Hotărârea nr. 183/2009

Hotărârea 183/2009 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 421/2008 (aprobarea co-finanţării de la bugetul local pentru proiectul “Implementare sistem informatic, integrat la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca”, din Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice, axa prioritară 3: “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie: “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, operaţiunea 1: Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 421/2008 (aprobarea co-finanțării de la bugetul local pentru proiectul „Implementare sistem informatic, integrat la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca”, din Programul Operațional Sectorial Creșterea competitivității economice, axa prioritară 3: „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, domeniul major de intervenție: „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, operațiunea 1: Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 421/2008 (aprobarea co-finanțării de la bugetul local pentru proiectul „Implementare sistem informatic, integrat la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca”, din Programul Operațional Sectorial Creșterea competitivității economice, axa prioritară 3: „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, domeniul major de intervenție: „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, operațiunea 1: Susținerea implementării de soluții de e-guvemare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali din cadrul Comisiei pentru fonduri europene, relații externe, turism, orașe înfrățite și strategii de dezvoltare comunitară: Brândușa Chiorean, Gheorghe Vușcan, Ioan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga și Teofil Claudiu Peter;

Analizând Referatul nr. 60429 al Biroului strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 421/2008 (aprobarea co-finanțării de la bugetul local pentru proiectul „Implementare sistem informatic, integrat la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca”, din Programul Operațional Sectorial Creșterea competitivității economice, axa prioritară 3: „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, domeniul major de intervenție: „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, operațiunea 1: Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art I. Se modifică și completează art. 1 al Hotărârii nr. 421/2008, după cum urmează:

Art. 1, Se aprobă proiectul „Implementare sistem informatic, integrat la nivelul primăriei municipiului Cluj-Napoca” și valoarea totală de 7.011.694,69 lei, din care 5.485.017,17 lei reprezintă suma solicitată din cadrul programului și co-finanțarea în sumă de 1.526.677,51 lei. Suma de 1.526.677,51 lei se constituie din 350.107,47 lei, care reprezintă co-finanțarea din partea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca la cheltuielile eligibile ale proiectului și suma del.176.570,04 lei, care reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile, din partea Consiliului Local Cluj-Napoca, în calitate de solicitant pricipal în proiect. Valoarea cheltuielilor neeligibile se constituie din 1.127.572,72 lei, care reprezintă valoarea TVA și 48.997,32 lei, care reprezintă alte cheltuieli neeligibile”.

Art. II, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția comunicare, relații publice și Direcția economică.”

Nr. 183 din 7 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)