Hotărârea nr. 138/2009

Hotărârea 138/2009 - Modificarea art. 2, a fişei de date (Anexa 1) şi a caietului de sarcini (Anexa 2) din Hotărârea nr. 580/2007 (aprobarea fişei de date a achiziţiei, contractului de închiriere şi a caietului de sarcini, întocmite în vederea închirierii spaţiilor cu destinaţie de terasă alimentaţie publică, amplasate în zona pietonală b-dul Eroilor, Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2, a fișei de date (Anexa 1) și a caietului de sarcini (Anexa 2) din Ilotărîrea nr. 580/2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre, privind modificarea art. 2, a fișei de date (Anexa 1) și a caietului de sarcini (Anexa 2) din Hotărîrea nr.580/2007 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 50377/10.03.2009 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea art. 2, a fișei de date (Anexa 1) și a caietului de sarcini (Anexa 2) din Hotărîrea nr. 580/2007;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 actualizată, art. 13 lit. a) din O.U.G nr.34/2006 și art. 2 din H.G nr.925/2006, modificat;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică prevederile fișei de date și ale caietului de sarcini constituite în Anexa 1 și Anexa 2 la Hotărîrea nr. 580/2007, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. II. Se modifică art. 2 din Hotărîrea nr. 580/2007, în sensul majorării prețului minim de închiriere a chioșcurilor și a spațiilor destinate amplasării chioșcurilor multifuncționale, situate în Cluj-Napoca, zona pietonală Bdul Eroilor, de la 15 lei/mp/lună la: chioșc 9,45 mp - 1361,51 lei/lună, chioșc 7,35 mp - 1285,97 lei/lună, chioșc 7,35 mp (presă-carte) - 998,22 lei/lună."

Art. III. Prevederile referitoare la închirierea spațiilor destinate amplasării teraselor pentru alimentație publică situate în aceeași zona rămîn neschimbate.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 138 din 17 martie 2009 (Hotărîrea a fost adoptata cu 26 voturi)

Anexa I la Hotărîrea nr. 138/2009

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA

LICITAȚIE PUBLICA

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE CHIOȘCURI SI SPATII

DESTINATE AMPLASĂRII CHIOȘCURILOR MULTIFUNCȚIONALE

B-DUL EROILOR , CLUJ-NAPOCA

„închirierea chioșcurilor si a spatiilor destinate amplasării chioșcurilor multifuncționale in zona pietonala B-dul Eroilor, Cluj-Napoca”

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE CLUJ-NAPOCA

2009

APROBAT

PRIMAR,

SORIN APOSTU

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

 • I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

  Denumire: Municipiul Cluj- Napoca

  Adresă: Calea Moților nr. 3

  Localitate: Cluj-Napoca

  Cod poștal: 400001

  Țara: România

  Biroul Achiziții Publice

  Persoana de contact: Lucia Lupea în atenția Lucia Lupea

  Telefon: 0264-596030, interior: 4402

  E-mail:

  achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

  Fax:0264-431575

  Adresa autorității contractante: www.primariaclujnapoca.ro

II. Principala activitate sau activități ale autorității contractante

 • □ ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

 • □ agenții naționale

| autorități locale

 • □ alte instituții guvernate de legea publică

 • □ instituție europeană/organizație internațională

 • □ altele (specificați) _

1 Servicii generale ale administrațiilor publice

 • □ apărare

 • □ ordine publică/siguranță națională

 • □ mediu

 • □ economico-financiare

 • □ sănătate

 • □ construcții și amenajarea teritoriului

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

 • □ altele (specificați)

Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante DA □ NU|

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:

| la adresa mai sus menționată

□ altele: (specificați / adresa/fax/interval orar)

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data:_______

Ora limită :_______,00

Adresa :Motilornr. 1-3, Cluj-Napoca

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :

III: OBIECTUL CONTRACTULUI

1) Denumire contract: închirierea chioșcurilor si spatiilor destinate amplasării chioșcurilor multifuncționale in zona pietonala a Bdul Eroilor .

