Hotărârea nr. 175/2009

Hotărârea 175/2009 - Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca şi Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor dc venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.70654 din 02.04.2009 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 si ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Regieia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


municipiului,

:a Țărmure


Nr. 175 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT URBAN CALATORI CLUJ-NAPOCAB-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917,Fax 0264-430931 www.ratuc.ro, email: ratuc@mail.rdscj.ro

Nr.2378/31.03.2009

CUI: RO 201195

Anexa 1 la HCL nr. 175/2009

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

Mii lei

INDICATORI

Rd.

Prevederi BVC 2008

Prevederi BVC 2009

%

Obs.

1

2

3

6

1.VENITURI TOTALE,

Din care : (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

01

99.549

107.632

108,1

1.Venituri din exploatare, din care : (0,3+0,4+0,6)

02

99.514

107.607

108,1

a) Venituri din activitatea de bază

03

67.850

71.099

104,8

b) Venituri din alte activități

04

8.122

9.000

110,8

c) Alte venituri din exploatare

05

-

-

-

d)Venituri din surse bugetare, din care:(07-l 1)

06

23.542

27.508

116,8

- subvenții pe produse și activități

07

-

-

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif(inclusiv TVA) de la CLC

08

20.300

25.000

123,1

-TVA aferent subvenției

09

-3.241

-3.992

123,7

-prime acordate de la bugetul statului

10

-

-

-

- alte sume primite de la bugetul local (amortizmenl)

11

5.492

5.980

108,9

-venituri din subvenții pt. invest. Aferente dobânzii datorate

11’

991

520

52,5

e) Venituri din fonduri speciale

12

-

-

-

2.Venituri financiare

13

35

25

71,4

3.Venituri extraordinare

14

-

-

-

ILCHELTUIELI TOTALE, (rd,16+rd.45+rd.46)din care:

15

99.449

107.577

108,2

1.Cheltuieli pentru exploatare-total din care:

16

98.328

106.465

108,2

a) Cheltuieli materiale

17

30.614

32.548

106,3

b) Cheltuieli cu personalul, din care rd. 19+20+21 +22+23+24+25+26

18

58.326

63.062

108,1

- salarii brute (641)

19

43.065

46.697

108,4

- contribuții la asigurările sociale de stat (6451) cota medie 18,5% pt.l luna, 20,8% pt. 11 luni

20

8.321

9.625

115,7

- ajutor de șomaj (6452) cota medie 0,5%

21

405

233

57,5

- contribuție la asigurările sociale pt.sănătate, conform OUG 88/2006 (ct.6453) 5,2%

22

2.353

2.428

103,2

-fond pt. accident de muncă și boli profesionale(FAB)(6455) 0,325%

23

517

i52

29,4

Contribuțiile la fondul pt.persoane cu handicap L448/2006, (ct.63568H)

24

218

245

1 12,4

Fond pentru creanțe salariale(L200)0,25%

(ct.6456)

2T

108

117

108,3

Concedii + indemnizații de boala 0,85%-ct.6454

25

366

397

108,5

-alte cheli.cu personalul, din care:

26

2.973

3.168

106,56

> Colaboratori , onorarii(621,din ct.622)

1 27

90

84

93,33

> Chelt. deplasare, detașare, transfer(625)

28

57

60

105,26

> Alte chelt.cu munca vie

29

4

4

100

> Tichete de masă (ct.642 T)

30

2.822

3.020

107,01

c) Chelt.de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)

31

8.263

9.852

119,23

d) Chelt.social culturale (6458)

32

504

277

54,96

e)Cheltuieli de protocol(6231)

33

45

45

100

f) Cheltuieli de reclamă si publicitate(6232)

34

15

15

100

g) Cheltuieli cu sponsorizarea (ct.6582C)

35

20

20

100

36

-

-

-

i) Alte cheltuieli, de exploatare:

37

541

646

119,4

- redevența din concesionarea bunurilor publice, ct.612

38

82

56

68,29

- taxe teren (6351)

39

5

5

“Tool

- fond pentru protecția mediului (ct.63568 C)

