Hotărârea nr. 179/2009

Hotărârea 179/2009 - Modificarea Hotărârii nr. 93/2009 (aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 93/2009

(aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 93/2009 (aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69284 din 31.03.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 93/2009 (aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. c, al. 5 lit. b, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 93/2009, care va avea următorul conținut:

Art.l. Se aprobă solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Valea Gârbăului f.n., înscris în CF nr. 3140 Florești, parte din numerele topografice 1866/1/1, 1870, 1871/1/1, 1872/1, 1873, în suprafață de 13,66 ha., din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Imobilul solicitat potrivit prevederilor alin. (1) va fi utilizat pentru realizarea unor obiective de interes public.

Imobilul este parte din bunul care figurează la nr. 3192 în inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale care alcătuiesc domeniului public al statului”.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.Nr. 179 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)