Hotărârea nr. 173/2009

Hotărârea 173/2009 - Conferirea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, domnului Prof. univ. dr. Emil Burzo.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului prof. univ. dr. Emil Burzo

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului prof. univ. dr. Emil Burzo - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Ioan Pop, Molnos Lajos și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 156041 din 10.02.2009 al Direcției Relații publice și comunicare prin care se propune conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului prof. univ. dr. Emil Burzo;

Luând în considerare curriculum vitae al domnului profesor univ. dr. Emil Burzo, recomandările prezentate și strălucita sa activitate de dascăl și cercetător științific, prin care a contribuit la impunerea unei bune imagini a municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 8, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. Se conferă titlul de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului prof. univ. dr. Emil Burzo.


Nr. 173 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi, prin vot secret)