391

“Î2l

5

0,42

-alte impozite,taxe si varsaminte asimilate ct 6354,6350,6357

39"

240

305

127,08

-impozit clădiri (6352)

40

81

143

176,54

-taxă mijloc de transport(6353)

41

22

14

63,63

-cotizație URTP (62808 c)

42

17

18

105,88

-contribuția de 0, l%din venit (6355)

43

82

100

121,95

-alte cheltuieli

44

-

-

-

2. Cheltuieli financiare (665,666,667)

45

1.121

1.112

99,2

3. Cheltuieli extraordinare (671)

46

-

-

-

III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)

47

100

55

55

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE

POTRIVIT LEGII, din care :

48

5

2,75

55

- fond de rezervă 5% din profitul brut

49

5

2,75

55

V. ACOPERIREA PIRDER1LOR DIN ANII PRECEDENȚI

50

-

-

-

VI. IMPOZIT PE PROFIT

51

15,2

8,8

57,89

V il. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:

52

84,8

46,2

54,48

a) Rezerve legale

53

5

2,75

55

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

54

-

-

c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profil

55

d) Alte repartizări prevăzute de lege

56

-

-

-

e) Până la 10% pt. participarea salariatilor la profit (rd.52 x 10%)

57

8,48

f) Min. 50% vărsăminte la buget local, în cazul regiilor autonome (rd.52 - rd.53): 2

58

39,9

21,73

54,46

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prev. la lit. a-f (rd.52 - rd.53 - rd.57 - rd.58)

59

31,42

21,72

69,13

VIII. SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR,din care :

60

15.151

19.862

131,09

1. Surse proprii

61

3.531

6.572

186,12

2.Alocații de la buget

62

11.620

13.290

114,37

3. Credite bancare

63

-

-

-

- interne

<4

-

-

-

- externe

65

-

-

-

4. Alte surse - fonduri europene

66

-

-

-

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,

din care :

67

15.151

19.862

131,09

_

1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

68

4.596

14.312

311,4

2. Rambursări rate aferente creditelor pt. investiții :

(f)

10.555

5.550

52,6

- interne

70

10.555

5.550

52,6

- externe

71

-

-

X. REZERVE, din care :

72

5

2,75

55

1. Rezerve legale

73

5

2,75

55

2. Rezerve statutare

74

-

-

3. Alte rezerve

75

-

-

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

76

-

-

1. Venituri totale

77

99.549

107.632

108,1

2. Costuri aferente volumului de activitate

78

99.449

107 577

108,1

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

79

1.750

1.700

97, i 4

4. Nr. mediu personal total, din care

80

1.750

1.700

97,14

81

82

5. Fond de salarii, din care

83

43.065

46.697

108,4

84

85

86

87

c) fond de salarii aferent pers, angajat pe bază de contract individual de muncă

88

42.912

46.551

108,5

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

8?

2.050

2.289

111,6

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd 77/rd 79)-în preturi curente

90

56.885

.   63.313

111,3

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanâ) (rd 77/rd 79)-în preturi comparabile : 1,045

91

53.313

59.729

112

9. Productivit. muncii pe total pers, mediu (căi. / salariati)

92

74.607

82.896

111,11

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale

93

998,99

999,49

100,05Anexa nr 2

la HOT. NR. 175/2009

Agentul economic : R.A.D.P. CLUJ

Cod 01

lei PROIECTUL BUGETUL ACTIVITATII GENERALE - 2009

Indicatori

Nr.

rd.

realizat in anul

2008

Preved.an 2009 Total din care

T r i m e s t r u

1

II

III

IV

1

2

4

5

6

7

8

I. VENITURI TOTALE: (rd. 02+13+ 14)

01

15 919 201

19 566 000

720 250

7 400 250

6 480 250

4 965 250

1. Venituri din exploatare

(rd.O3 + 07 + 10)

02

15 918 501

19 565 000

720 000

7 400 000

6 480 000

4 965 000

a) Venituri din activitatea de bază ( rd.04 + 05 +06)

