleme legate de executarea lucrărilor neautorizate, efectuarea de depozitări și umpluturi ilegale etc

Direcția economică

- primește și transmite informații specifice activității compartimentelor de activitate

Relații externe

Relații cu unități din exterior:

 • •  colaborează cu:

 • •  Inspecția de Stat în Construcții

 • •  Comitetul pentru situații de urgență “Avram lancu”

 • •  Direcția de Sănătate Publică

 • •  SC Eon Gaz (Fostă DistriGaz Nord SA)

 • •  SC Electrica SA

 • •  SC RomTelecom

 • •  Oficiul Național de cadastru Geodezie și Publicitate imobiliară

 • •  Poliția Municipală

 • •  Guvernul României, diferite ministere

 • •  Judecătoria Cluj

 • •  Tribunalul Cluj-Napoca

 • •  Parchetul de pe lingă Judecătoria Cluj-Napoca

 • •  Inspectoratul Județean de Cultură - Comisia Zonală de Monumente istorice

 • •  Garda de mediu

 • •  Inspectoratul de mediu

 • •   Direcția sanitar veterinară

 • •  Compania de apă Someș

 • •  Regia de Termoficare

 • •  Jandarmeria

 • •  Consiliul Județean

 • •  Prefectura

 • •  Compania națională Apele Române

 • •  Institutul de sănătate publică Iuliu Moldovan

etc

furnizează informații privind activitatea compartimentului, a modului de rezolvare a sesizărilor populației, etc

primește informații privind problemele de interes pentru activitatea compartimentului- identificări auto, identificări de persoane, date privind deținerea de avize eliberate de respectivele instituții pentru activitățile desfășurate de persoanele fizice și juridice, etc

Efectuează controale și verificări comune pe probleme de interes comun sau la sesizările populației ori de câte ori situația o impune și se solicită acest lucru.

Un capitol aparte și foarte important este constituit de relațiile cu populația municipiului.

Anual se primesc, verifică și se răspunde la peste 15mii de sesizări și reclamații primite din partea populației pe teme din cele mai variate:

depozitări de deșeuri

activitatea din cadrul asociațiilor de locatari

conflicte și neînțelegeri între vecini

funcționarea agenților economici care deranjază vecinătățile vehicule abandonate

câini comunitari

câini cu stăpân crescuți în condiții necorespunzătoare creșterea animalelor în gospodăriile populației distrugeri și daune aduse culturilor agricole deversări de ape reziduale

locuințe insalubre în imobilele cu locuințe colective

tăieri ilegale de arbori

poluare prin funcționarea antenelor de telefonie mobilă

poluarea aerului prin emanații de gaze de la instalațiile de încălzire, prin arderea vegetației uscate, etc distrugerea spațiilor verzi prin parcarea autovehiculelor tabere de romi nomazi

ocupări abuzive de imobile

animale moarte pe domeniul public depozitări de materiale de construcții activitatea firmelor de salubritate menajeră activitatea firmelor de salubritate stradală construcții ilegale

ocuparea ilegală a unor construcții pe domeniul public

activități comerciale ilegale

cerșetoria

parcarea autovehiculelor în locuri neautorizate sau interzise

ordinea și liniștea în locuri publice

cimitire

Sesizările se primesc pe diverse canale de informație:

reclamații scrise

internet

telefonice pe telefonul 984

telefonice pe telefonul 598784 - dispeceratul Poliției comunitare

reclamații verbale făcute direct la sediul Primăriei

reclamații primite prin intermediul presei (presa scrisă, televiziune, posturi de radio).

Comunicarea informațiilor în interiorul instituției se face prin:

note interne

referate

informări

rapoarte de activitate zilnice și lunare și anuale

programe de activitate lunare și anuale

Comunicarea informațiilor în exterior se face prin adrese primite și expediate colaboratorilor

Comunicarea cu populația se face prin :

reclamații scrise, telefonice, pe net sau verbale primite din partea populație

răspunsuri scrise, răspunsuri transmise pe net, informații transmise verbal cetățenilor de către inspectorii serviciului, în funcțioe de situație.

Serviciul transmite persoanelor fizice și juridice somații și înștințări privind probleme de protecția mediului- efectuarea curățenie de primăvară și toamnă, dezăpezire pe timpul iernii, pentru ridicarea mașinilor abandonate, etc.

Serviciul încheie procese verbale de constatare a contravenției pentru persoanele fizice și juridice care încalcă prevederile legale privind protecția mediului.

Menționăm și relațiile cu presa scrisă și audio-video care primește informațiile solicitate direct sau prin intermediul Serviciului Mass-media în funcție de dispozițiile primite pe cale ierarhică în această privință.

 • 481. SERVICIUL CONTROL URBANISM ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, strada Moților nr.1-3

Nr. de posturi - total: 22

din care: funcții publice: 22

Este subordonat directorului direcției.

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

-asigură punerea în practică a atribuțiilor Primarului,privind controlul în domeniul construcțiilor și a disciplinei în construcții,prevederile Legii nr.50/1991 republicată și completată cu modificările ulterioare

 • - verifică modul de respectare a legislației în domeniul autorizării construcțiilor și disciplina în construcții care se desfășoară pe raza municipiului Cluj-Napoca.

-îndrumări persoane fizice și juridice privind respectarea legii în domeniul construcțiilor

-verifică și ia măsuri pentru respectarea normelor urbanistice

Scopul compartimentului este stoparea termenului de construcții ilegale neautorizate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

Serviciul Control Urbanism și Disciplina în Construcții verifică respectarea legalității privind următoarele aspecte :

 • - legalitatea executării lucrărilor de construcții

 • - verifică existența autorizației de construire;

 • - verifică respectarea documentației tehnice vizate spre neschimbare;

 • - urmărește modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenției;

 • - constată contravenții și propune măsuri de sancționare a construcțiilor ilegale de pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • - efectuează verificări și dispune măsuri privind legalitatea modului de amplasare a panourilor publicitare;

 • - efectuează verificări și dispune măsuri privind construcțiile și împrejmuirile aflate într-un stadiu avansat de degradare

 • - verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului, legate de problemele specifice serviciului.

 • - la solicitarea primarului, întocmesc analize, materiale de sinteză, informări, referate de specialitate, se fac propuneri privind activitățile din municipiul Cluj-Napoca (Legea nr. 215/2001, art.68, alin. 1, lit. d);

 • - are relații funcționale cu Inspectoratul în Construcții Cluj, regiile din subordinea Consiliului Local, precum și cu alte instituții care intră în legătură cu sarcinile serviciului;

 • - participă operativ în teren la acțiuni de control din sfera de atribuții a Primăriei (acțiuni periodice pentru verificarea respectării regimului de autorizare a construcțiilor);

 • - verifică pe teren sesizările, sugestiile, reclamațiile cetățenilor, atât cele scrise, cât și apelurile telefonice înregistrate;

 • - întocmește informări și referate cu privire la aspectele deosebite ce s-au constatat din verificări, răspunde petenților în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002, în cazul în care răspunsul respectiv nu implică soluționarea cazurilor de către alte servicii din cadrul instituției noastre;

 • - efectuează demersurile necesare pentru verificarea aspectelor semnalate în notele interne înregistrate de la alte departamente din cadrul instituției, precum și din adresele înregistrate de la alte instituții care funcționează pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • - urmărește respectarea prevederilor autorizațiilor de construire și ale proiectelor vizate spre neschimbare;

 • - întocmește procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată și completată cu modificările ulterioare, urmărind totodată respectarea măsurilor dispuse în conformitate cu prevederile autorizațiilor de construire și a proiectelor vizate spre neschimbare;

 • - întocmește procese-verbale de constatare prin care aduce în atenția persoanei care se ocupă de problemele juridice ale Direcției Poliției Comunitare, întrunirea condițiilor pentru sesizarea instanței judecătorești și întocmește, de asemenea, referatele prin care se impun înaintarea unor plângeri penale în cazurile menționate prin lege;

 • - verifică legalitatea amplasării, pe domeniul public și privat al statului român, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată și completată cu modificările ulterioare, a bannerelor, panourilor, mobilierului urban și comunică cele constatate Direcției Domeniului Public și Privat;

 • - verifică solicitările, sesizările și reclamațiile cu privire la aplicarea următoarelor legi: Legea nr. 18/1991 și Legea nr. 1/2000 a fondului funciar, Legea nr. 44/1994 cu privire la veteranii de război, Legea nr. 42/1990 cu privire la eroii din revoluție; transmite cele constatate serviciilor de specialitate din cadrul instituției noastre, pentru luarea măsurilor ce se impun;

 • - verifică solicitările, sesizările și reclamațiile cu privire la modul de aplicare a Legii nr. 112/1995 a caselor naționalizate, a Legii 114/1991- Legea locuinței, modificată și completată prin H.G. 446/1997, precum și problemele legate de spațiile cu altă destinație și comunică cele constatate serviciilor de specialitate din cadrul instituției, pentru luarea masurilor ce se impun.

 • D. Responsabilități:

Prevenirea comiterii de contravenții în domeniul autorizării construcțiilor și disciplina în construcții, depistarea, identificarea și sancționarea contravenienților. în cazul în care se constată infracțiuni se întocmesc procesele verbale de constatare și se înaintează autorităților care au competență în cauză.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Aplică în conformitate cu împuternicirea primită din partea Primarului legislația specifică domeniul construcțiilor .

în conformitate cu cele prezentate serviciul are competența de a efectua verificări,controale și a încheia sancțiuni pe legile, hotărârile guvernului,hotărâri le consiliului local și alte reglementări legale în domeniul construcțiilor.

Sancționarea contravenienților care au încălcat legislația în domeniul construcțiilor, întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenției, urmărirea măsurilor dispuse prin proceselor verbale de constatare a contravenției, iar în cazul infracțiunilor și sesizarea organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată după caz,identificarea și sancționarea după caz a proprietarilor imobilelor degradate sau a împrejmuirilor care nu s-au conformat somațiilor în vederea reparării și întreținerii acestora.

Enumerăm mai jos principalele acte normative la care se face referire:

-LEGEA Nr. 50 din 29 iulie 1991  *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

-ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 231 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor

-LEGEA Nr. 453 din 18 iulie 2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor

-LEGEA Nr. 455 din 8 iulie 2002

- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.

-HCL 808/2004

-HCJ 114/2002

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

(Se vor descrie principalele informații primite de la compartimentele de muncă din Primărie și din exterior, precum și cele transmise către compartimente de muncă din Primărie și în exterior.)

 • a. informații primite de la compartimentele de muncă din Primărie:

Direcția Urbanism-documentații tehnice care stau la baza emiterii autorizațiilor de construire ,autorizații de construire,documentații pentru elaborarea planurilor urbanistice zonale și de detaliu

Direcția Domeniului Public și Privat-contracte de închiriere a domeniului public pentru diferite terenuri,abonamente pentru parcări, contracte de închiriere pentru terenuri pe care se edifică sau sunt edificate construcții sau garaje,contracte și abonamente pentru ocuparea domeniului public cu panotaj publicitar,alte tipuri de mijloace publicitare

Direcția Fondului Imobiliar de Stat-documentații tehnice și dosare juridice pentru imobile care au aparținut Statului Român și au fost înstrăinate terțelor persoane,

extrase de Carte Funciară,coli de Carte Funciară pentru diferite terenuri și imobile informații despre chiriașii aparținând Statului Român ,informații despre spațiile cu altă destinație (schițe funcționale .contracte etc.).

Direcția Tehnică-informații despre diferite proiecte în derulare aprobate prin Consiliul Local, amplasamente pentru diferite locații pe care se amplasează puncte gospodărești,amenajare de parcuri de joacă,avize și autorizații pentru spargeri etc.