 • 2) . LEGISLAȚIA APLICATA: Legea213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, Legea 215/2001 a administrației publice, art. 13 lit. a din OUG 34/2006 privind achizițiile publice si art. 2 din HG 925/2006 privind normele de aplicare a OUG 34/2006, HCL cu nr. 580/1109.2007.

IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

 • 1.  Fisa informații generale - Formular C

 • 2.  Copie după certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului

 • 3.  Dovada privind implementarea sistemului de management al calitatii sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de management al calitatii pentru activitatea ce urmeaza a fi desfasurata

 • 4.  Declarații privind eligibilitatea (Declarația pe propria răspundere completata in conformitate cu Formularul A)

 • 5.  Declarație privind falimentul (Declarația pe propria răspundere completata in conformitate cu Formularul B)

 • 6.  însușirea contractului de inchiriere, fara/cu obiectiuni prin semnarea si parafare

 • 7.  Informații privind situația economico-financiara - Bilanțul contabil din anul precedent vizat și înregistrat de organele competente la data de 31.12.2007

Lipsa la data deschiderii ofertelor a mai mult de trei dintre documentele de calificare enumerate mai sus duce la RESPINGEREA ofertei depuse.

V. PREZENTAREA OFERTEI

V. 1) Limba de redactare a ofertei

limba română

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta va fi valabila pana in data de (z/l/a), inclusiv

V.3) Garanția de participare

Garanția va fi defalcata pentru fiecare spațiu si chioșc multifuncțional, in parte, după cum urmeaza :

CI C2, C3 - 120 lei C4,C5, C6-100 lei

 • -  Garanției pentru participare va fi valabila pana in

data de:              (z/l/a), inclusiv.

 • -  Modul de constituire a garanției pentru participare:

Garanția de participare se exprimă în și poate

fi constituită în următoarele forme:

• scrisoare de garanție bancara prezentata in ORIGINAL (se completează Formularul 11) In cazul scrisorilor de garanție bancara emise de o banca din străinătate, se va prezenta in anexa

traducerea autorizata si legalizata a acesteia

scrisoarea de garanție prezentata in ORIGINAL poate fi exprimata si in euro astfel incat sa echivaleze garanția solicitata in lei la cursul BNR pentru data de

 • •  depunerea sumei de bani la caseria autorității contractante

 • •  depunerea la autoritatea contractantă cu cel puțin 24 de ore înainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plata în contul deschis la R017TREZ2165006XXX006924

- Modul de restituire a garanției pentru participare

 • •        Garanția de participare se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnarea contractului.

V.4) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei pentru flecare chioșc si spațiu licitat. Se poate depune oferta pentru unul sau mai multe chioșcuri si spatii destinate amplasării chioșcurilor multifuncționale.

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de oferta(Fomularul 10B) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

Nu se acceptă facilități.

V.5) Modul de prezentare a ofertei

 • -  Adresa la care se depune oferta : Municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3

 • -  Data       limită       pentru       depunerea

ofertei :

 • -  Numărul de exemplare în copie : 1

 • -  Modul de prezentare . Ofertantul trebuie să sigileze

originalul și fiecare set de copii în plicuri separate, marcând          corespunzător plicurile cu

« ORIGINAL » și, respectiv, « COPIE ». Plicurile se vor introduce într-un plic    exterior, închis

corespunzător și netransparent.

 • -  Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite retumarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Documentele ofertei propunerea financiară si documentele de calificare, garanția de participare in original, se vor introduce, în plicuri distincte (plicurile interioare), marcate corespunzător.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA

V.6) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

1.Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorității contractante până la data și ora deschiderii ofertelor. Daca un ofertant isi retrage oferta după data limita de depunere a ofertelor pierde garanția de participare in favoarea autoritatii

contractante.

2.Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la data și ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorității contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data și ora limită, stabilită în documentația de atribuire.

3.Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată și se retumează nedeschisă.

V.7) Deschiderea ofertelor

- Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul organizatorului in data de                    ,

la care vor fi prezenti membrii comisiei pentru evaluare, reprezentanții operatorilor economici care vor prezenta si documentul de împuternicire .

