Hotărârea nr. 151/2009

Hotărârea 151/2009 - Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44.879 din 3 martie 2009 al Serviciului Relații cu consiliul, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și revocarea Hotărârilor nr. 172/2005, 816/2005 și 774/2006 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 3 lit. a, 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Art. 2 - Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârile nr.

172/2005, 816/2005 și 774/2006.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează consilierii locali, Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul.

Nr. 151 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 151/2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

-PROIECT-

CUPRINS

CAPITOLUL I. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA / 3

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL / 8

Secțiunea 1. Președintele de ședință / 8

Secțiunea 2. Alegerea viceprimarilor / 10

Secțiunea 3. Comisiile de specialitate / 12

Secțiunea 4. Alte dispoziții (primar, secretar) / 18

CAPITOLUL III. FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL / 21

Secțiunea 1. Dispoziții privind participarea la procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri / 21

Secțiunea 2. Dispoziții referitoare la inițierea proiectelor de hotărâri de către cetățeni / 26 Secțiunea 3. Dispoziții privind desfășurarea ședințelor și participarea la procesul de luare a deciziilor / 27

Secțiunea 4. Procedura de vot / 31

CAPITOLUL IV. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII ȘI INFORMAREA

CONSILIERILOR LOCALI / 33

CAPITOLUL V. DISPOZIȚII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE

CONSILIER/35

Secțiunea 1. Dispoziții generale / 35

Secțiunea 2. Drepturile consilierilor locali / 35

Secțiunea 3. Obligațiile consilierilor locali / 38

Secțiunea 4. Răspunderea consilierilor locali / 40

Secțiunea 5. Dispoziții referitoare la declararea intereselor consilierilor locali / 45

Secțiunea 6. Dispoziții referitoare la declararea averii consilierilor locali / 48

Secțiunea 7. încetarea mandadului consilierului local / 49

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE / 51

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

ART. 1

 • (1) Constituirea Consiliului local se face în teremen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. 1 și 1A7 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare. Convocarea consilierilor locali declarați aleși pentru ședința de constituire se face de către prefect. La ședința de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum și primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. {Art. 30 al. 1 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) La ședința de constituire a consiliului local, prezența consilierilor locali aleși este obligatorie, cu excepția cazurilor în care absența este temeinic motivată. {Art. 6^1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) Absența consilierilor locali de la ședința de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezența acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră. {Art. 30 al. 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

 • (4) Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor locali aleși. în cazul în care nu poate fi asiguratț această majoritate, ședința va fi organizatț, în aceleași condiții, peste trei zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare, reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte trei zile, în aceleași condiții. {Art. 30 al. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

 • (5) în situația în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenței, fără motive temeinice, a consilierilor locali, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor locali aleși care au lipsit nemotivat de la cele trei convocări anterioare, dacă aceștia nu pot fi înlocuiți de supleanții înscriși pe listele de candidați respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale. (Art.

30 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

 • (6) Ordinul prefectului prin care sunt declarate vacante locurile consilierilor locali care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de cinci zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă. (Art. 30 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

ART.2

In deschiderea ședințelor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, se' intonează imnul de stat al României.

ART. 3

 • (1) Ședința de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia. Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, asistat de doi consilieri locali dintre cei mai tineri. (Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 3 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (2) După preluarea conducerii ședinței se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri locali, iar secretarul municipiului Cluj-Napoca prezintă președintelui de vârstă și asistenților acestuia dosarele consilierilor locali declarați aleși, inclusiv ale supleanților de pe listă, înaintate de biroul electoral de circumscripție. Dosarele pot fi însoțite de opțiunile scrise ale consilierilor locali aleși ce ocupă funcții care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier local. (Art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (3) Consilierii locali pot să se constituie în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin trei. (Cap. IV Art. 24 al. 1 din din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (4) Consilierii locali care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la al. 3 pot constitui un grup prin asociere. {Cap. IV Art. 24 al. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (5) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului. {Cap. IV Art. 24 al. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (6) Prevederile art. 3 alin. 4 se aplică și consilierilor locali independenți. {Art. 25 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (7) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier local. {Art. 26 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (8) în cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct (Art. 27 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 4

 • (1) Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege, prin vot deschis, dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din trei-cinci consilieri locali. {Art. 31 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Desemnarea candidaților pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri locali. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup este determinat în funcție de numărul de mandate obținute de grupul în cauză. {Art. 4 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (3) Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un președinte și un secretar, prin vot deschis, al majorității membrilor ei prezenți. {Art. 5 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (4) Alegerea membrilor comisiei de validare, precum și a președintelui și secretarului acesteia, va fi consemnată în Hotărârea nr. 1. {Art. 4 alin. 3 din O.G. nr.

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (5) După alegerea comisiei de validare, președintele de vârstă dispune o nouă pauză, în timpul căreia comisia va examina legalitatea alegerii fiecărui consiler și vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. în acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în Anexa nr. 1 a O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale. (Art. 6 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale, coroborat cu art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

 • (6) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier local numai în cazul în care'se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sati dacă alegerea consilierului local s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale. (Art. 31 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

 • (7) Consilierii care lipsesc motivat de la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în lipsă. (Art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (8) în cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă. (Art. 6 alin. 5 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (9) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor locali prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. (Art. 31 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 7 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (10) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în Hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor locali care au absentat motivat. (Art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (11) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de cinci zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare. Instanța de contencios administrativ se pronunță în cel mult 30 de zile. în acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă. (Art. 37A7 alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

ART. 5

 • (1) Consilierii locali, ale căror mandate au fost validate, depun în fața consiliului local următorul jurământ în limba română: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Cluj-Napoca. Așa să-mi ajute Dumnezeu!” (Art. 32 alin. 1 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul municipiului Cluj-Napoca va da citire jurământului, după care consilierii locali validați se vor prezenta, în ordine alfabetică, în fața unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia. Consilierul local va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul “Jur”, după care va semna jurământul de credință, care va fi imprimat pe un formular special. Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului local. (Art. 8 alin. 2 și 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (3) Jurământul poate fi depus și fără formulă religioasă. în acest caz, jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă, (Art. 32 alin. 3 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 8 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale).