Camera agricolă-informații despre titlurile de proprietate,despre modalitatea de punere în posesie a unor persoane,hărți topografice cu diferite parcele care au trecut în teritoriul administrativ al Municipiului Cluj-Napoca (terenuri trecute din extravilan în intravilan)

Direcția de Taxe și Impozite Locale-informații despre proprietarii unor imobile în cazul în care identificarea de pe teren nu este posibilă (persoane fizice și juridice)

Serviciul de Protecție Civilă-informații și note de constatare pentru situații deosebite în care sunt implicate construcții

Consiliul Local - adrese, hotărâri de consiliu aprobate

 • b. informații primite din exterior:

Prefectura Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentații tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul instituției

Consiliul Județean Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentații tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul instituției

Inspecția de Stat în Construcții-adrese,note de constatare,procese verbale de constatare a contravenției .procese verbale de inspecție

Comitetul pentru situații de urgență “Avram Iancu” - adrese,note de constatare

Direcția de Sănătate Publică-adrese,avize

Regia de Apă și Canal - adrese,avize

Regia de Autonomă de Termoficare-adrese,avize

SC Eon Gaz (Fostă DistriGaz Nord SA) - adrese,avize

SC Electrica SA - adrese,avize

SC Romtelecom - adrese,avize

Oficiul Național de cadastru Geodezie și Publicitate imobiliară - adrese,avize, hărți cadastrale,informații referitoare la diferite parcele de teren identificate cu număr topografic

Registrul Comerțului - informații despre agenții economici care au încălcat legislația în domeniul construcțiilor(cod unic de identificare, nume sau adresa, sector de activitate)

Poliția Municipală (prin secțiile de poliție și Biroul de evidență a populației,Biroul poliției Rutiere)- adrese, avize, identificări persoane

Guvernul României .diferite ministere(Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului,Ministerul de Interne) - adrese, informații legislative

Judecătoria Cluj-Napoca - adrese

Tribunalul Cluj-Napoca — adrese

Parchetul de pe lingă Judecătoria Cluj-Napoca - adrese

Inspectoratul Județean de Cultură - Comisia Zonală de Monumente istorice-adrese

 • c. informații transmise către compartimente de muncă din Primărie:

Direcția Urbanism-procese verbale de constatare a contravenției,procese verbale de constatare,tabele cu situațiile construcțiilor ilegale,constatări și fotografii

Direcția Domeniului Public și Privat - procese verbale de constatare a contravenției,procese verbale de constatare,tabele cu situațiile construcțiilor ilegale,cu situațiile garajelor,panouri publicitare,constatări și fotografii,tabele și procese verbale de ridicare a construcțiilor edificate ilegal pe Domeniul Public și Privat al Statului

Direcția Fondului Imobiliar de Stat-constatări cu situații legate de construcții ilegale (modificări realizate nelegal de către chiriași la spațiile aparținând Consiliului Local Cluj), constatări și fotografii

Direcția Tehnică-constatări în teren a inadvertențelor care apar pe parcursul executării proiectelor aprobate, constatări și fotografii

Serviciul de Protecție Civilă-informații și note de constatare pentru situații deosebite în care sunt implicate construcții, constatări și fotografii

Consiliul Local - informări,adrese,măsuri luate în cazul construcțiilor executate nelegal, constatări și fotografii

 • d. informații transmise către exterior:

Prefectura Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentații tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul instituției .constatări și fotografii

Consiliul Județean Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentații tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul instituției, constatări și fotografii

Inspecția de Stat în Construcții-adrese.note de constatare,procese verbale de constatare a contravenției, constatări și fotografii

Comitetul pentru situații de urgență “Avram Iancu” - adrese,note de constatare, constatări și fotografii Direcția de Sănătate Publică-adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri, constatări și fotografii.

Regia de Apă și Canal - adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri, constatări și fotografii.

Regia de Autonomă de Termoficare - adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri,constatări și fotografii. SC Eon Gaz (Fostă DistriGaz Nord SA) - adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri,constatări și fotografii.

SC Electrica SA - adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri .constatări și fotografii.

SC RomTelecom - adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri, constatări și fotografii.

Oficiul Național de cadastru Geodezie și Publicitate imobiliară - adrese

Poliția Municipală (prin secțiile de poliție și Biroul de evidență a populației,Biroul poliției Rutiere)-adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri, constatări și fotografii pentru plângeri penale.

Guvernul României .diferite ministere(Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului,Ministerul de Interne) - adrese, informații legislative

Judecătoria Cluj-Napoca - adrese,referate înaintate în instanță .plângeri penale,procese verbale de constatare a contravenției, constatări și fotografii

Tribunalul Cluj-Napoca - adrese,referate înaintate în instanță .plângeri penale

Parchetul de pe lingă Judecătoria Cluj-Napoca - adrese,referate înaintate în instanță ,plângeri penale Inspectoratul Județean de Cultură - Comisia Zonală de Monumente istorice-adrese,constatări și măsuri luate în zonele de protecție.

 • 481.1 COMPARTIMENTUL CONTROL PUBLICITATE EXTERNĂ

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, strada Moților nr. 1-5

Nr. de posturi - total: 4

din care: - funcții publice: 3

- personal contractual: 1

Este subordonat directorului direcției.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

-asigură punerea în practică a atribuțiilor Primarului,privind controlul în domeniul panotajului publicitar,prevederile Legii nr.50/1991 republicată și completată cu modificările ulterioare , Regulamentul privind amplasarea mijloacelor de publicitate vizuală în municipiul Cluj-Napoca.

 • - verifică modul de respectare a legislației în domeniul autorizării mijloacelor de publicitate amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

-îndrumări persoane fizice și juridice privind respectarea legii în domeniul panotajului publicitar

-verifică și ia măsuri pentru respectarea normelor de amplasare a mijloacelor publicitare

Scopul compartimentului este stoparea amplasării mijloacelor publicitare neautorizate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

Serviciul Control Publicitate Externă verifică respectarea legalității privind următoarele aspecte :

 • - verifică legalitatea amplasării, pe domeniul public și privat al statului român, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată și completată cu modificările ulterioare, a bannerelor, panourilor, mijloacelor publicitare și comunică cele constatate Direcției Domeniului Public și Privat;

 • - verifică existența autorizației de construire;

 • - verifică respectarea documentației tehnice de amplasare a mijloacelor publicitare;

 • - urmărește modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenției;

 • - efectuează verificări și dispune măsuri privind legalitatea modului de amplasare a panourilor publicitare;

 • - constată contravenții și propune măsuri de sancționare a mijloacelor publicitare ilegal amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • - efectuează verificări și dispune măsuri privind mijloacele publicitare aflate într-un stadiu avansat de degradare

 • - verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului, legate de problemele specifice serviciului.

 • - la solicitarea primarului, întocmesc analize, materiale de sinteză, informări, referate de specialitate, se fac propuneri privind activitățile din municipiul Cluj-Napoca (Legea nr. 215/2001, art.68, alin. 1, lit. d);

 • - are relații funcționale cu Inspectoratul în Construcții Cluj, regiile din subordinea Consiliului Local, precum și cu alte instituții care intră în legătură cu sarcinile serviciului;

 • - participă operativ în teren la acțiuni de control din sfera de atribuții a Primăriei (acțiuni periodice pentru verificarea respectării regimului de autorizare a mijloacelor publicitare);

 • - verifică pe teren sesizările, sugestiile, reclamațiile cetățenilor, atât cele scrise, cât și apelurile telefonice înregistrate;

 • - întocmește informări și referate cu privire la aspectele deosebite ce s-au constatat din verificări, răspunde petenților în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002, în cazul în care răspunsul respectiv nu implică soluționarea cazurilor de către alte servicii din cadrul instituției noastre;

 • - efectuează demersurile necesare pentru verificarea aspectelor semnalate în notele interne înregistrate de la alte departamente din cadrul instituției, precum și din adresele înregistrate de la alte instituții care funcționează pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • - urmărește respectarea prevederilor autorizațiilor de construire și ale schiței locației;

întocmește procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată și completată cu modificările ulterioare și Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate vizuală în municipiul Cluj-Napoca urmărind totodată respectarea măsurilor dispuse în conformitate cu prevederile autorizațiilor de construire;

întocmește procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/

 • - întocmește procese-verbale de constatare prin care aduce în atenția persoanei care se ocupă de problemele juridice ale Direcției Poliției Comunitare, întrunirea condițiilor pentru sesizarea instanței judecătorești și întocmește, de asemenea, referatele prin care se impun înaintarea unor plângeri penale în cazurile menționate prin lege;

 • - verifică legalitatea amplasării, pe domeniul public și privat al statului român, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată și completată cu modificările ulterioare, a bannerelor, panourilor, mijloacelor publicitare și comunică cele constatate Direcției Domeniului Public și Privat;

D. Responsabilități:

Prevenirea comiterii de contravenții în domeniul executării lucrărilor de amplasare a mijloacelor publicitare pe raza municiliului Cluj-Napoca, depistarea, identificarea și sancționarea contravenienților. în cazul în care se constată infracțiuni se întocmesc procesele verbale de constatare și se înaintează autorităților care au competență în cauză.

 • E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Aplică în conformitate cu împuternicirea primită din partea Primarului legislația specifică domeniul amplasării mijloacelor publicitare .

în conformitate cu cele prezentate serviciul are competența de a efectua verificări,controale și a încheia sancțiuni pe legile, hotărârile guvernului,hotărârile consiliului local și alte reglementări legale în domeniul amplasării mijloacelor publicitare.

Sancționarea contravenienților care au încălcat legislația în domeniul amplasării mijloacelor publicitare, întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenției, urmărirea măsurilor dispuse prin proceselor verbale de constatare a contravenției,iar în cazul infracțiunilor și sesizarea organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată după caz.

Enumerăm mai jos principalele acte normative la care se face referire:

-LEGEA Nr. 50 din 29 iulie 1991  *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

octombrie 2003.

-HCL 808/2004

-HCL 349/2001

 • F.Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

(Se vor descrie principalele informații primite de la compartimentele de muncă din Primărie și din exterior, precum și cele transmise către compartimente de muncă din Primărie și în exterior.)

 • a. informații primite de la compartimentele de muncă din Primărie:

Direcția Urbanism-documentații tehnice care stau la baza emiterii autorizațiilor de construire .autorizații de construire

Direcția Domeniului Public și Privat-contracte de închiriere a domeniului public pentru diferite terenuri, contracte și abonamente pentru ocuparea domeniului public cu panotaj publicitar,alte tipuri de mijloace publicitare

Direcția Fondului Imobiliar de Stat-documentații tehnice și dosare juridice pentru imobile care au aparținut Statului Român și au fost înstrăinate terțelor persoane,

extrase de Carte Funciară,coli de Carte Funciară pentru diferite terenuri și imobile informații despre chiriașii aparținând Statului Român .informații despre spațiile cu altă destinație (schițe funcționale .contracte etc.).

Direcția Tehnică-informații despre diferite proiecte în derulare aprobate prin Consiliul Local , avize și autorizații pentru spargeri etc.

