Hotărârea nr. 149/2009

Hotărârea 149/2009 - Hotărâre referitor la oprirea, staţionarea şi parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

Privind unele măsuri referitoare la oprirea, staționarea și parcarea ncregulamentarâ pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45901/48/02.03.2009 al Direcției Poliția comunitară, prin care se propune reglementarea opririi, staționării și parcării pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/autovehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice, ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, ale Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Constituie contravenție oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor/ autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca în alte locuri decât cele legal amenajate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

 • a)  oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor/ autovehiculelor destinate transporturilor de persoane sau de marfa, cu masa totala maximă autorizată de peste două tone pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca;

 • b)  oprirea, staționarea vehiculelor/ autovehiculelor pe trotuar;

 • c)  ocuparea abuzivă a locurilor de parcare cu abonament, contract de închiriere sau aflate în administrarea primăriei, de către altă persoană decât titularul contractului, abonamentului sau acordului emis de către Primăria municipiului Cluj-Napoca;

 • d)  circulația, oprirea și staționarea vehiculelor/ autovehiculelor pe spațiile verzi;

 • e)  oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor/ autovehiculelor prin care se împiedică accesul la obiective de interes public (puncte trafo, puncte gospodărești, centrale termice, alei, parcuri, locuri de joacă etc.);

 • f)   nerespectarea dispozițiilor administratorului drumurilor, comunicate prin indicatoare și/sau somație, aplicată pe vehicul/ autovehicul de către împuternicirii primarului din cadrul Poliției Comunitare, de eliberare a domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca în vederea executării de lucrări de interes public (astfaltări, intervenții la diverse rețele, curățenie etc.).

Art. 2 - Contravențiile prevăzute la art. 1 se sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează:

 • a)  cu amendă de la 200 - 400 lei, contravențiile stabilite la art. 1 lit. b, c, d, e și f;

 • b) cu amendă de la 400 - 800 lei, contravențiile stabilite la art. 1 lit. a.

Art. 3 - Persoana sancționată contravențional poate achita în termen de cel mult 48 de ore

de la înmânarea sau de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii

contravenționale stabilite la art. 2.

Art. 4 - Alături de sancțiunea principală a amenzii contravenționale, prevăzută la art. 2, se pot aplica una sau mai multe sancțiuni complementare: blocarea roților vehiculelor/ autovehiculelor, ridicarea/mutarea pe un alt amplasament al vehiculelor/ autovehiculelor etc., conform Regulamentului, care se constituie anexă nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 5 - Proprietarul sau deținătorul vehiculului/ autovehiculului are obligația de a comunica Poliției Comunitare, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea utilizatorului vehiculului/ autovehiculului la data și ora săvârșirii contravenției. In caz contrar, procesul-verbal urmează a fi încheiat pe numele proprietarului sau deținătorului vehiculului/ autovehiculului, chiar dacă acesta este o persoană juridică.

Art. 6 Termenii și sintagmele utilizate în cuprinsul prezentei hotărâri au înțelesul stabilit prin OUG nr. 195/2002, după cum urmează:

 • a) oprire - imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 min (art. 63 alin. 1 teza 1 din OUG nr. 195/2002);

 • b) staționare - imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de mai mult de 5 min (art. 63 alin. 1 teza 2 din OUG nr. 195/2002)

 • c) parcare - staționarea vehiculelor în spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător (art. 63 alin. 4 din OUG nr. 195/2002);

 • d) trotuar - spațiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferență sau fără diferență de nivel, destinat circulației pietonilor (art. 6 pct. 33 din OUG nr. 195/2002);

Art. 7 - Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 8 - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9- De la data adoptării prezentei hotărâri. își încetează aplicabilitatea Hotărârile de Consiliu Local nr. 492/2001, nr. 670/2006 modificat cu Hotărârea de Consiliu Local nr. 752/2007, nr. 297/2008 modificat cu Hotărârea de Consiliu Local nr. 73/2009, precum și alte dispoziții contrare din acte administrative.