 • (4) Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. (Art. 32 al. 2 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

 • (5) în cazul în care consilierul local declarat ales renunță la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianței politice sau a alianței electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele și alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid. In cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanți, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, vor fi organizate alegeri parțiale pentru completare, în termen de 90 de zile. (Art. 33 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

ART. 6

Consiliul local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validați au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin Hotărârea nr. 3,'adoptată cu votul majorității consilierilor locali validați'. (Art. 34 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SECȚIUNEA 1. Președintele de ședință

ART. 7

 • (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult trei luni, care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta. (Art. 35 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Consilierul local ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali, cu votul majorității consilierilor locali în funcție. (Art. 35 al. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) Rezultatul alegerii președintelui de ședință se consemnează în Hotărârea nr. 4. (Art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (4) Hotărârile nr. 1-4 se semnează de președintele de vârstă și de cei doi asistenți ai acestuia și se contrasemnează de secretarul municipiului Clu j-Napoca. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acțiuni injustiție cu excepția Hotărârii nr. 2. (Art. 9 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (5) După alegerea președintelui de ședință acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.(Art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 8 Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:

 • a) conduce ședințele consiliului local;

 • b) supune atenției consilierilor locali conținutul ordinii de zi, înscrierea unor puncte suplimentare, dacă este cazul și supune spre aprobare ordinea de zi;

 • c) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri împreună cu propunerile rezultate în urma dezbaterilor;

 • d) asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra și a abținerilor;

 • e) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum și procesul-verbal;

 • f) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

 • g) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului local;

 • h) aplică, dacă este cazul, sau propune consiliului local aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare și de prezentul regulament;

 • i) oferă invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul consiliului local;

 • j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local. (Art. 10 alin. 1 și 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

SECȚIUNEA 2. Alegerea viceprimarilor

ART. 9

 • (1) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca alege din rândurile membrilor săi doi viceprimari. Viceprimarii sunt subordonați primarului și înlocuitorilor de drept ai acestuia, cărora primarul poate să le delege atribuțiile sale. Viceprimarii sunt aleși cu votul majorității consilierilor locali în funcție, din rândul membrilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. (Art. 57 alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare}

 • (2) Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarilor se face de către grupurile de consilieri locali sau de către oricare dintre consilierii locali. (Art. 11 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale}

 • (3) După înregistrarea candidaturilor, se ia o pauză, în timpul căreia se completează buletinele de vot. (Art. 11 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale}

 • (4) Alegerea viceprimarilor se face prin vot secret. Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, după următoarea procedură: fiecare consilier local primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților vor fi bifate în căsuța din dreptul numelui numele candidaților preferați pe care consilierul local dorește să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebifat numele consilierilor locali pe care nu dorește să îi aleagă votantul. 11 alin. 1 și 4 lit. a) din O.G. nr. 35/2002pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale}

 • (5) Sunt declarați viceprimari, primii doi candidați care au obținut votul majorității consilierilor locali în funcție. (Art. 11 alin. 6 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale}

 • (6) în situația în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. 5, se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeași ședință, la care vor participa candidații situați pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin sunt declarați aleși viceprimari consilierii locali care au obținut cel mai mare număr de voturi. (Art. 11 alin. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (7) în caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidații care se află în această situație. Va fi declarat ales candidatul care a obținut cele mai multe voturi. (Art. 12 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (8) Alegerea viceprimarilor va fi consemnată în Hotărârea nr. 5. (Art. 13 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 10

 • (1) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarii își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. (Cap. III Art. 57 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Schimbarea din funcție a viceprimarilor se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. (Cap. III Art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) Pe durata mandatului, viceprimarii primesc o indemnizație lunară, ca unică formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției de viceprimar, și care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Viceprimarii nu beneficiază de sporul de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege. (Art. 57 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (4) Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. (Art. 57 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (5) Pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales, duce la încetarea de drept a mandatului de viceprimar și, implicit, a aceluia de consiler local. (Art. 9 alin. 2 lit. h^l și alin. 2 UI din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (6) Durata mandatului viceprimarilor este egală cu durata mandatului consiliului local. în cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de patru ani, încetează de drept și mandatul viceprimarilor, fără vreo altă formalitate. (Art. 14 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

SECȚIUNEA 3. Comisiile de specialitate

ART. 11 Organizarea

 • (1) După constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate pe

principalele domenii de activitate. (Art. 54 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările și completările ulterioare)            ,

 • (2) Având în vedere specificul local și nevoile activității sale, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca organizează următoarele comisii pe domenii de specialitate:

Comisia I - Buget-finanțe, ordine publică și protecție civilă.

Comisia II - Administrație publică locală, probleme juridice, servicii publice și comerț.

Comisia III - Urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

Comisia IV - învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă.

Comisia V - Sănătate, muncă, protecție socială, tineret și sport.

Comisia VI - Fonduri europene, relații externe, turism, orașe înfrățite și strategii de dezvoltare comunitară.

 • (3) Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, respectându-se configurația politică rezultată în urma alegerilor locale. (Art. 54 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (4) Fiecare din aceste comisii este constituită dintr-un număr impar de membri. (Art. 15 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (5) Nominalizarea membrilor comisiilor se face de către fiecare grup de consilieri locali, iar a consilierilor locali independenți, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. {Art. 17 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (6) Prin hotărâre a consiliului local poate fi modificat numărul comisiilor de specialitate, numărul membrilor comisiei, precum și componența nominală a acestora.

