Hotărârea nr. 156/2009

Hotărârea 156/2009 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor de oportunitate ale

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 52842/43/19.03.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

162271,41460/180/2.03.2009 - SC CLAR IMPORT EXPORT SRL

PUZ- str. Al. Vaida Voevod - str. Teodor Mihali

173278/181/02.03.2009 - POP VASILE

PUZ - Imobile de locuințe colective S+P+6E+R

str. E. Ionesco fn

38156/202/ 10.03.2009 - SC GAD REAL ESTATE SRL

PUZ - zona Bună Ziua Nord - Trifoiului

155592/203/02.03.2009 - NEAG NICOLETA

PUZ - str. E. Racoviță - str. Cetății

133126/204/10.03.2009 - DUMITRAS DANIEL pt. SC CORATIM SRL

PUZ - str. Croitorilor

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


oisin

Nr. 156 din 24 martie 2009

(I lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)