Hotărârea nr. 150/2009

Hotărârea 150/2009 - Reglementarea activităţilor comerciale care se desfăşoară în municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 48767/483/06.03.2009 al Direcției Poliția comunitară, prin care se propune reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 2 alin. 2 din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, ale Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea nr. 650/2002, ale Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, modificată prin Legea nr. 496/2004, ale Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, ale Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările ulterioare, ale Hotărârii nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței nr. 99/2000, ale Hotărârii nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților și ale Hotărârii nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă sancțiuni pentru activitățile desfășurate în spații comerciale închise, care constituie contravenție, după cum urmează:

 • 1. efectuarea de acte sau fapte de comerț de natura celor prevăzute de Codul comercial, fără îndeplinirea procedurilor legale de autorizare, funcționarea fără deținerea la punctul de lucru a registrului unic de control, a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, a avizelor, aprobărilor și autorizațiilor prevăzute de lege se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 2. nedeținerea la punctul de lucru a documentelor menționate la punctul 1 sau refuzul de a le prezenta organelor de control se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 3. refuzul de a permite efectuarea controlului se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei;

 • 4. lipsa buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, aparate de taxat sau orice altfel de dispozitive de măsurare se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 5. neafișarea orarului de funcționare aprobat în mod vizibil din exterior și nerespectarea acestuia se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 6. neafișarea prețurilor produselor comercializate și a tarifelor serviciilor prestate conform reglementărilor legale în vigoare se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 7. lipsa documentelor de proveniență pentru produsele comercializate se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei și confiscarea mărfurilor care fac obiectul contravenției;

 • 8. comercializarea de produse din import fără traducere în limba română se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 9. comercializarea de produse a căror calitate nu este atestată prin certificate de calitate se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 10. comercializarea de produse care nu au specificat termenul de valabilitate sau cu termenul de valabilitate expirat se sancționează cu amendă de la 800 lei, la 1.500 lei;

 • 11. punerea în vânzare a produselor alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau distrus se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 12. așezarea direct pe pardoseală a produselor alimentare destinate comercializării se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 13. punerea în consum a produselor neomologate se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 14. vânzarea de produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.500 lei;

 • 15. utilizarea de cântare sau orice alte dispozitive de măsurare modificate, în vederea săvârșirii contravenției prevăzute la punctul 14 se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.500 lei;

 • 16. comercializarea de produse cu preț redus fură afișarea corespunzătoare a prețurilor se sancționează cu amendă de la 600 lei, la 1.000 lei;

 • 17. nerespectarea prevederilor legale privind sectorizarea mărfurilor cu preț redus în raioane/spații special amenajate pentru această operațiune sau în cadrul acelorași raioane, caz în care trebuie să fie bine individualizate se sancționează cu amendă de la 600 lei, la 1.000 lei;

 • 18. (1) nerespectarea de către agenții economici aprovizionați a orarului de aprovizionare aprobat se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

(2) în cazul repetării contravențiilor, Comisia de aprobare a autorizațiilor și orarelor de funcționare poate hotărî retragerea autorizației de funcționare eliberată pentru structura de vânzare respectivă.

 • 19. utilizarea garajelor amplasate pe domeniul public sau privat al statului în alte scopuri decât pentru gararea autovehiculelor se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei și anularea/rezilierea abonamentului sau contractului de închiriere pentru terenul ocupat, după caz;

 • 20. comercializarea de băuturi alcoolice, tutun în incinta sau în apropierea unităților școlare, la o distanță mai mică de 100 m se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 1.500 lei;

 • 21. neînregistrarea la Primăria municipiului Cluj-Napoca, până la data controlului, a documentației prevăzute de lege în vederea obținerii autorizației și orarului de funcționare se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei și suspendarea activității de la punctul de lucru, până la înregistrarea documentației;

 • 22. necompletarea cu actele solicitate, în termenul stabilit, a documentației depuse la Primăria municipiului Cluj-Napoca în vederea obținerii autorizației și orarului de funcționare se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei și suspendarea activității de la punctul de lucru, până la completarea documentației ;

 • 23. nedepunerea în termen a documentației în vederea acordării vizei anuale a autorizației de funcționare eliberată de primărie pentru activitățile care necesită viză se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei;

 • 24. neridicarea autorizației emisă de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, în termen de 30 de zile de la data la care s-a primit înștiințarea scrisă în acest sens se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 25. neîntocmirea planului de pază avizat de către Poliția municipiului Cluj-Napoca, de către proprietarii localurilor de alimentație publică (cafe-baruri, restaurante și altele similare), care au orar de funcționare peste orele 23,00 se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.500 lei;

 • 26. utilizarea proprietății comune fără acordul majorității proprietarilor membri ai asociației de proprietari și al proprietarilor direct afectați de vecinătate se sancționează cu amendă de Ia 500 lei, la 1.000 lei.