ART. 12

 • (1) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. {Art. 54 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Un consilier local poate face parte din 1-3 comisii de specialitate, dintre care una este comisia de bază. Indemnizația de ședință va fi achitată numai pentru activitatea desfășurată în comisia de bază. {Art. 17 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (3) Comisiile de specialitate își aleg câte un președinte și un secretar, prin vot deschis. {Art. 54 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 13

 • (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și iau hotărâri cu votul majorității membrilor lor. {Art. 54 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Votul în comisii este, de regulă, deschis. în anumite situații, comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz și modalitatea de exprimare a acestuia. (TrA 25 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (3) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia, în special de la unitățile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și consilierii locali care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei (autorii proiectelor de hotărâri, amendamente, anchete). {Art. 16 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (4) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri. {Art. 16 al. 3731 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (5) Persoanele prevăzute la alin. (3) și (4) pot fi audiate în cadrul ședinței comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.

 • (6) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise. (Art. 16 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 14

Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

 • a) inițiază și coordonează studii, analize, anchete administrative, prognoze orientative în domeniile pentru care au fost constituite;

 • b) controlează activitatea societăților comerciale și a regiilor autonome din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • c) analizează și avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate, (zlr/. 54 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • d) se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare. (Art. 19 alin.

1 lit. b) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • e) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local. (Art. 19 alin. 1 lit. c) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • f) propun asocierea cu alte consilii locale, precum și cu agenți economici interni sau externi, în scopul realizării sau exploatării unor lucrări de interes comun și efectuează studii și analize privind stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare și înfrățire a municipiului Cluj-Napoca cu localități din străinătate, propunând consiliului local proiecte de hotărâre în acest sens. (Art. 36 alin. 7 lit. a), b), c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • g) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor. (Art. 19 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 15

Președintele comisiei de specialitate are umătoarele atribuții principale:

 • a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local și cu celelalte comisii; (Art. 20 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • b) convoacă ședințele comisiei;

 • c) conduce ședințele comisiei;

 • d) propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;

 • e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce;

 • f) susține în ședințele de consiliu avizele formulate de comisie;

 • g) anunță rezultatul votării pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

 • h) îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau stabilite de consiliul local; (Art. 20 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • i) asigură menținerea ordinii în ședințele comisiei având aceleași drepturi ca și președintele de ședință, putând aplica sancțiunile prevăzute de art 57 alin. (1) lit. a-d din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare și de prezentul regulament art. 83 lit. a)-d).

ART. 16

Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;(Tr/. 21 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri și asupra rezultatului votării;

 • c) asigură redactarea avizelor și proceselor-verbale;

 • d) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președinte. (Art. 21 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 17

 • (1) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia, cu cel puțin trei zile înainte. (Art. 22 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale}

 • (2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

 • (3) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie.

 • (4) . în caz de absență la ședința comisiei de bază, consilierului local în cauză nu i se acordă indemnizația de ședință. Dacă absențele de la ședințele pe comisii continuă fără a fi motivate, președintele comisiei poate aplica sancțiunile prevăzute de Art. 57 și 58 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare.

ART. 18

 • (1)    Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară, de regulă, înaintea ședințelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul. (Art. 23 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale}

 • (2)    Proiectele de hotărâre sunt repartizate comisiilor de specialitate de către președintele de ședință și secretarul municipiului Cluj-Napoca.

ART. 19

 • (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, președintele acesteia va desemna un consilier care va face, în cadrul ședinței, o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi dacă aceasta nu este prezentată de inițiator. (Art. 24 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale}

 • (2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți. (Art. 24 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale}

 • (3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse. (Art. 24 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 20

 • (1) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței, procesul-verbal va fi semnat de către președintele și secretarul comisiei. (Art. 26 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (2) Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.ț/lrZ. 26 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 21

Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului municipiului Cluj-Napoca. (Art. 50 alin. 3 din Legea nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 22

 • (1) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca poate organiza, din proprie inițiativă sau la inițiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză și verificare, pe perioadă determinată. (Art. 54 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Componența comisiei speciale de analiză și verificare, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acesteia se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • (3) Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.

 • (4) Fiecare comisie de analiză și verificare va prezenta Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate.

SECȚIUNEA 4. Alte dispoziții

ART. 23

 • (1) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor, în camera de consiliu a Judecătoriei municipiului Cluj-Napoca, de către un judecător desemnat de către președintele judecătoriei. {Art. 58 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoștință, prefectului și se prezintă în ședința de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o ședință extraordinară, de către un judecător desemnat de președintele Judecătoriei. {Art. 59 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) în caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești, în condițiile legii. {Art. 59 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (4) Primarul depune în fața Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca jurământul {Art. 32 alin. 1 și 60 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (5) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. {Art. 60 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 24

 • (1) Primarul municipiului Cluj-Napoca participă la ședințele consiliului local și are dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al ședinței. {Art. 33 din OG. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (2) Primarul va ocupa un loc distinct în sala de ședințe. Dacă la lucrările consiliului participă Prefectul județului Cluj, președintele Consiliului Județean Cluj sau reprezentanții lor, aceștia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct. (Art. 32 alin. 2 și 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 25

Secretarul municipiului Cluj-Napoca participă în mod obligatoriu la ședințele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (Art 34 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale) și are următoarele atribuții principale privitoare la ședințele consiliului local:

 • a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție; (Art 34 alin. 1 lit. (a) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale). Convocarea consiliului local se face în scris, cu cel puțin cinci zile înaintea ședințelor ordinare sau cu cel puțin trei zile înainte de ședințele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. (Art. 39 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • b) comunică ordinea de zi, prin grija Serviciului Relații cu consiliul și a Biroului mass-media, locuitorilor municipiului Cluj-Napoca; (Art. 39 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • c) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat, prin grija Serviciului Relații cu consiliul; (Art 34 alin. 1 lit. (b) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • d) pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și comisiilor de specialitate ale acestuia; (Art. 117 lit. (g) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • e) avizează, pentru legalitate, proiectele de hotărâre cuprinse în ordinea de zi; (Art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • f) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a consilierilor locali;(^r/ 34 alin. 1 lit. (c) din O.G. nr. 35/2002pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • g) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință; (Art 34 alin. 1 lit. d) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale}