Camera agricolă-informații despre titlurile de proprietate,despre modalitatea de punere în posesie a unor persoane,hărți topografice cu diferite parcele care au trecut în teritoriul administrativ al Municipiului Cluj-Napoca (terenuri trecute din extravilan în intravilan)

Direcția de Taxe și Impozite Locale-informații despre proprietarii unor imobile în cazul în care identificarea de pe teren nu este posibilă (persoane fizice și juridice)

Consiliul Local - adrese, hotărâri de consiliu aprobate

 • b. informații primite din exterior:

Prefectura Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentații tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul instituției

Consiliul Județean Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentații tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul instituției

Inspecția de Stat în Construcții-adrese.note de constatare,procese verbale de constatare a contravenției .procese verbale de inspecție

Direcția de Sănătate Publică-adrese,avize

Regia de Apă și Canal - adrese,avize

Regia de Autonomă de Termoficare-adrese,avize

SC Eon Gaz (Fostă DistriGaz Nord SA) - adrese,avize

SC Electrica SA - adrese,avize

SC Romtelecom - adrese,avize

Oficiul Național de cadastru Geodezie și Publicitate imobiliară - adrese,avize, hărți cadastrale,informații referitoare la diferite parcele de teren identificate cu număr topografic

Registrul Comerțului - informații despre agenții economici care au încălcat legislația în domeniul constructiilorfcod unic de identificare, nume sau adresa, sector de activitate)

Poliția Municipală (prin secțiile de poliție și Biroul de evidență a populației,Biroul poliției Rutiere)-adrese, avize , identificări persoane

Guvernul României ,diferite ministere(Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului,Ministerul de Interne) - adrese, informații legislative

Judecătoria Cluj-Napoca - adrese Tribunalul Cluj-Napoca - adrese Parchetul de pe lingă Judecătoria Cluj-Napoca - adrese Inspectoratul Județean de Cultură - Comisia Zonală de Monumente istorice-adrese

 • c. informații transmise către compartimente de muncă din Primărie:

Direcția Urbanism-procese verbale de constatare amplasare ilegală a mijloacelor            publicitare

.constatări și fotografii

Direcția Domeniului Public și Privat - procese a contravenției,procese verbale de constatare,tabele cu situațiile verbale de constatare a contravenției,procese verbale de constatare,tabele cu situațiile panourilor publicitare,constatări și fotografii ,tabele și procese verbale de ridicare a mijloacelor publicitare amplasate ilegal pe Domeniul Public și Privat al Statului

Direcția Fondului Imobiliar de Stat-constatări cu situații legate de amplasare ilegală a mijloacelor publicitare (de către chiriașii spațiilor aparținând Consiliului Local Cluj), constatări și fotografii

Direcția Tehnică-constatări în teren a inadvertențelor care apar pe parcursul executării proiectelor aprobate, constatări și fotografii

Consiliul Local - informări,adrese,măsuri luate în cazul mijloacelor de publicitate amplasate iegal, constatări și fotografii

 • d. informații transmise către exterior:

Prefectura Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentații tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul instituției .constatări și fotografii

Consiliul Județean Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentații tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul instituției, constatări și fotografii

Inspecția de Stat în Construcții-adrese,note de constatare,procese verbale de constatare a contravenției, constatări și fotografii

Direcția de Sănătate Publică-adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri, constatări și fotografii.

Regia de Apă și Canal - adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri, constatări și fotografii.

Regia de Autonomă de Termoficare - adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri,constatări și fotografii.

SC Eon Gaz (Fostă DistriGaz Nord SA) - adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri,constatări și fotografii.

SC Electrica SA - adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri,constatări și fotografii.

SC RomTelecom - adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri, constatări și fotografii.

Oficiul Național de cadastru Geodezie și Publicitate imobiliară - adrese

Poliția Municipală (prin secțiile de poliție și Biroul de evidență a populației,Biroul poliției Rutiere)-adrese,tabele cu construcții care au fost executate cu încălcarea legislației în vigoare,respectiv măsurile luate în diferite cazuri, constatări și fotografii pentru plângeri penale.

Guvernul României ,diferite ministere(Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului,Ministerul de Interne) - adrese, informații legislative

Judecătoria Cluj-Napoca - adrese,referate înaintate în instanță .plângeri penale,procese verbale de constatare a contravenției, constatări și fotografii

Tribunalul Cluj-Napoca - adrese,referate înaintate în instanță .plângeri penale

Parchetul de pe lingă Judecătoria Cluj-Napoca - adrese,referate înaintate în instanță .plângeri penale Inspectoratul Județean de Cultură - Comisia Zonală de Monumente istorice-adrese,constatări și măsuri luate în zonele de protecție.

 • 482. Serviciul control protecția mediului și igienizare

A. Date de indentificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților 5, cam, fn

Nr. de posturi - total: 21

din care:         - funcții publice:          19

- personal contractual:    2

Este subordonat directorului direcției

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Misiunea serviciului este :

 • - punerea în practică a atribuțiilor Primarului privind controlul în domeniul protecției mediului: Efectuează verificări privind respectarea prevederilor Legii 265/2006 privind protecția mediului, OG 21/2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane, Ordonanței de urgență nr. 16/2001*** republicată privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, Legii Nr. 98/1994 cu modificările și copletările ulterioare privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, Ordonanței nr. 47/2005 cu modificările ulterioare privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, Ordonaneiței de urgență Nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, Legea 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităților, Ordonanței de urgență 155/2001 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Legii 421/2002 cu modificările și completările ulterioare privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, Hotărâri de consiliu local care reglementează norme de protecția mediului, de conviețuire și comportament pe raza municipiului.

 • - verificarea modului în care se respectă legislația în domeniul protecției mediului de către agenții economici, asociațiile de proprietari, persoanele fizice care locuiesc sau/și își desfășoară activitatea pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • - îndrumarea persoanelor fizice și juridice în problemele privind protecția mediului înconjurător și repectarea legislației în domeniu

 • - verificarea activității firmelor de salubritate- stradală, menajeră, de volum, spații verzi, dezinsecție, deratizare, care execută lucrări pe domeniul public și privat al statului și în beneficiul locuitorilor și agenților economici din municipiului

Scopul compartimentului de muncă: protejarea mediului înconjurător, educarea populației și agenților economici în spiritul respectului și dragostei față de natură, finalitatea fiind un oraș curat cu cetățeni conștienți de importanța conservării mediului și resurselor naturale.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

Urmărește și asigură prin mijloace specifice de inspecție și control (verificare, îndrumare, constatare și sancționare) modul de respectare a normelor legale privind protecția mediului, de către instituțiile publice, agenții economici și alte persoane juridice, precum și de către cetățeni pe raza municipiului Cluj-Napoca,după cum urmează:

 • •  Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale de către firmele de salubritate;

 • •  Verifică respectarea graficului de colectare a deșeurilor menajere de către firmele abilitate;

 • •  Verifică transportul resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi, de către firmele abilitate;

 • •  Verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, agenții economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor, a spațiilor verzi, etc.;

 • •  Verifică efectuarea de depozitări de orice fel în alte locuri decât cele autorizate;

 • •  Verifică menținerea în perfectă stare a panourilor publicitare aflate pe domeniul public sau privat;

 • •  Verifică întreținerea curățeniei în mijloacele de transport în comun, gări, autogări și spații de îmbarcare - debarcare a călătorilor;

 • •  Verifică întreținerea curățeniei în sălile de spectacole, cinematografe și terenurile aferente acestora, precum și terase, piețe, locuri de agrement, ștranduri, etc.;

 • •  Verifică întreținerea în stare corespunzătoare a drapelului României sau UE;

 • •  Verifică respectarea interdicției de murdărire a domeniului public sau a mijloacelor de transport în comun cu resturi de semințe, mucuri de țigări sau ambalaje;

 • •  Verifică modul de asigurare a curățeniei în locurile de desfășurare a activităților distractive, concertelor, adunări publice sau alte manifestări publice în timpul desfășurării și după încheierea acestora;

 • •  Verifică respectarea obligațiilor ce revin persoanelor fizice și juridice privind îndepărtarea zăpezii și gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le dețin în proprietate sau prin închiriere și asigurarea deratizării și dezinsecției imobilelor;

 • •  Verifică respectarea obligațiilor ce revin persoanelor fizice și juridice privind curățarea mijloacelor de transport la ieșirea din incinta șantierelor;

 • •  Verifică parcarea autovehiculelor pe spații verzi;

 • •  Verifică respectarea standardelor și normelor privind nivelul de zgomot și poluarea sonoră;

 • •  Verifică păstrarea curățeniei albiilor și cursurilor de ape ce traversează municipiul;

 • •  Verifică condițiile de creștere a animalelor în gospodăriilor populației;

 • •  Verifică rotejarea și conservarea spațiilor verzi;

 • •  Verifică încheierea de către persoane fizice și juridice a contractelor de salubribitate cu o firmă specializată pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • •  Verifică deversarea reziduurilor lichide și solide pe domeniul public și în ape curgătoare și în lacuri;

 • •  Verifică prevenirea și identificarea depozitărilor ilegale de gunoaie.

 • •  Verifică păstrarea curățeniei în piețe, târguri și oboare;

 • •  Organizează activități ecologice cu elevi și studenți, asociații de proprietari și O.N.G.-uri ecologiste cu scopul de educare a cetățenilor și în special a tineri generații în spiritul respectului față de curățenie, față de natură și față de mediul înconjurător

 • •  Verifică modul de funcționare a agenților economici cu respectarea prevederilor legale de mediu și sanitare;

 • •  Urmărește activitatea de ecarisaj.

 • •  Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului, legate de problemele specifice serviciului;

 • •  răspunde de ducerea la îndeplinire a atribuțiilor permanente și temporare, a dispozițiilor venite pe cale ierarhică, privind buna gospodărire și protecția mediului înconjurător, în municipiul Cluj-Napoca;

 • •  întocmește materiale și analize de sinteză, informări;

 • •  întocmește referate de specialitate solicitate de către către conducere;

 • •  Dă dispoziții obligatorii în scris persoanelor fizice sau juridice controlate, în vederea înlăturării deficiențelor constatate;

 • •  Constată contravențiile și aplică sancțiunile contravenționale date în competență;

 • •  Propune măsuri de îmbunătățire a activității în domeniul în care răspunde;

 • •  Verifică modul de respectare a legislației specifice privind ecarisarea teritoriului

 • •  Verifică modul de respectare a legislației în domeniul colectării selective a deșeurilor

 • •  Aplică legislația privind eliberarea domeniului public de autovehiculele abandonate - identificarea proprietarilor, somare, ridicare, trecerea în proprietatea statului.

 • •  Coordonează activității persoanelor asistate social care efectuează muncă în folosul comunității- activități de salubrizare, eliminări de rampe clandestine, etc

 • •  Verifică respectarea normelor referitoare la nivelul maxim admis al radiațiilor electromagnetice

 • •  Verifică coordonarea activităților de salubrizare a locuințelor proprietate de stat sau private în care locatarii nu respectă normele elementare de igienă și prin modul de administrare produc disconfort și pericol pentru vecini

 • •  Verifică eliminară taberelor de nomazi și coordonarea activității de salubrizare a zonelor infestate.

D. Responsabilități:

Răspunde de verificarea modului de respectare a legislației în domeniul protecției mediului de către persoanele fizice, persoanele juridice și instituțiile publice pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Impune respectarea legalității în domeniul protecției mediului prin acțiuni de verificare, control, îndrumare și sancționare pe raza municipiului Cluj-Napoca. în activitatea pe care o desfășoară compartimentul de muncă acționează în domeniile specificate la punctul anterior.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Aplică în conformitate cu împuternicirea primită din partea Primarului legislația specifică protecției mediului, bunei gospodăriri a localității, regimului deșeurilor, reciclarea deșeurilor, respectării normelor de igienă etc de aplicarea cărora este responsabil conform legislației în vigoare primarul.

în conformitate cu cele prezentate serviciul are competența de a efectua verificări, controale și de a încheia sancțiuni pe legile, hotărârile guvernului, hotărârile consiliului local și alte reglementări legale referitoare la protecția mediului, mediul de viață a populației, normele de igienă.

