Hotărârea nr. 152/2009

Hotărârea 152/2009 - Aprobarea Caietului de sarcini, Fisei de date a achizitiei si a Contractului de concesiune in vederea delegarii prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare menajera din municipiul Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Caietului de sarcini, Fișei de date a achiziției și a Contractului de concesiune în vederea delegării prin concesiune

a gestiunii serviciului public de salubrizare menajeră din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, Fișa de date a achiziției și a Contractului de concesiune în vederea delegării prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare menajeră din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 58240 /448/ 19.03.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Caietului de sarcini, Fișei de date a achiziției și a Contractului de concesiune în vederea delegării prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare menajeră din municipiul Cluj-Napoca;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă “Caietul de sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră din municipiului Cluj-Napoca”- constituit în anexa 1.

Art.2. Se aprobă “Fișa de date a achiziției în vederea delegării prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră din municipiului Cluj-Napoca "- constituit în anexa 2.

Art.3. Se aprobă “Contractul de concesiune în vederea delegării serviciului de salubrizare menajeră a municipiului Cluj-Napoca"- constituit în anexa 3.

Art.4. Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția Poliția Comunitară și Direcția economică.


Nr. 152 din 24 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CL UJ-NAPO CA

CAIET D E SARCINI

Anexa 1 la Hotărârea nr.l52/2009

CONSIDERAȚII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în concordanță cu necesitățile obiective ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe baza legislației în vigoare și cu respectarea regulilor de bază precizate în caietul de sarcini - cadru și a regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare, realizate în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 precum și în conformitate cu prevederile: Hotărârii Guvernului nr. 71/2007 privind aprobarea Normelor de aplicare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, Ordinul nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, Ordinul Comun MMGA nr. 1364/2006 si MIE nr.l499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 6 Nord-Vest, HCL nr.257/08.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca și a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare în vederea delegării prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca.

Condițiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini au caracter minimal. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

CAPITOLUL 1. -OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art.l. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare pentru municipiul Cluj-Napoca, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare.

Art.3. Caietul de sarcini face parte din documentația de atribuire a următoarelor activități de salubrizare:

 • 1.  Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • 2.  Sortarea deșeurilor municipale;

 • 3.  Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 4. Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj',

C L UJ-NA P O C A

CAIET D E SARCINI

 • 5.  Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice si electronice, etc.)

 • 6.  Colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite de la gospodăriile populației;

 • 7.  Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art.4. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare-Anexa 1 la HCL nr. 257/08.07.2008, publicată pe site-ul primăriei yvww.primariacl ui napoca, ro

Art.5 Serviciul public de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca trebuie să asigure prestarea serviciului in regim de continuitate pentru toți utilizatorii serviciului de salubritate de pe raza Municipiului Cluj-Napoca, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

Art.6 Conform Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare, aprobat prin HCL 257/8.07.2008, pentru o mai bună desfășurare a activităților mai sus menționate, pe raza municipiului Cluj-Napoca vor fi doi operatori, respectiv doi concesionari, drept urmare s-a realizat o sectorizare a municipiului, fiecare dintre operatori având obligația de a îndeplini toate condițiile impuse în documentația de atribuire a serviciului pentru sectorul atribuit prin contractul de concesionare.

Zona de delimitare este Calea Turzii, P-ța Ștefan cel Mare (sector 1), P-ța Avram Iancu (sector

 • 1) str.Cuza-Vodă (sector 1), P-ța Mihai Viteazu (sector 1), I.P. Voitești (sector 1), Dacia, (sector

 • 2) , Horea(sector 1), P-ța Gării (sector 1) str.Locomotivei(sector 1), calea ferata, (va fi anexată harta cu zona de delimitare a celor 2 sectoare).

Sector 1: cartierele: Mănăștur, Zorilor, Plopilor, Gruia, Grigorescu, Centru-parțial

Sector 2: cartierele: Someșeni, Bulgaria, Mărăști, Gheorgheni, Andrei Mureșanu, Iris, Dâmbul Rotund, Centru-parțial.

CAPITOLUL 2. CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art.7

Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului (respectarea Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 6 Nord-Vest), urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare și respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare, care constituie anexa la caietul de sarcini;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

C L U J - N A P O CA

CAIET D E SARCINI

 • g) aplicarea de metode performante de management, care să conducă Ia reducerea costurilor de operare;

 • h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare.

 • n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale;

Art.8 Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului, pentru fiecare dintre activitățile serviciului de salubrizare sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare-Anexa 1 la HCL nr.257/08.07.2008.

Art. 9 Condițiile de realizare a investițiilor, a reparațiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea publică locală și operator sunt prezentate mai jos: Art.9.1. Investițiile care vor fi realizate de către operator pentru realizarea infrastructurii aferente serviciului de salubrizare, în vederea funcționării, reabilitării și dezvoltării serviciului de salubrizare vor cuprinde cel puțin:

 • ♦  amenajarea tuturor punctelor de colectare care nu sunt amenajate la data concesionării, în baza unui proiect aprobat de către Primăria municipiului Cluj-Napoca,(amenajarea platformelor, împrejmuirea, acoperirea și închiderea acestora cu sistem de blocare pentru a se evita împrastierea deșeurilor și accesul persoanelor neautorizate) în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune

 • ♦  modernizarea punctelor gospodărești existente care necesita acest gen de lucrări, respectiv punctele de precolectare existente din fibră de sticla, construcții cărămidă, beton ,modulare din tablă, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune

 • ♦  dotarea tuturor persoanelor fizice (gospodării individuale, locuințe colective și asociații de proprietari/locatari) de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca cu europubele standartizate.

 • ♦  dotarea tuturor persoanelor juridice (instituții publice și agenți economici) de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca cu europubele standartizate.

 • ♦  toate dotările necesare pentru implementarea colectării selective a deșeurilor la sursă pe două fracții umedă și uscata: pubele inscripționate cu denumirea materialului pentru care sunt destinate, marcate în culori diferite, conform prevederilor Ord. MMGA nr. 1281 / 2005 / Ord. MAI 1121 / 2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicării colectării selective, transport conform normelor în vigoare, mijloace de transport adecvate

 • ♦  dotarea tuturor mijloacelor de transport al deșeurilor si a altor utilaje folosite la salubrizare cu sistem GPS de monitorizare prin satelit care să poate fi supravegheat și monitorizat de la primăria municipiului Cluj-Napoca care va fi asigurat din resursele operatorului concesionar la data semnării contractului de concesiune.

C L U J-N A PO CA

CAIET D E SARCINI

 • ♦  realizarea unor programe anuale de informare, conștientizare și motivare a publicului în procesul de gestionare a deșeurilor, în valoare cuprinsa intre 10.000 si 100000 Euro /an fara TVA, în primii 3 ani ai contractului de concesiune prin:

organizarea și susținerea de campanii de informare și conștientizare a publicului, inclusiv în școli privind prevenirea generării deșeurilor și colectarea selectivă a deșeurilor municipale generate;

realizarea de campanii de informare a publicului cu ajutorul media (radio, televiziune, presa scrisă locală) privind colectarea fluxurilor speciale: deșeuri electrice și electronice, deșeuri periculoase din deșeurile municipale, deșeuri voluminoase, vehicule scoase din uz, deșeuri de ambalaje -cel puțin patru campanii pe an;

realizarea de ghiduri practice privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere, compostarea individuală a deșeurilor biodegradabile, deșeuri electrice și electronice, deșeuri periculoase din deșeuri menajere, deșeuri voluminoase.

După primii trei ani din contractul de concesiune operatorul va avea obligația de realizare a unor programe anuale de informare, conștientizare și motivare a publicului, fără a fi impusă o valoare/an.

 • ♦  modernizarea parcului de mașini și utilaje specifice în vederea prestării serviciului la nivelul indicilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii.

 • ♦  operatorul va fi obligat să efectueze pe cheltuiala proprie întreținerea, reparațiile curente și accidentale^ precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public utilizate pentru îndeplinirea serviciului.

Art.9.2 Operațiunile executate în cadrul parametrilor de performanță stabilite la încheierea contractului sunt pe cheltuiala operatorilor și nu pot fi considerate investiții ale prestatorului în perioada contractuală, acesta luându-și toate măsurile de atingere a criteriilor de performanță prin tariful aplicat.

Art.10 Clauze financiare și de asigurări:

 • (1) Investițiile menționate la art. 9.1 se supun obligațiilor și clauzelor impuse de finanțatori pentru fiecare modalitate de finanțare.

 • (2) Prin aceste clauze se stabilesc modalitățile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiții, modalitățile de preluarea bunurilor care au făcut obiectul investițiilor, clauze referitoare la păstrarea patrimoniului încredințat pe perioada concesiunii și la predarea bunurilor de retur la sfârșitul concesiunii, astfel încât la încheierea contractului, capacitatea concedentului de realizare a serviciului să fie cel puțin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului.

 • (3) Operatorul va încheia și onora contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniu propriu conform legislației în vigoare privind asigurările.

 • (4) Ofertantul declarat câștigător al licitație, pentru fiecare sector are obligația să deschisă punct de lucru, în cazul în care nu are, pe raza municipiului Cluj-Napoca, în termen de 30 zile de la comunicărea rezultatului licitației și să prezinte Primăriei dovada înregistrării la Registrul Comerțului și la unitatea teritorială fiscală.

Art. 11.1 (1) Sursele de finanțare a lucrărilor de investiții se asigura potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 51/2006.

 • (2) Investițiile realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceștia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

 • (3) Investițiile în infrastructura specifică serviciilor de salubrizare care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor de drept privat constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate rămân în proprietatea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii și revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, Primăriei Municipiului Cluj-Napoca,

C L U J-N A P O CA

CAIET D E SARCINI

fiind integrate domeniului public ale acesteia. în contractul de delegare a gestiunii se vor menționa bunurile de retur, respectiv modul de repartiție a categoriilor de bunuri realizate de operator până la încetarea, din orice cauza, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

Art. 11.2 Finanțarea cheltuielilor de funcționare, reabilitare și dezvoltare a serviciului de salubrizare și a cheltuielilor de investiții pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislației în vigoare privind finanțele publice locale, în ceea ce privește inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006. precum și a următoarelor principii:

 • a) recuperarea integrala prin tarife a costurilor de operare și a investițiilor pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubrizare;

 • b) menținerea echilibrului contractual.

Art. 11.3

 • (1) în funcție de natura, tipul și caracteristicile activităților desfășurate, serviciul de salubrizare se va realiza de către operatorul desemnat prin hotărârea de delegare a gestiunii, în baza contractului de concesiune, numai pe baza unor contracte de prestare a serviciului încheiate între operatori și utilizatorii individuali ai serviciului de salubrizare, generatori de deșeuri, persoane fizice sau juridice.

 • (2) în funcție de natura activităților prestate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe baza de contract de prestare a serviciului de salubrizare.

 • (3) Cuantumul și regimul tarifelor se stabilesc, se ajustează sau se modifică potrivit prevederilor legale în vigoare (Ordinul nr. 109/2007, al A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților).

Tarifele vor fi aprobate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • (4) Aplicarea de către operatori a unor tarife mai mari decât cele stabilite și aprobate, potrivit art. 26 din Legea 101/2006, este interzisă.

 • (5) Tarifele aprobate trebuie sa respecte prevederile Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 6 Nord-Vest și să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca prin regulamentul serviciului și prin contractele de delegare a gestiunii;

 • b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

 • c) asigurarea funcționării eficiente a serviciului de salubrizare și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

 • d) tarifele ofertate pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor vor fi diferențiate pe categorii de utilizatori persoane fizice(locuințe individuale, colective mici și asociații de proprietari/locatari) sau persoane juridice (instituții publice, agenți economici), precum și funcție de modul de colectare a deșeurilor: selectat sau neselectat

Art. 12 în prestarea serviciului de salubrizare operatorul va realiza și va respecta următoarele cerințe:

 • a) elaborarea prognozei pe termen scurt, mediu și lung în domeniul specific de activitate

 • b) elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli

 • c) planificarea investițiilor conform actelor normative în vigoare

C L U J-N A P O CA

CAIET D E SARCINI

 • d) anticiparea problemelor potențiale și a soluțiilor de rezolvare a acestora

 • e) elaborarea planului de afaceri și a planului operațional

 • f) sincronizarea planului de activitate cu cerințele legislației de protecția mediului.

CAPITOLUL III- SERVICIUL DE SALUBRIZARE

SECȚIUNEA 1. PRECOLECTAREA, COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE, INCLUSIV ALE DEȘEURILOR TOXICE PERICULOASE DIN DEȘEURILE MENAJERE, CU EXCEPȚIA CELOR CU REGIM SPECIAL -condiții organizatorice și tehnice, verificare si recepție activitate, obligații privind protecția mediului și protecția muncii

Art.13. Operatorul are permisiunea de a desfășură activitatea de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, sectorul stabilit prin contractul de delegare a gestiunii.

Art.14. Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în Regulamentid serviciului de salubrizare anexa 1 la HCL 257/ 08.07.2008;

 • d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a activității de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, si respectarea prevederilor Regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat prin HCL 257/8.07.2008, care constituie anexa la caietul de sarcini;

 • f) prestarea serviciului de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice perictdoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

 • g) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor, pe tipuri de deșeuri și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare.

CLUJ-NAPOCA

CAIET DE SARCINI

 • n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale;

Art. 15 Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului, pentru activitatea de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare-Anexa 1 la HCL nr. 257/08.07.2008.

Art.16. Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este:

-sector 1- conform cap.I, art. 6, care cuprinde 163.326 locuitori înregistrați, inclusiv flotanții, din care 47.243 cu gospodării individuale și 116.043 în asociații de locatari/proprietari.

