Hotărârea nr. 19/2009

Hotărârea 19/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru construire case de vacanţă D+P+E în regim cuplat şi izolat, str. Făgetului fn.; beneficiari: Selejan Ileana şi Petru Radu.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire case de vacanță D+P+E, în regim cuplat și izolat str. Făgetului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire case de vacanță D+P+E, în regim cuplat și izolat — str. Făgetului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 33818 din 25.11.2008 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire case de vacanță D+P+E, în regim cuplat și izolat - str. Făgetului f.n., beneficiari; Selejan Ileana și Petru Radu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 614383/9704 din 07.02.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire case de vacanță D+P+E, în regim cuplat și izolat - str. Făgetului f.n., beneficiari Selejan Ileana și Petru Radu, prin care se reglementază amplasarea a 2 case de vacanță cuplate, în partea anterioară a parcelei și o casă de vacanță izolată în partea posterioară, toate cu regim de înălțime D+P+E, pe terenul de 1500 m.p. Amplasarea pe teren se face la 17,5 m. de la axul drumului cu respectarea distanței până la limitele laterale egală cu jumătate din înălțimea la cornișă și 5,0 m. până la limita posterioară. Accesul pe parcelă se face pe o alee de 4,0 m. iar gararea se va realiza în demisolul construcțiilor. Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă POT = 25 % și CUT = 0,5.

U.T.R.= 14 cf. P.U.Z. Făget (POT max. = 30% și CUT max. = 0,6).

In vederea autorizării se va prezenta documentația topografică de dezmembrare a parcelei și înscrierea cu titlu de “drum” a terenului necesar pentru modernizării drumului.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 614383/9704 din 07.02.2008.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 19 din 13 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)