Hotărârea nr. 16/2009

Hotărârea 16/2009 - Înfrăţirea municipiului Cluj-Napoca, cu oraşul Valdivia din Chile.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind înfrățirea municipiului Cluj-Napoca cu orașul Valdivia din Chile

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind înfrățirea municipiului Cluj-Napoca cu orașul Valdivia din Chile - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Brîndușa Chiorean, Gheorghe Ioan Vușcan, Horea Florea, Valtăr Marcu și C laud iu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 214800 /107/03.12.2008 al Biroului de Relații și informații externe prin care se propune stabilirea înfrățirii municipiului Cluj-Napoca cu orașul Valdivia din Chile;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă înfrățirea municipiului Cluj-Napoca cu orașul Valdivia din Chile.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Relații și informații externe.


Nr. 16 din 13 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)