Enumerăm mai jos principalele acte normative la care se face referire: Legea 265/2006 privind protecția mediul, OG 21/2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane, OG nr. 16 / 2001    *** republicată privind gestionarea deșeurilor

industriale reciclabile, Legea Nr. 98/1994 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, OG nr. 47 / 2005 cu modificările ulterioare privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, OUG Nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, Legea 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităților, OUG 155/2001 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Legea 309/2006 pentru modificarea si completarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, Hotărâri de consiliu local care reglementează norme de protecția mediului, de conviețuire și comportament pe raza municipiului, Ordinul nr. 1193/20062 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, OMS Nr. 536 din 23 iunie 1997pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, HCL 311/1997, HCL 808/2004, HCL 56/1995, HCJ114/2002, HCL84/1996, HCL 575/2001, HCL 330/1998, HCL 767/2004, HCL 56/2005, HCL 569/2000, HCL 575/2007 etc.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații interne: în cadrul Primăriei compartimentul de muncă relaționează cu toate compartimentele, primind și furnizând informații care contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii

colaborarea cu Primarul

primește informații prin dispozițiile emise de Primar, prin solicitările transmise direct sau prin conducerea direcției

transmite informații Primarului privind activitatea serviciului, informații privind problemele de mediu din municipiu. Pentru transmiterea informației se utilizeză: informările, rapoartele de activitate zilnice, lunare și anuale, programe de activitate lunare, răspunsurile la toate sesizările populației și toată corespondența purtată cu alte instituții este prezentată Primarului.

colaborare cu Direcția tehnică

primește informații privind : implementarea reglementărilor legale privind: salubritatea stradală, menajeră, curățenia în parcuri și zone verzi, gestionarea deșeurilor, reparații străzi, reparații imobile, programe de deratizare, dezinsecție etc

furnizează informații privind modul de respectare a reglementărilor privind protecția mediului de către agenții economici, instituții, persoane fizice, asociații de locatari/proprietari, etc. Furnizează infrmații privind situația spațiilor verzi, curățenie stradale, stării imobilelor fond de stat, stării spațiilor verzi și locurilor dejoacă, cursurilor de apă, etc. Propune măsuri de reglementare și rezolvare a problemelor critice Colaborarea cu DFIS-

primește informații privind chiriașii unor spații de locuit su altă destinație cu probleme

furnizează informații privind acțiunile de rezolvare a stărilor conflictuale dintre locatari- chirași sau proprietari, salubrizarea unor spații neîntreținute, măsurilor de sancționare a persoanelor care nu respectă prevederile legale privind întreținerea imobilelor și spațiilor închiriate

Colaborare cu DDP

 • - primește informații

-privind situația juridică a unor terenuri pe care se înregisrează probleme privind protecția mediului - parcări, terenuri virane, grădini, etc.

privind agenții economici și puncte de lucru

-furnizează informații privind:

problemele existente pe domeniul public și privat al statului și modul de rezolvare, repectiv face propuneri de rezolvare a problemelor existente

problemele privind funcționarea agenților economici în vederea autorizării (amânării autorizării) etc

-Colaborare cu Serviciul Apărare Civilă

efectuează controale comune

furnizează informaii

-privind problemele existente în zone care prezintă pericol (alunecări de teren, obturare cursuri de apă, etc)

-primește informații

privind zonele cu probleme privind protecția mediului

 • - colaborarea cu Direcția învățământ-cultură

furnizeză informațiile solicitate privind activitatea serviciului în vederea mediatizării

furnizeză informații privind modul de rezolvare a problemelor de interes general privind protecția mediului primește informații privind:

solicitările populației privind problemele de mediu

Direcția urbanism

primește informații privind existența autorizațiilor de construire pentru organizările de șantiere, respectarea prevederilor privind avizele sanitare și de mediu pentru diverse lucrări de constucție etc

furnizează informații privind probleme legate de executarea lucrărilor neautorizate privind organizările de șantier, efectuarea de depozitări și umpluturi ilegale etc

Direcția economică

primește informații privind bugetul local, sumelor alocate pentru diverse activități și furnizării de resurse necesare funcționării serviciului, privind funcționarea tehnicii de calcul, etc

oferă informații privind plata datoriilor agenților economici și persoanelor fizice -informații verificate și oferite la cererea direcției, informații privind inventarul mijloacelor fixe din cadrul serviciului. Participă la efectuarea inventarului domeniului public și privat al statului în admnistrarea Consiliului local ori de câte ori se solicită acest lucru.

Direcția administrativă

 • - primește informații privind aprovizionarea cu obiecte de inventar, materiale consumabile, mijloace fixe

oferă informații privind necesarul de materiale consumabile, mijloace fixe și alte dotări privind buna funcționare a serviciului. Răspunde solicitărilor Direcției administrative de sprijinire a diverselor activități de curățenie, salubrizare, reparații efectuate prin respectiva direcție prin coordonarea activității asistaților sociali care efectuează muncă în folosul societății spre activitățile solicitate.

Direcția taxe și impozite locale

primește informații privind agenții economici și persoanele juridice care au comis contravenții pe raza municipiului

oferă informații privind datornicii la bugetul local, respectiv persoanele care nu au achitat procesele verbale constatare a contravenției încheiate de serviciu în vederea execuției silite. Oferă informații privind proprietățile nedeclarate atunci când se identifică astfel de situații.

Relații cu unități din exterior:

colaborează cu:

Direcția de sănătate publică

Garda de mediu

Inspectoratul de mediu

Poliția municipiului

Direcția sanitar veterinară

Compania de apă Someș

Regia de Termoficare

Jandarmeria

Consiliul Județean

Prefectura

Apele Române

Institutul de sănătate publică Iuliu Moldovan

etc

furnizează informații privind activitatea serviciului, a modului de rezolvare a sesizărilor populației, etc primește informații privind problemele de interes pentru activitatea serviciului- identificări auto, identificări de persoane, date privind deținerea de avize eliberate de respectivele instituții pentru activitățile desfășurate de persoanele fizice și juridice

Efectuează controale și verificări comune pe probleme de mediu sau la sesizările populației ori de câte ori situația o impune și se solicită acest lucru.

Un capitol aparte și foarte important este constituit de relațiile cu populația municipiului.

Anual se primesc, verifică și se răspunde la peste 3,5 mii de sesizări și reclamații primite din partea populației pe teme din cele mai variate:

depozitări de deșeuri

activitatea din cadrul asociațiilor de locatari

conflicte și neînțelegeri între vecini

funcționarea agenților economici care deranjază vecinătățile vehicule abandonate

câini comunitari

câini cu stăpân crescuți în condiții necorespunzătoare creșterea animalelor în gospodăriile populației distrugeri și daune aduse culturilor agricole deversări de ape reziduale locuințe insalubre în imobilele cu locuințe colective tăieri ilegale de arbori

poluare prin funcționarea antenelor de telefonie mobilă

poluarea aerului prin emanații de gaze de la instalațiile de încălzire, prin arderea vegetației uscate, etc distrugerea spațiilor verzi prin parcarea autovehiculelor tabere de romi nomazi

ocupări abuzive de imobile

animale moarte pe domeniul public depozitări de materiale de construcții activitatea firmelor de salubritate menajeră activitatea firmelor de salubritate stradală etc

Sesizările se primesc pe diverse canale de informație:

reclamații scrise

internet

telefonice pe telefonul 984

telefonice pe telefonul 598784 - dispeceratul Poliției comunitare

reclamații verbale făcute direct la sediul Primăriei

reclamații primite prin intermediul presei (presa scrisă, televiziune, posturi de radio).

Comunicarea informațiilor în interiorul instituției se face prin:

note interne

referate

informări

rapoarte de activitate zilnice și lunare și anuale

programe de activitate lunare și anuale

Comunicarea informațiilor în exterior se face prin adrese primite și expediate colaboratorilor

Comunicarea cu populația se face prin :

reclamații scrise, telefonice, pe net sau verbale primite din partea populație

răspunsuri scrise, răspunsuri transmise pe net, informații transmise verbal cetățenilor de către inspectorii serviciului, în fimcțioe de situație.

Serviciul transmite persoanelor fizice și juridice somații și înștințări privind probleme de protecția mediului- efectuarea curățenie de primăvară și toamnă, dezăpezire pe timpul iernii, pentru ridicarea mașinilor abandonate, etc.

Serviciul încheie procese verbale de constatare a contravenției pentru persoanele fizice și juridice care încalcă prevederile legale privind protecția mediului.

Menționăm și relațiile cu presa scrisă și audio-video care primește informațiile solicitate direct sau prin intermediul Serviciului Mass-media în funcție de dispozițiile primite pe cale ierarhică în această privință.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, strada Moților nr.1-3, camera 34.

Nr. de posturi - total (conform organigramei): 28

din care:         - funcții publice:          27

- personal contractual: 1

este subordonat directorului direcției și directorului adjunct.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Asigură respectarea legalității activităților comerciale care se desfășoară pe raza municipiului Cluj-Napoca, indiferent de natura acestora. Pune în practică atribuțiile Primarului privind controlul în domeniul comercial: prevederile Legii nr. 12/1990, republicată, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, ale Legii nr.230/2007, ale Legii nr.650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, ale Hotărârii Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, ale Legii nr.252/2003 privind registrul unic de control, ale Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, ale Ordonanței Guvernului nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, ale Hotărârii Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților.

Scopul compartimentului de muncă: protejarea populației împotriva activităților comerciale ilicite, asigurarea condițiilor pentru practicarea unui comerț civilizat.

C.Atribuțiile compartimentului de muncă:

-constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin legi, ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;

-constată infracțiuni de natură comercială și sesizează autoritățile competente în soluționarea cauzelor;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcției poliția comunitară și din cadrul primăriei pentru soluționarea problemelor semnalate de cetățeni și în vederea realizării obiectivelor instituției;

-urmărește dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale autorizate de primărie;

-verifică și soluționează reclamațiile transmise de cetățeni în legătură cu actele și faptele de comerț;

-acționează pentru reducerea și stoparea comerțului ambulant neautorizat;

-verifică activitatea desfășurată de către agenții economici, persoane fizice și juridice autorizate și producătorii particulari în piețele agroalimentare, târguri și obor, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor, respectiv afișarea la locul de desfășurare a activității a datelor de identificare pentru firme și persoane juridice, a certificatelor de producător în xerocopie;

-verifică existența la locul de desfășurare a activității a autorizațiilor, aprobărilor, documentelor de proveniență a mărfii, a avizelor de însoțire a mărfurilor, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare și aparatele de măsură utilizate, a tuturor actelor stabilite prin lege;

-sprijină organele de control sanitare, sanitar-veterinare și protecția consumatorului în exercitarea atribuțiilor de serviciului; -controlează modul de exercitare a profesiilor liberale;

-combate comerțul cu produse a căror proveniență nu poate fi dovedită;

-controlează modul de respectare a obligațiilor ce revin agenților economici cu privire la afișarea prețurilor, a categoriei de calitate a produselor și serviciilor, respectarea standardelor de calitate a produselor și a serviciilor, exactitatea folosirii cântarelor și a măsurătorilor produselor vândute, etc;

-verifică dacă în incinta unităților de învățământ, a căminelor și locurilor de cazare pentru elevi și studenți, pe aleile de acces din aceste instituții precum și în alte locuri stabilite prin lege se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice și produse din tutun;

-verifică modul de respectare a normelor legale privind reclamele la tutun și băuturi alcoolice;

-verifică modul de respectare a normelor legale privind afișajul;

-verifică modul de respectare a normelor legale privind aprovizionarea agenților economici;

-verifică activitatea de comerț stradal, sub toate aspectele;

-verifică modul de valorificare a obiectelor și veșmintelor de cult și a tipăriturilor cu caracter bisericesc;

-verifică activitățile de comerț ambulant desfășurate cu ocazia manifestărilor publice autorizate;

-verifică agenții economici care au ca obiect de activitate producția de alimente și care dețin magazine proprii de desfacere privind igiena, lanțul frigorific și comercializarea produselor;

-verifică legalitatea vânzărilor cu reducere de prețuri;

-verifică agenții economici în vederea autorizării și pentru aprobarea orarului de funcționare, -verifică respectarea prevederilor legale privind comercializarea tipăriturilor cu caracter obscen;

-verifică activitățile de alimentație publică, sub toate aspectele;

-verifică activitățile de jocuri de noroc practicate în cadru organizat, săli de jocuri, cazinouri, etc;

-verifică din punct de vedere comercial activitățile de divertisment;

-verifică activitatea firmelor de catering și a cantinelor;

-verifică din punct de vedere comercial activitatea transportatorilor de bunuri și de persoane;

-verfică activitatea agenților economici care funcționează în spații închiriate de la unitățile de învățmânt;

-verifică activitatea firmelor de turism;

-controlează activitățile comerciale desfășurate în bazele de agrement și ștranduri;

-controlează activitatea comercială a asociațiilor de proprietari/locatari;

-participă la verificări tematice în colaborare cu alte instituții și autorități cu atribuții în domeniul controlului comercial (Poliția, Jandarmeria, Garda finanaciară, Oficiul pentru protecția consumatorilor, Direcția de sănătate publică, Direcția sanitar-veterinară);

 • - verifică existența planurilor de pază în cazul localurilor care funcționează după ora 23.00;

 • - elaborează proiecte de acte normative pentru reglementarea activităților comerciale la nivelul municipiului Cluj-Napoca;

 • - asigură interzicerea comercializării băuturilor alcoolice cu ocazia manifestărilor sportive în zonele din apropierea locului unde se desfășoară acestea;

 • - asigură interzicerea comercializării băuturilor alcoolice în locurile unde se desfășoară adunări publice;

 • - verifică activitățile comerciale care se desfășoară în zonele de agrement.

