Hotărârea nr. 169/2009

Hotărârea 169/2009 - Transmiterea Dc 142C km 0+000-3+600 din proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca şi administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării de către C.N.A.D.N.R. S.A., a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea Dc 142C km 0+000 - 3+600 din proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea statului și administrarea Ministerului Transporturilor și încadradrea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale, în vederea realizării de către CNADNR S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea Dc 142C km 0+000 -3+600 din proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea statului și administrarea Ministerului Transporturilor și încadradrea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale, în vederea realizării de către CNADNR S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.59369 din 19.03.2009 al Direcției tehnice prin care se propune predarea Dc 142C km 0+000 - 3+600,

Reținând dispozițiile OG nr.38/2006 aprobată prin Legea nr. 10/2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă transmiterea Dc 142C km 0+000 - 3+600 din proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea statului și administrarea Ministerului Transporturilor și încadradrea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale, în vederea realizării de către CNADNR S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.