Hotărârea nr. 166/2009

Hotărârea 166/2009 - Aprobarea suportării de către Municipiul Cluj-Napoca a procentului de 40% şi de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca a procentului de 60% din valoarea abonamentelor eliberate în baza Hotărârii nr. 715/2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suportării de către Municipiul Cluj-Napoca a procentului de 40% și de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca a procentului de 60% din valoarea abonamentelor eliberate în baza Hotărârii nr. 715/2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extrordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării de către Municipiul Cluj-Napoca a procentului de 40% și de către R.A.T.U.C Cluj-Napoca a procentului de 60% din valoarea abonamentelor eliberate în baza Hotărârii nr. 715/2007 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 59255 din 19.03.2009 al Direcției economice prin care se propune aprobarea suportării de către Municipiul Cluj-Napoca a procentului de 40% și de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca a procentului de 60% din valoarea abonamentelor eliberate în baza Hotărârii nr. 715/2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă ca, începând cu data de 1 ianuarie 2009, valoarea abonamentelor eliberate gratuit pe mijloacele de transport în comun, pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca, conform Hotărârii nr. 715/2007, va fi suportată în procent de 40% de către Municipiul Cluj-Napoca și în procent de 60% de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr.149 /2008.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

Nr. 166 din 24 martie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)