Hotărârea nr. 142/2009

Hotărârea 142/2009 - Aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

Hotărâre

privind aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Popa, Somogyi Gyula și Ioan Gheorghe Vușcan;

Analizând Referatul nr. 48770 din 06.03.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002 ;

Reținând avizul Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O TÂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă ca termenul de valabilitate a rapoartelor de evaluare, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002 să fie de 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, pentru spațiile evaluate, respectiv, 12 luni, de la data predării rapoartelor către Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002, pentru spațiile care urmează a fi evaluate.

Se păstrează valoarea în euro. iar prețul de vânzare se va calcula în euro, la data încheierii procesului-verbal de negociere, respectiv la data întocmirii caietelor de sarcini în cazul spațiilor vândute prin licitație publică.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002 și Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr.142 din 17 martie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)