-sector 2- conform cap.I, art. 6, care cuprinde 152.114 locuitori înregistrați, inclusiv flotanții, din care 61.579 cu gospodării individuale si 90.535 în asociații de locatari/proprietari.

Art. 17.(1) Punctele gospodărești de precolectare, numărul acestora, amenajarea și dotarea acestora, în momentul de fata sunt cele specificate în anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Punctele de colectare neamenjate la data concesionării, vor fi amenajate prin grija operatorului, conform unui proiect realizat în conformitate cu legislația în vigoare și aprobat de către Primăria municipiului Cluj-Napoca

 • (2) Punctele gospodărești de precolectare amenajate: modulare din tabla, fibra de sticla, construcții tip clădire in momentul de fata, in nr de 189- sect 1, 117- sect 2 vor fi predate pe baza de proces-verbal de predare-primire, încheiat între concendent și operatorul concesionar.

 • (3) In vederea implementării sistemului de colectare selectivă a deșeurilor pe două fracții umedă și uscată a deșeurilor în întreg municipiul, conform programului propus de operator și aprobat de Consiliul local, punctele gospodărești de precolectare a deșeurilor, de pe raza acestuia vor deveni puncte de colectare selectivă a deșeurilor pe două fracții, iar dotarea corespunzătoare cu europubele pentru fiecare tip de deșeuri vor fi realizate conform Ord. MMGA nr. 1281 /2005 /Ord. MAI 1121 / 2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicării colectării selective, conform normelor în vigoare și vor intra în sarcina concesionarului.

 • (4) Pentru stimularea colectării selective a deșeurilor municipale se vor aplica tarife diferențiate (pentru deșeuri nesortate și pentru deșeurile colectate selectiv pe două fracții umedă și uscată).

 • (5) Pentru deșeurile colectate selectiv de către persoanele fizice și persoanele juridice fracția uscată care cuprinde deșeurile refolosibile(hârtie, carton, sticla, plastic etc) se va colecta gratuit de către concesionar.

 • (6) In asigurarea colectării selective operatorul va ține cont de țintele menționate în Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru regiunea NV.

Art. 18. Lista agenților economici și a instituțiilor publice in momentul de față și cantitățile de deșeuri defalcate pe componente, conform datelor transmise de aceștia, sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini. Având în vedere faptul că datele din anexă sunt furnizate de către operatorii actuali ai serviciului, după atribuirea contractului de concesiune, concesionarul va fi obligat sa realizeze anexa 2, pentru sectorul atribuit de către concedent, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii și să o supună aprobării concedentului.

Operatorul va încheia contracte pentru serviciul de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special cu toți agenții economici și de asemenea cu instituțiile publice,

C L U J - N A P O CA

CAIET DE SARCINI

instituțiile descentralizate ale statului care funcționează pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca.

Art.l9.Graficul de precolectare a deșeurilor municipale, nesortate de la toți utilizatorii (populație, agenții economici, instituțiile publice, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, va fi completat de către ofertant -anexa 3 la prezentul caiet de sarcini), pentru sectorul ofertat, cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini, regulamentului de salubrizare și va fi supus aprobării serviciilor de specialitate din cadrul concedentului.

Art.20. Graficul de colectare a deșeurilor municipale, sortate de Ia toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice -anexa 4 la prezentul caiet de sarcini va fi completat de către ofertant, pentru sectorul atribuit, cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini, regulamentului de salubrizare si va fi supus aprobării serviciilor de specialitate din cadrul concedentului.

Art.21.Graficele de colectare a deșeurilor municipale nesortate de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice, precum și graficele de precolectare a deșeurilor municipale, preselectate de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice vor fi întocmite de concesionar vor fi comunicate tuturor utilizatorilor serviciului, persoane fizice și juridice interesate, fiind anexate contractului încheiat între operator si utilizator.

Art.22. Numărul de recipiente pentru precolectarea deșeurilor municipale nesortate -situația existentă pe teren în prezent este prezentat în anexa nr.5 la prezentul caiet de sarcini. Se va completa de către ofertant anexa 5 cu numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deșeurilor municipale nesortate în funcție de tipul și capacitatea recipientelor și de numărul de persoane arondate unui punct gospodăresc de precolectare, conform relației:

M = NxIm x—xC

0,8

unde:

M = numărul de recipiente necesare punctului de = precolectare

N = numărul de locuitori arondați punctului de precolectare                               =

Im = indicele mediu de producere a deșeurilor menajere                              =

Z = numărul de zile dintre două ridicări succesive ale deșeurilor municipale        =

nesortate

C = capacitatea recipientului folosit             =

0,8= coeficientul de încărcare a recipientului

3,00 1/om/zi

3 zile în perioada rece

litri

Ofertantul va completa tabelul-anexa 5 cu numărul de recipiente necesare fiecărui punct de precolectare, din sectorul atribuit.

Operatorul serviciului va ține cont prevederile Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 6 Nord-Vest se va tine cont de compoziția deșeurilor (obiective, tinte de atins, compoziția deșeurilor) -www.arpmnv6.ro și va suplimenta numărul de recipienti in cazul in care se constata ca este necesar.

Art.23. (l)Cantitatea medie zilnică de deșeuri ce urmează a fi transportate, pentru fiecare sector estimată conform relației:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

C L UJ-NA P O CA

CAIET D E SARCINI

Qmed.llnic ~ N x Ux 0,001 [tone/zi]


unde:

N =

Numărul de locuitori din sector I al municipiului Cluj-Napoca

163.326

loc

N =

Numărul de locuitori din sector II al municipiului Cluj-Napoca

152.114

loc

I.n =

Indicele mediu de producere a deșeurilor menajere

0,8

kg/om/zi


Q med zilnic sect I 130,661 tone/zî

Q med zilnic sect 2“ 121,691 tone/zî


Art.24. (1) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotările minime cu mijloace de colectare și de transport al deșeurilor municipale, trebuie îndeplinită următoarea relație, pentru fiecare dintre cele 2 sectoare:


Sector 1:

Nxlm

^^(a,*b,xc,xd:xe,)

P     Si


unde:N numărul de locuitori din sector 1

163.326

Im =

indicele mediu de producere a deșeurilor menajere                              =

0,8kg/locuitor/zi

P =

a, =

greutatea specifică a deșeurilor menajere   =

numărul de utilaje de aceeași capacitate și grad de compactare                     =

350,00kg/mc

b, = Cj = di = e, =

capacitatea de transport a utilajului         =

gradul de compactare                    =

numărul de curse efectuate/schimb         =

numărul de schimburi/zi                  =

mc


Sector 2:

;Vx/   Fz   ,      ,

y,(a,xb,xclxdlxe,) p tr

unde:N numărul de locuitori din sector 2


152.114


Iin = indicele mediu de producere a deșeurilor menajere

p = greutatea specifică a deșeurilor menajere

 • a, = numărul de utilaje de aceeași capacitate și

grad de compactare

 • b, = capacitatea de transport a utilajului


0,8kg/locuitor/zi

350,00kg/mc


mc


C L UJ-NA P O CA

CAIET D E SARCINI

Cj =  gradul de compactare

d, =   numărul de curse efectuate/schimb

ej =   numărul de schimburi/zi

 • (2) Fiecare ofertant va calcula necesarul minim de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere în funcție de dotările proprii care vor acționa pe sectorul 1, respectiv 2, de pe aria municipiului Cluj-Napoca și de dotările pe care poate dovedi că are capacitatea de a le achiziționa până la data încheierii contractului, cu respectarea relației de mai sus.

Fiecare ofertant va avea in vedere la calculul mijloacelor de transport și utilaje de capacități diferite conform Fișei de date a achiziței

Se va completa în oferă tehnică un tabel cu numărul de utilaje din fiecare tip și caracteristicile tehnice relevante pentru fiecare tip de utilaj, avandu-se în vedere condițiile minime de calificare din Fișa de date a achiziției.

 • (3) Calculele vor fi prezentate explicit, specificându-se parametrii a, b, c, d ,e pentru fiecare tip de mijloc de transport în parte.

 • (4) Pentru fiecare tip mijloc de transport în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste veridicitatea parametrilor utilizați în formulă.

 • (5) Utilajele destinate operațiunilor de colectare și de transport al deșeurilor menajere vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor stradale și vor fi utilizate în exclusivitate pentru municipiul Cluj-Napoca.

Art.25. Pentru deplasare se vor folosi traseele de transport a deșeurilor municipale cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, trasee care vor fi supuse aprobării primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art.26. Deșeurile municipale, după colectare se depozitează, în conformitate cu prevederile legale din domeniul depozitării deșeurilor, la depozitul autorizat, conform HG 349/2005.

Art.27. In momentul întocmirii caietului de sarcini, în zonă nu există stații de transfer și stații de sortare, depozit de deșeuri din demolări și construcții, stație de compost..

Art.28. (1) Deșeurile municipale se vor sorta la stația de sortare din apropierea depozitului de deșeuri ecologic regional sau la stația de sortare înființată de operatorul de salubritate.

 • (2) La stația de sortare vor fi arondați operatorii abilitați pentru transportul deșeurilor municipale, care vor ține evidența cantităților zilnice aduse în vederea sortării.

Precolectarea și colectarea deșeurilor municipale -condiții tehnice

Art.29.(l) Persoanele fizice sau juridice, producătoare de deșeuri menajere au obligația precolectării selective pe doua fracții umeda si uscata a acestora organizându-și activitatea de precolectare potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații special amenajate și prin sistemele stabilite de autoritatea locală și asigurate de operatorul de salubritate.

 • (2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deșeuri municipale in:

 • a) pungi/saci de plastic de culori diferite, aferente fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri, puse la dispoziție gratuit de operatorul de salubrizare sau a căror valoare va fi cuprinsă în tariful de salubrizare.

 • b) recipiente standardizate închise cu (pubele cu capacitatea de 60 1, 120 1, 240 1 și/sau containere cu capacitatea de 1,1 mc, 4 mc , dotate cu indicatoare privind tipul de material ce urmează a fi depozitat temporar.

La gospodăriile individuale precolectarea se va face in recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranța ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

C L U J-N APO CA

CAIET DE SARCINI

 • (3) Fracțiunea biodegradabilă din deșeurile municipale și asimilabile acestora va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la stația proprie de compostare sau la cea pentru care există un contract de depozitare și/sau compostare la care este arondat municipiul Cluj-Napoca.

 • (4) Containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată pe două fracții a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale și asimilabile acestora și vor fi inscripționate cu denumirea materialului pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administrației și internelor.

 • (5) In vederea realizării activității de colectare, operatorul care asigură activitatea de colectare și transport va dota punctele gospodărești de precolectare amenajate prin grija autorității administrației publice locale, precum și pe cele realizate de operator conform legii, cu recipiente de colectare.

 • (6) Punctele gospodărești de precolectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizare cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu ritmicitatea de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (7) în vederea prevenirii utilizării Iară drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters tară ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (8) Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeuri municipale în afara lor.

 • (9) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (10) Pentru grupuri de gospodării individuale sau condominii care nu sunt prevăzute cu tobogan pentru evacuarea deșeurilor, spațiile de colectare exterioare puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale vor fi amenajate de către operator astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente care să asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spații vor fi împrejmuite, acoperite și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare.

Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a deșeurilor municipale pe domeniul public va respecta prevederile Ord. Min.Sanatattii nr. 536/1997pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viața al populației.

 • (11) Pentru precolectarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale operatorul va pune la dispoziție containere speciale, securizate pentru fracțiuni de deșeuri periculoase din deșeurile municipale, amplasate în zone accesibile populației și care vor fi aduse la cunoștință cetățenilor.

 • (12) Stabilirea locului de amplasare a punctelor gospodărești de precolectare a deșeurilor municipale, a punctelor pentru colectarea selectivă pe două fracții umendă și uscată și a punctelor pentru precolectarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale se va face numai cu autorizarea primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • (13) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de precolectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

Art.30

 • (1) Colectarea deșeurilor neselectionate sau selectat pe două fracții umedă și uscată, după caz, în funcție de sezon și de categoria utilizatorului, se realizează astfel:

 • a) pentru perioada 1 aprilie-1 octombrie:

C L U J - N A P O CA

CAIET D E SARCINI

 • 1. zilnic, din zonele centrale si de la unitățile de alimentație și cazare, piețe agroalimentare, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe și creșe;

 • 2. la cel mult doua zile în celelalte cazuri;

 • b) la cel mult 3 zile în sezonul rece - 1 octombrie-1 aprilie cu condiția ca la precolectare să fie asigurate condițiile de înmagazinare pentru această ritmicitate.

 • (2) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (1) poate fi mărit cu avizul autorității de sănătate publică teritoriala.

 • (3) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

 • (4) Operatorii de salubritate vor colecta deșeurile în intervalul orar 06.00-18.00, în toate cartierele de locuințe și în intervalul orar 18.00-06.00, în zona centrală.

 • (5) Primarul Municipiului Cluj-Napoca poate stabili ritmul colectării la intervale de timp diferite de cele prevăzute la alin. (1) și (4), pe baza unor studii de specialitate.

 • (6) Graficele de colectare a deșeurilor se aprobă de concedent și Direcția Sanitară Cluj, pentru fiecare tip de deșeu. Acestea vor fi comunicate tuturor utilizatorilor serviciului, persoane fizice și juridice interesate, odată cu încheierea contractului între operator și utilizator.

 • (7) Colectarea deșeurilor municipale se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare;

 • b) colectarea în containere închise;

 • c) colectarea prin schimb de recipiente;

 • d) colectarea realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator;

 • e) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

 • (8) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (9) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea impraștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficientă.