In îndeplinirea atribuțiilor de serviciu se acționează în baza procedurilor elaborate la nivelul direcției.

D. Responsabilități:

Răspunde de prevenirea comiterii de contravenții în domeniul comercial, inclusiv al serviciilor. îndrumarea agenților economici și al comercianților (indiferent de forma de organizare: societăți comerciale, persoane fizice, producători agricoli).

Consilierea cetățenilor privind prevenirea și combaterea încălcării legislației în domeniul comercial.

Depistarea, identificarea și sancționarea contravenienților. în cazul în care se constată infracțiuni se întocmesc procesele verbale de constatare și se înaintează autorităților care au competență în cauză.

 • E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Aplicarea, în conformitate cu împuternicirea primită din partea Primarului, a legislației specifice domeniului comercial.

Sancționarea contravenienților, confiscarea bunurilor care fac obiectul săvârșirii contravenției, întocmirea proceselor-verbale de constatare în cazul infracțiunilor și sesizarea autorităților competente.

E Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații interne: în cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaționează cu toate compartimentele, primind și furnizând informații care contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii.

 • a) colaborare cu Direcția domeniului public și privat

primește informații privind: autorizarea funcționării agenților economici, situația mobilierului stradal (gherete, tonete, suporți, etc.), autorizarea comerțului ambulant, piețele sezoniere;

furnizează informații privind: neregulile constatate la activitatea de comerț stradal și modul de rezolvare, respectiv face propuneri de rezolvare a problemelor existente; problemele constatate în legătură cu activitatea desfășurată de către agenții economici, în vederea autorizării (amânarea autorizării), etc.

 • b) colaborare cu Direcția fondului imobiliar de stat

primește informații privind: chiriașii spațiilor cu altă destinație și a spațiilor de locuit, cu probleme; furnizează informații privind: măsurile întreprinse pentru rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor înregistrate în legătură cu spațiile cu altă destinație sau de locuit.

 • c) colaborare cu Direcția învățământ, cultură

 • -  primește informații privind legalitatea activității de afișaj de pe raza municipiului;

furnizează informațiile solicitate privind activitatea serviciului, în vederea mediatizării.

 • d) colaborare cu Direcția economică

primește informații privind debitele agenților economici;

furnizează informații privind măsurile întreprinse în legătură cu neregulile semnalate.

 • e) colaborare cu Direcția tehnică

furnizează informații cu privire la mobilierul stradal amplasat ilegal pe domeniul public, în vederea ridicării acestuia.

 • f) colaborare cu Direcția taxe și impozite locale

primește informații privind situația agenților economici și a proceselor-verbale de constatare a contravențiilor transmise în vederea executării silite;

furnizează informații privind procesele-verbale de constatare a contravențiilor încheiate.

 • g) colaborare cu secretarul municipiului

primește informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile Primarului; furnizează informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile Primarului.

Colaborează și cu celelalte direcții și compartimente din Primărie.

Relații cu unități din exterior:

- colaborează cu: Autoritatea de sănătate publică, Autoritatea sanitar-veterinară, Direcția județeană a finanțelor publice, Jandarmeria, Oficiul județean pentru protecția consumatorilor, Poliția municipiului, Garda financiară, Instituția Prefectului, Consiliul județean, Garda de mediu, etc.

furnizează informații privind activitatea serviciului, modul de rezolvare a sesizărilor, etc.

primește informații privind problemele de interes comun;

efectuează controale și verificări comune.

Documente și informații primite de la compartimentele de muncă din Primărie și din exterior: note interne, rapoarte, adrese, sesizări ale cetățenilor (scrise sau telefonice), note de audiență (la primar, viceprimari, secretar, director, director adjunct), adrese transmise de alte instituții sau autorități (Poliție, Garda financiară, Direcția de sănătate publică, Direcția sanitar-veterinară, Direcția județeană a finanțelor publice, Jandarmerie, Oficiul județean pentru protecția consumatorilor, etc.).

Documente și informații transmise altor compartimente din Primărie și în exterior: răspunsuri la petiții și audiențe (la primar, viceprimari, secretar, director, director adjunct), note interne, informări, rapoarte de activitate, programe de activitate, somații, referate pentru proiecte de hotărâri ale Consiliului local, referate pentru dispoziții ale primarului, proiecte de hotărâri ale Consiliului local, proiecte de dispoziții ale primarului, procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, procese verbale de constatare a infracțiunilor, procese verbale de confiscare, borderouri de predare-primire ale obiectelor confiscate, rapoarte de inspecție, fișe de inspecție, adrese către instituțiile cu care se colaborează.

 • 484. Serviciul Ordine și Siguranță Publică

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților nr.5, cam. Parter

Nr. de posturi - total: 86

din care:        — funcții publice:         53

— personal contractual: 33

Este subordonat - directorului executiv al direcției

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Punerea în practică a atribuțiilor Primarului privind asigurarea ordinii și liniștii publice pe raza municipiului Cluj-Napoca conform prevederilor Legii61/1991, Legii 12/1990 privind comercializarea produselor, a hotărîrilor Consiliului local.

Scopul compartimentului de muncă: limitarea faptelor contravenționale și infracționale, asigurarea liniștii și ordinii publice, educarea populației în spiritul respectului față de lege.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

asigură ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de pază și ordine publică ;

asigură supravegherea parcurilor, locurilor de joacă, piețelor, tîrgurilor, cimitirelor și a altor locuri din administrarea primăriilor stabilite prin planurile de pază și ordine publică;

asigură ordinea publică, la solicitare, în interiorul școlilor, grădinițelor, unităților sanitare;

asigură supravegherea parcărilor auto aflate pe domeniul public sau privat al primăriei, a zonelor comerciale și de agrement;

asigură paza unor obiective de interes local;

patrulează în cartiere pentru prevenirea faptelor antisociale, a distrugerilor de pe domeniul public, siguranța cetățenilor;

participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia manifestărilor publice, organizate de primărie; intervine la solicitarea cetățenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, rezolvarea unor cazuri sociale; constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale la normele privind conviețuirea socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale consiliului local;

acționează împreună cu poliția, jandarmeria, inspectoratele locale pentru situații de urgență și alte autorități prevăzute de lege, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale sau catastrofe;

verifică și soluționează sesizările asociațiilor de proprietari privind săvârșirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

în cazul constatării unor infracțiuni, asigura locul faptei și predă autorul sau autorii structurilor Poliției Naționale, cu competență de poliție judiciară, pentru desfășurarea urmăririi penale;

ia măsuri de imobilizare și predare la unitățile de poliție a infractorilor prinși în flagrant;

sprijină unitățile de poliție în activitatea de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării pedepselor precum și a persoanelor dispărute; controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare și industriale în piețe, târguri și oboare;

controlează normele legale privind afișajul publicitar;

asigură însoțirea și protecția reprezentanților primăriei ori a altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale la executarea unor controale sau acțiuni precum și pentru punerea în executare a unor hotărâri judecătorești sau decizii ale primarului emise în litigii care privesc primăria;

ia măsuri pentru combaterea cerșetoriei;

ia măsuri pentru respectarea legislației privind circulația și plimbarea câinilor cu stăpân;

aplicarea prevederilor Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate; verifică modul de respectare a prevederilor legale H.C.L. nr. 231/1997 privind parcarea vehiculelor cu tonaj mare pe raza municipiului modificat de H.C.L. nr. 492/2001;

coordonarea și supravegherea activității asistaților sociali care execută muncă în folosul societății; evacuarea taberelor de rromi și țigani nomazi din jurul municipiului;

prevenirea distrugerilor de pe domeniul public;

evacuarea persoanelor care ocupă abuziv spații sau terenuri ale domeniului public ori privat al statului; asigură ordinea publică la acțiunile cu caracter umanitar (ajutorarea persoanelor sinistrate);

îndeplinește alte atribuții stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului local.

 • D. Responsabilități:

Răspunde de verificarea modului de respectare a legislației în domeniul ordinii și liniștii publice, de către persoanele fizice și juridice.

Impune respectarea legalității în domeniul ordinii și liniștii publice, prin acțiuni de verificare și control, îndrumare și sancționare pe raza municipiului Cluj -Napoca.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Competența de a efectua verificări și controale, constatând contravenții în domeniul ordinii și liniștii publice și aplică totodată sancțiunile legale.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații interne: în cadrul Primăriei relaționează cu toate compartimentele, primind și fumizînd informații -colaborează cu Direcția tehnică

-colaborează cu DFIS

-colaborează cu DDP

-colaborează cu Serviciul Apărare Civilă

-colaborează cu Direcția învățământ Cultură

Relații cu unități din exterior:

Poliția municipiului

Jandarmeria

Consiliul Județean

Prefectura

Direcția de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului

Fundația Prison Fellowship România

R.A.D.P. CLUJ

R.A.T.U.C.

 • 485. SERVICIUL CONTROL TRAFIC RUTIER

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, strada Moților nr. 5, cam fn. Nr. de posturi - total (conform organigramei): 44

din care: — funcții publice:        38

— personal contractual:   6

Este subordonat directorului direcției.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 2. scăderea numărului de blocaje în trafic și fluidizarea circulației;

 • 3. scăderea numărului de mașini parcate pe trotuar;

 • 4. scăderea numărului de autovehicule mai mari de 2 tone parcate pe domeniul public;

 • 5. scăderea numărului de pietoni care traversează neregulamentar strada;

 • 6. scăderea numărului de reclamații privind parcări ocupate abuziv;

 • 7. scăderea numărului de persoane care efectuează ilegal transporturi persoane (îmbarcare-debarcare), de tip “TAXI”.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • - constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru abaterile săvârșite dc căruțași, conducători auto, taximetriști;

 • - constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea normelor privind oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor;

 • - blocarea autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • - ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • - constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea normelor în parcările publice cu plată;

 • - dirijarea circulaței rutiere, asigurarea fluenței traficului rutier cu ocazia lucrărilor de modernizare și reparație a arterelor de circulație, precum și respectarea trecerilor pietonale în zonele nesemnalizate;

 • - verificarea integrității mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizarea neregulilor privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și marcajelor rutiere;

-ia primele măsuri când se sesizează despre comiterea unui accident de circulație cu victime și sesizează organele competente;

 • - verifică modul în care se respectă condițiile impuse la avizul de lucrări de refacere a carosabilului spargerilor;

-acordarea de asistență în zonele unde se execută marcaje rutiere;

 • - sprijinirea poliției rutiere în asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri de amploare, transporturi, speciale , agabaritice, etc.;

 • - verifică și rezolvă sesizările populație referitoare la domeniul specific de activitate;

D. Responsabilități:

 • •   asigură fluidizarea traficului rutier (inclusiv dirijarea și fluidizarea traficului în zonele și străzile unde se lucrează la partea carosabilă);

 • •  urmărirea respectării semnificației indicatoarelor “oprirea interzisă” pe trotuar, conform HCL 271/1997, modificat de HCL 492/2001;

 • •  urmărirea respectării HCL 231/1997 modificat de HCL 492/2001 privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor de tonaj mare;

 • •  atenționarea, prin fluier, a pietonilor care traversează neregulamentar prin locuri nemarcate și pentru trecerea pe culoarea roșie a semaforului electric pietonal;

 • •   rezolvarea sesizărilor din partea RATUC privind opririle si staționările în stațiile de transport în comun;

 • •  rezolvarea sesizărilor venite de la cetățeni cu privire la parcări abuzive;

 • •   fluidizarea circulației cu ocazia manifestărilor culturale, concursurilor (ca de exemplu raliuri sau mitinguri aviatice);

 • •  identificarea și sancționarea conducătorilor auto care practică activități de transport persoane în regim de taxi, în mod ilegal, respectiv pe ruta: Cluj-Turda, Cluj-Florești, Cluj-Gilău.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • -  sancționarea contravenienților;

întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Documente și informații primite de la compartimentele de muncă din Primărie și din exterior: note interne, rapoarte, adrese, sesizări ale cetățenilor (scrise sau telefonice), note de audiență (la primar, viceprimari, secretar, director, director adjunct), adrese transmise de alte instituții sau autorități (Poliție).

