Hotărârea nr. 182/2009

Hotărârea 182/2009 - Modificarea listei de investiţii pentru anul 2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUN1CIPIULI I CLUJ- N APOCA

II OT Â R Â R E

privind modificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2009

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2009 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 69021 /445/31.03.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2009, în sensul cuprinderii unui nou obiectiv de investiții “Centrala termică la Liceul de muzică Sigismund Toduță”, la Cap. 65.02./B și C, cu suma de 475 mii lei. Suma alocată acestui obiectiv va fi obținută prin redistribuire de la Cap. 65.02-învățământ.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Moisin


Nr. 182 din 7 aprilie 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu

26 voturi)