 • (10) Incarnarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisa descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (11) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (12) In cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împraștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru aceasta activitate.

 • (13) Personalul care executa colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă exista deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (14) In cazul în care în/langă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

 • (15) Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CAIET DE SARCINI

responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizarii. dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

 • (16) Operatorul are obligația de a desființa toate depozitele de deșeuri municipale create prin depunerea necontrolata a acestora lîngă punctele de colectare, atat cele constate de către operator cat si cele comunicate de către concedent.

 • (17) Operatorul are obligația de-a organiza si precolectarea deșeurilor toxice (baterii, cartușe de aparate de copiere, ambalaje de vopsele si uleiuri, etc. și să le predea firmelor specializate în vederea neutralizării acestora.

Art. 31. Transportul deșeurilor municipale

 • (1) Transportul deșeurilor municipale, în funcție de proveniența acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

 • (7) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

 • (8) In situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă și programul de colectare.

 • (9) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (10) In cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

Art.32. (1) Operatorii care asigură activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor au și următoarele obligații:

C L UJ-NA PO C A

CAIET D E SARCINI

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • c) să proceseze, conform regulamentului de salubrizare și actelor normative în vigoare, deșeurile din construcții colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public;

 • d) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Art.33 Verificare, recepții, garanții

 • (1) Concedentul, prin intermediul personalului din aparatul propriu își rezervă dreptul de a monitoriza și controla întreaga activitate a prestatorului efectuând în acest sens verificări periodice. Consemnarea verificărilor se va face în procese-verbale și rapoarte de constatare încheiate de personalul responsabil, încheindu-se, după caz, note de neconformitate, conform procedurilor Sistemului de Asigurare a Calității.

 • (2) In rapoartele de constatare privind calitatea prestației și cantitățile de deșeuri transportate efectiv, în baza bonului de cântărire eliberat de depozit, vor fi consemnate de concedent: sesizările primite de la utilizatori, modul de rezolvare a problemelor de către operator și penalitățile aplicate operatorului în cazul constatării deficiențelor constatate în conformitate cu prevederile contractuale.

 • (3) La sfârșitul fiecărei luni sau bilunar se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de reprezentanți ai ambelor părți, la care se atașează copii ale rapoartelor zilnice.

 • (4) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a prestației,

 • (5) Concedentul va monitoriza implementarea programelor de investiții legate de modernizare si extinderea serviciului public de salubrizare.

Art.34. Prestarea activității de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea Ia zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de transport a deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredințată;

 • i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și a asigurarea unui serviciu de calitate;

 • j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient;

Art.35 Condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii

C L U J-N A P O CA

CAIET D E SARCINI

 • (1) Pe toată durata prestării activității, operatorii au obligația să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului.

 • (2) Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 319/2006, H.G. nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată și completată si a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Site- uri de Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind:

-Legislația fiscală: www.mfinante.ro

-Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro

-Protecția muncii si condiții de muncă: www.inspectmun.ro

Reglementările în vigoare la momentul lansării procedurilor de achiziție publică vor fi menționate și în documentația de atribuire.

 • (3) Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului de salubrizare al Municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin HCL 257/8.07.2008.

SECȚIUNEA A II-A

SORTAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE

 • (1) Operatorul va desfășură activitatea de sortare a deșeurilor municipale, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, sectorul atribuit prin contractul de concesiune.

 • (2) Până la deschiderea depozitului ecologic operatorul va realiza sortarea deșeurilor în stația proprie de sortare sau a unor terți autorizați, în vederea realizării obiectivelor Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor privind sortarea deșeurilor, valorificarea celor reciclabile și reducerea cantităților de deșeuri care ajung să fie depozitate final.

Art.36. Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare si respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare, care constituie anexa la caietul de sarcini;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

 • g) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

C L U J - N A P O C A

CAIET DE SARCINI

 • i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare.

 • n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract;

qjalte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale;

Art.37. Operatorul care desfășoară activitatea de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, va desfășura și activitatea de sortare a deșeurilor municipale și va fi sprijinit de concedent, pentru a introduce precolectarea selectivă a deșeurilor pe două fracții umedă și uscată, prin dezvoltarea metodelor și sistemelor pentru sortarea la sursă și înainte de depozitare.

Art.38. (1) Pentru reducerea volumului, a cantității, facilitând manevrarea, și pentru creșterea gradului de recuperare, deșeurile destinate depozitării trebuie sortate.

 • (2) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzător tipurilor de materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializați.

 • (3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autoritățile care gestionează problemele de protecție a mediului și de sănătate publică.

 • (4) Operatorul împreună cu reprezentanții concedentului vor stabili modalitatea de predare și valorificare a materialelor recuperate (numai agenților autorizați).

 • (5) Operatorul împreună cu reprezentanții concedentului vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării și valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă și audiovizuală, broșuri, afișe, inclusiv în școli.

Art.39. (1) Intr-o etapă viitoare, în cazul sistemelor de precolectare separată a deșeurilor majoritar organice, biodegradabile sau în urma unei acțiuni de selectare și separare a deșeurilor organice de alte deșeuri provenite din activitatea menajeră, acestea vor fi procesate în stații speciale de compostare.

 • (2) Deșeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populației, din parcuri și din piețe vor fi colectate separat și vor fi transportate la stațiile de compostare.

Art.40. Operatorul care asigură activitatea de sortare a deșeurilor are și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, inclusiv pentru anvelope, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

CLUJ-NAPOCA

CAIET D E SARCINI

Art.41. Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să aibă, opțional, cântare de bandă în cazul în care transportul deșeurilor sortate se realizează pe bandă rulantă;

 • d) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • e) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • f) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la o stație de epurare a apelor uzate;

 • g) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • h) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;

 • i) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • j) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • k) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanța necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • l) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • m) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

Art.42. Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă și de canalizare în emisari sau în rețeaua publică de canalizare.

Art.43. In vederea implementării sistemului de colectare selectivă pe doua fracții umeda si uscata a deșeurilor în întreg municipiul, toate punctele de colectare a deșeurilor, de pe raza acestuia vor deveni puncte de colectare selectivă, iar amenajarea și dotarea corespunzătoare cu pubele inscripționate pentru fiecare tip de deșeuri intră în sarcina concesionarului.

Art.44. La stația de sortare, cantitățile și categoriile de materiale refolosibile ce se vor sorta sunt cele specificate în anexa nr. 6.

Art.45. Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor, și cantităților:

 • (l)Prestarea activității de sortare a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) controlul calității serviciului prestat;

 • c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și predate agenților economici valorificatori;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea și transportul deșeurilor de ambalaje de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

 • h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilității de la operatorii economici autorizați în acest scop de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

CLUJ-NAPOCA

CAIET D E SARCINI

 • i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 • (2) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a prestației, calitatea și cantitatea serviciilor.

Art.46. Verificare, recepții, garanții

 • (1) Concedentul, prin intermediul personalului din aparatul propriu își rezervă dreptul de a monitoriza și controla întreaga activitate a prestatorului efectuând în acest sens verificări periodice. Consemnarea verificărilor se va face în procese-verbale și rapoarte de constatare încheiate de personalul responsabil, încheindu-se, după caz, note de neconformitate, conform procedurilor Sistemului de Asigurare a Calității.

 • (2) In rapoartele de constatare privind calitatea prestației vor fi consemnate de concedent: sesizările primite de la utilizatori, modul de rezolvare a problemelor de către operator și penalitățile aplicate operatorului în cazul constatării deficiențelor constatate în conformitate cu prevederile contractuale.

 • (3) La sfârșitul fiecărei luni sau bilunar se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de reprezentanți ai ambelor părți, la care se atașează copii ale rapoartelor zilnice.

 • (4) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a prestației, calitatea și cantitatea serviciilor, în conformitate cu clauzele contractuale.

Art.47.Condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii

 • (1) Pe toată durata prestării activității, operatorii au obligația să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului.

 • (2) Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 319/2006, H.G. nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată și completată si a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Site- uri de Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind:

-Legislația fiscală: www.mfinante.ro

-Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro

-Protecția muncii si condiții de muncă: www.inspectmun.ro

Reglementările în vigoare la momentul lansării procedurilor de achiziție publică vor fi menționate și în documentația de atribuire.

 • (3) Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului de salubrizare al Municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin HCL 257/8.07.2008.

SECȚIUNEA A- III-A ORGANIZAREA PRELUCRĂRII, NEUTRALIZĂRII ȘI VALORIFICĂRII MATERIALE ȘI ENERGETICE A DEȘEURILOR

Art.48.Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică a deșeurilor, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, sectorul atribuit prin contractul de concesionare.

C L U J-N APO C A

CAIET DE SARCINI

Art.49. Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare si respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare, care constituie anexa la caietul de sarcini;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

 • g) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare.

 • n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale;

Art.50. (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică, într-o etapă viitoare dacă nu este posibil în acest moment.

 • (2) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să organizeze activitatea de prelucrare și neutralizare a deșeurilor în instalații proprii sau ale unor terți autorizați pentru aceste activități.

 • (3) Metodele și tehnologiile de neutralizare a deșeurilor trebuie să fie avizate din punct de vedere sâni’tar.

Art.51.(l) La neutralizarea prin compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. în acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri.

 • (2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

C L UJ-NA PO CA

CAIET DE SARCINI

Art.52. Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor trebui să aibă aviz de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

Art.53.(l) în vederea predării deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora, daca este cazul, la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

 • (3) Trebuie cunoscute:

 • a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

 • b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

 • c) riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

Art.54. Prestarea activității de organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) controlul calității serviciului prestat;

 • c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și predate agenților economici valorificatori;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea și transportul deșeurilor de ambalaje de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

 • h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilității de la operatorii economici autorizați în acest scop de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

 • i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.55. Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică a deșeurilor astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile să acopere cheltuielile aferente.

Art.56 Verificare, recepții, garanții

(1) Concedentul, prin intermediul personalului din aparatul propriu își rezervă dreptul de a monitoriza și controla întreaga activitate a prestatorului efectuând în acest sens verificări periodice. Consemnarea verificărilor se va face în procese-verbale și rapoarte de constatare încheiate de personalul responsabil, încheindu-se, după caz, note de neconformitate, conform procedurilor Sistemului de Asigurare a Calității.

(2) In rapoartele de constatare privind calitatea prestației vor fi consemnate de concedent: sesizările primite de la utilizatori, modul de rezolvare a problemelor de către operator și penalitățile aplicate operatorului în cazul constatării deficiențelor constatate în conformitate cu prevederile contractuale.

C L UJ-NA PO CA

CAIET D E SARCINI

 • (3) La sfârșitul fiecărei luni sau bilunar se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de reprezentanți ai ambelor părți, la care se atașează copii ale rapoartelor zilnice.

 • (4) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a prestației, calitatea și cantitatea serviciilor, în conformitate cu clauzele contractuale.

Art.57Condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii

 • (1) Pe toată durata prestării activității, operatorii au obligația să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului.

 • (2) Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 319/2006, H.G. nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată și completată si a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Site- uri de Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind:

-Legislația fiscală: www.mfinante.ro

-Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro

-Protecția muncii si condiții de muncă: www.inspectmun.ro

Reglementările în vigoare la momentul lansării procedurilor de achiziție publică vor fi menționate și în documentația de atribuire.

 • (3) Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului de salubrizare al Municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin HCL 257/8.07.2008.

SECȚIUNEA A- IV-A

COLECTAREA CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PREDAREA ACESTORA UNITĂȚILOR DE ECARISAJ

Art.58. (1 )Operatorul va desfășura activitățile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, sectorul atribuit prin contractul de concesionare.

Această activitate va fi desfășurată în conformitate cu O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare și O.G. nr.47/2005 privind reglementările de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.59. Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate și transportate în mijloace auto special amenajate și vor fi predate la unit atea abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, care își desfășoară activitatea conform prevederilor legale și care asigură contractual acest serviciu. (în momentul de fată concesionarul acestui serviciu este SC PROTAN SA).

Art. 60.Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin HCL 257/2008.

Art. 61. (2) Operatorul va asigura:

ajrespectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b)exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

C L UJ-NA P O CA

CAIET DE SARCINI

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate precizați în Regulamentul serviciului de salubrizare al muncipiului Cluj-Napoca;

 • d) fumizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a activității;

 • f) prestarea activității pe toată suprafața sectorului atribuit din municipiul Cluj-Napoca; gjaplicarea de metode performanțe de management care să conducă la reducerea costurilor

de operare;

hjelaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți; ijrealizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

jjevidența orelor de funcționare a utilajelor;

kjținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

ljpersonalul necesar pentru prestarea activității asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

mjconducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • n)o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activității în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

Art.62. Operatorul va desfășura activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj, respectând următoarele prevederi:

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și de a le preda unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop, care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

 • (3) Documentele de înregistrare și evidențele necesare sunt cele specifice activității de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populației, fiind aplicabile următoarele prevederi:

 • a. Operatorul are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • b. In cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • c. Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

 • (4) Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau ai instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

 • (5) Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

CLUJ-NAPOCA

CAIET DE SARCINI

 • (6) Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

 • (7) Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Art.63. Prestarea activităților de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de două ore de la anunțare;

 • c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • d) controlul calității serviciului prestat;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.64 Verificare, recepții, garanții

 • (1) Concedentul, prin intermediul personalului din aparatul propriu își rezervă dreptul de a monitoriza și controla întreaga activitate a prestatorului efectuând în acest sens verificări periodice. Consemnarea verificărilor se va face în procese-verbale și rapoarte de constatare încheiate de personalul responsabil, încheindu-se, după caz, note de neconformitate, conform procedurilor Sistemului de Asigurare a Calității.