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE:

Evaluarea spatiilor destinate amplasării chioșcurilor multifuncționale (CI, 2, 3, 4, 5 si 6) se va face după cum urmeaza :

valoarea cea mai mare ofertată exprimata in lei/ /luna .......80 pct

distanta de la chioșc la spațiul destinat amplasării terasa alimentație publica...........20 pct

pentru o valoare ofertată mai mica decât cea mai mare valoare ofertată, punctajul se calculează astfel:

P valoare ofertata_n=valoare ofertata n/valoare maxima ofertata*80 puncte(Pl)

P puncte distanta _n=distanta minima ofertată /distanta ofertata_n*20 puncte(P2)

Ptotal = P1+P2, unde nu se deține terasa in chirie nu se va acorda punctajul de 20 puncte

valoarea minima ce poate fi ofertată este de : chioșc de 9,45 mp -1361,51 lei/luna

chioșc mic 7,35 mp -1285,97 lei/luna chioșc mic 7,35 mp (presa-carte) - 998,22 lei/luna.

lei/mp/lunaAnexa II la Hotararea nr. 138/2009

CAIET DE SARCINI

Autoritatea contractanta pune la dispoziția ofertantilor 6 chioșcuri in zona pietonala Bdul Eroilor, Cluj-Napoca, după cum urmeaza :

3 chioșcuri multifuncționale in suprafața de 9,45 mp (flori, cafea, presa, alte activitati care sunt in acord cu specificul si utilitatea oferita B-dul Eroilor.) - (CI, 2 si 3).

3 chioșcuri multifuncționale in suprafața de 7,35 mp. C6 - exclusiv pentru presa si cârti. -(C4, C5 si C6).

Utilitati chioșcuri: curent electric, apa, canalizare (CI, 2 si 3). Chioșcurile 5 si 6 au cautilitati doar curent electric.

Ofertantii câștigători au următoarele obligații: incheie contract cu furnizorii de utilitati si vor plăti facturile aferente contractelor.

Sunt strict interzise instalațiile de sonorizare în spațiul public al bulevardului.

Ofertantii câștigători au obligația de a respecta toate normele legale in vigoare in ceea ce privește ordinea si liniștea pe domeniul public.

Ofertantii câștigători vor deține toate avizele necesare desfășurării activitatii propuse prin oferta făcută. Ofertantii câștigători pentru terase au obligația de a-si obține toate avizele/acordurile necesare desfășurării activitatii.

Spațiul publicitar existent pe părțile laterale ale chioșcurilor multifuncționale va fi administrat exclusiv de către Consiliul local al municpiului Cluj-Napoca.

Durata de închiriere va fi de 3 ani.

Anexa acestui caiet de sarcini cuprinde planul de amenajare a zonei si numerotarea spatiilor, respectiv a chioșcurilor multifuncționale.

Direcția economica

Serviciul rate, chirii, tarife si preturi

Nr. 7064/413/06.03.2009

Către Direcția tehnica Biroul achiziții publice

Având in vedere solicitarea dvs. privind stabilirea unor tarife minime pentru inchirierea chioșcurilor multifuncționale, transmisa comisiei de preturi prin adresa nr. 7064/14.01.2009, va transmitem alaturat procesul verbal incheiat in data de 05.03.2009.

Va mulțumim pentru colaborare.
Proces-Verbal al Comisiei de prețuri

încheiat azi 05.03.2009

Comisia de preturi constituita in baza dispoziției primarului nr. 251 din 20 ianuarie 2009, formata din:

Președinte: Radu-Marin Moisin - viceprimar;

Membri: Olimpia Moigradan - director executiv Direcția economica; Dacia Crisan - director executiv DPMEP;

Minodora Fritea - director executiv DPC;

Victor Radoi - director executivDTIL;

Virgil Porutiu - director executiv Direcția tehnica; Gligor Topan - sef serviciu tehnic;

Secretar: Mihaela Todorut - sef serviciu rate, chirii, tarife si preturi

S-a intrunit pentru a relua discuția privind stabilirea unor tarife minime de pornire pentru licitația privind inchirierea chioșcurilor multifuncționale care vor fi amplasate pe zona pietonala Eroilor.