Documente și informații transmise altor compartimente din Primărie și în exterior: răspunsuri la petiții și audiențe (la primar, viceprimari, secretar, director, director adjunct), note interne, informări, rapoarte de activitate, programe de activitate, somații, referate pentru proiecte de hotărâri ale Consiliului local, referate pentru dispoziții ale primarului, proiecte de hotărâri ale Consiliului local, proiecte de dispoziții ale primarului, procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, adrese către instituțiile cu care se colaborează.

 • 486. SERVICIUL BAZE DE DATE, DISPECERAT ȘI INFORMAȚII PUBLICE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, strada Moțlor nr. 1-5

Nr. de posturi - total: 19

din care: — funcții publice: 19

Este subordonat directorului direcției.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Misiunea serviciului este

 • 1.  punerea în practică a Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare

 • 2.  punerea în practică a atribuțiilor Primarului în conformitate cu Legea 215/2001 cu modificările ulterioare, a administrației publice locale, Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, specifice activității direcției.

 • 3.  Punerea în practică a Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 • 4.  Asigură reprezentarea în instanță a Direcției Poliția Comunitară cu privire la procesele verbale de constatare a contravenției contestate și alte reprezentări în instanță care privesc direcția. Asigură, în conformitate cu prevederile legale, informarea cetățenilor, a persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a instituțiilor publice care solicită informații și au depuse cereri în acest sens.

Asigură evidența și prelucrarea datelor proceselor verbale de constatare a contravenției încheiate de Direcția Poliția Comunitară, evidența și prelucrarea datelor privitoare la inventarierea problemelor oraș; dispecerat - preluarea non stop a sesizărilor telefonice ale cetățenilor și rezolvarea operativă a acestora de către echipa de intervenție sau transmiterea acestora spre rezolvare serviciilor de specialitate.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  -asigură informarea cetețenilor privind legislația;

 • 2.  -organizează și asigură evidența documentelor direcției;

 • 3.  -primește și înregistrează corespondența, o repartizează pe servicii, conform rezoluției stabilită de conducătorul direcției;

 • 4.  -execută lucrări de secretariat;

 • 5.  -întocmirea dispozițiilor de plată în vederea achitării amenzilor

 • 6.  -transmiterea proceselor verbale de constatare a contravenției contestate către instanțele de judecată, și reprezentarea acestora în instanțe;

 • 7.  -transmite documentele solicitate de instanțele judecătorești;

 • 8.  -acordă la solicitarea cetățenilor, relații, precizări și îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare, legate de activitatea serviciului Poliția Comunitară;

 • 9.  -asigură colaborarea cu celelalte compartimente și instituții publice de control;

 • 10. -gestionează toate problemele de cooperare ale Poliției Comunitare;

 • 11. -urmărește arhivarea documentelor;

 • 12. -avizează pentru legalitate deciziile conducerii Poliției Comunitare;

 • 13. -colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor primarului pentru îmbunătățirea activității în domeniile specifice;

 • 14. -analizează și avizează de legalitate deciziile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, încadrări în muncă, încetarea relațiilor de serviciu, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

 • 15. -participă la întocmirea contractelor în care Poliția Comunitară este parte și le avizează din punct de vedere juridic;

 • 16. -sesizează conducerea Poliției Comunitare cu orice aspecte legate de nerespectarea legislației în vigoare pe care le constată în activitatea compartimentelor;

 • 17. -transmite, la solicitarea instanțelor judecătorești sau a altor organe, relațiile solicitate sau copii de pe acte;

 • 18. -acordă, la solicitarea cetățenilor, relații, precizări și îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare legate de activitatea Poliției Comunitare;

 • 19. -aduce la cunoștința celorlalte compartimente a actelor cu caracter normativ în vigoare;

 • 20. -asigură reprezentarea Poliției Comunitare în fața instanțelor judecătorești, în cauzele civile și în cele de contencios administrativ;

 • 21. -promovează la inițiativa conducerii, acțiuni judecătorești pentru recuperarea debitelor, pe baza propunerilor și documentelor puse la dispoziție de conducerea Poliției Comunitare;

 • 22. -formulează apeluri, recursuri și redactează acțiuni judecătorești și întâmpinări;

 • 23. Ține evidența cauzelor aflate pc rolul instanțelor judecătorești;

 • 24. -coordonează gestiunea crizelor și a conflictelor de comunicare ce pot afecta încrederea opiniei publice în legătură cu angajamentele, programele și acțiunile Poliției Comunitare;

 • 25. -răspunde de transmiterea informațiilor publice în relațiile cu mass-media, conform Legii nr. 544/2001 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia;

 • 26. -asigură atribuțiile funcționarului de securitate conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • 27. -evidența permanentă, a sesizărilor, proceselor verbale de constatarea a contravențiilor, a datelor și informațiilor rezultate din activitatea tuturor serviciilor Poliției comunitare;

 • 28. -transmiterea proceselor verbale de constatare a contravențiilor neachitate în termenele prevăzute de lege, la executare silită

 • 29. -implementarea bazelor de date prin programele de aplicație specifice;

 • 30. -asigură elaborarea documentelor pentru informarea zilnică a primarului cu privire la problemele care reclamă soluționarea la nivelul serviciilor primăriei;

 • 31. -colectează datele și informațiile rezultate din activitatea tuturor compartimentelor Poliției Comunitare;

 • 32. -elaborează și prezintă zilnic, la începerea programului de lucru, sinteza principalelor fapte și evenimente ce au avut loc pe raza de competența, care este prezentată directorului Poliției Comunitare și primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • 33. -asigură legătura cu Poliția Română, Jandarmeria și alte entități cu care Poliția Comunitară intră în relații pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale;

 • 34. -elaborează proiectele documentelor de planificare a acțiunilor comune cu Poliția și Jandarmeria;

 • 35. -gestionează toate problemele de cooperare - conlucrare ale Poliției Comunitare;

 • 36. -asigură coordonarea operațională a activităților specifice desfășurate în teren, conlucrarea-cooperarea operativă cu

Poliția Română și Jandarmeria în acțiuni complete, precum și evidența documentelor și activităților specifice;

 • 37. -urmărește asigurarea aprovizionării personalului;

 • 38. -asigură supravegherea permanentă a echipamentelor de monitorizare a sistemelor de alarmă, a camerelor video și informează imediat factorii în drept pentru gestionarea evenimentelor apărute;

 • 39. -asigură primirea rapoartelor de la personalul care acționează în teren și informează, ori de câte ori este nevoie, pe directorul executiv al Poliției Comunitare în legătură cu evoluția situației operative;

 • 40. -asigură transmiterea deciziilor conducerii Poliției Comunitare către structurile din subordine și urmărește executarea lor;

 • 41. -asigură funcționalitatea mijloacelor de comunicații radio și fir destinate asigurării canalelor de comunicații cu structurile Poliției Comunitare;

 • 42. -verifică modul de aprovizionare și dotare a direcției cu echipament și aparatura necesară;

D. Responsabilități:

Asigură informarea cetețenilor privind legislația, acordă la solicitarea cetățenilor, relații, precizări și îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare, legate de activitatea serviciului Poliția Comunitară. Organizează și asigură evidența documentelor direcției (execută lucrări de secretariat - primește și înregistrează corespondența, o repartizează pe servicii, conform rezoluției stabilită de conducătorul direcției). Transmiterea proceselor verbale de constatare a contravenției contestate către instanțele de judecată, totodată asigurând și reprezentarea acestora în instanțe.

Centralizează și evaluează permanent în timp real, toate datele și informațiile rezultate din activitatea tuturor serviciilor din cadrul Poliției Comunitare, respectiv evaluează principalele tendințe de evoluție a problematicii din competență și elaborează, pe această bază, documente de planificare și informare.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Acordarea coerentă a informațiilor solicitate de către cetățeni. Asigurarea imaginii direcției prin stabilirea contactelor și a colaborării cu celelalte compartimente și instituții publice de control (Direcția de Sănătate Publică, Garda de Mediu, Inspecția de Stat în Construcții, Poliția Română, Jandarmeria, etc.). Reprezentarea Direcției Poliției Comunitare în instanțele de judecată.

înregistrarea, centralizarea și prelucrarea cantitativă și calitativă a datelor și informațiilor din cadrul serviciilor Direcției Poliției Comunitare. Elaborarea proiectelor documentelor de planificare a acțiunilor Poliției Comunitare inclusiv a celor de colaborare cu Poliția Română și Jandarmeria.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Din exterior spre interior:

Contestații procese verbale de constatarea a contravențiilor citații

Din interior spre exterior:

răspuns contravenient/petent

trimitere către instanță

întâmpinare

recurs

apel

acțiuni civile

plângeri penale

ordonanță presidențială

adrese instituții

răspunsuri diverse către cetățeni procese verbale de constatare a contravenției Din interior spre interior (spre alte direcții din cadrul Primăriei) note interne

informări

referate

rapoarte de activitate

Programe de activitate

apel

dispoziție de plată ordonanțare plăți

Relații interne

 • - colaborează cu direcțiile și compartimentele din cadrul primăriei primind si furnizând informații specifice serviciului care contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii sau acelea pe care le constată inspectorii pe teren și sunt de competența acestora (centralizate în bazele de date ale serviciului - baze de date probleme oraș, baze de date probleme înregistrate telefonic prin dispecerat).

Direcția Tehnică

 • - referitor probleme spații verzi, referitoare la gospodărirea localității salubritate menjeră, stradală, ecarisaj, siguranța circulației, drumuri urbane, construcții deteriorate,

Direcția învățământ cultura

Primește și furnizează informații referitoare la probleme specifice Serviciului Relații comunitare și Biroului mass media integrare europeană

Direcția Patrimoniu propriu

Primește și furnizează informații privind asigurarea bazei materiale specifică Direcției Poliției Comunitare

Direcția Impozite și Taxe locale

Transmite și primește informații cu privire la urmărirea și executarea siltă a proceselor verbale de constatare a contravenției încheiate de inspectorii din cadrul Direcției Poliției Comunitare neachitate în termenul legal și transmise spre executare silită

Relații externe

Poliția națională (Poliția municipiului, Inspectoratele Generale de Poliție ale județelor țării, Serviciul Poliției Rutiere)

 • - primește date necesare referitoare la identitatea persoanelor care săvârșesc contravenții (proprietari autovehicule, persoane fizice și juridice) constatate de inspectorii din cadrul Direcției Poliției Comunitare în vederea încheierii proceselor verbale de constatare a contravenției.

Jandarmeria primește și furnizează informații despre acțiune comune deșfășurate în baza protocoalelor de colaborare

Instituția Prefectului - Srerviciul Public Comunitar Regim Permise auto și înmatriculări auto - primește date necesare referitoare la identitatea proprietarilor de autovehicule care săvârșesc contravenții pe raza municipiului (mașini abandonate -Legea 421/2002, depozitări ilegale de deșeuri - OUG 195/2005 privind protecția mediului, HCL 311/19998, HCL 808/2004, parcări ilegale HCL 271/1997, HCL 231/1997, HCL 492/2001, etc.

491


SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE ȘI CONTROL PERSOANE FIZICE

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Piața Unirii nr. 1 Sălile 3, 4 si 5

Nr. de posturi - total: 27           din care:         — funcții publice:         27

— personal contractual: 0

Este subordonat Directorului direcției

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

Stabilirea, constatarea, controlul urmărirea și colectarea impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local de persoanele fizice, în baza Legii nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și gestionate de Direcția de impozite și taxe locale .

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Stabilirea impozitului / taxei pe clădiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport,taxei pentru folosirea

mijloacelor de reclamă și publicitate și a altor venituri gestionate de Direcția Impozite și taxe locale.

 • 2.  Constatarea impozitului /taxei pe clădiri , teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea

mijloacelor de reclamă și publicitate și a altor venituri gestionate de Direcția Impozite și taxe locale.

 • 3.  Control privind stabilirea impozitului / taxei pe clădiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport

 • 4.  Urmărirea încasării impozitului / taxei pe clădiri, teren, impozitului pc mijloacele de transport,taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate și a accesorilor acestora conform deciziilor de impunere și a declarațiilor de înregistrare fiscală.