 • (2) In rapoartele de constatare privind calitatea prestației vor fi consemnate de concedent: sesizările primite de la utilizatori, modul de rezolvare a problemelor de către operator și penalitățile aplicate operatorului în cazul constatării deficiențelor constatate în conformitate cu prevederile contractuale.

 • (3) La sfârșitul fiecărei luni sau bilunar se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de reprezentanți ai ambelor părți, la care se atașează copii ale rapoartelor zilnice.

 • (4) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a prestației, calitatea și cantitatea serviciilor, în conformitate cu clauzele contractuale.

Art.65Condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii

 • (1) Pe toată durata prestării activității, operatorii au obligația să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului.

 • (2) Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 319/2006, H.G. nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată și completată si a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

C L UJ-NAPOCA

CAIET D E SARCINI

Site- uri de Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind:

-Legislația fiscală: www.mfinante.ro

-Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro

-Protecția muncii si condiții de muncă: www.inspectmun.ro

Reglementările în vigoare la momentul lansării procedurilor de achiziție publică vor fi menționate și în documentația de atribuire.

Art.69. Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca.

SECȚIUNEA A- V-A

COLECTAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA Șl VALORIFICAREA DEȘEURILOR VOLUMINOASE PROVENITE DE LA POPULAȚIE, INSTITUȚII PUBLICE ȘI AGENȚI ECONOMICI, NEASIMILABILE CELOR MENAJERE (MOBILIER, DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE ETC.)

Art.70. Operatorul va desfășură activitățile de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, sectorul atribuit prin contractul de concesionare, conform legislației în vigoare (O.U.G. nr 78/2000 privind regimul deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare, HG. nr.448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificările si completările ulterioare etc)

Art.71. Toate punctele de colectare a deșeurilor voluminoase, care vor fi stabilite de către concedent (in funcție de constatările din teren vor fi înființate si alte puncte la solicitările Primăriei) vor fi dotate de către concesionar.

Locația punctelor de colectare, capacitatea de depozitare, zilele de colectare și intervalele orare vor fi stabilite de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Art.72.(l) Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) Operatorul va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind colectarea, transportul, valorificară, depozitarea acestor deșeuri precum si a legislației privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) atingerea obiectivului menționat in Planul Regional de Gestionare a Deseurilor-rata medie anuala de colectare selectiva de DEEE/ cap loc. Provenit de la gospodăriile particulare este de 4 kg.

 • c) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • d) respectarea indicatorilor de performanță și calitate precizați în Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca;

 • e) fumizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează activitatea de colectare, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere, în condițiile legii;

C L U J-NA P O C A

CAIET DE SARCINI

 • f)respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a activității de colectare, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere;

gjaplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

hjelaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți; ijrealizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

jjevidența orelor de funcționare a utilajelor;

kjpersonalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

ljconducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

m)o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activității în condițiile stabilite prin contract.

Art.73. Operatorul va desfășură activitatea de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) cu respectarea următoarelor prevederi:

 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de precolectare sau colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Deșeurile voluminoase se vor colecta periodic și vor fi transportate de operatorul serviciului de salubrizare la punctul de colectare indicat de concedent.

 • (3) Deșeurile voluminoase vor fi depozitate de deținătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport.

 • (4) Colectarea de la populație a deșeurilor voluminoase inclusiv DEEE -urile se va face cu titlu gratuit de către operator. Colectarea de la persoane juridice(altele decât asociațiile de proprietari/locatari) se va face pe baza de tarife aprobate de concendent.

 • (5) Deșeurile voluminoase provenite de la populație sau de la operatori economici - mobilă, obiecte casnice, deșeuri textile, vegetale, lemnoase- vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și comunicat populației și operatorilor economici.

Art.74.(l) Concedentul impreuna cu operatorul vor organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (2) Colectarea se va realiza pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase, incluzându-se în acestea și deșeurile de echipamente electrice și electronice, să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deșeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.

 • (3) In vederea reducerii cantității de deșeuri de echipamente electrice și electronice eliminate ca deșeuri municipale nesortate și pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de astfel de deșeuri trebuie să le predea la punctele de colectare constituite special în acest scop.

 • (4) Punctele de colectare se amplasează în locuri și la distanțe care să asigure un acces ușor, ținând seama în special de densitatea populației.

 • (5) La punctele de colectare operatorul are obligația de a prelua deșeurile de echipamente electrice și electronice de Ia posesorii finali și distribuitori.

C L UJ-NAPO CA

CAIET D E SARCINI

 • (6) Colectarea și transportul deșeurile de echipamente electrice și electronice colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea și reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.

 • (7) După terminarea acțiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare și spălare.

Art.75.Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la stația de sortare, în vederea sortării;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat; djcantitățile de deșeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente;

ejcantitățile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor;

fjcantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

Art.76. Prestarea activităților de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea deșeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la data și intervalul orar stabilit;

 • c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • d) controlul calității serviciului prestat;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantități de deșeuri din aria administrativ-teritorială încredințată;

 • i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.77 Verificare, recepții, garanții

 • (1) Concedentul, prin intermediul personalului din aparatul propriu își rezervă dreptul de a monitoriza și controla întreaga activitate a prestatorului efectuând în acest sens verificări periodice. Consemnarea verificărilor se va face în procese-verbale și rapoarte de constatare încheiate de personalul responsabil, încheindu-se, după caz, note de neconformitate, conform procedurilor Sistemului de Asigurare a Calității.

 • (2) In rapoartele de constatare privind calitatea prestației vor fi consemnate de concedent: sesizările primite de la utilizatori, modul de rezolvare a problemelor de către operator și penalitățile aplicate operatorului în cazul constatării deficiențelor constatate în conformitate cu prevederile contractuale.

 • (3) La sfârșitul fiecărei luni sau bilunar se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de reprezentanți ai ambelor părți, la care se atașează copii ale rapoartelor zilnice.

CLUJ-NAPOCA

CAIET D E SARCINI

 • (4) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a prestației, calitatea și cantitatea serviciilor, în conformitate cu clauzele contractuale.

Art.78Condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii

 • (1) Pe toată durata prestării activității, operatorii au obligația să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului.

 • (2) Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 319/2006, H.G. nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată și completată si a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Site- uri de Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind:

-Legislația fiscală: www.mfinante.ro

-Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro

-Protecția muncii si condiții de muncă: www.inspectmun.ro

Reglementările în vigoare la momentul lansării procedurilor de achiziție publică vor fi menționate și în documentația de atribuire.

SECȚIUNEA A- VI A

COLECTAREA, TRANSPORTUL ȘI NEUTRALIZAREA DEȘEURILOR ANIMALIERE PROVENITE DIN GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI

Art.79. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, sectorul atribuit prin contractul de concesionare.

Art.80./Ț) Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Operatorul va asigura:

 • a) respectarea legislației din domeniul acestei activitati (O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare și O.G. nr.47/2005 privind reglementările de neutralizare a deșeurilor de origine animală), cu modificările și completările ulterioare, precum si respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

cjrespectarea indicatorilor de performanță și calitate precizați în Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca;

djfumizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează activitatea de colectare, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere, în condițiile legii;

ejrespectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a activității de colectare, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere;

CLUJ-NAPOCA

CAIET D E SARCINI

 • f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • i) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

jjpersonalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • k) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • l) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activității în condițiile stabilite prin cotractul de concesiune

Art.81.Colectarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se va face de la toți utilizatorii care au contract de prestare a serviciului, încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat, cât și de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor în vigoare

Art. 82.Activitatea de colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației va fi desfășurată de operator in conformitate cu următoarele prevederi:

 • (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) Colectarea și transportul deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se realizează numai dacă acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscripția sanitarveterinară de pe raza de domiciliu a utilizatorului, în care trebuie să fie menționate cel puțin:

 • a) denumirea subproduselor;

 • b) categoria de încadrare a subproduselor;

 • c) locația în care se găsesc acestea;

 • d) modul de procesare.

 • (3) Neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se realizează prin:

 • a) incinerare/coincinerare directă;

 • b) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria I sau a Il-a, așa cum acestea sunt definite de legislația în vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

 • c) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria a IlI-a de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

 • d) procesare într-o unitate de prelucrare tehnică, cu precizarea clară a utilizării tehnice;

 • e) îngropare, cu respectarea prevederilor legale;

 • f) alte modalități stabilite în avizul sanitar-veterinar.

 • (4) In cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • (5) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

 • (6) Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

CLUJ-NAPOCA

CAIET DE SARCINI

 • (7) Amenajarea și întreținerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescătorului de animale, transportul și depozitarea deșeurilor în locurile stabilite de autoritățile administrației publice locale fiind efectuate pe baza unui contract individual de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare.

 • (8) Autovehiculele și containerele destinate transportului de deșeuri de origine animală trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație. Art.83.Prestarea activităților de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației în termen de 4 ore de la anunțare și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de 6 ore de la ridicare;

 • c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • d) controlul calității serviciului prestat;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.84 Verificare, recepții, garanții

 • (1) Concedentul, prin intermediul personalului din aparatul propriu își rezervă dreptul de a monitoriza și controla întreaga activitate a prestatorului efectuând în acest sens verificări periodice. Consemnarea verificărilor se va face în procese-verbale și rapoarte de constatare încheiate de personalul responsabil, încheindu-se, după caz, note de neconformitate, conform procedurilor Sistemului de Asigurare a Calității.

 • (2) In rapoartele de constatare privind calitatea prestației vor fi consemnate de concedent: sesizările primite de la utilizatori, modul de rezolvare a problemelor de către operator și penalitățile aplicate operatorului în cazul constatării deficiențelor constatate în conformitate cu prevederile contractuale.

 • (3) La sfârșitul fiecărei luni sau bilunar se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de reprezentanți ai ambelor părți, la care se atașează copii ale rapoartelor zilnice.

 • (4) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a prestației, calitatea și cantitatea serviciilor, în conformitate cu clauzele contractuale.

Art.85 Condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii

 • (1) Pe toată durata prestării activității, operatorii au obligația să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului.

 • (2) Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 319/2006, H.G. nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată și completată si a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

CLUJ-NAPOCA

CAIET D E SARCINI

Site- uri de Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind:

-Legislația fiscală: www.mfinante.ro

-Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro

-Protecția muncii si condiții de muncă: wvvw.inspectmun.ro

Reglementările în vigoare la momentul lansării procedurilor de achiziție publică vor fi menționate și în documentația de atribuire.

Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca.

SECȚIUNEA A- VII-A

COLECTAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA DEȘEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂȚI DE CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI

Art.86.(l) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, sectorul atribuit prin contractul de concesionare.

(2) Termenii, expresiile și abrevierile utilizate, precum și obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca.

Art.87. Operatorul va asigura:

a)respectarea legislației din domeniu( Legea nr. 426/2001 de aprobare OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, Legea nr 101/2006 privind organizarea serviciului de salubrizare a localitilor, precum si respectarea legislației, a normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

bjexploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

cjrespectarea indicatorilor de performanță și calitate precizați în Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca;

djfumizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

ejrespectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a activității;

fjprestarea activității pe întreaga arie administrativă a municipiului Cluj-Napoca, colectarea întregii cantități de deșeuri și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

gjaplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

hjelaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

ijrealizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

jjevidența orelor de funcționare a utilajelor;

kjținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

ljpersonalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

C L U J- N A P O C A

CAIET D E SARCINI

 • m) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • n) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare; Art.88.(l) Deșeurile rezultate din activități de construcții și demolări vor fi transportate la depozitul indicat de concedent pentru primirea acestor tipuri de deșeuri din municipiul Cluj-Napoca.

(2) Condițiile de transport al deșeurilor din construcții în alte locații se vor stabili în funcție de tipul deșeului (pământ, pietriș, nisip, beton etc.) și de necesitățile concedentului. Art.89. Precolectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se face în recipientele puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu beneficiarul serviciului.

Art.90. Activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se va realiza cu respectarea următoarelor prevederi:

 • (1) Deșeurile provenite din activitățile de construcții și demolări se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator, în baza unui contract de prestări servicii, în depozite specializate pentru primirea acestor tipuri de deșeuri.

 • (2) Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către autoritățile administrației publice locale este condiționată de existența unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deșeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări și construcții. Executantul lucrării are obligația de a precolecta deșeurile rezultate din activitatea sa în containere specializate proprii sau puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare. Transportul, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitățile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări-servicii.

 • (3) Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deșeurilor provenite din activitatea de construcții și demolări în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • (4) Transportul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări se realizează în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (5)  In cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

 • (6) Deșeurile din construcții și demolări vor fi supuse proceselor de reciclare și recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activități după ce au fost supuse procesării, neutralizării și pretratării în stații de sortare.

 • (7) Deșeurile din construcții și demolări pot fi tratate atât separat de deșeurile municipale, cât și împreună cu acestea, cu excepția cazului în care în componența acestora se regăsesc substanțe sau materiale clasificate ca fiind periculoase.

 • (8) Materialele care conțin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deșeuri și se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (9) Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcții și demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și inscripționarea acestora cu avertizarea "pericol de moarte". Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparținând producătorului de deșeu, în spațiu îngrădit.

CLUJ-NAPOCA

CAIET D E SARCINI

 • (10)  In autorizația de construire trebuie să se menționeze actele normative care reglementează gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări și regimul deșeurilor periculoase.

 • (11) Deșeurile rezultate din construcții, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul și rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităților de mediu, la alte lucrări de construcție, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcția drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a respectivei autorități a administrației publice locale, cât și în alte localități.

