Hotărârea nr. 181/2009

Hotărârea 181/2009 - Transmiterea unor imobile construcţii şi teren din administrarea Colegiului Şcolar Napoca în administrarea Liceului cu program Sportiv.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile construcții și teren din administrarea Colegiului Școlar Napoca în administrarea Liceului cu program Sportiv

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea unor imobile construcții și teren din administrarea Colegiului Școalar Napoca în administrarea Liceului cu program Sportiv - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.69910/452.1/01.04.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune transmiterea unor imobile construcții și teren din administrarea Colegiului Școlar Napoca în administrarea Liceului cu program Sportiv;

Reținând prevederile Legii nr.84/1995, legea învățământului, republicată și actualizată și adresa nr.3593/30.03.2009, a Inspectoratului școlar județean Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. c, al. 5 lit. b, 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă transferul dreptului de administrare de la Colegiul Tehnic Napoca, la Liceul cu program sportiv, a următoarelor imobile, construcții și teren, înscrise în Cf. 134438 Cluj, cu nr.topo.21546/1/1/1/1/2, situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Taberei nr. 3, conform Anexei nr. 1- Plan de situație, după cum urmează:

  • - Căminul nr.2 - clădire cu regim de înălțime P+3E, având suprafața utilă totală de 2086.65 mp;

  • - Sală de sport - clădire cu regim înălțime parter, având suprafața utilă totală de 529.78 mp;

  • - Depozit alimente - clădire cu regim de înălțime parter, având suprafața utilă totală de 297,15 mp.;

  • - Depozit carburanți - având suprafața utilă totală de 117,40 mp., care în prezent este dezafectat;

  • - Post trafo - având suprafața utilă totală de 48,30mp.;

  • - Teren în suprafață totală de 14264 mp.

Art.2. Dezmembrarea terenului din parcela inițială de 3,14 ha cu nr.topo. 21546/1/1/1/1/2 se va efectua prin expertiză topo-cadastrală.

Art.3. Transmiterea dreptului de administrare se va face prin protocol de predarc-preluare.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 181 din 7 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)