03

14 155 850

19 065 000

570 000

7 300 000

6 330 000

4 865 000

- producția vândută

(ct.701+702+703+704+705+706+708)

04

12,461,424

18 100 000

450 000

7 000 000

6 000 000

4 650 000

- venituri din vânzarea mărfurilor

(CL707)

05

362,630

215 000

70 000

50 000

30 000

65 000

- producția stocată (ct.711 +/—)

06

1,331,796

750 000

50 000

250 000

300 000

150 000

b) Venituri din alte activități (rd.08 +09)

07

1 762 651

500 000

150 000

100 000

150 000

100 000

- producția imobilizată (ct.721+ 722)

08

0

0

0

0

0

- alte venituri din exploatare si proviz. (ct.754+758 + 7812+7813+7814)

09

1,762,651

500 000

150 000

100 000

150 000

100 000

c) Venituri din surse bugetare (ct.741) (rd.ll + 12 )

10

0

0

0

0

0

0

- venituri din subvenții de exploatare aferente acopririi deficitului

11

0

0

- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)

12

0

2. Venituri financiare

(ct.7611+7612+7613+7614+7615

+7616 +762+763 + 764+765+766 + 767+768 +786)

13

700

1 000

250

250

250

250

3. Venituri extraordinare (ct.771)

14

0

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 16 +39 + 40)

15

15 821 476

18 000 400

2 519 250

4 999 140

5 195 935

5 286 075

1. Cheltuieli pentru exploatare -total (rd.17+26 +28+34 +37)

16

15 291 145

17 400 400

2 369 250

4 849 140

5 045 935

5 136 075

a) Cheltuieli materiale (rd.18 la 21 )

17

7 679 571

9 000 000

695 500

3 090 000

2 720 000

2 494 500

- cheltuieli privind materiile prime și materiale consumabile (ct.601+ 602)

18

5,426,539

6 840 000

300 000

2 500 000

2 100 000

1 940 000

- cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

242,778

160 000

50 000

40 000

20 000

50 000

- energie, combustibil etc.(ct.6O5)

20

503,751

700 000

45 500

200 000

250 000

204 500

- alte cheltuieli directe (ct.603+604+606+608+611+612

+613+614+621+622+624+ 625

+ 626+627+628 ), din care :

21

1,506,503

I 300 000

300 000

350 000

350 000

300 000

( - tichete de masă (ct.642) )

22

217,805

500 000

110 000

140 000

150 000

100 000

(- redevenfa din concesionarea bunurilor publice (ct.612))

23

0

0

0

0

0

0

(- cheltuieli de protocol (ct.623))

24

12,158

15 000

3 750

3 250

2 750

5 250

(- cheltuieli de reclamă și publicitate (ct.623)   )

25

6,670

5 000

950

1 400

1 400

1 250

Agentul economic : R.A.D.P. CLUJ Cod 01

PROIECTUL BUGETUL ACTMTATII GENERALE - 2009

Indicatori

Nr.

rd.

realizat in anul

2008

Preved.an 2009 Total

din care

T r i m e s t r u

1

II

III

IV

1

2

4

5

6

7

8

b) Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635), din care

26

166.726

200 000

84 000

16 000

84 000

16 000

- transferuri sau subvenții

27

0

0

0

0

0

c) Cheltuieli cu personalul

(rd.22a+22b+22c+22d+22e)

28

5 974 220

7 035 400

1 298 500

1 451 890

1 950 685

2 334 325

- salarii brute (ct.641)

29

4.595.712

5 400 000

990 000

1 110 000

1 500 000

1 800 000

• contribuția unitati la asigurările sociale (ct.645l)

30

904.894

1 123 200

205 920

230 880

312 000

374 400

- contribuția unitati pentru ajutorul de șomaj (ct.6452)

31

43.667

27 000

4 950

5 550

7 500

9 000

- contribuția angajatorului la asigurările sociale de sanatate (ct.6453)

32

285.373

326 700

59 895

67 155

90 750

108 900

cheltuieli fond garantare a creanțelor salariate

33

11.410

13 500

2 475

2 775

3 750

4 500

chetuieli cu fond handicapați

34

9.000

30 000

7 500

7 500

7 500

7 500

- alte cheltuieli privind asigurările si protecția sociale (ct.6458)