Art. 10 - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Poliția

Comunitară, Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj, Direcția Tehnică, Direcția Economică și

R.A.D.P. Cluj-Napoca.


Nr. 149 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXA 1 Ia Hotărârea nr. 149/2009

REGULAMENT

privind aplicarea masurilor complementare de blocare a roților vehiculelor/ autovehiculelor și de ridicare a vehiculelor/ autovehiculelor

Cap.I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Prezentul regulament pentru activitatea de blocare/ ridicare și transport/ depozitare/ eliberare a vehiculelor/autovehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public, inclusiv drumurile publice din municipiul Cluj-Napoca, se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice.

Art.2 Activitatea de blocare/ ridicare a vehiculelor/ autovehiculelor oprite, staționate și parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca în alte locuri decât cele legal amenajate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca urmărește: fluidizarea traficului rutier, descongestionarea drumurilor publice, asigurarea fluenței circulației în condiții de siguranța rutieră, optimizarea transportului în comun, protejarea pietonilor, respectarea regulilor de circulație impuse prin actele normative ce privesc circulația pe drumurile publice și alte norme impuse prin hotărâri ale administrației publice locale pentru domeniul public și are ca scop respectarea dreptului la libera circulație a persoanelor.

Art.3 Blocarea/ ridicarea vehiculelor/ autovehiculelor se va efectua de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, prin intermediul acesteia realizându-se și activitatea de transport, depozitare și eliberare a vehiculelor/ autovehiculelor oprite, staționate și parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca în alte locuri decât cele legal amenajate sau autorizate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Cap.II Condiții pentru blocarea/ ridicarea vehiculelor/ autovehiculelor oprite, staționate și parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca în alte locuri decât cele legal amenajate de către Primăria mun. Cluj-Napoca, inclusiv drumurile publice.

Art.4

 • 4.1 Operațiunea de blocare/ ridicare se realizează asupra vehiculelor/ autovehiculelor de orice marcă care sunt oprite, staționate și parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca în alte locuri decât cele legal amenajate sau autorizate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

 • 4.2 Se supun blocării/ ridicării vehiculele/ autovehiculele aflate în una din situațiile prevăzute de dispozițiile OUG 195/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale prezentei HCL.

4.3. Scopul activităților de blocare este acela de a acționa în locurile în care este nu este semnalizată prin indicatoare rutiere acțiunea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor și nu se poate aplica măsura de ridicare din motive obiective, în următoarele situații:

 • a) acolo unde prin acțiunea autospecialei de ridicat se restricționează drastic sau se blochează traficul la ore de vârf;

 • b) în cazul în care este necesar să se efectueze manevre peste autovehicule parcate regulamentar ori sunt obstacole care împiedică manevrele de ridicare;

 • c)  spatii înguste în care autospeciala de ridicat nu poate accede;

 • d) în situația în care autospecialele de ridicat nu fac față solicitărilor, dacă este vorba de o zonă în care sunt mai multe vehicule staționate neregulamentar;

 • e) vehiculul sau remorca staționată neregulamentar are masa maximă superioară sarcinii brațului de ridicare a autospecialei de ridicat aflată în dotarea RADP;

 • f)  parcări cu abonament ocupate abuziv;

 • g) vehicule staționate pe spații verzi;

 • h) intersecții, curbe, treceri pietoni, stații RATUC, stații taxi, zone pietonale;

 • i)  situațiile prevăzute în HCL nr. 35/2008;

 • 1. ocuparea parcărilor publice cu plată, fără a deține tichet sau abonament valabil;

 • 2. afișarea defectuoasă a tichetului sau abonamentului, fără a se descifra elementele de valabilitate;

 • 3. nerespectarea marcajului rutier de parcare astfel încât se ocupă 2 locuri sau se parchează pe

zonele hașurate (interzise) ori in dreptul acceselor/intrândurilor în incinte de imobile;

 • 4. blocarea accesului în parcare sau ocuparea unor locuri rezervate;

 • j)  situațiile prevăzute de art. 18 din HCL nr. 130/2009;

 • k) alte situații excepționale.

