Hotărârea nr. 155/2009

Hotărârea 155/2009 - Aprobarea P.U.Z şi P.U.D., pentru construire hală depozitare şi birouri P şi P+E, B-dul. Muncii fn.; beneficiară: SC METALICPLAS DISTRIBUTION SRL


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu construire hală depozitare și birouri P și P+E

b-dul Muncii fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - construire hală depozitare și birouri P și P+E, pe b-dul Muncii fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16474 din 19.03.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - construire hală depozitare și birouri P și P+E, pe b-dul Muncii fn., beneficiară: S.C. Metalicplas Distribution S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39586/100254 din 22.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu -construire hală depozitare și birouri P și P+E, pe b-dul Muncii fn., beneficiară: S.C. Metalicplas Distribution S.R.L.

Prin P.U.Z. se modifică încadrarea funcțională pe zona cuprinsă în U.T.R. G2a - subzona cimitirelor, în U.T.R. A3 = subzona unităților mici și mijlocii, productive și de servicii.

Prin P.U.D. se reglementează condițiile urbanistice pentru amplasarea unei hale parter și P+E, retrasă cu 20.0 m. de la b-dul Muncii, la 3,6 m. de la limita laterală est, la 1,0 m. de la limita laterală vest și distanță mare de la limita posterioară. înălțimea la cornișă nu va depăși 9,0 m. Accesul se face direct din b-dul Muncii. Parcela se amenajează cu platformă de parcare și manevră,

păstrându-se și o suprafață de 2310 m.p. (46,4%) spații verzi.

Se aprobă P.O.T. = 32 % și C.U.T. = 0,36.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39586/100254 din 22.07.2008.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 155 din 24 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)