 • 5.  Pentru activitatea privind impozitele și taxele locale Codul fiscal și Codul de procedură fiscală cu normele de aplicare a acestora reprezintă proceduri de lucru.

 • D. Responsabilități:

 • 1.  aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare

 • 2.  aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal;

 • 3.  respectarea disciplinei în muncă , a regulamentului de ordine interioară

 • 4.  gestionează materia impozabilă a persoanelor fizice ;

 • 5.  păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate ;

 • 6.  răspunde pentru legalitatea operațiunilor prezentate în documente ;

 • 7.  întocmește informări în legătură cu activitatea de de impozite și taxe pe care le gestionează ;

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  compartimentul de munca are competente pentru administrarea impozitelor pe clădiri, impozitul /taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxă publicitate tuturor categoriilor de persoane fizice ;

 • 2.  constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declarațiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen ;

 • 3.  consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declarațiilor de impunere și în orice alte probleme în legătură cu impozitele și taxele pe care le gestionăm ;

 • 4.  soluționează obiecțiunile,contestațiile în limitele stabilite de Codul de procedură fiscală ;

 • 5.  informează contribuabilii periodic prin mijoacele massmedia cu privire la modificările legislative , termenele de plată, etc.

 • 6.  în vederea clarificării și stabilirii reale a situației fiscale a contribuabililor, serviciul are competența de a solicita informații și documente cu relevanță fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz,instituțiilor publice .

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  colaborează cu serviciul de Urmărire și Executare silită în scopul încasării impozitelor și taxelor gestionate ;

 • 2.  colaborează cu serviciul Urbanism în scopul impunerii tuturor clădirilor construite pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • 3.  colaborează cu serviciul Camera agricolă în scopul impunerii tuturor terenurilor aflate în intravilanul și extravilanul municipiului;

 • 4.   colaborează cu alte instituții în scopul clarificării situațiilor fiscale ale contribuabililor ;

 • 5.  colaborează cu Serviciul Cartea funciară și Serviciul evidența imobilelor în scopul clarificării situațiilor fiscale ale contribuabililor;

 • 6.  colaborează cu serviciul Concesionări, închirieri terenuri în scopul impunerii tuturor terenurilor concesionate și închiriate ;

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: P-ța Unirii nr. 1

Nr. de posturi-total: 15           din care:         — funcții publice:         15

— personal contractual: 0

Este subordonat: Directorului direcției

 • B. Misiunea si scopul compartimentului de muncă:

Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și colectarea impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local de persoanele juridice, în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și gestionate de Direcția impozite și taxe locale.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate (și a accesoriilor acestora) și a altor venituri la bugetul local gestionate de Direcția Impozite și taxe locale

 • 2.  Constatarea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate (și a accesoriilor acestora) și a altor venituri la bugetul local gestionate de Direcția Impozite și taxe locale.

 • 3.  Control privind stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate (și a accesoriilor acestora) și a altor venituri la bugetul local gestionate de Direcția Impozite și taxe locale., efectuat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

 • 4.  Urmărirea încasării impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate (și a accesoriilor acestora) și a altor venituri la bugetul local gestionate de Direcția Impozite și taxe locale conform deciziei de impunere și declarațiilor de înregistrare fiscală (titluri de creanță).

 • D. Responsabilități:

 • 1.  constatarea și evaluarea materiei impozabile

 • 2.  stabilirea impozitelor și taxelor pe care le administrează;

 • 3.  controlul impozitelor și taxelor pe care le administrează;

 • 4.  urmărirea impozitelor și taxelor pe care le administrează;

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

De a exercita atribuțiile prevăzute la pct.3, reglementate de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicat în M.O.nr.513/2007.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  cu toate compartimentele unității administrativ- teritoriale;

 • 2.  cu notarii, avocații, executorii judecătorești, organele de poliție, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pașapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și orice altă entitate care deține informații sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, ori după caz la persoanele care au calitatea de contribuabil.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Piața Unirii nr.l, etaj, cam. 14 si 15, la sediile primăriilor de cartier din Mănăștur, Mărăști, Iris și Someșeni, și pe strada Albac 15, în sediul Poliției Rutiere

Nr. de posturi - total: 22           din care:         — funcții publice:         21

— personal contractual: 1

Este subordonat directorului direcției

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  încasarea impozitelor și taxelor gestionate de către Direcția de Taxe și Impozite Locale (impozit/taxă pe clădiri, teren, mijloace de transport, taxă publicitate, taxă afișaj, taxă hotelieră, taxă mijloace lente, impozit pe spectacole) și a accesoriilor acestora, taxe extrajudiciare de timbru, taxe judiciare de timbru, taxe notariale de timbru și altor venituri la bugetul local - pe baza dispozițiilor emise de primar

 • 2.  gestionarea bazelor de date utilizate la nivel de direcție.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  încasarea impozitelor și taxelor gestionate de către Direcția de Impozite și Taxe Locale

 • 2.  predarea încasărilor zilnice la trezorerie

 • 3.  emiterea certificatelor fiscale pentru contribuabiliil persoane fizice

 • 4.  înregistrarea în evidențele fiscale a plăților efectuate prin trezorerie.

 • 5.  gestionarea și administrarea bazelor de date utilizate la nivel de direcție

 • D. Responsabilități:

 • 1.  îndeplinirea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

 • 2.  aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal;

 • 3.  respectarea disciplinei în muncă, a regulamentului de ordine interioară

 • 4.  păstrarea confidențialității informațiilor gestionate;

 • 5.  răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea actelor emise;

 • 6.  întocmirea de informări în legătură cu activitatea desfășurată;

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1.  colectează impozitele și taxele gestionate de către Direcția de Taxe și Impozite Locale (impozit/taxă pe clădiri, teren, mijloace de transport, taxă publicitate, taxă afișaj, taxă hotelieră, taxă mijloace lente, impozit pe spectacole) și a accesoriilor acestora, taxe extrajudiciare de timbru, taxe judiciare de timbru, taxe notariale de timbru și alte venituri la bugetul local (pe baza dispozițiilor emise de primar)

 • 2.  restituie impozitele plătite în plus de către persoanele fizice - sume care fac obiectul taxelor menționate anterior -conform programării și aprobărilor din contabilitate

 • 3.  înregistrează plățile efectuate prin alte mijloace decât prin ghișeele proprii de încasare - plăți fac obiectul taxelor menționate anterior

 • 4.  întocmește informări și rapoarte conducerii instituției pentru realizarea unor lucrări de natură să îmbunătățească calitatea serviciului precum și imaginea instituției.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  colaborează cu compartimentul Contabilitate, în vederea înregistrării corecte a sumelor încasate: cere confirmarea anumitor plăți care nu ajung la compartimentul de încasare cu toate datele necesare înregistrării analitice;

 • 2.  colaborează cu compartimentul Contabilitate, în vederea corelării înregistrărilor din contabilitate cu înregistrările analitice din aplicația informatică folosită;

 • 3.  preia și soluționează împreună cu celelalte compartimente (după caz) reclamațiile și sesizările din partea cetățenilor

 • 4.  rezolvă cererile de eliberare a parolelor pentru accesul la datele personale din secțiunea TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE de pe site-ul primăriei municipiului Cluj-Napoca

 • 5.  înregistrează și rezolvă cererile pentru eliberarea certificatului fiscal pentru impozitele care sunt gestionate de către Direcția Impozite și Taxe Locale și eliberează acest act în condițiile legii

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Cluj-Napoca, str. Șt.O.Iosif nr. 4, Nr.de posturi - total: 11             din care:          - funcții publice:           11

- personal contractual:    0

Este subordonat directorului direcției

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Colectarea prin executare silită a creanțelor bugetare ale municipiului Cluj-Napoca (cu excepția amenzilor) precum și a accesoriilor acestora, respectiv dobânzi, penalități și penalități de întârziere

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Desfășoară o activitate publică în conformitate cu Constituția Rămâniei, legile tării, hotărârile Guvernului României precum și ale altor acte normative legale;

 • 2.  Organizează și desfășoară activitatea de executare silită a debitorilior persoane fizice și juridice, pentru stingerea creanțelor datorate bugetului local,(cu excepția amenzilor) în limitele competențelor legale;

 • 3.  Dispune și duce la îndeplinire măsurile asigurătorii stabilite de organele competente, potrivit prevederilor legale;

 • 4.  Asigură activitatea de registratură proprie privind evidența tuturor actelor și documentelelor procesate;

 • 5.  Verifică legalitatea și valabilitatea titlurilor executorii primite și aplică măsurile legale corespunzătoare;

 • 6.  Verifică respectarea tuturor condițiilor legale pentru începerea executării silite și respectă regulile legale privind aplicarea procedurilor de executare silită;

 • 7.  Asigură și răspunde de organizarea evidenței creanțelor bugetare locale (cu excepția amenzilor) și desfășoară activitatea de executare silită a acestora conform abilitării legale;

 • 8.  întocmește dosare de executare a creanțelor bugetare locale primite, și asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor și confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;

 • 9.  Efectuează activitatea de identificare a debitorilor, colaborând, în acest sens, cu toate instituțiile care asigură evidența persoanelor fizice și juridice;

 • 10. Asigură întocmirea și comunicarea tuturor actelor de executare silită și a înscrisurilor necesare aplicării procedurii de executare silită, cu respectarea prevederilor legale;

 • 11. Asigură încasarea creanțelor bugetare transmise spre executare, în termenul de prescripție;

 • 12. Efectuează, pe bază de chitanță, în cadrul executării silite a debitelor, încasări de sume, cu respectarea regimului operațiunilor de casă;

 • 13. întocmește toate actele necesare și legale în vederea aplicării procedurii de executare silită;

 • 14. Analizează, hotărăște și aplică măsurile de executare silită în așa fel încât realizarea creanței, să se facă cu rezultate cât mai avantajoase, ținând seama de interesul imediat al bugetului local cât și de drepturile și obligațiile debitorilor urmăriți;

 • 15. Aplică măsura popririi asupra veniturilor și disponibilităților bănești datorate de terțe persoane debitorului, verifică și urmărește respectarea condițiilor de înființare a popririi precum și operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;

 • 16. Aplică măsura decontării bancare în cazul debitorilor deținători de conturi bancare verifică și urmărește operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;

 • 17. Aplică măsura sechestrului asupre bunurilor mobile/imobile ale debitorilor în condițiile legii, organizează și asigură ridicarea, transportarea și depozitarea în condiții de siguranță a bunurilor sechestrate;

 • 18. Stabilește, și propune aprobării, măsurile de ridicare și valorificare a bunurilor sechestrate;

 • 19. Se îngrijește și răspunde, în condițiile legii, de depozitarea și păstrarea corespunzătoare a bunurilor sechestrate și luate în custodie;

 • 20. Numește custodele și administratorul sechestru și propune conducerii spre aprobare indemnizația acestuia;

 • 21. Asigură valorificarea bunurilor sechestrate în condițiile legii precum și distribuirea sumelor obținute;

 • 22. Analizează și propune mijloace și modalități, efeciente și rapide, de valorificare a bunurilor sechestrate, ținînd seama de interesul imediat al bugetului local;

 • 23. Propune evaluarea bunurilor sechestrate de către personal autorizat, în conformitate cu prevederile legale;

 • 24. Asigură, în limita competențelor acordate, desfășurarea în conformitate cu prevederile legii și a dispozițiilor primarului, a licitațiilor publice, în vederea valorificării bunurilor sechestrate;

 • 25. Calculează și încasează cheltuielile de executare silită, sau alte sume datorate de la data primirii titlului executoriu și până la data plății;

 • 26. Propune distribuirea (eliberarea) sumelor realizate prin valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii de preferință prevăzută de lege;

 • 27. întocmește și supune aprobării, documentația privind restituirea către debitor, în condițiile legii, a bunurilor sechestrate și nevalorificate în termenul legal;

 • 28. Aplică măsurile asigurătorii stabilite de instanțele judecătorești sau de alte organe competente;

 • 29. Colaborează cu organele Ministerului de Interne, Ministerului de Justiție, Oficiul Registrului Comerțului, instituțiile bancare precum și cu alte instituții în vederea realizării creanțelor bugetare, prin aplicarea măsurilor de executare silită a debitorilor din evidența fiscală;