Art. 5

Operațiunea de blocare constă în fixarea unui dispozitiv mecanic de imobilizare la una sau mai multe roți ale autovehiculelor sau remorcilor oprite sau staționate neregulamentar. Fixarea dispozitivului de blocare se face în momentul în care s-a început completarea notei de constatare sau a procesului verbal de imobilizare/blocare a vehiculului oprit, staționat și parcat pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca în alte locuri decât cele legal amenajate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6

Ridicarea se poate dispune de îndată în toate situațiile prevăzute de art. 4, acolo unde se poate realiza din punct de vedere tehnic operațiunea de ridicare, precum și în situațiile prevăzute de OUG 195/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale prezentei HCL.

Cap.III Descrierea activităților, reguli generale privind blocarea/ ridicarea, transportul, depozitare și eliberarea vehiculelor/ autovehiculelor oprite, staționate și parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca în alte locuri decât cele legal amenajate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, inclusiv drumurile publice.

Art.6 Activitatea de blocare/ ridicare a vehiculelor/ autovehiculelor oprite, staționate și parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca în alte locuri decât cele legal amenajate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, inclusiv drumurile publice presupune următoarele:

 • 1. Regia Autonomă a Domeniului Pubic Cluj-Napoca trebuie să dețină un număr de minim 50 bucăți dispozitive pentru blocarea autovehiculelor din care un număr de 15 bucăți de blocare autocamioane sau remorci (anvelope cu dimensiunea mai mare de 825 x 20). Dispozitivele de blocare a roților vor trebui să îndeplinească următoarele condiții:

-prin montare să nu degradeze autovehiculele pe care sunt montate;

-să asigure siguranța privind imposibilitatea desfacerii sau deteriorării;

-să aibă inscripționate numele și adresa firmei prestatoare.

-sa asigure integritatea autovehiculelor la încercarea de pornire de pe loc

-sa asigure posibilitatea blocării roților la toate tipurile de autovehicule

 • 2.  RADP Cluj-Napoca va asigura activitatea de blocare/ ridicare a vehiculelor luând măsuri pentru evitarea deteriorării acestora, revenindu-i întreaga responsabilitate pentru orice fel de reclamații ulterioare

 • 3.  Acțiunea de blocare/ ridicare se va desfășura numai la cererea sau cu aprobarea Primăriei sau a reprezentanților Inspectoratului de Poliție al județului Cluj, în prezența agenților constatatori. Agenții constatatori pot fi: ofițerii sau subofițerii Inspectoratului de poliție, împuterniciții Primarului din cadrul Direcției Poliția Comunitară a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

 • 4.  RADP Cluj-Napoca va efectua blocarea/ ridicarea la roți într-o zonă în care își desfășoară această activitate, fără discriminare, la toate vehiculele care staționează neregulamentar, cu excepția vehiculelor aliate în misiuni aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, servicului de ambulanță, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale S.R.I, S.P.P, S.I.E, Ministerului Justiției- Direcția Generală a Penitenciarelor, D.N.A, Parchet, pompierilor și cele care desfășoară activități pentru servicii publice în caz de intervenție. Nerespectarea acestei prevederi poate constitui motiv pentru rezilierea contractului.

 • 5.  RADP Cluj-Napoca se obligă să-și înlocuiască pe cheltuiala proprie, în cazul deteriorării, dispozitivele de blocare, astfel încât să asigure în permanență minimul de 50 dispozitive.

 • 6. în urma acțiunii de blocare/ ridicare agentul constatator va întocmi în 3 exemplare un document numit “Nota de constatare” și “Proces verbal de blocare/ ridicare a vehiculului/ autovehiculului staționat” din care: 1 exemplar se va fixa sub ștergătorul de parbriz al vehiculului sau la loc vizibil, 1 exemplar rămâne la RADP Cluj-Napoca și unul pentru agentul constatator.