 • (12) Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

Art. 91. Prestarea activităților de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca, aprobat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea mijloacelor de încărcare și transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

Art.92 Verificare, recepții, garanții

 • (1) Concedentul, prin intermediul personalului din aparatul propriu își rezervă dreptul de a monitoriza și controla întreaga activitate a prestatorului efectuând în acest sens verificări periodice. Consemnarea verificărilor se va face în procese-verbale și rapoarte de constatare încheiate de personalul responsabil, încheindu-se, după caz, note de neconformitate, conform procedurilor Sistemului de Asigurare a Calității.

 • (2) In rapoartele de constatare privind calitatea prestației vor fi consemnate de concedent: sesizările primite de la utilizatori, modul de rezolvare a problemelor de către operator și penalitățile aplicate operatorului în cazul constatării deficiențelor constatate în conformitate cu prevederile contractuale.

 • (3) La sfârșitul fiecărei luni sau bilunar se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de reprezentanți ai ambelor părți, la care se atașează copii ale rapoartelor zilnice.

 • (4) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a prestației, calitatea și cantitatea serviciilor, în conformitate cu clauzele contractuale.

Art.93.Condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii

 • (1) Pe toată durata prestării activității, operatorii au obligația să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului.

 • (2) Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 319/2006, H.G. nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată și completată si a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

C L U J-N A P O C A

CAIET D E SARCINI

Site- uri de Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind:

-Legislația fiscală: www.mfinante.ro

-Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro

-Protecția muncii si condiții de muncă: www.inspectmun.ro

Reglementările în vigoare la momentul lansării procedurilor de achiziție publică vor fi menționate și în documentația de atribuire.

Art.94. Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca.

CAPITOLUL 4. OBIECTIVELE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art 95 (1) Serviciul public de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca trebuie să asigure prestarea serviciului in regim de continuitate pentru toti utilizatorii serviciului de salubritate de pe raza Municipiului Cluj-Napoca, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități. Toate mașinile si utilajele prezentate in oferta ca făcând parte din pregătirea tehnica a ofertantului, si pentru care ofertanții primesc puncte la evaluarea ofertelor, trebuie să fie folosite in exclusivitate pentru activitățile de salubrizarea (exclusiv pentru salubrizarea stradala) a municipiului Cluj-Napoca.

Art.96. Obiective de exploatare

Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul public de salubrizare care face obiectul concesiunii sunt următoarele:

 • ♦  îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • ♦  susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • ♦  promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

 • ♦  dezvoltarea durabila a serviciului;

 • ♦  gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competivitate și eficiență;

 • ♦  promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuala a investițiilor;

 • ♦  consultarea cu utilizatorii serviciului, in vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

 • ♦  adoptarea normelor locale referitoare Ia organizarea și funcționarea serviciului precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia.

Art. 97. Obiective de ordin economic

 • (1) Serviciul public de salubrizare va urmări sa se realizeze un raport calitate/cost cat mat bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifului de colectare si transport practicat de concesionar vor reflecta costul efectiv al prestației si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

CL UJ-NAPO CA

CAIET D E SARCINI

Art.98 Obiective de mediu

 • (1) Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

 • (2) Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților.

(3) Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

CAPITOLUL 5 -REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERATOR IN

DERULAREA CONCESIUNII

Art.99. (1) Bunurile din patrimoniul public vor fi preluate pe baza de proces-verbal de predare-preluare.

 • (1) Operatorul va efectua întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum si cele capitale care se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul-verbal de predare-primire.

 • (2) Operatorul va propune, dacă este cazul scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare și va înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a activităților din cadrul serviciului de salubrizare.

 • (3) Operatorul va transmite annual situația patrimoniului, la data de 31 decembrie menționând și modificărileprivind acest patrimoniupentru a fi înscrise in contabilitatea concedentului.

 • (4) La încetarea contractului de concesiune bunurile de retur vor fi restituite concedentului în mod gratuit și libere de orice sarcină.

Colectivul de coordonare si supervizare

numit prin dispoziția nr.4296/01.07.2008

Președinte:

Membri:-

3

X


Anexa 2 la Hotărârea nr. 152 /2009

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

 • I. INFORMAȚII GENERALE

 • 1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

  Denumire: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

  Adresa:   STR. MOȚILOR NR. 3

  Localitate: Cluj-Napoca

  Cod poștal: 400001 Tara: România

  Persoană de contact:

  Șef birou achiziții publice - Lucia Lupea

  Șef Serviciul tehnic - Gligor Topan

  Telefon: +40 (0)264- 596030, interior 4402

  E-mail:

  achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

  Fax:      +40 (0) 264- 431575

  Adresa de internet: www.primariaclujnapoca.ro

L2, PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITĂȚI ALE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

[ ] ministere ori alte autorități publice centrale, inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

[ ] agenții naționale

[ x ] autorități locale

[  ] alte instituții guvernate de legea

publică

[  ] instituție europeană/organizație

[  ] internațională

[  ] altele

[ x ] servicii generale ale administrațiilor publice [ ] apărare

[ ] ordine publică/siguranță națională

| ] mediu

[ ] economico-financiare

[ ] sănătate

[ ] construcții și amenajarea teritoriului

[ ] protecție socială

[ ] cultură, religie, activ, recreative

[ ] educație

[ ] altele

Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante: [ ] da [ x ] nu

Alte informații și clarificări pot fi obținute:

[x] la adresa sus-menționată, interval orar: luni-joi: 08.30- 16.00 vineri:     08.30- 14.00

[   ] altele

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: Data limită:

Ora limită: 12.00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: Data limită:

1.3. INSTITUȚIA RESPONSABILĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI

Denumire: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Adresa:    Str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3

Localitate: București

Cod poștal: 030084 Tara: România

E-mail:            office(®cnsc.ro

Telefon: +4 021 310 46 41

Adresă internet: http://www.cnsc.ro/

Fax:      +4 021 310 46 42

1.4. SURSE DE FINANȚARE

Sursa de finanțare a contractului care urmează a fi atribuit este:Producatori de deșeuri de pe raza municipiului / taxe speciale

Proiectul este finanțat din fonduri comunitare:

[ ]da

[ x ] nu

OBIECTUL CONTRACTULUI

 • II.l.DESCRIERE

 • II. 1.1.Denumire contract: Prestarea următoarelor activități ale serviciului de salubrizare pe raza municipiului Cluj-Napoca:

 • ♦  precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • ♦  sortarea deșeurilor municipale;

 • ♦  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • ♦  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • ♦  colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

 • ♦  colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

 • ♦  colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări;

11.1.2. Tip contract si locația lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) LucrăriExecuție


Cumpărare


Proiectare și execuție


Leasing


închiriere


[ ]    (c) Servicii              [ x ]

[ ] Categoria serviciului

[ ]             2A [x] 16

[ ]                 2B [ ]


Realizarea cerințelor specificate de autoritatea constractantă prin orice mijloace corespunzătoare

Cumpărare în rate [ ]

Principala locație a lucrării

Principalul loc de livrare

Principalul loc de prestare

Aria administrativă a Municipiului Cluj-Napoca pentru care are contract de delegare

Lot I - conform Caietului de sarcini

Lot II - conform Caietului de sarcini

Cod CPV

Cod CPV

Cod CPV

90511200-4 Servicii de colectare a gunoiului menajer

90511100-3 Servicii de colectare a deșeurilor urbane solide

90511000-2 Servicii de colectare a deșeurilor menajere

90511300-5 Servicii de colectare a deșeurilor dispersate

90511400-6 Servicii de colectare a hârtiei

90512000-9 Servicii de transport de deșeuri menajere

II.1.3. Procedura se finalizează prin:

Contract de concesiune                   [ x ]

încheierea unui acord cadru               [  ]

II. 1.4. Durata contractului de achiziție publică

Ani [8 ]                            luni [ ] [ ]                        zile [ ] [ ]

de la intrarea în efectivitate a contractului, cu posibilitate de prelungire prin act adițional cu jumătate din perioada concesionata

II.1.5. Divizare pe loturi:

da[x]

nu[ ]

Ofertele se depun pe:

Un singur lot [ ]         Unul sau mai multe loturi [x ]           Toate loturile [ ]

II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate da [  ]                              nu [ x ]

IL2.SCOPUL CONTRACTULUI

11.2.1. Total prestări servicii

Contractul va asigura prestarea continuă pe aria administrativă a municipiului Cluj-Napoca, (în aria de operare a concesionarului) pe o durată de 8 ani, următoarele activități din cadrul serviciului de salubrizare:

 • ♦  precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • ♦  sortarea deșeurilor municipale;

 • ♦  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • ♦  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • ♦  colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

 • ♦  colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

 • ♦  colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări;

11.2.2. Opțiuni

da[ ]

nu [ x ]

 • III. CONDIȚII SPECIFICE CONTRACTULUI

  • III.l. ALTE CONDIȚII PARTICULARE REFERITOARE LA CONTRACT

III. 2. INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ

III.2.1. PROCEDURA SELECTATĂ

Licitație deschisă

[X]

Licitație restrânsă

[ 1

Licitație restrânsă accelerată

[ ]

Dialog competitiv

[ ]

Negociere cu anunț de participare

[ ]

Negociere fără anunț de participare

[ ]

Cerere de oferte

[ ]

Concurs de soluții

[ ]

III. 3. ETAPA FINALĂ DE LICITAȚIE ELECTRONICĂ

da[ ] nu [ x ]

III.4. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contratelor de concesiune de servicii (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 418/2006), cu completările și modificările ulterioare, aprobată cu completări și modificări de Legea nr. 337/2006 (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 625/ 2006).

Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor_referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 625/ 2006), cu completările și modificările ulterioare.

Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publică (publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 894bis/ 2006)

Ordonanța de urgență nr. 30/ 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 365/ 2006).

Hotărârea Guvernului nr. 942/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 661/ 2006).

Ordinul nr. 26/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică (publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 102/ 2007).

Hotărârea Guvernului nr. 782/ 2006 pentru apobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 553/ 2006).

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1154/2004), modificată de Ordonanța de urgență nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1179/ 2005).

Ordinul nr. 110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

Ordinul nr. 111 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

Hotararea nr.71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in Ordonanța de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiuen de servicii.

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice

Ordonanța de urgenta nr.13/20008 - pentru completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006

IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente doveditoare și de a desemna reprezentanți să verifice, la autoritățile competente, veridicitatea documentelor și declarațiilor prezentate de ofertanti. Orice neconcordantă fată de documentele depuse în copie și de datele furnizate în declarații atrage excluderea din procedură.

Oricare dintre documentele solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime de calificare trebuie prezentate la deschiderea ofertelor - nu se acceptă completări ulterioare.

IV.l) Situația personală a candidatului /ofertantului

Declarații privind eligibilitatea

Declarație pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul A

Declarație privind calitatea de participant

Declarație pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul 12C

Fișa informații generale

Formularul C

Neîncadrarca în prevederile art. 180 Solicitat |      Nesolicitat □

Prezentarea a orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, prin care demonstrează faptul ca nu se încadrează în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 180 din OUG 34/2006, cum ar fi Certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectiva, în cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor menționate mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 180 din OUG 34/2006, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere completata in conformitate cu Formularul A sau, dacă în țara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică data în fata unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens.

Declarație privind neîncadrarea în prevederile

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din

art. 181

Solicitat |      Nesolicitat □

OUG 34/2006 completată in conformitate cu Formularul BB

Declarația va fi insotita de Certificate constatatoare or ivind îndeplinirea obligațiilor    exigibile de plată a

impozitelor si taxelor către stat (pentru persoane fizice si

juridice),    inclusiv        cele    locale(pentru    persoane

juridice) :DGFP a județului. Consiliul local sub forma de formulare-tip eliberate de autoritățile competente din țara în care candidatul/ofertantul este rezident.

Toate certificatele se vor prezenta în original sau copie legalizată.

IV.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice române

Certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă camera de comerț și industrie națională sau teritorială./Certificat de înregistrare de la Registrul comerțului.

Persoane juridice /fizice străine

Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile legale din țara în care candidatul/ofertantul este rezident

IV. 3.) Situația economico-financiară

Informații privind situația economico-financiară

Solicitat |                Nesolicitat □

Bilanțurile contabile din anii precedenti vizate și înregistrate de organele competente - pentru anii 2006, 2007, 2008.

Cerință minimă de calificare: cifră medie de afaceri în anii 2006, 2007, 2008     de minim 100,000 euro / an

(transformarea leu-euro se va realiza la cursul mediu al euro pentru fiecare an, conform datelor furnizate de Banca Națională a României - www.bnr.ro) (Formular CI).

IV.4.) Capacitatea tehnică și/sau profesională

Informațiiprivind capacitatea tehnică Solicitat |                Nesolicitat □

Declarație privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați. Prestările de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise    sau

contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. în cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificari/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o

declarație a operatorului economic; {Formular nr. C2) + Anexa

Orice declarație referitoare la un contract încheiat cu un beneficiar/client trebuie să fie însoțită de recomandarea din partea beneficiarului/clientului respectiv.

 • - In cazul în care ofertanții au avut contracte similare in derulare cu autoritati publice in anul 2008, este obligatorie prezentarea recomandărilor.

Se vor lua in considerare doar recomandările cu calificativul foarte bine și bine.

• Cerința minima de calificare pentru fiecare lot (sector):

 • - Prezentarea a cel puțin un contract similar (care sa cuprindă obligatoriu activitatea de precolectare, colectare, transport deșeuri municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special pentru care are contract de concesiune) in orașe cu o populație cel puțin egala cu 75.000 locuitori. Se va prezenta situația cumulata pe fiecare arie administrativa in parte, specificandu-se numărul de astfel de contracte si numărul de utilizatori deserviți.