 • h) informează pe președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; (Art 34 alin. 1 lit. e) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale}

 • i) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal al ședințelor consiliului local, prin grija Serviciului Relații cu consiliul; (Art 34 alin. 1 lit. fi din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale}

 • j) la începutul fiecărei ședințe, secretarul municipiului Cluj-Napoca supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare;

 • k) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora, prin grija Serviciului Relații cu consiliul; (Ari 34 alin. 1 lit. (g) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale}

 • l) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

îl informează pe președintele de ședință cu privire la asemenea situații și face cunoscut faptul că hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) lit. (1) din prezentul regulament sunt nule de drept. (Art 34 alin. 1 lit. h) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată. (Art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare}

 • m) prezintă în fața consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâre sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale; (Art 34 alin. 1 lit. i) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • n) contrasemnează, în condițiile legii și ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale; (Art 34 alin. 1 lit. fi din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • o) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local; (Art 34 alin. 1 lit. k) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • p) acordă consilierilor locali asistență și sprijin de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâre sau la definitivarea celor discutate și aprobate de consiliu. Asemenea obligații revin și aparatului de specialitate al primarului. (Art 34 alin. 1 lit. I) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

r) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a hotărârilor adoptate, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. (Art. 117 lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

s) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare și desfășurare a ședințelor de consiliu. (Art 34 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

CAPITOLUL III

FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SECȚIUNEA 1. Dispoziții privind participarea la procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre

ART. 26

 • (1) Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilierii locali, de primar, viceprimari sau de cetățeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului municipiului Cluj-Napoca și al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. (Art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 27

 • (1) Proiectele de hotărâre inițiate de către primar și viceprimari, înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, raport care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului. (Art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare}

 • (2) Proiectele de hotărâre inițiate de către consilierii locali vor fi însoțite de o expunere de motive și vor fi trimise compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii referatului de specialitate. Nominalizarea compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul municipiului. (Art 44 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (3) Proiectele de hotărâre vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă, respectându-se, de asemenea, și normele academice în vigoare privind ortografia.

 • (4) în preambulul proiectului de hotărâre va fi menționat numai referatul compartimentului aparatului de specialitate al primarului sau al consilierului inițiator.

ART. 28

 • (1) Pentru asigurarea transparenței decizionale, Primarul municipiului Cluj-Napoca desemnează o persoană din cadrul aparatului de specialitate al primarului responsabilă pentru relația cu societatea civilă, persoană care primește propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâre ce urmează a fi înscrise pe ordinea de zi a ședințelor de consiliu. (Art. 6 alin. 5 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică}

 • (2) Persoana desemnată de către primar pentru relația cu societatea civilă are următoarele atribuții:

 • a) să publice un anunț referitor la proiectele de hotărâre cu caracter normativ care urmează a fi discutate în ședința consiliului local, pe site-ul consiliului local, să-l afișeze la sediul acestuia, într-un spațiu accesibil publicului și să-1 transmită către mass-media locală cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare. Anunțul va cuprinde:

 • - referatul de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii consiliului local;

 • - texul complet al proiectului de hotărâre;

 • - termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre; (Art. 6 alin. 1 și 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică)

 • b) să transmită proiectele de hotărâre tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații;

 • c) să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus în termen de 10 zile de la publicarea anunțului; (Art. 6 alin. 5 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică)

 • d) să primească solicitările asociațiilor' legal consituite sau a altor autorități publice cu privire la organizarea unor dezbateri publice și să publice un anunț referitor la data și locul unde urmează să fie organizată întâlnirea; (Art. 6 alin. 7 și 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică)

 • e) difuzarea anunțului privind ședința publică a consiliului local și invitarea specială a unor persoane la ședință.

 • (3) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanță asupra mediului de afaceri este transmis de către inițiator asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la lit. a). (Art. 6 alin. 3 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică)

ART. 29

 • (1) Dacă nu s-a solicitat dezbaterea publică, proiectele de hotărâre, împreună cu observațiile și propunerile formulate de persoanele interesate, sunt transmise compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului pentru a se pronunța în legătură cu aceste recomandări (definitivare).

ART. 30

(1) în cazul în care o asociație legal constituită sau o altă autoritate publică solicită în scris organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, consiliul local este obligat să comunice cu cel puțin trei zile înainte data și locul unde urmează a fi organizată această întâlnire. Consiliul local va analiza toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre în discuție. (Art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publica)

 • (2) La dezbaterea publică va participa obligatoriu inițiatorul proiectului, dar și specialiști din aparatul de specialitate al primarului, care au redactat referatul de specialitate.

 • (3) Dezbaterile, propunerile, sugestiile și opiniile participanților se consemnează în procesul-verbal al ședinței și se înregistrează pe bandă magnetică.

 • (4) Propunerile se transmit în scris comisiilor de specialitate ale consiliului local și vor fi dezbătute, împreună cu proiectul de hotărâre al inițiatorului, în condițiile și cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizarea și funcționare a consiliului local.

 • (5)  Propunerile exprimate în cadrul dezbaterilor publice au caracter de recomandare.

 • (6) Activitatea de avizare a proiectelor de hotărâre este în competența exclusivă a comisiilor de specialitate, iar activitatea de adoptare a hotărârilor este de competența exclusivă a plenului consiliului local.

ART. 31

în cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâre sunt supuse adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.

ART. 32

 • (1) Proiectele de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi a ședințelor, prin menționarea titlului și a inițiatorului acestora.

 • (2) Proiectele de hotărâre sunt aduse la cunoștința consilierilor locali de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost transmise spre avizare și cu invitația de a formula și depune amendamente.

 • (3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează prin grija secretarului municipiului Cluj-Napoca. (Art 45 alin. 1, 2 și 3 din OG. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 33

 • (1) Proiectele de hotărâre și celelalte materiale sunt trasmise spre dezbatere și avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor și compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar. împreună cu secretarul municipiului.

