Hotărârea nr. 171/2009

Hotărârea 171/2009 - Aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractul încheiat în baza Hotărârii nr. 35/2003, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 345/2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea semnării Actului adițional nr. 1 la contractul încheiat în baza Hotărârii nr.

35/2003 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 345/ 2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea semnării Actului adițional nr. 1 la contractul încheiat în baza Hotărârii nr. 35/2003 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 345/2007 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45381 / 03.03.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea semnării Actului adițional nr. 1 la contractul încheiat în baza Hotărârii nr. 35/2003 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 345/ 2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă semnarea Actului adițional nr. 1 la contractul încheiat în baza

Hotărârii nr. 35/2003 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 345/ 2007, conform

Anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și

Direcția economică.


Contrasemnează,

MUNICIPIULUI,

Nr.171 din 24 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 171/ 2009

ACT ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul de gestiune a serviciului public de iluminat stradal din municipiul

Cluj - Napoca, din 27 iunie 2007

CAP. 1

Părți contractante:

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, telefon/fax 596030, cod fiscal 4305857, cont trezorerie 5006435857, cod IBAN RO 03TREZ21624630220XXXXX, reprezentată prin primar SORIN APOSTU și director economic ec. Olimpia Moigrădan. în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

ELIN GMBH & CO KG, cu numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului FN 2242212 z, cu sediul în Penziger Strasse nr. 76, 1141 Viena, Austria, reprezentată prin administratorul acesteia, ing. Mag. Herbert Wegleitner și împuternicitul acestuia, ing. Manfred Morth.

CAP. 2

Obiectul Actului Adițional:

Art. 1. Se completează punctul 2.3 din contractul de concesiune, Clasificarea Corpurilor de Iluminat după tipul acestora, cu următoarele poziții:

2.3.9 Montare corp iluminat

Tip: SAPHIRE 2 sau echivalent, 100 W.

Ansamblare cu suport și demontaj inclus în preț, la 6-8 m.

Preț: 620,50 euro/bucată.

2.3.10 Montarea unui corp de iluminat

Tip: ZI sau echivalent, 100 W.

Ansamblare cu suport și demontaj inclus în preț, la 7-9 m.

Preț: 439,00 euro/bucată.

2.3.11 Montare corp iluminat

Tip: SAPHIRE 2 sau echivalent, 150 W, cu suport inclus în preț.

Ansamblare cu suport și demontaj inclus în preț la 9-10 m.

Preț: 647,40 euro/bucată.

2.3.12 Montare corp iluminat

Tip: SAPHIRE 2 sau echivalent, 250 W, cu suport inclus în preț.

Ansamblare cu suport și demontaj inclus în preț la 9-13 m.

Preț: 772,10 euro/bucată.

Pentru pozițiile 2.3.11 și 2.3.12, prețurile din contract au rămas neschimbate, modificându-se doar înălțimile de montare, astfel:

  • •  La punctul 2.3.2 din contract, s-a stabilit modificarea înălțimilor de montare de la 9

m, la 8-10 m;

  • •  La punctul 2.3.3 din contract, s-a stabilit modificarea înălțimilor de montare de la

10-12 m, la 9-13 m.

Art. 2. Restul prevederilor rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă, la data de____________________.

Achizitor,                                                    Prestator,

PRIMAR,                           ELIN GMBH&CO KG

SORIN APOSTU

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. OLIMPIA MOIGRÂDAN

SERVICIU JURIDIC - CONTENCIOS

jr. ALINA RUS

DIRECTOR TEHNIC,

ing. VIRGIL PORUȚIU

ȘEF SERVICIU TEHNIC,

ing. GLIGOR TOPAN