Hotărârea nr. 147/2009

Hotărârea 147/2009 - Aprobarea transferului serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Direcţia de Asistenţă Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară, exercitate de Ministerul Sănătății Publice, către Direcția de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea transferului serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară, exercitate de Ministerul Sănătății Publice, către Direcția de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46596/2009 al Serviciului Resurse umane, juridic prin care se propune aprobarea transferului serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară, exercitate de Ministerul Sănătății Publice, către Direcția de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cuj-Napoca;

Reținând prevederile art. 31 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială și ale art. 2 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Serviciului public de asistență socială, aprobat prin H.G. nr. 90/2003;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1 )-(2), 45 și 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transferul serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară exercitate de Ministerul Sănătății Publice către Direcția de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Se aprobă modificarea statului de funcții, prin preluarea asistenților medicali comunitari și a mediatorilor sanitari, conform statului de funcții anexat, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari și pentru mediatorii sanitari se suportă, potrivit legii, de la bugetul local, din sumele transferate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, conform H.G. nr. 56/2009.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Contrasemnează: ecretarul Municipiului,

Nr. 147 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția de Asistență Socială

Anexa la Hotărârea nr. 147/2009


STAT DE FUNCȚII

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local

Cod

Compartimentul de muncă Denumirea funcției (clasă, grad, treaptă)

Nivelul studii

Funcționari publici

Personal contractual

Total posturi

Total

din care

Total

din care

conduc.

execuție

conduc.

execuție

conduc.

execuție

800

Director executiv - consilier l/S

S

1

1

1

801

Director ex. adjunct - consilier l/S

S

1

1

1

810

Serviciul prestații sociale

Șef serviciu - consilier l/S

1

1

1

811

Compartiment ajutoare sociale

Consilier l/S

S

2

2

2

Inspector l/S

S

5

5

5

Inspector l/A

S

2

2

2

812

Compartiment alicații și alte prestații

Inspector l/S

S

1

1

1

Inspector l/P

S

1

1

1

Inspector l/A

S

3

3

3

813

Compart. alocația monoparentală și compelmentară

Inspector l/A

S

3

3

3

820

Serviciul asistența persoanelor cu nevoi speciale

Șef serviciu - consilier l/S

S

1

1

1

821

Compartiment persoane cu handicap

Inspector l/P

S

1

1

1

Inspector l/A

S

4

4

4

822

Compartiment persoane vârstnice

Inspector l/P

s

1

1

1

Inspector l/A

s

2

2

2

Referent III

M

1

1

1

823

Compartiment Centre de Zi

823.1

Centrul de Zi nr. 1

Consilier l/S

S

1

1

1

Inspector l/A

S

1

1

1

Inspector de specialitate I

S

1

1

1

Asistent medical I

PL

1

1

1

îngrijitor

G

1

1

1

823.2

Centrul de Zi nr. 2

Consilier l/S

S

1

1

1

Inspector l/A

S

2

2

2

Inspector de specialitate I

S

1

1

1

îngrijitor

G

1

1

1

823.3

Clubul Pensionarilor Marasti

Inspector de specialitate I

S

1

1

1

823.4

Clubul Pensionarilor Someșeni

Inspector de specialitate I

S

1

1

1

830

Serviciul protecția copilului și familiei

Șef serviciu - consilier l/S

S

1

1

1

831

Compartiment protecția copilului și familiei

Inspector l/S

S

1

1

1

Inspector l/P

S

1

1

1

Inspector l/A

s

3

3

3

832

Compartiment prevenirea și combaterea violenței în famil

e

Inspector l/S

s

1

1

1

Inspector l/A

s

1

1

1

833

Compartiment incluziune socială

Inspector l/S

S

1

1

1

Inspector l/P

S

1

1

1

840

Centrul de Zi "Tara Minunilor"

Director - inspector de specialitate l/S

S

1

1

1

Referent de specialitate l/S

S

2

2

2

Referent de specialitate Il/S

S

4

4

4

Referent de specialitate 11l/S

S

2

2

2

Referent I l/S

M

2

2

2

peferent II l/S

M

1

1

1

Asistent medical D

PL

1

1

1

Mediator sanitar

M

1

1

Muncitor calificat V

G

1

1

1

Muncitor calificat IV

G

1

1

1

Muncitor calificat I

G

1

1

1

îngrijitor

G

2

2

2

850

Serviciul resurse umane, juridic

Șef serviciu - consilier l/S

S

1

1

1

Consilier juridic l/P

S

1

1

1

Consilier l/P

S

1

1

1

Inspector l/A

S

2

2

2

Referent II l/S

M

1

1

1

Referent IIl/P

M

1

1

1

Referent II l/A

M

1

1

1

860

Serviciul dezvoltare și relații comunitare

Șef serviciu - consilier l/S

S

1

1

1

861

Compartiment strategii, programe

Inspector l/S

S

2

2

2

Expert l/A

S

1

1

1

Inspector l/A

s

3

3

3

862

Compartiment relații comunitare, voluntariat, donații

Inspector l/P

s

1

1

1

Muncitor necalificat

2

2

2

870

Biroul financiar, contabil

Șef serviciu - consilier l/S

s

1

1

1

Consilier l/S

s

1

1

1

Inspector l/S

s

1

1

1

Inspector l/P

s

2

2

2

Inspector l/A

s

1

1

1

Referent IIl/A

M

1

1

1

880

Serviciul administrativ, securitatea muncii

Șef serviciu - inspector de spec. l/S

S

1

1

1

Inspector de specialitate l/S

S

1

1

1

Referent I

M

2

2

2

Muncitor calificat

G

3

3

3

îngrijitor

G

2

2

2

TOTAL

68

8

60

36

2

35

10

95

DIRECTOR EXECUTIV