 • (2) Inițiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea lor. (Art 46 alin. 1 și 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 34

 • (1) După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmește un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, la respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, pot fi formulate amendamente.

 • (2)  Avizul se transmite secretarului municipiului, care va lua măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar și către consilierii locali, cel mai târziu odată cu invitația pentru ședință. (Art 47 alin. 1 și 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 35

Proiectele de hotărâre și celelalte propuneri, însoțite de referatul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, de avizul comisiei de specialitate și de recomandările persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâri, se înscriu pe ordinea de zi și se supun dezbaterii și votului consiliului în prima ședință ordinară a acestuia. (Art 48 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

SECȚIUNEA 2. Dispoziții referitoare la inițierea proiectelor de hotărâre de către cetățeni

ART. 36

 • (1) Cetățenii pot propune consiliului local, spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâre. (Art. 109 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fî inițiată de unul sau de mai mulți

cetățeni cu drept de vot, dacă acesta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a municipiului Cluj-Napoca. (Art. 109 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)                t                                                               f

ART. 37

 • (1) Inițiatorii depun la secretarul municipiului Cluj-Napoca forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afișat spre informare publică prin grija secretarului municipiului Cluj-Napoca. (Art. 110 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Inițiatorii asigură întocmirea listelor de susținători pe formulare puse la dispoziție de secretarul municipiului Cluj-Napoca. (Art. 110 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) Listele de susținători vor cuprinde numele, prenumele și domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnăturile susținătorilor. (Art. 110 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (4) Listele de susținători pot fi semnate numai de cetățenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza municipiului Cluj-Napoca. (Art. 110 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 38

După depunerea documentației și verificarea acesteia de către secretarul municipiului Cluj-Napoca, proiectul de hotărâre va urma procedurile prevăzute în Secțiunea 1 din Capitolul III ale prezentului Regulament. (Art. 111 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

SECȚIUNEA 3. Dispoziții privind desfășurarea ședințelor și participarea la procesul de luare a deciziilor

ART. 39

 • (1) Ordinea de zi a ședințelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, declarații politice, întrebări, interpelări, petiții sau alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitației de ședință transmisă consilierilor locali și se aduce la cunoștința locuitorilor municipiului Cluj-Napoca prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. (Art. 35 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (2) Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de către consiliul local, la propunerea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali (în funcție de felul ședinței - ordinară sau extraordinară), care au cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare, și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la ar/. 44 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. în cazul neaprobării ordinii de zi, în condițiile prevăzute mai sus, nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă. (Art. 43 alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 40

 • (1) Consilierii locali sunt obligați să fie prezenți la lucrările consiliului.

 • (2) Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă la cunoștință acest lucru, președintelui de ședință sau secretarului municipiului Cluj-Napoca.

(Art. 36 alin. 1 și 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 41

 • (1) Dezbaterea problemelor se face de regulă în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea este precedată de prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face inițiatorul. Apoi se dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate care au întocmit avize și, dacă este cazul, șefului compartimentului care a întocmit referatul. (Art. 38 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (2) Consilierii locali vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt și se vor limita la susținerea punctelor de vedere sau a amendamentelor formulate în scris, în timpul lucrărilor plenului. Pot fi formulate amendamente în plen. Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. în acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul local este obligat ca, în cuvântul său, să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință va urmări ca prezența la dezbateri să se facă cu participarea tuturor grupurilor de consilieri locali. în cazul unor probleme deosebite, se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri locali, în funcție de mărimea acestuia. (Art. 38 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (3) Persoana care prezideză ședința publică oferă invitărilor și persoanelor care participă din proprie inițiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul consiliului local, aceste puncte de vedere având valoare de recomandare.

 • (4) Președintele de ședință are dreptul să limiteze luările de cuvânt. (Art. 38 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 42

 • (1) Președintele de ședință va permite oricând unui consilier să răspundă unei probleme de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

 • (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament. (Art. 39 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 43

Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în dezbaterea consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuțiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor locali prezenți.

ART. 44

Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală. (Art. 41 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 45

 • (1) Persoanele care asistă la ședințele publice, invitate sau din proprie inițiativă, trebuie să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. în cazul în care președintele de ședință constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea și, în ultimă instanță, evacuarea acesteia.

 • (2) în cazul consilierilor locali care încalcă regulamentul, președintele de ședință poate aplica sancțiunile prevăzute de lege. (Art. 58 și 59 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 46

Asupra proiectelor de hotărâre au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat unul dintre amendamentele concurente, celelate se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

ART. 47

Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului, președintele de ședință poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare către comisie sau cftre compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv referatul. (Art. 27 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 48

Ședințele consiliului local se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 41 și 42 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

ART. 49

Adoptarea hotărârilor ține de competența exclusivă a consiliului local.

ț

ART. 50

Procesul-verbal al ședinței publice va fi afișat la sediul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (str. Moților nr. 3 et. 2, afișierul Serviciului Relații cu consiliul) și publicat pe site-ul instituției (www.primariaclujnapoca.ro), în termen de trei zile de la terminarea ședinței, de către secretarul municipiului Cluj-Napoca, prin grija Serviciului Relații cu consiliul. (Art. 42 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 51

(1) Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă va întocmi și va face public un raport anual privind transparența decizională, după luarea la cunoștință de către consiliul local, raport care va cuprinde următoarele elemente:

 • - numărul total al recomandărilor primite;

 • - numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâre;

 • - numărul participanților la ședințele publice;

 • - numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâre;

 • - cazurile în care consiliul local a fost acționat injustiție pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • - evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora;

 • - numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.

 • (2) Raportul anual privind transparența decizională va fi făcut public prin afișare la sediul propriu într-un spațiu accesibil publicului sau prin prezentare în ședință publică. (JrZ. 12 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică}

SECȚIUNEA 4. Procedura de vot (art. 46 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 52

 • (1) Votul consilierilor locali este individual și poate fi deschis sau secret.

