Hotărârea nr. 190/2009

Hotărârea 190/2009 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 324 din 26.04.2005, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005 pentru spațiul cu alta destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005 pentru spațiul cu alta destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, deținut de Societatea Cooperativa Meșteșugărească Foto Optica - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Horea Ioan Florea, Cosmin Mircea Petric, Csoma Botond, Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 445 din 27.03.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, deținut de Societatea Cooperativa Meșteșugărească Foto Optica, în suprafață de 48,91 mp + 14 mp curte aferentă;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005, pe durata de un an, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, în suprafața de 48.91 mp + 14 mp curte aferentă, având destinația de atelier optică-reparații și cabinet oftalmologie, deținut de Societatea Cooperativa Meșteșugărească Foto Optica.

ART.2 - Cota de asociere de 3500 lei/lună, indexabilă cu rata inflației va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005. Contractul înceteză de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 190 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)