 • 30. Dispune, în condițiile legii, transmiterea sau stingerea obligațiilor bugetare prin alte modalități legale;

 • 31. întocmește documentația legală privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor aflați în această situație, asigură avizarea și aprobarea acesteia de către persoanele competente;

 • 32. întocmește evidența separată a situațiilor de insolvabilitate, verifică periodic debitorii afați în această situație, urmăreșțe starea de insolvabilitate până la împlinirea termenului de prescripție;

 • 33. Colaborează cu consilierii juridici ai primăriei în cauzele referitoare la contestații la executare precum și alte cauze care au ca obiect realizarea creanțelor bugetare;

 • 34. Soluționează cererile prin care se solicită relații referitoare la aplicarea măsurilor de executare silită precum și a altor modalități de stingere a creanțelor, datorate bugetului local;

 • 35. Elaborează, în baza datelor obținute, informări, referate și situații privind activitatea specifică;

 • 36. Soluționează operativ și în condiții de calitate orice alte lucrări, privind realizarea creanțelor bugetare;

 • 37. Asigură calcularea, centralizarea și redactarea tuturor datele necesare constituirii fondului de stimulente prin aplicarea cotei procentuale legale asupra sumelor administrate;

 • 38. Operează, în aplicația specifică, toate informațiile privind dosarele de executare în evidență;

 • 39. Asigură arhivarea dosarelor de executare soluționate și a corespondenței aferente;

 • 40. Furnizează informații și dă lămuririle necesare și legale, la solicitarea contribuabilului, privind natura, cuantumul și alte date referitoare la obligațiile de plată, în condițiile legii;

 • 41. Desfășoară activitatea de evidență, redactare, circulație și păstrare a documentelor în conformitate cu dispozițiile Primarului;

 • 42. Desfășoară, în limitele competențelor acordate, relații de colaborare cu inspectorii din serviciile direcției, în vederea furnizării și obținerii informațiilor necesare desfășurării eficiente și eficace a activității specifice;

 • 43. Asigură secretul informațiilor primite în cadrul compartimentului de la societățile bancare și organele de poliție cu care colaborează pentru identificarea debitorilor, a bunurilor și veniturilor urmăribile ale acestora;

 • 44. Păstrează confidențialitatea în legătură cu informațiile, faptele sau documentele de care ia cunoștință în desfășurearea activității;

 • 45. Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței și sporirea operativității în furnizarea evidenței necesare fundamentării deciziilor;

 • 46. întocmește proiecte de hotărâri potrivit legii pentru reglementarea problemelor ce fac obiectul activității compartimentului respectiv;

 • 47. Organizează evidența și întocmește dările de seamă statistice, asigurând, potrivit legii, transmiterea acestora în termenele stabilite;

 • 48. Asigură aplicarea în activitățile desfășurate a sarcinilor ce îi revin din prevederile declarațiilor managementului și din documentația sistemului de management al calității;

 • 49. Participă la menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de mangement al calității implementat în primărie;

 • 50. Participă la activitățile de instruire, calificare, perfecționare, atât în domeniul profesional cât și în domeniul managementului calității, organizate de instituție;

 • 51. Sesizează top-managementului și/sau RMC orice problemă referitoare la funcționarea necorespunzătoare a sistemului de management al calității;

 • 52. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care revin personalului și asigură aplicarea corectă a acestora;

 • 53. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili, persoane juridice și fizice;

 • 54. Respectă limitele de competență în relațiile cu alte compartimente și instituții;

 • 55. Respectă normele de conduită și deontologie în raport cu debitorii și în relațiile cu alte compartimente sau instituții;

 • 56. Răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară al Primăriei, N.T.S. și P.S.I.

 • 57. Execută dispozițiile date de conducătorul ierarhic superior cu excepția cazurilor in care considera ca sunt ilegale. In acest caz este obligat sa motiveze in scris despre acest lucru;

 • 58. Execută și alte sarcini rezultate din actele normative în vigoare.

 • D. Responsabilități:

Răspunde de indeplinirea corecta si la timp a atribuțiilor compartimentului, în vederea îndeplinirii misiunii și scopului acestuia.

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă::

în limita legislației, a hotărârilor Consiliului local, a dispozițiilor primarului, a Regulamentului intern, a Regulamentului de organiare și funcționare precum și a actelor normative în vigoare.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1.  Informații primite de la compartimentele de muncă din Primărie:

 • a)  titluri executorii;

 • b)  titluri de creanță;

 • c)  date de identificare a debitorilor, bunuri deținute, schimbări de domiciliu;

 • d)  alte acte și corespondență specifice.

 • 2.  Informații primite de la compartimentele de muncă din exterior:

 • a) titluri executorii;

 • b)  titluri de creanță;

 • c)  date de identificare a debitorilor, bunuri deținute, schimbări de domiciliu;

 • d)  date privind veniturile debitorilor;

 • e)  alte acte și corespondență specifice.

 • 3.  Informații transmise către compartimentele de muncă din Primărie:

 • a)  situația sumelor încasate prin executare silită;

 • b)  stadiul aplicării procedurilor de executare silită;

 • c)  anunțuri privind valorificarea unor bunuri;

 • d)  raportul de activitate pe luna precedenta, precum si programul pentru luna următoare

 • 4.  Informații transmise către compartimentele de muncă din exterior:

 • a)  anunțuri privind valorificarea unor bunuri;

 • b)  stadiul aplicării procedurilor de executare silită;

 • c)  date de identificare a debitorilor, bunuri deținute, schimbări de domiciliu;

Relații interne:

 • a)  ierarhice-subordonare față de Direcția taxe și impozite locale, viceprimar, primar;

 • b)  funcționale-colaborare cu celelalte compartimente ale primăriei;

 • c)  de control-controlat de director Direcția taxe și impozite locale, Serviciul audit intern, Viceprimar, Primar și alte organe abilitate legal.

Relații externe:

 • 1.  de reprezentare: reprezintă compartimentul în baza atribuțiilor de serviciu și a delegării;

 • 2.  cu autoritati si instituții publice: raporturi ce implică activitatea de executarea silită a debitelor datorate de contribuabili instituții publice și relații de colaborare privind desfășurarea activității specifice ;

 • 3.  cu organizații internaționale: în baza împuternicirii legale;

 • 4.  cu persoane juridice private: raporturi ce implică executarea silită a debitelor datorate de contribuabili persoane juridice și relații de colaborare privind desfășurarea activității specifice ;

 • 5.  cu persoane fizice: raporturi ce implică executarea silită a debitelor datorate de contribuabili persoane fizice și relații de colaborare privind desfășurarea activității specifice ;

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: str. Ștefan Octavian Iosif nr. 3

Nr. de posturi - total: 29           din care:         — funcții publice:         29

— personal contractual: 0

Este subordonat: directorului direcției

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

încasarea amenzilor și a despăgubirilor, ce se fac venit la bugetul local, prin plată voluntară și/sau executare silită de Ia debitori, prin aplicarea OG 92/2003 privnd Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare și a O.G. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, în condițiile unei exploatări cât mai eficiente a resurselor disponibile.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  încasarea sumelor provenite din amenzi - plată voluntară în termenul legal sau executare silită;

 • 2.  verifică respectarea tuturor condițiilor legale pentru începerea executării silite și aplică măsurile de executare silită, conform O.G 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3.  urmărește: primirea, verificarea, operarea în baza de date și arhivarea titlurilor executorii;

 • 4.  întocmirea dosarelor de executare în baza titlurilor executorii primite respectând prevederile legale;

 • 5.  asigură încasarea obligațiilor pe baza titlurilor executorii transmise spre executare, în termenul de prescripție;

 • 6.  emite și comunică somații;

 • 7.  înființează popriri asupra disponibilităților bănești;

 • 8.  sechestrarea și valorificarea bunurilor mobile, imobile sau a altor bunuri;

 • 9.  eliberarea și distribuirea sumelor realizate din executarea silită;

 • 10. întocmirea dosarelor de insolvabilitate;

 • 11. verificarea si analizarea dosarelor depuse de contribuabili, conform legislației în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri, scutiri, etc., soluționarea acestora și întocmirea raportului de specialitate;

 • 12. arhivarea si păstrarea dosarelor execuționale și a altor documente;

 • 13. corespondență cu direcțiile/serviciile din cadrul instituției, cu cetățenii și instituțiile publice sau private;

 • 14. punerea în practică a dispozițiilor date de primar;

 • 15. alte sarcini rezultate din legislația în vigoare sau din H.C.L.;

 • D. Responsabilități:

 • 1.  luarea în debit și executarea silită a debitelor constând în amenzi;

 • 2.  aplicarea unitară a modalităților de executare silită conform prevederilor legale;

 • 3.  răspunde de realizarea veniturilor provenite din amenzi,prin aplicarea măsurilor de executare silită;

 • 4.  răspunderea pentru întocmirea la timp și în cf. cu prevederile legale a răspunsurilor către interpelările contribuabililor;

 • 5.  colaborarea cu celelalte servicii din cadrul instituției;

 • 6.  controlul crențelor gestionate;

 • 7.  orientarea către rezultate;

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

exercitarea atribuțiilor prevăzute în Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, privind executarea silită și pe baza altor reglementări legislative în vigoare.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Oferă informații în limitele competențelor acordate de legislația specifică în vigoare, având relații de colaborare cu inspectorii din direcțiile / serviciile Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cu organele Ministerului de Interne, Ministerului de Justiție, Oficiul Registrului Comerțului, instituțiile bancare, precum și cu alte instituții publice sau private, în vederea furnizării și obținerii informațiilor necesare desfășurării eficiente a activității specifice, respectiv executarea silită a creanțelor bugetului local, constând în amenzi.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: P-ta Unirii nr 1

Nr. de posturi - total: 10           din care:          — funcții publice:         5

— personal contractual: 5

Este subordonat Directorului direcției

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1.  Soluționează contestațiile care au ca obiect impozite și taxe

 • 2.  Organizează depozitul de arhivă al direcției de taxe și impozite ca arhivă curentă

 • 3.  Organizează activitatea de registratură a direcției de taxe și impozite locale

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • A. Soluționarea contestațiilor

 • a)  Soluționează contestațiile care au ca obiect impozite și taxe

 • b)  Verifică motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ

 • c)  întocmește referatul cauzei cu prezentarea soluției de rezolvare

 • d)  Aplică prevederile legale din domeniul soluționării contestațiilor

 • B. Registratură

 • a)  înregistrează toate solicitările depuse la registratura direcției

 • b)  Repartizează pe compartimente corespondența primită

 • c)  Preia și repartizeză corespondența internă

 • d)  Expediază corespondența direcției în concordanță cu cerințele Registraturii generale

 • e)  Oferă informații cu caracter general

 • C. Arhivare

 • a)  Realizează nomenclatorul arhivistic al direcției

 • b)  Propune perioadele de arhivare pentru fiecare tip de document

 • c)  Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite pentu regăsirea dosarelor

 • d)  Urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor

 • D. Responsabilități:

 • 1.  Soluționează contestațiile care au ca obiect impozite și taxe

 • 2.  Organizează depozitul de arhivă al direcției de taxe și impozite ca arhivă curentă

 • 3.  Organizează activitatea de registratură a direcției de taxe și impozite locale

 • E. Competentele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Soluționează contestațiile care au ca obiect impozite și taxe în conformitate cu Codul de procedură fiscală

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • A. Soluționarea contestațiilor - primește dosarul cauzei de la compartimentele de stabilire și constatare impozite și taxe, soluționează cauză, comunică deciziile de soluționare compartimentelor respective numai din cadrul Direcției de taxe și impozite. Pentru soluționarea dosarelor se solicită informații suplimentare compartimentelor de specialitate din instituție sau din alte instituții ale statului.

 • B. Registratură - înregistrează toate solicitările depuse la registratura direcției precum și preia toată corespondența internă. Distribuie corespondența internă a direcției de taxe și impozite către restul direcțiilor.

 • C. Arhivare - organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite pentru regăsirea dosarelor fiscale pentru toate compartimentele din cadrul direcției de taxe și impozite