Art.2. Se aprobă sancțiuni pentru activitățile desfășurate în piețe, care constituie contravenție, după cum urmează:

 • 1. neafișarea la locul de desfășurare a activității, a numelui/denumirea, domiciliul/adresa sediului social, codul fiscal, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și, după caz, a copiei certificatului de producător eliberat în condițiile H.G. nr. 661/2001 se sancționează cu amendă de la 200 lei, la 400 lei;

 • 2. nedeținerea la locul de desfășurare a activității a autorizațiilor, aprobărilor, avizelor stabilite prin lege necesare funcționării și, după caz, a certificatelor de producător în original se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 3. lipsa buletinelor de verificare metrologică pentru cântare sau orice altfel de dispozitive de măsurare utilizate se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 4. neprezentarea la solicitarea organelor de control, a documentelor menționate la art. 2, punctul 2 se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei;

 • 5. lipsa documentelor de proveniență pentru produsele comercializate se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei și confiscarea mărfurilor care fac obiectul contravenției;

 • 6. neafișarea prețurilor produselor comercializate și a tarifelor serviciilor prestate, conform reglementărilor legale în vigoare se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 7. comercializarea de produse din import fără traducere în limba română se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 8. comercializarea de produse a căror calitate nu este atestată prin certificate de calitate se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 9. comercializarea de produse care nu au specificat termenul de valabilitate sau cu termenul de valabilitate expirat se sancționează cu amendă de la 800 lei, la 1.500 lei;

 • 10. punerea în vânzare a produselor alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau distrus se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 11. așezarea direct pe platoul pieței a produselor alimentare destinate comercializării se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 12. punerea în consum a produselor neomologate se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 13. vânzarea de produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.500 lei;

 • 14. utilizarea de cântare sau orice alte dispozitive de măsurare modificate, în vederea săvârșirii contravenției prevăzute la punctul 13 se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.500 lei;

 • 15. achiziționarea de mărfuri în scop de revânzare se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.500 lei;

 • 16. desfășurarea de activități comerciale utilizând, în același timp, atât calitatea de persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială, cât și cea de producător agricol se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.500 lei.

Art.3. Se aprobă sancțiuni pentru activitățile de comerț stradal, care constituie contravenție, după cum urmează:

 • 1. neinscripționarea mobilierului stradal cu: denumirea firmei, sediul social, numărul autorizației de construire, numărul abonamentului de comerț stradal sau a contractului de închiriere pentru terenul ocupat, după caz se sancționează cu amendă de la 400 lei, la 1.000 lei;

 • 2. nedeținerea la punctul de lucru a abonamentului de comerț stradal sau a contractului de închiriere pentru terenul ocupat, după caz, precum și a tuturor autorizațiilor, aprobărilor, avizelor stabilite prin lege necesare funcționării se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 3. expunerea spre vânzare și comercializarea în standuri, vitrine, chioșcuri a oricăror materiale cu caracter obscen, contrar bunelor moravuri se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 4. ocuparea fără forme legale a domeniului public sau privat al statului cu panouri publicitare mobile de orice fel se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 5. desfășurarea activității de comerț stradal ambulant în alte locuri decât cele autorizate se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 6. desfășurarea activității de comerț stradal ambulant fără deținerea autorizațiilor prevăzute de lege se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;

 • 7. amenajarea teraselor de alimentație publică sezoniere pe domeniul public, fără deținerea autorizației de construire, a abonamentului de comerț stradal sau a contractului de închiriere pentru terenul ocupat și fără respectarea condițiilor aprobate de către Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei.

Art.4. (1) Contravențiilor stabilite la art. 1, 2 și 3 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare.

 • (2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

 • (3) în cazul contravențiilor prevăzute de prezenta hotărâre, se poate aplica și măsura confiscării reglementată de Legea nr. 12/1990 republicată, cu modificările ulterioare și de către alte acte normative în vigoare.

Art.5. Răspunderea pentru contravențiile prevăzute de prezenta hotărâre poate fi reținută în sarcina persoanelor fizice sau juridice.

Art.6. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea: Hotărârea nr. 208/1995, Hotărârea nr. 25/1999, art. II alin. 2 din Hotărârea nr. 492/2001, Hotărârea nr. 56/2005 și art. 13 din anexa la Hotărârea nr. 826/2006.

Art.7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Poliția comunitară, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 150 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)