 • -  - Pentru situația in care se prezintă contracte încheiate direct cu utilizatorii, trebuie sa se faca dovada ca sunt deserviți cel puțin 75.000 locuitori.

 • -  Se va accepta si o combinație a celor doua.

Informații privind personalul angajat și cadrele de conducere

Solicitat |                Nesolicitat □

Declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; {Formularul F)

Se vor prezenta CV-uri cuprinzând informații care sa dovedească pregătirea profesionala a acestora in domeniul salubrității urbane si / sau managementul deșeurilor urbane.

Informații privind subcontractanții Solicitat |                Nesolicitat □

Completarea formularului D cu subcontractanții și specializarea acestora - daca e cazul.

Pentru orice subcontractant se va prezenta formularul privind informațiile generale (Formularul C)

Asociere

Solicitat |                Nesolicitat □

Acordul de asociere în cazul în care anumite persoane juridice vor depune ofertă comună - {Formularul G). Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare solicitate la punctele IV.l si IV.2 din documentația de atribuire.

Licențiere

Solicitat |                Nesolicitat □

Cerința minimă de calificare:

 • • Licența ANRSC minim clasa 2 pentru ofertantii care depun oferta pentru un singur lot.

 • •  Pentru ofertanții care participă la toate Ioturile se va prezenta licența clasa 1

Vor fi excluși din procedura ofertantii care prezintă licența de clasă inferioară.

Licența obtinuta din partea ANRSC va cuprinde posibilitatea prestării tuturor serviciilor care urmeza a fi concesionate (în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 din Regulamentul de acordare a licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 745/2007, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 531/06.08.2007), excepție facand următoarele activitati reglementate prin legi speciale:

 • - colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • - colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

• pentru persoane juridice străine

Vor fi prezentate:

-un document, în copie legalizată și traducere legalizată, care dovedește o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident

-actul constitutiv și statutul ofertantului în tara de origine, dacă sunt conținute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente, în copie legalizată și traducere legalizată; din acestea trebuie să rezulte că activitatea principală desfășurată de ofertant este cea de prestare de servicii de salubrizare a localităților.

-prezentarea unui document eliberat de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice din care să rezulte recunoașterea sau echivalarea licentei/autorizatiei/atestatului emise în țările de origine pentru prestarea serviciilor de salubrizare în localități (în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 din Regulamentul de acordare a licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 745/2007, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 531/06.08.2007).

Vor fi excluși din procedură acei operatori economici, persoane juridice străine/ romane care nu prezintă dovada de prestare a serviciilor concesionate pe teritoriul României.

Standarde de asigurare a calității

Ofertanții vor prezenta o copie a unui document care să ateste implementarea standardelor de management al calității privind modul de conducere și control al activităților din domeniul salubrității (certificat ISO 9001 sau echivalent)

Vor fi descalificați ofertanții care prezintă documente care atestă că sunt în curs de obținere a certificării solicitate și nu au aceste certificări la data deschiderii ofertelor.

Standarde de asigurare a protecției mediului

Ofertanții vor prezenta o copie a unui document care să ateste implementarea standardelor de management al mediului pentru domeniul salubrității (certificat ISO 14001 sau echivalent).

Vor fi descalificați ofertanții care prezintă documente care atestă că sunt în curs de obținere a certificării solicitate și nu au aceste certificări la data deschiderii ofertelor.

Declarație privind respectarea obligațiilor referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului

Solicitat |                                   Nesolicitat □

Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform : Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificata si completata și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind:

 • - Legislația fiscala: www.mfinante.ro

 • - Legislația in domeniul protecției mediului: www.gnm.ro

 • - Protecția muncii si condiții de munca: www.inspectmun.ro

 • V.4. CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ

Informații privind capacitatea tehnică și profesională

Solicitat                 [ x ]

Nesolicitat             [ ]

V.4.1. Capacitatea tehnică

V.4.1.1. Dotarea cu utilaje si mijloace de transport specifice

Cerința minimă de calificare:

Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile specificate în caietele de sarcini corespunzătoare fiecărei activități.

Se vor calcula utilajele necesare in conformitate cu formulele din caietul de sarcini pentru fiecare activitate specifica.

Utilajele din dotare prezentate de către ofertanți vor fi minim EURO 3 (dar nu mai vechi de 5 ani de zile). Cele care urmează a fi achiziționate vor fi minim EURO 4.

Nu se accepta utilaje închiriate.

Se va completa un tabel din care să rezulte numărul de utilaje din fiecare tip și caracteristicile tehnice relevante pentru fiecare tip de utilaj. Se va prezenta dovada deținerii in proprietate a utilajelor necesare indeplinirii contractului. Pentru oele care unneaza a fi achiziționate, se va prezenta un antecontract de vanzare cumparare(sau act echivalent).

Utilajele propuse a fi utilizate pentru prestarea activitatii trebuie sa indeplinesea următoarele:

50% din utilaje trebuie să aibă o capacitate cuprinsă între < 12 mc

50 % din utilaje trebuie să aibă o capacitate cuprinsă între >= 12 mc < 24 mc

Ofertanții vor alege capacitatea de transport a utilajelor în funcție de situația actuală din municipiul CIuj-Napoca (trafic, accese, etc)

V.4. 2. Propunerea tehnică

Atenție! Datele furnizate în acest capitol reprezintă angajamente ferme; în situația în care oferta este declarată câștigătoare, la maxim 3 luni de la semnarea contractului nerespectarea acestor angajamente, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere și/sau penalități.

Propunerea tehnică va fi compusă din următoarele capitole:

1.


2.


3.


4.


Prezentarea procedurilor specifice de lucru pentru operațiunile corespunzătoare fiecărei activități care va face obiectul contractului.

Prezentarea modului de aplicare a măsurilor specifice de protecție a mediului pentru fiecare activitate care face obiectul contractului.

Prezentarea modului de aplicare a măsurilor specifice de protecția și sănătatea muncii pentru fiecare activitate care face obiectul contractului.

La punctele 1-3 se va face o descriere detaliată și coerentă a procedurilor, măsurilor și modalităților de aplicare a acestora, cu referire concretă la obiectul viitorului contract.

Dotările specifice (mașini, utilaje etc.) pe care le poate asigura suplimentar față de cerințele minime de calificare pentru îndeplinirea contractului în condiții de eficientă.

Dotarea minimă necesară pentru începerea prestării activităților prevăzute în documentația de atribuire trebuie să existe în maxim 3 luni de Ia momentul semnării contractului.

Se vor prezenta, pentru fiecare activitate în parte, numărul și tipul de utilaje pe care ofertantul le poate asigura suplimentar fată de cele solicitate în cadrul cerințelor minime de calificare și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului în condiții de eficientă. Pentru cele care urmeaza a fi achiziționate, se va prezenta o eșalonare în timp a achiziției acestora.

Pentru fiecare tip de utilaj în parte vor fi prezentate caracteristicile tehnice cu relevanță în îndeplinirea contractului, inclusiv dotările conform normelor de mediu.

5. Prezentarea modului de organizare a activităților de dispecerat și monitorizare prestării activităților care fac obiectul viitorului contract.

Se va descrie modul în care ofertantul va organiza activitățile de dispecerat și monitorizare a activităților serviciului de salubrizare; se vor prezenta date referitoare la programele de calcul necesare întocmirii unei baze de date și a întreținerii acesteia, in domeniul sistemului de monitorizare prin GPS.

 • 6. Propuneri privind derularea unor programe de implementare a măsurilor de protecție a mediului și de gestiune a deșeurilor, cu sau fără aportul autorității contractante.

Se va propune un număr realist de programe pe care ofertantul consideră că le poate promova și susține, independent sau alături de autoritatea contractantă. Se va descrie modul concret în care ofertantul intetionează să acționeze pentru derularea cu succes a acestor programe, menționând , unde este cazul, care este rolul autorității contractante.

 • 7. Facilități pe care le poate oferi pe parcursul derulării contractului.

Se vor împărți în două categorii:

 • a) facilități care se reflectă în prețul ofertei - se va preciza fiecare facilitate în parte, se va prezenta modul în care influențează prețul contractului;

 • b) facilități fără implicații în prețul ofertei - pentru fiecare facilitate se vor specifica modul și condițiile în care vor fi acordate precum și avantajele autorității contractante si utilizatorilor.

9. Alte date și informații pe care concesionarul le consideră necesare în prezentarea ofertei tehnice.

Soluția tehnică va fi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței cu cerințele tehnice prevezute în caietul de sarcini și cu factorii de evaluare descriși în algoritmul de calcul stabilit pentru desemnarea ofertei câștigătoare.

Utilajele prezentate se vor folosi pentru prestarea serviciului exclusiv în municipiul Cluj-Napoca, în acest sens se va prezenta o declaratfe notarială conform careia acestea sunt puse la dispoziția concedentului pe toata perioda concesionării. Retragerea unor utilaje va putea fi făcută doar cu acordul prealabil al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Pentru dotarea punctelor gospodărești cu recipienti sunt necesare următoarele cerințe minime, care poate fi completată în maxim 3 luni de la semnarea contractului - prevederi similare ca si la utilaje - :

 • - calcularea necesarului minim se va face cu formula din caietul de sarcini

 • - dovada existentei în proprietate se va face prin facturi, contract de furnizare, alte acte doveditoare

 • - se accepta doar produse însoțite de certificarea calității (ISO 9001 sau echivalent)

V.5. Propunerea financiară

Se vor parcurge următoarele etape:

Se vor stabili tarifele de prestare pe activități și operații, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 109/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităti Publice (publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 529 din 06.08.2007). Se vor prezenta structura cheltuielilor și fundamentarea acestora în mod distinct pentru fiecare operatie/activitate.

Se vor stabili tarife diferențiate atat pentru fiecare tip de utilizator cat si pentru fiecare tip de activitate, tip de deseu. - conform anexei la Formularul de oferta 10B.

în stabilirea tarifelor se va tine seama de numărul de utilaje pe care ofertantul le poate asigura pentru prestarea fiecărei operatii/activităti.

Tarifele se vor indexa la solicitarea concesionarului, la un interval de un an, conform Ordinului 109/2007 și cu aprobarea prealabilăa concedentului. Indexarea se va face cu parametrul de ajustare "indicele prețurilor de consum comunicat de INS"

Tarifele propuse se vor aproba de către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

Indexarea redevenței plătite de concesionar, se face anual, conform contractului, cu acelaș indice ca si la tarife.

însușirea modelului de contract de concesiune prin semnare si parafare cu/fara obiectiuni.

Solicitat |

Nesolicitat □

 • VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI. 1. Limba de redactare a ofertei

Oferta va fi prezentată în limba română.

VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta trebuie să fie valabilă o perioadă de cel puțin 40 de zile, de la data de____________

VI.3. Garanția de participare

Solicitat                 [ x ]

Nesolicitat             [ ]

Pentru a participa la licitație ofertantii vor prezenta o scrisoare de garanție bancară în valoare de 30.000 lei / lot (sector) (echivalentul a_____________euro, 1 euro =......... lei curs BNR în data

de............2009), valabilă pentru o perioada de 90 de zile, de la data de

Scrisoarea de garanție bancară va fi întocmită conform Formularului 11.

______în cazul unei asocieri, garanția de participare va fi constituită de oricare dintre asociati, în numele

asociaților.

Neprezentarea scrisorii de garanție bancară la data deschiderii ofertelor atrage după sine excluderea din procedură.

Restituirea garanției de participare se va face astfel:

 • ■  în cazul ofertantului câștigător: în cel mult 3 zile de la data constituirii garanției de bună execuție;

 • ■  în cazul celorlalți ofertanți: după semnarea contractului cu ofertantul câștigător, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

Ofertantul pierde garanția de participare dacă:

 • ■   își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • ■  oferta sa fiind câștigătoare, nu constituie garanție de bună execuție în care va depune 5% din valoarea anuală a redeventei și oricum nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

 • ■  oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a garanției de participare.

VI.4. Depunerea ofertei

VI.4.1. Locul de depunere a ofertelor

Sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca- Registratura Generala, str. Moților nr. 3, Cluj-Napoca.

VI.4.2. Modul de depunere a ofertei - prezentarea, sigilarea, marcarea plicurilor

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar în original al ofertei și al documentelor care o însoțesc și o singură copie de pe acestea.

Originalul și copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneala neradiabila, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel încât să nu conțină nici o foaie volantă.

Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și stampilată de persoane autorizate din cadrul societății, inclusiv paginile albe.

Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găseste fiecare document; pe ultima filă a opisului se va menționa : “Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componenta a ofertei conține dosarul - original/copie), conține “x” pagini “(atentie: pagini, nu foi!) în cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoanele autorizate să semneze oferta.

Ofertantul trebuie să sigileze originalul și copiile în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" și, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent.

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite retumarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Plicurile interioare marcate cu „ORIGINAL” și, respectiv „COPIE” trebuie să cuprindă fiecare alte plicuri distincte, marcate corespunzător și anume :

documentele de calificare, plic separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE” propunerea tehnică, plic separat marcat „PROPUNERE TEHNICĂ” propunere financiară, plic separat marcat „PROPUNERE FINANCIARĂ'*

Pe plicul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE

DE DATA........................, ORA...............”

Daca plicul exterior nu este marcat conform specificațiilor anterioare, autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

VI.5. Data limită de depunere a ofertelor ___________2009 - ora______

VI.6. Posibilitatea modificării ofertei deja depuse

In cazul în care ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă pana la data limită de depunere a ofertelor -____________2009, ora_____-. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie

prezentate în conformitate cu prevederile de la punctul VI.6., cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu și inscripția „MODIFICĂRI*’.