 • 7.  Blocarea/ ridicarea se va dispune de către agentul constatator, conform competențelor ce le revin, prin nota de constatare și Procesul verbal de blocare/ridicare.

 • 8. Nota de constatare se va întocmi conform modelului prevăzut în anexa 1 la prezentul Regulament.

 • 9.  Procesul verbal de blocare/ridicare se va întocmi conform modelului prevăzut în anexa 2 la prezentul Regulament.

 • 10. Pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii, Nota de constatare sau procesul verbal de blocare/ ridicare pot fi însoțite de material foto sau filmat al vehiculului înainte și după aplicarea măsurilor. De asemenea, RADP Cluj-Napoca se poate adresa organelor de poliție sau altor forțe de ordine, în caz de conflict sau atitudine violentă a petenților.

 • 11. încasarea contravalorii prestației de blocare/ ridicare/ transport și depozitare a vehiculului poate fi făcută de către personalul anume desemnat de către RADP Cluj-Napoca. Plata contravalorii prestației se poate face în numerar la caseria RADP Cluj-Napoca, ordin de plata în contul deschis de RADP Cluj-Napoca sau direct la reprezentantul RADP Cluj-Napoca, în urma prezentării obligatorii a cărții de identitate a vehiculului și/sau a certificatului de înmatriculare, respectiv a documentului de identitate și a permisului de conducere al utilizatorului la data și ora săvârșirii contravenției.

 • 12. Deblocarea se va face în maxim 60 de minute de către RADP după ce proprietarul/ utilizatorul vehiculului face dovada achitării contravalorii prestației, iar debarcarea vehiculului de pe platformă de către RADP se face după achitarea contravalorii prestației și a eliberării documentului justificativ.

 • 13. în cazul nedeblocării în termenul stabilit (după achitarea prestației) sau al neeliberârii autovehiculului, proprietarul/utilizatorul se poate adresa Primăriei Municipiului Cluj-Napoca -Direcția Poliția Comunitară, aceasta având obligația de a aplica penalități către RADP Cluj-Napoca (conform clauzelor contractuale), luând măsuri operative de deblocare/ eliberare.

 • 14. în situația în care, în termen până la 4 ore de la blocarea unui vehicul/autovehicul, nu se face dovada plății tarifului de deblocare, RADP Cluj-Napoca va proceda la ridicarea, transportul și depozitarea acestuia în locul special amenajat.

 • 15. în cazul în care vehiculul blocat se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4.3 lit. a,b,c, e, h, se va aplica pe lângă valoarea amenzii contravenționale și a cheltuielilor prilejuite de blocare -deblocare și plata taxei de întârziere pentru fiecare 12 ore de întârziere, de la data blocării până la data achitării prestației.

 • 16. în cazul nerevendicării vehiculelor ridicate și depozitate, se vor lua măsurile legale privind valorificarea lor, în conformitate cu HG 156/2003.

 • 17. RADP Cluj-Napoca răspunde de toate prejudiciile produse din vina sa, asupra autovehiculului sau remorcii asupra cărora s-a acționat.

 • 18. RADP Cluj-Napoca are obligația de a avea în dotare și funcțiune mijloace de comunicație (stații de emisie -recepție, telefoane celulare, etc) prin care să poată fi anunțate operativ echipajele din teren, precum și calculatoare pe care sa fie instalată o aplicație de gestiune a întregii activități și o evidență arhivată. Imediat după blocarea/ ridicarea unui vehicul reprezentatul RADP Cluj-Napoca va anunța la dispeceratul Poliției Comunitare/ dispeceratul propriu date despre locul și vehiculul blocat/ ridicat ( număr de înmatriculare, marcă, culoare, strada, etc.).

 • 19. în cazul în care proprietarul/utilizatorul sau oricare altă persoană încearcă să degradeze, să distrugă sau să sustragă dispozitivul de blocare aplicat, RADP Cluj-Napoca va anunța organul de poliție pentru recuperarea lui, precum și acționarea pe căile prevăzute de lege pentru recuperarea prejudiciului.

