Hotărârea nr. 186/2009

Hotărârea 186/2009 - Prelungirea unui contract de asociere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui contract de asociere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Florea Ioan Horea. Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond, Gheorghe Ioan Vușcan și Teofil Claudiu Peter;

Analizând Referatul nr. 432 din 17.02.2009 al Direcției patrimoniului municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 93 din 20.04.2000 pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3, deținut de S.C.Art Impex SRL;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 93 din 20.04.2000. pe durata de un an. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3, în suprafață de 116,58 mp, având destinația de librărie, deținut de SC Art Impex SRL.

Art.2 - Cota de asociere de 3500 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 93 din 20.04.2000. Contractul încetează de drept la data predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Nr. 186 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)