Hotărârea nr. 188/2009

Hotărârea 188/2009 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 38.


CONSILIUL LOCAL AL. MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 38

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 38. deținut de BT. ASIGURĂRI TRANSILVANIA SA - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicoleta Niculescu, Horea Ioan Florea. Cosmin Mircea Petric. Csoma Botond. Gheorghe loan Vușcan și Peter Teofil Claudiu;

Analizând Referatul nr. 427 din 26.03.2009 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 312 din 30.01.2002. deținut de BT. ASIGURĂRI TRANSILVANIA SA. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 38. în suprafață de 30.38 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004. pe durata de un an. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 38. în suprafață de 30.38 mp., având destinația de societate de asigurări, deținut de BT. ASIGURĂRI TRANSILVANIA SA.

Art.2 - Cota de asociere de 5000 lei/lună. indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării contractului de asociere nr. 312 din 28.12.2004. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 188 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)