 • 20. Conducătorii autovehiculelor (sau proprietarii acestora) imobilizate care distrug dispozitivul de blocare a roților, vor achita și contravaloarea dispozitivului la prețul de achiziție.

 • 21. Programul de desfășurare a acestei activități este stabilit de către Direcția Poliției Comunitare.

 • 22. RADP Cluj-Napoca este obligat să îndeplinească toate dispozițiile legale date de agenții constatatori în legătură cu desfășurarea acestor activități.

 • 23. RADP Cluj-Napoca are obligația să sesizeze Primăria cu privire la toate degradările sau distrugerile aduse domeniului public cauzate de parcări nercgulamentare, abandonări de autovehicule, caroserii și remorci pe domeniul public sau despre orice alte degradări sau distrugeri ale mobilierului urban, pe care le constată în timpul desfășurării activității.

Art.7 în cazul existenței unor autovehicule/autovehicule a căror gabarit sau caracteristici constructive nu permit acționarea lor prin blocare/ ridicare, RADP Cluj-Napoca are obligația de a anunța de îndată organele de poliție pentru eliberarea cât mai urgentă a carosabilului și/sau trotuarului.

Cap. IV TARIFE PENTRU DEBLOCAREA ROȚILOR, RIDICAREA, TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA AUTOVEHICULELOR

Art.8 Tarifele pentru deblocarea roților, ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor se stabilesc prin anexa la prezentul Regulament, reactualizată periodic.

CAP.V CONTRAVENȚII

Art. 9 Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de RADP Cluj-Napoca:

 • a.  nedcblocarea vehiculelor/autovehiculelor în termenul de 60 minute, de la momentul aducerii la cunoștința RADP Cluj-Napoca a dovezii plății tarifului de deblocare, termen prevăzut în regulament, se sancțtionează cu amendă de 200-300 RON.

 • b.  Blocarea/ ridicarea unui vehicul/autovehicul fără dispoziția agentului constatator se sancționează cu amenda de 800-1000 RON.

 • c.  Deblocarea/ eliberarea unui vehicul/autovehicul fără respectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă de 1600-2000 RON.

Art. 10. Contravențiile prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11 în situații deosebite (catastrofe, stări de urgență etc.) sau în urma unor solicitări primite din partea Serviciului de apărare civilă, Pompieri, Ambulanță, Primarul sau organele de poliție pot dispune deblocarea urgentă a vehiculelor/autovehiculelor. în aceste cazuri recuperarea tarifelor de imobilizare/blocare/deblocare se va efectua conform prevederilor legale.

Cap. VI - DISPOZIȚII FINALE

Art. 13 Constatarea și sancționarea contravențiilor se efectuează de către agenții constatatori definiți în art. 6 punctul 3 al prezentului regulament.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA POLIȚIA COMUNITARĂ

STR.MOȚILOR. NR/ 1-3 TEL.598784 / 4800


NOTA DE CONSTATARE

NR


din....................../2008


Stimate conducător auto,

Vă informăm că la data de..............................orele......................autovehiculul cu nr.

de înmatriculare......este staționat neregulamentar, potrivit HCL nr............,  pe str..............,

motiv pentru care s-a procedat la blocarea/ ridicarea acestuia, în conformitate cu prevederile art.....lit......din HCL nr.........

Pentru achitarea contravalorii măsurilor complementare, vă invităm să luați legătura cu RADP Cluj-Napoca la nr. de tel. 0264/444571 sau la sediul RADP de pe str. Meșterul Manole f.n.

Pentru achitarea amenzii contravenționale vă învităm să vă prezentați la sediul Primăriei din str.Moților nr.1-3, la camera 28, între orele 8.30-16,30 (luni,marți, miercuri și vineri) și 8.30-18.30 (joi).

în caz contrar, procesul-verbal de constatare a contravenției va Ti încheiat în lipsă.

Precizăm că aveți posibilitatea să achitați        RON, reprezentând jumătate din minimul

amenzii, în termen de 48 de ore de la data și ora mai sus menționate..