35

124.164

115 000

27 760

28 030

29 185

30 025

d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele (ct.681) (rd.23a + 23b)

36

1 046 065

1 000 000

250 000

250 000

250 000

250 000

- cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor (ct.6811)

37

1.046.065

1 000 000

250 000

250 000

250 000

250 000

-alte cheltuieli privind provizioanele

(ct.6812+6813+6814+686)

38

0

e) Alte cheltuieli de exploatare ( ct.654+658), din care :

39

424.563

165 000

41 250

41 250

41 250

41 250

- cheltuieli de școlarizare

40

6.038

10 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2. Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666 + 667+668+686)

41

530.331

600 000

150 000

150 000

150 000

150 000

î. Cheltuieli extraordinare (ct.67l)

42

0

III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

43

97 725

1 565 600

- 1 799 000

2 401 110

1 284315

- 320 825

IV. FOND DE REZERVĂ

44

4.886

78 280

78 280

V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

45

0

0

0

0

0

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

46

92.839

428 000

0

428 000

Vil. IMPOZIT PE PROFIT (ct.691)

47

0

250 496

- 287 840

384 178

205 490

- 51 332

Alte elemente care nu apar mai sus ( ct.698)

48

0

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, (ct. 129)                     din care:

49

0

808 824

- 1 511 160

2 016 932

1 078 825

- 775 773

1. Fondul de participare a salariaților la profit, din care:

50

0

0

0

0

0

- cota managerului la regii autonome

51

0

0

0

0

0

2. Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare

52

0

404 412

- 755 580

1 008 466

539412

- 387 887

3. Surse proprii de finanțare, din care:

53

0

0

0

0

0

- cota de participare la profit a administratorilor

54

0

0

0

0

0

4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea și baza legală), din care:

55

0

0

0

- cota managerului la societățile comerciale

56

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite statului - F.P.S.

57

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite altor acționari

58

0

0

0

0

0

Agentul economic : R.A.D.P. CLUJ

Cod 01

PROIECTUL BUGETUL ACTIVITATII GENERALE - 2009

Indicatori

Nr.

rd.

realizat in anul

2008

Preved.an 2009 Total din care

T r i m e s t r u

I

II

III

IV

1

2

4

5

6

7

8

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

59

645 655

I 357 850

298 000

794 850

265 000

0

1. Surse proprii

60

349.293

477 850

277 850

200 000

2. Alocații de la buget

61

296.362

880 000

298 000

517 000

65 0001

0

3. Credite bancare:

62

0

0

0

0

0

- interne

63

0

u

0

0

0

- externe

64

0

0

0

0

0

4. Alte surse

65

0

0

0

o

0

X CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

66

253 464

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

67

253.464

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor

68

0

4 500 000

4 500 000

- interne

69

4 500 000

0

0

0

4 500 000

- externe

70

0

0

0

0

0

XI. REZERVE, din care:

71

0

0

0

0

0

I. Rezerve legale

72

0

11 Rezerve statutare

73

0

0

0

0

0

III. Alte rezerve (denumirea și baza legală)

74

0

0

0

0

0


SEF SERVICIU FIN-CONTAB ec.GEORGETA NEGREA

Regia Autonomă de Termoficare Cluj - Napoca

Anexa 3 la

Hotărârea nr. 175/2009


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2009

T/T ’d


0F096SE9B06:Ol


53Z£0St’920t700 rnn9-3dtl9Id0Hd31tJa:H0ad £0:£T 6003-ddb-80


mii lei

Indicatori

Nr. rd.

