Hotărârea nr. 146/2009

Hotărârea 146/2009 - Plata către Cosma Ioan Lucian şi Cosma Adrian Călin a cheltuielilor de judecată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plății cheltuielilor de judecată către COSMA IOAN LUCIAN și COSMA ADRIAN CĂLIN

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cheltuielilor de judecată, către COSMA IOAN LUCIAN și COSMA ADRIAN CĂLIN - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28903/411/25.02.2009 al Direcției economice prin care se propune aprobarea plății sumei de 8.674 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către COSMA IOAN LUCIAN și COSMA ADRIAN CĂLIN, în baza Sentinței civile nr. 133/2007, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 5114/117/2006, a Deciziei civile nr. 377/A/2007, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 5114/2007 și a Deciziei nr. 5136/2008, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 5114/117/2006, irevocabilă;

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 133/2007, a Deciziei civile nr. 377/A/2007 și a Deciziei nr. 5136/2008;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și complectările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către COSMA IOAN LUCIAN și COSMA ADRIAN CĂLIN a sumei de 8.674 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, în baza Sentinței civile nr. 133/2007, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 5114/117/2006, a Deciziei civile nr. 377/A/2007, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 5114/117/2006 și a Deciziei nr. 5136/2008, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 5114/117/2006, irevocabilă.

Art.2- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 146 din 17 Martie 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)