 • (2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

 • (3) Consiliul local hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se stabilește o anumită procedură de vot. (Art. 49 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (4) Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege. (Art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare}

ART. 53

 • (1) Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele de ședință explică obiectul votării și sensul cuvintelor “pentru“ și “contra“. Secretarul municipiului va da citire numelui și prenumelui fiecărui consilier local, în ordine alfabetică. Consilierul local nominalizat pronunță la microfon cuvântul “pentru“ sau “contra“, în funcție de opțiunea sa.

 • (2) După epuizarea listei, votul se repetă prin citirea din nou a numelui și prenumelui consilierilor locali care au lipsit la primul tur. (Art. 50 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 54

 • (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

 • (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară și precisă, fără echivoc și fără putință de interpretări diferite. Pentru exprimarea opțiunii se va folosi, de regulă, bifarea căsuței “da” sau “nu”.

 • (3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea clară a consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2). (Art. 51 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 55

 • (1) In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local cere o altă majoritate. (Art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare}

 • (2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

 • a) hotărârile privind bugetul local;

 • b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;

 • c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;

 • d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

 • e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;

 • f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine. (Art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare}

 • (3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție. (Art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare}

 • (4) Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult șapte zile, activitatea se va desfășură pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (Art. 45 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare}

 • (5) Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unul din numărul consilierilor locali în funcție.

 • (6) Abținerile se contabilizează la voturile “contra”.

 • (7) Dacă în sala de ședințe nu este întrunit cvorumul legal, președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acestuia. (Ari. 52 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

 • (8) Consilierii au dreptul să solicite ca, în procesul-verbal, să se consemneze expres modul în care au votat. Secretarul municipiului, prin Serviciul Reia'ii cu Consiliul, este obligat să se conformeze. (Art. 53 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 56

Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul ședinței, să conteste conținutul procesului-verbal și sâ ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate îfi ședința anterioară. (Art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 57

Proiectele de hotărâre sau amendamentele respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe. (Art. 54 din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale )

CAPITOLUL IV

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII ȘI INFORMAREA CONSILIERILOR

LOCALI

ART. 58

 • (1) Consilierii locali pot adresa întrebări primarului, viceprimarilor, secretarului municipiului, precum și șefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor și unităților subordonate.

 • (2) Prin întrebare se solicită informații cu privire la un fapt necunoscut.

 • (3) Cei întrebați vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului local. (Art. 60 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 59

Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris, până la următoarea ședință a consiliului local, sau verbal, la proxima ședință, potrivit solicitării autorului interpelării. (zlrr. 61 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 60

 • (1) Consilierii locali pot solicita informațiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizate sunt obligate să i le furnizeze astfel:

 • a) imediat, în cazul informației verbale;

 • b) în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 15 zile, în cazul materialelor de documentare, de consultare și de analiză.

 • (2) Informațiile pot fi cerute și comunicate în scris sau verbal. (Art. 62 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

ART. 61

 • (1) Orice cetățean are dreptul s[ se adreseze cu petiții consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, primesc un număr de înregistrare, consemnându-se elementele principale cu privire la petent și la obiectul cererii.

 • (2) Semestrial, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca analizează modul de soluționare a petițiilor. (Art. 63 din O. G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale)

(2) Secretarul municipiului transmite petiția autorității competente, spre analiză și soluționare, iar petiționarului i se aduce la cunoștință soluția adoptată, în termenul prevăzut de lege.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL

SECȚIUNEA 1. Dispoziții generale

ART. 62

 • (1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor locali în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar. (Art. 8 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare')

 • (2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai municipiului Cluj-Napoca, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. (Art. 8 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) Legitimația și însemnul pot fi păstrate de către consilierii locali, cu titlu evocativ, după încetarea mandatului. (Art. 8 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

SECȚIUNEA 2. Drepturile consilierilor locali

ART. 63

Consilierii locali au dreptul la inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. (Art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 64

 • (1) Pentru participarea la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate, consilierul local are dreptul la indemnizație de ședință. (Art. 34 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Indemnizația de ședință pentru membrii consiliului local care participă la ședințele ordinare ale consiliului și ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizația lunară a primarului. (Art. 34 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, potrivit alin. (2), este de o ședință ordinară de consiliu și una-două ședințe de comisii de specialitate pe lună. (Art. 34 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (4) Consilierul local are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a făcut în exercitarea mandatului, în condițiile legii. (Art. 34 alin. 6 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 65

 • (1) în urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligați să prezinte, la prima ședință ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. în cazul primarului, viceprimarului și al consilierilor locali termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile. (Art. 44 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) în cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleșii locali vor suporta cheltuielile deplasării. (Art. 44 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 66

 • (1) Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local. (Art. 41 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Consilieri locali au obligația de a participa la cel puțin un curs de pregătire în domeniul administrației publice locale, în decursul primului an de mandat. (Art. 41 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) Se exceptează de la prevederile alin. 2 consilieri locali care au deținut anterior un alt mandat de consilier local, consilier județean, președinte al consiliului județean, primar sau au exercitat funcția de prefect, au fost funcționari publici, au deținut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative. (Art. 41 alin.

3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (4) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituțiile abilitate de lege. (?4r/. 41 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 67

 • (1) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. (Art. 42 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local, (Art. 42 alin. 2 Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 68

 • (1) Dreptul de asociere al consilierilor locali este garantat. (Art. 43 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) în virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitățile locale, structurile asociative legal constituite ale consilierilor locali vor fi consultate de către autoritățile administrației publice centrale în toate problemele de interes local. (Art. 43 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 69

Consilierii locali pot demisiona, anunțând în scris pe președintele de ședință care ia act de aceasta. Președintele de ședință propune consiliului local adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant. (Art. 69 din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale și Art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

SECȚIUNEA 3. Obligațiile consilierilor locali

ART. 70

Consilierii locali, în calitate de reprezentanți ai colectivității locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcțiilor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales. (Art. 45 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 71

Consilierii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. (Art. 46 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 72

Consilierii locali sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. în cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului local. (Art. 47 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 73