AGENT CONSTATATOR

( nume, prenume în clar , semnătura)

ROMÂNIA

R.A.D.P.

CLUJ-NAPOCA

str. Meșterul Manole f.n.

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA POLIȚIA COMUNITARĂ

PROCES VERBAL DE BLOCARE / RIDICARE A

VEHICULULUI/ REMORCII

seria_____________nr.___________

încheiat azi,______________, orele_____________, în______________________

Subsemnatul __________________________________reprezentant al__

___identificat cu legitimația nr. __________ , în temeiul prevederilor HCL nr.______/______, am procedat la blocarea/ ridicare vehiculului marca

_______________________cu nr. de înmatriculare_____________________de culoare____________________, aflat în municipiul Cluj-Napoca, str._________________( se arata concret locul în care se afla acesta:

carosabil,           trotuar,           spațiu           verde,           zonă           pietonală,

etc.)_________________________________________________________________________________________

Cheltuielile ocazionate de blocare/ ridicare în cuantum de_________, urmează a fi achitate

la RADP Cluj-Napoca telefon 0264/444571 sau la sediul RADP de pe str. Meșterul Manole f.n.

Starea autovehiculului ( dacă prezintă zgârieturi, avarii etc, - se descrie de către persoana care dispune blocarea/ ridicarea).

Vehiculul urmează a fi deblocat/ eliberat după achitarea taxelor aferente stabilite în anexa 5 IaHCLnr. 149/2009.

Agent constatator Poliția Comunitară, Reprezentant RADP Cluj-Napoca, Numele și prenumele:                    Numele și prenume:

Semnătură:                                     Semnătură:

PROCES VERBAL DE DEBLOCARE/ ELIBERARE A VEHICULULUI

către (proprietar, utilizator) încheiat la data de__________/__

în Cluj-Napoca, str._____________________

S-a procedat la deblocarea/ eliberarea vehiculului identificat cu datele de mai sus, către dl/d-na________________________________ domiciliat__posesor al BI/CI

nr._____seria ____________CNP__, în calitate de

______________________al autovehiculului/remorcii cu CIV seria________________.

Declar pe propria răspundere că utilizatorul autovehiculului/remorcii sus-menționate la data și ora blocării/ ridicării acestuia este d-nul/d-na _____________________________, domiciliat

________________________ posesor al BI/CI nr.____seria __________CNP ______________________, posesor al permisului de conducere nr. ___________________________, categoria___________

Menționăm că taxele aferente conform anexa la Regulamentul HCL nr. ______, respectiv

cheltuielile legate de deblocare/ eliberare, au fost achitate conform chitanței nr.

Am predat,

Numele și prenumele,

Semnătură:


Am primit,

Numele și prenumele,

Semnătură:


TARIFE PENTRU DEBLOCAREA ROȚILOR. RIDICAREA, TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA AUTOVEHICULELOR

 • 1. Pentru operațiunea de blocare-deblocare a autovehiculelor sau remorcilor se percep de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, următoarele taxe:

 • a)  100 RON pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5tone;

 • b) 150 RON pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5tone;

 • c)  100 RON pentru toate categoriile de vehicule;

 • d) 20 RON pentru fiecare 12 ore de întârziere.

 • 2. Din sumele încasate prin activitatea de blocare-deblocare, 80% revin agentului economic autorizat pentru efectuarea activității: RADP Cluj-Napoca, iar diferența se constituie venit la bugetul local.

 • 3. Pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor se percep de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, următoarele taxe:

 • a) 300 lei fără TVA pentru ridicarea și transportul vehiculului/autovehiculului;

 • b) 35 lei Iară TVA pentru activitatea de depozitare și staționare;

 • c) 240 lei fără TVA în cazul în care contravenientul dorește achitarea taxei pe loc.

 • 4. în cazul în care, alături de sancțiunea principală a amenzii contravenționale se aplică mai multe măsuri complementare (blocare, ridicare, transport, depozitare, etc.), tarifele se vor percepe distinct, pentru fiecare măsură în parte.