Hotărârea nr. 184/2009

Hotărârea 184/2009 - Prelungirea unor contracte de comodat.

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de comodat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de comodat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu - Marin Moisin. Nicoleta Niculescu. Florea loan Horea, Petric Mircca Cosmin. Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 436 din 26.03.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de comodat;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de comodat pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este de un an de la data expirării. în situația spațiilor revendicate, contractele încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 184 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.l 84/2009

PRELUNGIRI CONTRACTE DE COMODAT

Nr. cri.

TITULAR CONTRACT DE

COMDAT

ADRESA SPAȚIULUI

Termenul

SUPRAFAȚA

1.

Ordinul Sf. Vasile cel Mare

Calea Moților nr.83

1 an

33.84

2

Policlinica fara plata a .Arhiepiscopiei Vadului. Feleacului si Clujului

Str.l. Meșter nr.10

1 an

164.93

n

3.

Liceul de Coregrafie 0.

Stroia

Str.I.Maniu nr.25

1 an

934.94

4.

Uniunea Scriitorilor — Filiala Cluj

Str.Universitatii nr.l

1 an

134,12

5.

Revista Tribuna

Str.Universității nr.l

1 an

141,20