Consilierii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională. (Art. 48 din

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și

completările ulterioare)

ART. 74

Consilierii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; îi este interzis consilierului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. (Art. 49 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 75

Consilierii locali au obligația de a aduce la cunoștință cetățenilor municipiului Cluj-Napoca toate faptele și actele administrative ce interesează colectivitatea locală. (Art. 50 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 76

Consilierii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii. (Art. 50 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 77

Fiecare consilier local, precum și viceprimarii sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public de către secretarul municipiului Cluj-Napoca, prin intermediul Serviciului Relații cu consiliul. (Art. 51 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 78

Consilierii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități private. (Art. 53 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 79

 • (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în cazul în care au obținut aprobarea consiliului, respectiv a președintelui comisiei, și numai pentru motive temeinice. (Art. 52 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

(2) Nu se consideră absent consilierul local care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum și în alte cazuri stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. (Art. 52 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 80

Schimbările survenite în activitatea consilierului local, în timpul exercitării mandatului, sunt aduse la cunoștință consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora. (Art. 66 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale )

■                                                                                                                                                                                                                   f

SECȚIUNEA 4. Răspunderea consilierilor locali

ART. 81

Consilierii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin. (Art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 82

Consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat. (Art. 56 al. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 83

 • (1) încălcarea de către consilierii locali a prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 393/2001 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:

 • a) avertismentul;

 • b) chemarea la ordine;

 • c) retragerea cuvântului;

 • d) eliminarea din sala de ședință;

 • e) excluderea temporară de la lucrările consiliului local și ale comisiei de specialitate;

 • f) retragerea indemnizației de ședință pentru una-două ședințe. (Art. 57 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin. (1) lit. e) și f), de către consiliul local, prin hotărâre. (Art. 57 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite Comisiei II pentru administrație publică locală, probleme juridice, servicii publice și comerț, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză. (Art. 57 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 84

La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului în culpă și îl invită să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, (yl/7. 58 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 85

 • (1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui de ședință și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului, vor fi chemați la ordine. (Art. 59 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință. (Art. 59 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 86

 • (1) înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către președintele de ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii. (Art. 60 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președintele de ședință ca fiind satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică. (Art. 60 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 87

în cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, președintele de ședință îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință. (Art. 61 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 88

 • (1) în cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate. (Art. 62 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de Comisia II pentru administrație publică locală, probleme juridice, servicii publice și comerț în cel mult 10 zile de la sesizare. (Art. 62 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 89

Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive. (Art. 63 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (1) înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către președintele de ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii. (Art. 60 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate dc președintele de ședință ca fiind satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică. (Art. 60 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 87

în cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, președintele de ședință îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință. (Art. 61 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 88

 • (1) în cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate. (Art. 62 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de Comisia II pentru administrație publică locală, probleme juridice, servicii publice și comerț în cel mult 10 zile de la sesizare. (Art. 62 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 89

Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive. (Art. 63 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 90

Excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației de ședință pe perioada respectivă. (Art. 64 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 91

în caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul forței publice puse la dispoziție președintelui de ședință. (Art. 65 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 92 '

 • (1) Sancțiunile prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. (e) și (f) din prezentul regulament se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor locali în funcție. (^4rZ. 66 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Pe perioada aplicării sancțiunii, consilierii locali în cauză sunt scoși din cvorumul de lucru. (Art. 66 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 93

 • (1) Pentru abateri grave și repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni:

 • a) mustrare;

 • b) avertisment;

 • c) diminuarea indemnizației cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;

 • d) eliberarea din funcție. (Art. 69 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancționare vor fi aduse la cunoștință consilierilor locali cu cel puțin cinci zile înaintea ședinței. (Art. 69 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) în cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție, iar în cazul sancțiunilor prevăzute la lit. c și d, cu votul secret a cel puțin două treimi din numărul consilierilor locali în funcție. (Art. 69 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (4) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la al. (1) lit. c și d poate fi posibilă numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituția, celelalte legi ale țării sau a prejudiciat interesele țării, ale municipiului Cluj-Napoca sau ale locuitorilor săi. (Art. 69 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 94

/

împotriva sancțiunii prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. c) și d) din prezentul regulament, persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie. (Art. 70 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 95

Primarii pot fi revocați din funcție în urma unui referendum, în condițiile și în cazurile stabilite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicatăcu modificările și completările ulterioare. (Art. 73 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 96

 • (1) în exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivității locale și sunt responsabili în fața acesteia, fiind ocrotiți de lege. (Art. 3 alin. 2 și art. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Libertatea de opinie și de acțiune în exercitarea mandatului consilierului local este garantată. (Art. 20 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) Consilierii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. (Art. 21 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (4) Reținerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravențională a consilierilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor sunt aduse la cunoștința atât a autorității administrației publice din care fac parte, cât și a instituției Prefectului Județului Cluj, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective. (Art. 22 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (5) Pe întreaga durată a mandatului, consilierii locali se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de legea penală. (Art. 23 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (6) De aceeași protecție juridică beneficiază și membrii familiei - soț, soție și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local în legătură cu exercitarea mandatului său. (Art. 23 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

SECȚIUNEA 5. Dispoziții referitoare Ia declararea intereselor consilierilor locali ART. 97

 • (1) Consilierii locali sunt obligați să își facă publice interesele personale printr-o declarație pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul municipiului Cluj-Napoca - Serviciul Relații cu consiliul. 74 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Un exemplar al declarației privind interesele personale este păstrat la Serviciul Relații cu consiliul, într-un dosar special denumit Registru de interese. (Art. 74 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) Al doilea exemplar al declarației de interese este transmis, de către secretarul municipiului, prin grija Serviciului Relații cu consiliul, Instituției Prefectului județului Cluj. (Art. 74 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (4) O copie a declarației de interese este transmisă, prin grija Serviciului Relații cu consiliul, Biroului mass-media, pentru introducerea ei pe site-ul instituției.