VI.7.Oferte întârziateOrice ofertă care a fost depusă la altă adresă sau după data și ora precizate în capitolul VI.7. este considerată ofertă întârziată și va fi returnată ofertantului fără a fi deschisă.

VI.8.Deschiderea ofertelor

VI.8.1.Data, ora și locul deschiderii ofertelor_________2009 - ora_______- Sediul Primăriei.

VI.8.2.Condiții de participare la deschiderea ofertelor: La ședința de deschidere a ofertelor pot participa, pe lângă membrii comisiei de evaluare, membrii delegați ai Unității de Control și Verificare a Achizițiilor Publice din cadrul Ministerului de Finanțe, numai acei reprezentanți împuterniciți ai operatorilor economici care au depus oferte; aceștia din urmă au obligația să prezinte împuternicirea și un act de identitate.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VlI.l.Criteriul de atribuire a contractului este

[ ] prețul cel mai scăzut

[x ] cea mai avantajoasă ofertă economică

VII.2. Factori de evaluare și pondere

Factor de evaluare

Număr de puncte

1. Criterii financiare

70 punctă

din care:

1.1. Nivelul tarifelor ofertate

-fiecare dintre activități va primi punctajul din centralizatorul de tarife

60 puncte

1.2. Nivelul redevenței

 • - redevența minimă este de 50.000 euro /sector/an care se va plăti conform clauzelor contractuale

 • - fiecare ofertant va propune autorității contractante o valoare a redevenței

 • - ofertantul cu cea mai mare redevență va primi punctajul maxim, pentru ceilalți ofertanți calculându-se conform formulei din algoritmul de calcul

10 puncte

2. Caracteristici tehnice

30 puncte

din care:

2.1.însușirea programului de modernizare a punctelor gospodărești

- în primul an de concesiune este obligatoriu amenajarea tuturor

10 puncte din care:

5 puncte

- modernizarea tuturor punctelor gospodărești existente pe raza municipiului Cluj-Napoca (defalcat pe cei trei ani). Va primi punctaj maxim ofertantul care va moderniza într-un timp cât mai scurt toate punctele gospodărești.

5 puncte

5 puncte

2.2. Suma totală investită în programe de informare, conștientizare și motivare a populației pentru colectarea selectivă a deșeurilor pentru cei 8 ani de concesiune, defalcată pe fiecare an

 • -  în primii trei ani se va oferta minim 10.000 euro- maxim 100.000 euro Iară TVA, ofertantul care va investi în aceste programe o suma mai mare va primi punctajul maxim, pentru ceilalți ofertanți calculându-se punctajul aferent

 • -  în următorii ani ofertanții vor prezenta defalcat suma ce va fi investită în astfel de programe

10 puncte din care:

pentru primul an sc vor oferi 2,5 puncte

pentru al doilea an se vor oferi 1,5 puncte

pentru anul trei - anul opt de concesiune se vor oferi cate 1 punct pentru fiecare an

2.3. Programe de implementare a măsurilor de protecție a mediului și de gestionare a deșeurilor, alte programe/utilaje față de cele minim solicitate prin caietul de sarcini

( parc auto mașini EURO 5, implementre program de colectare pe tipuri de deșeuri reciclabile (uscat), protecția mediului, etc.)

10 puncte

Total

100 puncte

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICA,

VIRGIL PORUTIUCentralizator de tarife -

 • 1.1. Nivelul tarifelor ofertate

  Nr.crt

  Denumire activitate

  Denumire operație

  Unitate de măsură

  Punctaj maxim

  1.1.1.

  Precolectare, colectare și transport     al     deșeurilor

  municipale,     inclusiv     a

  deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

  A. Precolectare, colectare, transport deșeuri colectate selectiv (umed +uscat) de la persoanele fizice

  lei/pers/luna

  30 pct.

  B. Precolectare,    colectare,

  transport deșeuri colectate selectiv de la agenti economici/ instituții publice

  lei/mc

  10 pct.

  1.1.2.

  Colectarea,        transportul,

  depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase de mobilier din locațiile stabilite

  • -  agenti economici

  • -  persoane fizice   inclusiv

  asociații                 de

  locatari/proprietari

  lei/mc

  2 pct.

  3 pct.

  1.1.3.

  Colectarea,        transportul,

  depozitarea         deșeurilor

  rezultate din activități de construcții și demolări

  -agenti economici si instituții publice

  persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari

  lei/mc

  2 pct.

  3 pct.

  1.1.4.

  Colectarea   deșeurilor   de

  echipamente          electrice,

  electronice (DEEE)

  • -  agenti economici

  • —  persoane fizice inclusiv

  asociații                 de

  locatari/proprietari

  lei/mc

  2 pct.

  3 pct.

  1.1.5.

  -Colectarea        cadavrelor

  animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj -Colectarea,   transportul și

  neutralizarea        deșeurilor

  animaliere     provenite din

  gospodăriile populației

  lei/kg

  2 pct.

  3 pct.

  TOTAL PUNCTAJ

  60 puncte

Notă!!!!!!

Tarifele ofertate de către concesionari trebuie să fie situate în intervalul următor:

•’lr.cr t

Denumire activitate

Denumire operație

Unitate de măsură

Tarif minim (Iei cu TVA)

Tarif maxim (Iei cu TVA)

1.1.1

Precolectare,     colectare    și

transport      al      deșeurilor

municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

A. Precolectare, colectare, transport deșeuri sortate de la persoanele fizice

Lei/per s/luna

5 lei

7 lei

B. Precolectare, colectare, transport deșeuri sortate de la agenti economici/ instituții

lei/mc

15 lei

25 Iei

Pentru deșeurile nesortate se aplica o majorare de tarif de 25% la tarifele pentru deșeurile sortate

1.1.2.

Colectarea,           transportul,

depozitarea și valorificarea deșeurilor    voluminoase    de

mobilier din locațiile stabilite

 • -  agenti economici

 • -  persoane   fizice    inclusiv

asociații                   de

locatari/proprietari

lei/mc

15 lei

20 lei

7 lei

10 lei

1.1.3.

Colectarea,           transportul,

depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

-agenti economici si instituții publice

persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari

lei/mc

25 lei

35 Iei

17 Iei

25 lei

1.1.4.

Colectarea     deșeurilor    de

echipamente            electrice,

electronice (DEEE)

 • -  agenti economici

 • -  persoane   fizice    inclusiv

asociații                   de

locatari/proprietari

lei/mc

Olei

1,5 lei

0 lei

1,5 Iei

1.1.5.

-Colectarea          cadavrelor

animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj

-Colectarea, transportul și neutralizarea          deșeurilor

animaliere       provenite din

gospodăriile populației

lei/kg

0,1 Iei

1 leu

0,1 lei

1 leu

Nota:   tarifele cuprind si taxa de intrare in rampa.

Algoritmul de calcul al punctajelor

 • 1.1. Punctai pentru factorul de evaluare “ tarifele ofertate” se acordă astfel:

Conform Centralizatorului de tarife:

 • •   1.1.l.A Punctajul pentru Precolectare, colectare, transport deșeuri colectate selectiv (umed +uscat) de la persoanele fizice se acordă astfel:

pentru tariful cel mai scăzut ofertat se acordă punctajul maxim alocat conform centralizatorului(30 pct.) pentru alte tarife ofertate punctajul va fi calculat astfel:

P = tariful cel mai scăzut / tarif ofertat X 30 puncte

 • •   1.1.l.B Punctajul pentru Precolectare, colectare, transport deșeuri colectate selectiv de la agenti economici/ instituții se acordă astfel:

pentru valoarea cea mai mare a redeventei se acordă punctajul maxim alocat conform centralizatorului( 10 pct.) pentru alte valori punctajul va fi calculat astfel:

P = tariful cel mai scăzut / tarif ofertat X 10 puncte

 • •   1.1.2 -1.1.4 Punctajul pentru componenta 1.1.2 - 1.1.4 punctajul se acordă astfel:

pentru tariful cel mai scăzut ofertat se acordă punctajul maxim alocat conform cantralizatorului pentru alte tarife punctajul va fi calculat astfel:

P = tariful cel mai scăzut / tarif ofertat X 2 puncte - agenti economici

P = tariful cel mai scăzut / tarif ofertat X 3 puncte - persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari

 • •   1.1.5 Punctajul pentru componenta 1.1.5 punctajul se acordă astfel:

 • - pentru tariful cel mai scăzut ofertat se acordă punctajul maxim alocat fiecărei activitati conform cantralizatorului(2 pct., respectiv 3 pct.)

 • - pentru alte tarife punctajul va fi calculat astfel:

P = tariful cel mai scăzut / tarif ofertat X 2 puncte - Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj

P = tariful cel mai scăzut / tarif ofertat X 3 puncte - Colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației

 • 1.2. Punctaj pentru factorul de evaluare - “Nivelul redeventei”

pentru redeventa cea mai mare ofertată se acordă punctajul maxim alocat (10 pct.) pentru alte valori ale redeventei ofertate punctajul va fi calculat astfel:

P = redeventa cea mai mica ofertată / redeventa cea mai mare ofertată X 10 puncte

2. Punctajul pentru factorul de evaluare „oferta tehnică” se acordă astfel:

 • 2.1. Punctajul pentru componenta 2.1. se acordă astfel'.

 • - pentru durata cea mai mica propusa pentru investiție se acordă punctajul maxim alocat;

 • - pentru alte durate de realizare a investiției ofertate se acordă punctajul astfel:

P = durata cea mai mica ofertată / durata ofertată X 10 puncte

 • 2.2. Punctajul pentru componenta 2.2. se acordă astfel'.

 • a. pentru cea mai mare valoare a investiției in programe de conștientizare a populației in primul an de concesiune se acordă punctajul maxim alocat (2,5 pct);

 • - pentru alte valori de investiție ofertate se acordă punctajul astfel:

P = valoarea ofertată / valoarea cea mai mare a investiției X 2,5 puncte

 • b. pentru cea mai mare valoare a investiției in programe de conștientizare a populației in al doilea an de concesiune se acordă punctajul maxim alocat;

 • - pentru alte valori de investiție ofertate se acordă punctajul astfel:

P = valoarea ofertată / valoarea cea mai mare a investiției X 1,5 puncte

 • c. pentru fiecare din următorii ani de concesiune (anul trei - anul opt de concesiune) cea mai mare valoare anuala investiției in programe de conștientizare a populației va primi punctajul maxim alocat (1 pct.);

 • - pentru alte valori de investiție ofertate se acordă punctajul astfel:

P = valoarea ofertată / valoarea cea mai mare a investiției X 1 punct

 • 2.3. Punctajul pentru componenta 2.3. se acordă astfel:

 • -  pentru programe ofertate se acordă minim 1 pct. - maxim 10 pct.

Anexa 3 la Hotărârea nr.152/2009

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NR.-----------------------------

CONCEDENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CONCESIONAR: S.C.

CAPITOLUL I

Părți contractante

între Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca cu sediul în , str. nr., județul, telefon/fax , cod fiscal, reprezentat prin în calitate de concedent, pe de o parte,

Și

SC S.A., cu sediul în , str. nr. , județul, telefon/fax , număr de înmatriculare , codul unic de înregistrare, reprezentată prin , având funcția de , în calitate de concesionar,

privind regimul concesiunilor și al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca de aprobare a concesionării nr. s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului de concesiune este prestarea serviciul public de salubrizare în conformitate cu obiectivele beneficiarului.

Art. 2

Serviciile publice de salubrizare concesionate cuprind următoarele activități:

precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • •  sortarea deșeurilor municipale;

 • •  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • •  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • •  colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

 • •  colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

Art. 3

Obiectivele concedentului sunt:

 • a) promovarea calității și eficienței acestor servicii;

 • b) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

 • c) protecția mediului înconjurător

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

Art. 4

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:

 • a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concendentului, la

expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini, Anexa nr._________la prezentul contract;

 • b) bunuri de preluare care vor fi predate concedentului la expirarea contractului de concesiune contra cost, valoarea stabilindu-se de părțile contractante de comun acord;

 • c) bunuri proprii care aparțin concesionarului și au fost folosite de către acesta pe durata

concesiunii pentru prestarea serviciului concesionat, prezentate în Anexa nr.___

CAPITOLUL III

Dispoziții generale

Art. 5

Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele:

 • a) caietul de sarcini;

 • b) procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizare delegat;

 • c) oferta financiară si tehnică;

 • d) anexele nr.__________________la prezentul contract;

 • e) regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare si studiul de fundamentare a deciziei de concesionare aprobate prin HCL cu nr. 257/2008.

Art. 6

(1) Autoritatea administrației publice locale, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare:

 • a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare;

 • b) calitatea serviciilor prestate/furnizate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

 • c) parametrii serviciilor fumizate/prestate;

 • d) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredințată prin contractul de concesiune;

 • e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare.

 • (2) Tarifele acceptate sunt cele prezentate in oferta castigatoare pentru fiecare sector. Aceste tarife se vor actualiza în fiecare an, cu rata inflației/deflației pentru anul precedent, la cererea concesionarului serviciului de salubrizare, cu aprobarea prealabilă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Tarifele se constituie în Anexa nr.___________la prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Termenul

Art. 7

 • (1) Durata contractului de concesiune este de 8 (opt) ani calendaristici, începând de la data intrării in vigoare a contractului.

 • (2) Pe întreaga durată a concesionării, se interzice operatorului subconcesionarea activităților componente ale serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca

Art. 8

Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult 4 ani, doar cu acordul expres si prealabil al concedentului, încheindu-se în acest sens un act adițional cu cel puțin 5 luni înainte de încetarea acestui contract.

Art.9

Contractul intra in vigoare la data de________________________.