Se prezintă materialele care au stat la baza calculatiilor, si anume: adresa nr. 22664/443/09.02.2009 a serviciului tehnic privind costurile cu salubrizarea stradala efectuata pe b-dul Eroilor;

 • -  adresa nr. 22670/486/03.02.2009 a serviciului baze de date, dispecerat si informații din cadrul Direcției Politia Comunitara; e-mail primit din partea GRUP DE LUX - Agenție imobiliara cu preturile de inchiriere a spatiilor comerciale zona Eroilor.

Secretarul comisiei prezintă variantele de calculatii, astfel:

A. Chioșcuri multifuncționale (mici) cu valoare de achiziție 67.990,65 lei inclusiv TVA:

 • - Varianta 1:1. cu amortizare 5 ani si 15% din costuri;

 • 2. cu amortizare 10 ani si 15% din costuri;

 • - Varianta II: 1. cu amortizare 5 ani si 10% din costuri;

 • 2. cu amortizare 10 ani si 10% din costuri;

 • - Varianta III: 1. cu amortizare 5 ani si 5% din costuri;

 • 2. cu amortizare 10 ani si 5% din costuri;

B. Chioșcuri multifuncționale (mari) cu valoare de achiziție 77.056,07 lei inclusiv TVA:

 • - Varianta I : 1. cu amortizare 5 ani si 15% din costuri;

2. cu amortizare 10 ani si 15% din costuri;

 • - Varianta II: 1. cu amortizare 5 ani si 10% din costuri;

2. cu amortizare 10 ani si 10% din costuri;

 • - Varianta III: 1. cu amortizare 5 ani si 5% din costuri;

2. cu amortizare 10 ani si 5% din costuri;

După analizarea tuturor variantelor prezentate se propune luarea in calcul a variantei III 2. pentru fiecare chioșc in parte. Se aduce in discuție posibilitatea de a stabili chiria diferențiat in funcție de destinația spațiului, comisia fiind de acord cu stabilirea unei alte chirii doar pentru cele destinate vanzarii de presa -carte. Astfel la varianta III 2. pentru chioșcul mic se va lua in considerare un procent de 3% din costuri.

Se supune la vot; se voteaza in unanimitate varianta III 2. cu mențiunea de diminuare a procentului din costuri in cazul chiscului mic destinat vanzarii de presa - carte.

Astfel tariful minim de pornire a licitației pentru inchirierea chioșcurilor multifuncționale sunt: - 1.285,97 lei/luna (chioșc mic);

-  998,22 lei/luna (chioșc mic pentru presa-carte);

1.361,51 lei/luna (chioșc mare).

Comisia Președinte: Radu-Marin Moisin - viceprimar;

Membri: Olimpia Moigradan - director ex Dacia Crisan - director exec Minodora Fritea - directoXexecuți Victor Radoi - director tfxe
V__

Virgil Porutiu - director executiv Direcția tehnica;x^^

Gligor Topan - sef serviciu tehnic;          t

Secretar: Mihaela Todorut - sef serviciu rate, chirii, tari
Valoare achiziție 57.135 lei + TVA = 67.990,65 lei