ART. 98

Consilierii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

 • a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;

 • b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acesteia;

 • c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri;

 • d) o altă autoritate din care fac parte;

 • e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

 • f) o asociație sau fundație din care fac parte. (Art. 75 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 99

în declarația privind interesele personale, consilierii locali vor specifica:

 • a) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților și instituțiilor publice, asociațiilor și fundațiilor;

 • b) veniturile obținute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică și natura colaborării respective;

 • c) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă acesta depășește 5% din capitalul societății;

 • d) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă acesta nu depășește 5% din capitalul societății, dar depășește valoarea de 100.000.000 lei;

 • e) asociațiile și fundațiile ai căror membri sunt;

 • f) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune;

 • g) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților sau instituțiilor publice de către soț/soție;

 • h) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune de către soț/soție și copii minori;

 • i) lista proprietăților deținute pe raza municipiului Cluj-Napoca din ale căror autorități ale administrației publice locale fac parte;

 • j) cadourile și orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcția deținută în cadrul autorității administrației publice locale; orice cadou sau donație primită de consilierii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform legii;

 • k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarului, viceprimarilor și consilierilor locali. (Art. 76 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 100

 • (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (Art. 77 alin. 1 din Legea nr. • 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) în situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (Art. 77 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței. (Art. 77 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 101

(1) Declarația privind interesele personale este depusă în termenele prevăzute de lege, după cum urmează:

 • a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca fiind legal constituit, în cazul consilierilor locali;

 • b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului, în cazul primarului;

 • c) în termen de 15 zile de la alegere, în cazul viceprimarilor. (Art. 79 al. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 102

Consilierii locali au obligația să reactualizeze declarația privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de data de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative față de declarația anterioară. (Art. 80 al. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 103

 • (1) Nerespectarea declarației privind interesele personale în termenul prevăzut la art. 101 atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declarației. (Art. 82 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Refuzul depunerii declarației privind interesele personale atrage încetarea de

drept a mandatului. (Art. 82 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)                      ș

 • (3) Suspendarea sau încetarea mandatului este constatată prin hotărâre a consiliului local. (Art. 82 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 104

Cadourile și orice beneficii materiale nedeclarate, potrivit prevederilor art. 99 lit. j), sunt supuse confiscării. (Art. 83 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 105

Fapta consilierilor locali de a face declarații privind interesele personale, declarații care nu corespund adevărului, constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal. (Art. 84 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

SECȚIUNEA 6. Dispoziții referitoare Ia declararea averii consilierilor locali

ART. 106.

(1) Consilierii locali au obligația să depună declarație de avere care reprezintă act personal și irevocabil, putând fi rectificat numai în condițiile legii. (Art. 39 și 41 alin. 1 din Legea nr. 144 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate')

(2) Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde bunurile proprii, comune și cele deținute în indiviziune și cele ale copiilor aflați în întreținere, potrivit anexei la Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici. (Art. 41 alin. 2 din Legea nr. 144 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale dc Integritate')

ART. 107.

 • (1) Declarațiile de avere sunt depuse în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcție ori de la data începerii activității. 42 alin. 1 din Legea nr. 144 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate)

 • (2) Consilierii locali au obligația să actualizeze declarațiile de avere cel mai târziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior. (Art. 42 alin. 2 din Legea nr. 144 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate)

 • (3) în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului, consilierii locali au obligația să depună o nouă declarație de avere. (Art. 42 alin. 3 din Legea nr. 144 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate)

SECȚIUNEA 7. încetarea mandadului de consilier local

ART. 108

 • (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu local ales. (Art. 9 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 • a) demisie;

 • b) incompatibilitate;

 • c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

 • d) lipsa nemotivată de la mai mult de trei ședințe ordinare consecutive ale consiliului;

 • e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de șase luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

 • f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

 • g) punerea sub interdicție judecătorească;

 • h) pierderea drepturilor electorale;

hM) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;

 • i) deces. (Jr/. 9 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

(2^1) Cazul prevăzut la al. 2 lit hA 1) se aplică și viceprimarului. (Art. 9 al. 2^1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare}

 • (3) încetarea de drept a mandatului de consilier local este constatată de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier local. (Art. 9 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

 • (4) în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) și hA 1), hotărârea consiliului local poate fi atacată de consilierul local, la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. în acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă. (Art. 9 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare}

ART. 109

Consilierii locali pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședință, care ia act de aceasta. Președintele de ședință propune consiliului local adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant. (Art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 110

(1) încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat, potrivit legii.

 • (2) Prevederile art. 108 alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul local a fost încredințat de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în țară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredințate, exercitarea mandatului se suspendă.

 • (3) Prevederile art. 108 alin. (2) lit. f)-h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești. (Art. 11 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

ART. 111

 • (1) în toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și este declarat vacant locul consilierului local în cauză.

 • (2) Hotărârea va avea la bază un referat constatator semnat de primarul și de secretarul municipiului Cluj-Napoca. Referatul va fi însoțit de actele justificative. (Art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare)

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

ART. 112

Secretarul municipiului Cluj-Napoca precum și serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului asigură consilierilor locali asistență de specialitate în desfășurarea activității.

ART. 113

Adoptarea și modificarea prezentului regulament se poate face pe baza Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut de Legea nr. 673/2002 privind aprobarea O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor loacale, cu votul a 2/3 din numărul consilierilor locali.

Art. 114

Consilierii locali validați la începutul mandatului vor depune la Serviciul Relații cu consiliul o situație din care să reiasă ocupația, funcția proprie, studiile absolvite, locul de muncă, domiciliul stabil, date privind actul de identitate și starea civilă, etnia, numele și prenumele părinților și orice fel de informații privind identitatea. De asemenea, vor prezenta două fotografii tip buletin/ pașaport.

v

Art. 115

Prevederile prezentului regulament se bazează pe următoarele acte normative: Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, completându-se și cu dispozițiile legislației române în vigoare.

§ § §