CAPITOLUL V

Redevența, garanție de bună execuție, cuantum și mod de plată

Art. 10

 • (1) Redevența este de____________euro, suma care se va plăti în lei la cursul BNR din ziua plății,

plata facandu-se conform art.9 (3) din contract.

 • (2) Redevența anuală, exprimată în lei la data intrării în vigoare a contractului ________ se va

indexa anual și succesiv în fiecare an cu indexarea prevăzută pentru tarife. Diferența pozitivă între valoarea rezultată din indexare se va adăuga redevenței. Aceasta diferență se va achita de către concesionar în termen de 30 de zile de la comunicare.

 • (3) Suma prevăzută la art. 9 (1) se va plăti în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal (pană în 31 ianuarie) începând cu anul 2010, iar pentru anul 2009 se va plăti cota aferentă perioadei din contract. Suma prevăzută cu titlu de redevență se va plăti prin ordin de plata în contul nr. ___________________________deschis la BN Trezoreria Cluj.

 • (4) Neplata redevenței sau executarea cu întarizere a acestei obligații dă dreptul concedentului să calculeze dobânzile și penalitățile prevăzute la art. 18 (1) din prezentul contract. Ordinea de acoperire a debitelor va fi cea specificată în legislația în materie (Cod procedură fiscală).

 • (5) .1. Concesionarul are obligația de a constitui garanția dc bună execuție a contractului prin scrisoare de garanție bancară care se va constitui ca anexă la contract sau rețineri din facturile înaintate la plată.

  • 5.2. Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 5% din prețul contractului tară TVA (valoarea redevenței pe an).

  • 5.3. Garanția de bună execuție se constituie prin scrisoare de garanție bancară. Suma fixă reprezentând cota-parte în procent de 5% din suma obligației de plată către concedent, datorată pentru anul de activitate. Pentru fiecare an de activitate se va constitui această garanție conform spcificațiilor anterioare. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea concesionarului.

5.4 Concedentul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă concesionarul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție concedentul are obligația de a notifica acest lucru concesionarului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

5.5. Concedentul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție aferentă fiecărui an de activitate astfel: 14 zile de la constituirea garanției de bună execuție pentru anul consecutiv de desfășurare a activității, (ex: Garanția pentru anul 2009 se va elibera după constituirea celei aferente anului 2010).

CAPITOLUL VI

Tarife practicate și formulele de actualizare a acestora.

Modul de încasare a facturilor

Art. 11

 • (1) Nivelul tarifelor practicate este cel consemnat in Anexa nr.___________la prezentul contract.

 • (2) Tarifele se actualizează la cererea concesionarului, cel mai devreme după primul an de activitate conform Ordinului ANRSC nr. 109/2007, utilizând parametrul de ajustare "indicele prețurilor de consum comunicat de INS" aferent anului trecut de activitate. Pentru noile tarife, aprobate în prealabil de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca se va încheia act adițional.

CAPITOLUL VII

Drepturile părților

SECȚIUNEA I: Drepturile concesionarului

Art. 12

Operatorul are următoarele drepturi:

 • 1. de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune;

 • 2. de a încasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;

 • 3. de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritatea administrației publice locale, conform legislației în vigoare;

 • 4. de a iniția modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia; modificările prezentului contract se fac în baza acordului pârtilor, prin incheierea de acte adiționale, cu acordul prealabil al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca ;

 • 5. de a aplica tariful aprobat prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, tarif care poate fi verificat anterior de către organele abilitate, actualizat conform art. 11 din prezentul contract.

 • 6. De a aplica reglementările legale în domeniu pe parcursul intrării în vigoare a noilor legi.

SECȚIUNEA II: Drepturile concedentului

Art. 13

Concedentul are următoarele drepturi:

 • 1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune;

 • 2. de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 3. de a stabili programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • 4. de a coordona proiectarea și execuția lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului;

 • 5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;

 • 6. de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri, în termen de 30 de zile sub sancțiunea decăderii;

CAPITOLUL VIII

Obligațiile părților

SECȚIUNEA I: Obligațiile concesionarului

Art. 14

Concesionarul are următoarele obligații:

 • 1. să obțină de la autoritățile competente:

 • a) autorizația de funcționare, potrivit legii;

 • b) autorizația de funcționare eliberată de autoritatea administrației publice locale;

 • c) autorizația eliberată de autoritatea teritorială pentru protecția mediului;

 • d) orice alte avize si autorizații necesare desfășurării activitatii prestate;

 • 2. să țină evidența contabilă distinctă pentru serviciul de salubrizare care face obiectul prezentului contract;

 • 3. să respecte angajamentele luate prin contractul de concesiune;

 • 4. să respecte prevederile Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL cu nr. 257/2008;

 • 5. să servească toți utilizatorii de pe raza municipiului Cluj-Napoca în condițiile prevederilor Regulamentului aprobat;

 • 6. să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin Regulamentul de salubrizare aprobat prin HCL nr. 257/2008;

 • 7. să acopere întregul oraș (inclusiv zonele de case) cu containere pentru colectarea deșeurilor ce fac obiectul concesiunii, iar la solicitarea concedentului să suplimenteze sau să reducă numărul acestora;

 • 8. să furnizeze autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare și

cu prevederile legale în vigoare;

 • 9. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • 10. să preia de la autoritățile administrației publice locale, pe bază de proces-verbal de predare -

preluare bunurile de preluare prevăzute în Anexa nr.______________;

 • 11. să efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • 12. să fundamenteze și să supună aprobării C.L. tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare;

 • 13. să nu subconccsioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;

 • 14. să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de concesiune;

 • 15. să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare să fie cel puțin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului;

 • 16. să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea concedentului;

 • 17. să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;

 • 18. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forța majoră și înțelegerea părților, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • 19. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • 20. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

 • 21. să predea la încheierea contractului de concesiune toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

 • 22. să realizeze următoarele investiții:

TOTAL_____________

Din care: -____________________________

 • 23. să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.) în conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

 • 24. la încetarea contractului de concesiune să încheie cu concedentul un contract de vânzare -cumpărare având ca obiect bunurile de preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini și stabilite prin prezentul contract de concesiune, în privința cărora concedentul și-a manifestat intenția de a le dobândi;

 • 25. în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • 26. concesionarul își va desfășura activitatea cu respectarea strictă a Legislației și Normelor în vigoare, precum și în acord cu legislația Uniunii Europene privind asigurările obligatorii pentru activitățile componente ale serviciilor publice de salubrizare și exploatarea mijloacelor fixe specifice;

 • 27. concesionarul este obligat de a încheia și onora contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public, conform legislației în vigoare privind asigurările, cât și a acelor prevederi legale care vor apărea pe toată durata contractului de concesiune;

 • 28. întreaga activitate se va desfășura pe baza unor programe de verificări, recepții, garanții

întocmite de către concedent.

 • 29. concesionarul își va desfășura activitatea cu asigurarea îndeplinirii programelor de lucru

conform frecvențelor din Anexa nr.___________. Concesionarul va întocmi lunar programul de

lucru, pe care îl va supune aprobării conform prevederilor caietului de sarcini.

 • 30.  concesionarul este obligat, să pună la dispoziția organizatorilor unor acțiuni de salubrizare, igienizare, inițiate de către organizații non-guvemamentale a mijloacelor tehnice, utilaje specifice și mijloace de transport aflate în dotare și incluse în infrastructura serviciilor publice de salubrizare, în condițiile recuperării de la organizator a cheltuielilor efectuate;

 • 31. Concesionarul va prelua toate riscurile provenite din desfășurarea activitatii de salubrizare menajera pentru sectorul care il are in concesiune si care nu au la baza activitatea exclusiva a concedentului.

SECȚIUNEA II: Obligațiile concedentului

Art. 15

Concedentul are următoarele obligații:

 • 1. să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • 2. să notifice părților interesate informații referitoare la încheierea prezentului contract de concesiune;

 • 3. să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 4. să-și asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractele de concesiune;

 • 5. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public de salubrizare;

 • 6. să nu-1 tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

 • 7. să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege si de prezentul contract;

 • 8. să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului ;

9. să verifice permanent modul de efectuare a prestației;

 • 10. să pună în aplicare reglementările legale intrate în vigoare pe parcursul derulării contractului.

CAPITOLUL IX

Cantitatea și calitatea serviciilor, indicatori de performanță

Art. 16

 • (1) Indicatorii minimi de performanță sunt cei stabiliți în Regulamentul de salubrizare, aprobat prin

HCL 257/2008, vor fi actualizați periodic, și se constituie anexă la contract (Anexa nr.___-).

 • (2) Standardele minime de calitate ale activităților și serviciilor publice prestate sunt cele asumate de către concesionar prin ofertă și se referă Ia:

 • a) precolectarea deșeurilor municipale se va face numai în recipiente standardizate și în număr suficient pentru depozitarea temporară a deșeurilor între două ridicări;

 • b) dotarea locurilor de depozitare cu recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale, inclusiv a celor de ambalaje și a fracției biodegradabile;

 • c) personalul care deservește autogunoierele să nu lase resturi de deșeuri pe platforma de precolectare, locul de amplasare a recipientelor;

 • d) operatorul să comunice graficul de colectare utilizatorului;

 • e) să fie respectat graficul stabilit de ridicarea deșeurilor municipale;

 • f) dezinfectarea periodică a recipientelor de precolectare;

 • g) transportul deșeurilor municipale să se facă cu autogunoiere speciale, ce are o stare tehnică și de întreținere bună, personalizate cu numele operatorului;

 • h) deșeurile municipale să fie depozitate numai în depozitele autorizate;

 • i) autogunoierele să fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare în vigoare;

 • j) suprafețele domeniului public cuprinse în program să fie zilnic în stare de curățenie prin executarea tuturor lucrărilor necesare - și va fi adus la cunoștința concedentului înainte de începerea lucrărilor astfel programate.

CAPITOLUL X

Penalități, clauze de reziliere

Art. 18

 • (1) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la penalizări de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

 • (2) Nedepunerea în termen a garanției stabilite în conformitate cu prevederile art. 10 (5) din prezentul contract atrage după sine rezilierea de plin drept a contractului.

 • (3) Pentru incalcari ale condițiilor de execuție a operațiilor de salubrizare menajera, concesionarul va fi sancționat din rețineri din garanția de buna execuție si amenzi acordate conform legislației in vigoare.

 • (4) Pentru neexecutarea obligațiilor de salubrizare menajera către persoane fizice/juridice se vor prevedea sancțiuni in contractele incheiate in concesionar si tertii-beneficiari ai concesiunii.

 • (5) Neefectuarea succesiva pe o perioada de 3 luni a mai mult de 10% din suprafața supusa salubrizării menajere atrage desființarea de drept a contractului, fara a fi necesara punerea in întârzierea sau îndeplinirea vreunei alte formalități.

 • (6) Nerealizarea investițiilor (incluzând neprezentarea dotării minime necesare in privința materialelor/utilajelor necesare defasurarii activitatii in termen de maxim 3 luni de la semnarea contractului) propuse și asumate prin ofertă în cuantumurile stipulate in oferta determină rezilierea de plin drept a contractului de concesiune

 • (7) Nerespectarea repetată a programelor de lucru în conformitate cu frecvențele de salubrizare din

Anexa nr.___sau Anexa nr.______, atrage aplicarea sancțiunilor in vigoare.

 • (8) Neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanță duce la rezilierea de plin a contractului.

CAPITOLUL XI

Politica de menținere și recalificare a forței de muncă, precum și protecția acesteia pe durata valabilității contractului de concesiune

Art. 20

Personalul angajat al concesionarului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Concesionarul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

Numărul anual al angajaților concesionarului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile strategiile acționariatului, prin consultări periodice cu concedentul. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensații prevăzute de lege sau contracte colective din partea concesionarului.

CAPITOLUL XIII

Forța majoră

Art. 21

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 60 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XIV

Rezilierea contractului de concesiune

Art. 22

Rezilierea de plin drept (pact comisoriu grad IV) a contractului operează:

- în cazul în care concesionarului i se retrage atestarea emisă de A.N.R.S.C. privind fumizarea/prestarea serviciului public de salubrizare sau când aceasta nu este prelungită după expirarea termenului pentru care a fost acordată sau când concedentul pierde capacitatea de a exercita serviciul de salubrizare supus concesiunii;

in cazurile prevăzute la art. 18 (2), (5), (6), (8).

CAPITOLUL XV

încetarea contractului

Art. 23

 • (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile precizate;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. în această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

 • g) schimbarea destinației sau folosirea în alte scopuri a bunurilor concesionate ca și aferente infrastructurii serviciilor publice de salubrizare;

 • h) subconcesionarea serviciului public de salubrizare;

 • i) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor și condițiilor reglementate de lege.

 • (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur, conform Anexa nr.__________;

 • b) bunuri de preluare.

CAPITOLUL XVI

Răspunderea contractuală

Art. 24

Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

Cuantumul despăgubirilor stabilite în sarcina părții în culpă pentru neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile asumate în prezentul contract se vor determina pe baza unui raport de expertiză, însușit de ambele părți, care se va întocmi pentru fiecare împrejurare în parte, atunci când va fi necesar.

CAPITOLUL XVII

Litigii

Art. 25

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

Art. 26

Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante, cu acordul prealabil al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

Prezentul contract de concesiune împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părților.

Prezentul contract de concesiune intră în vigoare la data______________și a fost încheiat în 2

(doua) exemplare.

Concedent,                                Concesionar,

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PRIMAR

SORIN APOSTU

DIRECTOR ECONOMIC

OLIMPIA MOIGRĂDAN

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

Jur.ALINA RUS

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

VIRGIL PORUTIU

ȘEF SERVCIU TEHNIC

GLIGOR TOPAN