Hotărârea nr. 14/2009

Hotărârea 14/2009 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2008 Episcopiei Reformate Cluj – Parohia Baciu, pentru lucrări de reparaţii la biserică.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 25.000 lei Episcopiei Reformate Cluj - Parohia Baciu, pentru lucrări de reparații la biserică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei Episcopiei Reformate Cluj - Parohia Baciu, pentru lucrări de reparații la biserică -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 220754/11.12.2008 al Direcției Comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 25.000 lei Episcopiei Reformate Cluj - Parohia Baciu, pentru lucrări de reparații la biserică;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei Episcopiei Reformate Cluj -Parohia Baciu, pentru lucrări de reparații la biserică.


Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Jr. Radu-Marin Moisin


Contrasemnează:


Secretarul mumaipiului, Jr. AurorăZDannure


Nr. 14 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)