Realizat 2008

Prevederi an 2009

Indice % col.3/col.2

0

1

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care: (rd .02 + rd.12 + rd.13)

1

108 340

109.972

101,51

1. Venituri din exploatare, din care:

2

108.309

109.922

101.49

a) Venituri din activitatea de bază

3

48.077

50.795

105,65

b) Venituri din alte activități

4

2.514

2.950

117,34

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

68 684

66 851

97,33

- subvenții pentru combustibil

6

29.803

28.035

94,07

- subvenții pt. acoperirea diferențelor de preț și tarif

7

32.852

32.316

98,37

-transferuri

8

- prime acordate de la bugetul statului

9

- alte sume primite de la bugetul de stat ( OUG 5/2003)

10

6.029

6 500

107,81

d) TVA aferenta subvenției și ajutoarelor

11

-10.966

-10.674

97,33

2 Venituri financiare

12

31

50

159,24

3. Venituri extraordinare

13

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35 + rd.36)

14

108.184

109.872’

101,56

1. Cheltuieli ptr. exploatare total, din care:

15

106.974

107.872

100,84

a) Cheltuieli materiale

16

92.816

93.107

100,31

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

17

8.618

8.925

103,57

- salarii brute

18

6.654

6 864

103,16

- CAS 20,6083%

19

1 286

1 415

110,00

- cota de contribuții concedii si indemnizații 0,85%

57

58

102,36

- ajutor șomaj 0,5%+fd. de garantare 0,25%

20

79

51

65,16

- CASS 5,2%

21

364

357

98,06

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

178

180

101,12

- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap

23

19

22

115,79

- fond asig. accidente de munca si boli profesionale

24

51

21

41,18

c)Chelt. de exploatare cu amortizarea și provizioanele

25

3.687

3.900

105,78

d) Cheltuieli social culturale,

26

178

200

112,36

- transferuri sau subvenții

27

e) Cheltuieli de protocol

28

40

40

100,00

f) Cheltuieli reclamă și publicitate

29

70

70

100,00

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

6

10

166,67

h) Tichete de masă

31

306

370

120,92

-Plăți compensatorii

362

350

96,69

i) Alte cheltuieli, din care:

32

891

900

101,01

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

- redevența din concesionarea bunurilor publice

34

2 Cheltuieli financiare

35

1 210

2 000

165,29

3 Cheltuieli excepționale

36

III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

37

156

100

64,09

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care

38

7,80

5,00

64,10

- fond de rezervă

39

7,80

5,00

64,10

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

40

VI IMPOZIT PE PROFIT

41

0,00

15

VI!. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

42

156

85

54,34

a) Rezerve legale

43

7,80

5

64,10

b) Acoperirea pierderilor ct. din anii prec.

44

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

45

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

e) Până ia 10% pentru participarea salariaților la profit

47

14,82

8

53,83

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc. nat, comp. naț. și soc. Cu cap. integral sau majoritar de stat

48

74,12

40

53,83

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia lit. a - f (Surse proprii de inv.)

49

59,30

32

53,83

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

50

5.654

12.913

228,39

1. Surse proprii, din care:

51

4.348

6.600

151,79

-fond de dezvoltare

2.764

4.500

162,81

2. Alocații de la buget

52

1.306

6.313

483,38

3. Credite bancare

53

-interne

54

- externe

55

4. Alte surse

56

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

57

5.654

12.913

228,39

1. investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

58

4.348

10.347'

237,98

2. Rambursări rate aferente creditelor pt. investiții

59

480

600

125,00

- externe

60

480

600

125,00

3.TVA aferent investițiilor

61

826

1.966

237,98

X. REZERVE, din care:

62

7,80

5,00

64,10

I. Rezerve legale

63

7,80

5,00

64,10

II. Rezerve statutare

64

III. Alte rezerve

65

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

1. Venituri totale

67

108.340

109.972

101,51

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

108.184

109.872

101,56

3. Nr. proqnozat de personal la finele anului

69

163

187

114,72

4. Nr. mediu personal total

70

166

187

112,65

5. Fond de salarii din care:

71

6.654

6.864

103,16

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

73

6.386

6.710

105,01

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

74

3,21

2,99

93,21

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.67/rd.70) - în prețuri curente

75

653

588

90,T

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)

76

2.375

1.952

82,1;

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale: Ch. Totale/ venituri totale x 1000

77

998,56

999,09

100,0

Producție Gcal.

78

394.249

365.000

92,5