Hotărârea nr. 143/2009

Hotărârea 143/2009 - Modificarea Hotărârii nr. 418/2008 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 418/2008

(constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 - acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială)

Consiuliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 418/2008 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 - acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37.147 din 19.02.2009 al Serviciului prestații sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială, organizată ca Serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se propune modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 418/2008 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 - acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, cele care înființează și administrează unități de asistență socială);

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, modificată și completată de H.G. nr. 942/2005;

Văzând raportul comisiei de validare în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifica art. 1. din Hotărârea nr. 418/2008, în sensul înlocuirii d-lui consilier local Vasile Florin Stamatian, din partea PD-L, membru în Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, cele care înființează și administrează unități de asistență socială, care pot primi subvenții de la bugetul local, cu d-1. Gliga Florin Valentin, consilier local supleant din partea PD-L.

Art. II. Celelate prevederi ale Hotărârii nr. 418/2008 rămân neschimbate.


ĂRMURE


Nr. 143 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi, prin vot secret)