Hotărârea nr. 176/2009

Hotărârea 176/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru imobil de birouri, servicii şi locuinţe, str. Constanţa nr. 19-21 şi str. Ploieşti nr. 13; beneficiare: S.C. Europa Business Center S.R.L. şi S.C. IMO Invest S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil de birouri, servicii și locuințe str. Constanța nr. 19-21 și str. Ploiești nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -imobil de birouri, servicii și locuințe, str. Constanța nr. 19-21 și str. Ploiești nr. 13 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 148131 din 03.03.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil de birouri, servicii și locuințe, str. Constanța nr. 19-21 și str. Ploiești nr. 13; beneficiare: S.C. Europa Business Centcr S.R.L. și S.C. IMO Invest S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 10755/9629 din 24.01.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil de birouri, servicii și


locuințe, str. Constanța nr. 19-21 și str. Ploiești nr. 13, beneficiare: S.C. Europa Business Center S.R.L. și S.C. IMO Invest S.R.L., prin care se reglementează amplasarea pe parcelă a construcției cf. cu P.U.Z. str. Ploiești -str. Someșului, retrasă cu 2,0 m. de la str. Constanța, asigurând posibilitatea lărgirii la patru benzi a străzii și pe aliniamentul str. Ploiești. Lateral și posterior amplasarea se face până la limitele parcelei.

înălțimea va fi avizată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Accesul auto se face din ambele străzi în garajul subteran pentru 75 de mașini. P.O.T. = 76,2% și C.U.T. = 9.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 10755/9629 din 24.01.2008.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 176 din 7 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)