Hotărârea nr. 140/2009

Hotărârea 140/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare instalaţie de încălzire la Şcoala Ioan Bob”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții “Modernizare instalație de încălzire la Școala Ioan Bob",

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investiții “Modernizare instalație de încălzire la Școala Ioan Bob" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44498/445/02.03.2009 al Direcției tehnice prin care se propune

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare instalație de încălzire la Școala Ioan Bob

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare instalație de încălzire la Școala Ioan Bob", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.Nr. 140 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 140 /2009

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare instalație de încălzire la Școala Ioan Bob“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Episcop Ioan Bob, nr.10, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției conform

devizului general fără TVA, în prețuri februarie 2009 este:    381.510 LEI ( fără T.V.A.)

Din care C+M   239.320 LEI ( fără T.V.A.)

Regimul de înălțime al construcțiilor: D+P+E+M

  • •  Centrala termică cu capacitatea de 320 kw.

  • •  Clădirile sunt situate în zona seismică F

  • •  Grad de rezistență la foc I

  • •  Clasa de importanță a clădirii II- construcții de importanță deosebită la care se impune limitarea avariilor

  • •   Durata de realizare a investiției: 3 luni

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local și bugetul de stat

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.