Varianta 1 amortizare 5 ani

Nr. crt Denumire cost

 • 1 Amortizare

 • 2 Costuri paza si ordine

 • 3 Costuri salubritate

 • 4 Total

Iei/luna

Valoare

Procent

Total

1.133,18

100%

1.133,18

4.790,00

15%

718,5

9.597,60

15%

1.439,64

3.291,32

Varianta 2 amortizare 10 ani

Nr. crt Denumire cost

 • 1 Amortizare

 • 2 Costuri paza si ordine

 • 3 Costuri salubritate

 • 4 Total

Iei/luna

Valoare Procent Total

566,59

4.790,00

9.597,60


100%    566,59

15%     718,5

15%   1.439,64

2.724,73


Valoare achiziție 57.135 lei + TVA = 67.990,65 lei

Varianta 1 amortizare 5 ani

Nr. crt Denumire cost

 • 1 Amortizare

 • 2 Costuri paza si ordine

 • 3 Costuri salubritate

 • 4 Total

lei/luna

Valoare

Procent

Total

1.133,18

100%

1.133,18

4.790,00

10%

479,00

9.597,60

10%

959,76

2.571,94

Varianta 2 amortizare 10 ani

lei/luna

Nr. crt

Denumire cost

Valoare

Procent

Total

1

Amortizare

566,59

100%

566,59

2

Costuri paza si ordine

4.790,00

10%

479

3

Costuri salubritate

9.597,60

10%

959,76

4 Total

2.005,35Valoare achiziție 57.135 lei + TVA = 67.990,65 lei

Varianta 1 amortizare 5 ani

lei/luna

Nr. crt     Denumire cost

Valoare

Procent

Total

1 Amortizare

1.133,18

100%

1.133,18

2 Costuri paza si ordine

4.790,00

5%

239,50

3 Costuri salubritate

9.597,60

5%

479,88

4 Total

1.852,56

Varianta 2 amortizare 10 ani

Nr. crt Denumire cost

 • 1 Amortizare

 • 2 Costuri paza si ordine

 • 3 Costuri salubritate

 • 4 Total


lei/luna

Valoare Procent Total

566,59     100%     566,59

4.790,00       5%      239,5

9.597,60       5%     479,88

1.285,97^

V MW, cXț
A

i

\

Calculatie tarif inchiriere chioșcuri multifuncționale

Valoare achiziție 57.135 lei + TVA = 67.990,65 leiVarianta 1 amortizare 5 ani


Nr. crt Denumire cost

 • 1 Amortizare

 • 2 Costuri paza si ordine

 • 3 Costuri salubritate

 • 4 Total


lei/luna

Valoare Procent Total

1.133,18

100%

1.133,18

4.790,00

3%

143,70

9.597,60

3%

287,93

1.564,81


Varianta 2 amortizare 10 ani

lei/luna

Nr. crt

Denumire cost

Valoare

Procent

Total

1

Amortizare

566,59

100%

566,59

2

Costuri paza si ordine

4.790,00

3%

143,7

3

Costuri salubritate

9.597,60

3%

287,93

4 Total                                                  998,22 '^r

Valoare achiziție 64.753 lei + TVA = 77.056,07 lei

Varianta 1 amortizare 5 ani

Nr. crt Denumire cost

 • 1 Amortizare

 • 2 Costuri paza si ordine

 • 3 Costuri salubritate

 • 4 Total


lei/luna

Valoare

Procent

Total

1.284,27

100%

1.284,27

4.790,00

15%

718,5

9.597,60

15%

1.439,64

3.442,41


Varianta 2 amortizare 10 ani

Nr. crt Denumire cost

 • 1 Amortizare

 • 2 Costuri paza si ordine

 • 3 Costuri salubritate

 • 4 Total


lei/luna

Valoare

Procent

Total

642,13

100%

642,13

4.790,00

15%

718,5

9.597,60

15%

1.439,64

2.800,27Valoare achiziție 64.753 lei + TVA = 77.056,07 lei

Varianta 1 amortizare 5 ani

Nr. crt Denumire cost

 • 1 Amortizare

 • 2 Costuri paza si ordine

 • 3 Costuri salubritate

 • 4 Total


lei/luna

Valoare Procent Total

1.284,27     100%   1.284,27

4.790,00      10%       479

9.597,60      10%     959,76

2.723,03


Varianta 2 amortizare 10 ani

Nr. crt Denumire cost

 • 1 Amortizare

 • 2 Costuri paza si ordine

 • 3 Costuri salubritate

 • 4 Total


lei/luna

Valoare

Procent

Total

642,13

100%

642,13

4.790,00

10%

479

9.597,60

10%

959,76

2.080,89Valoare achiziție 64.753 lei + TVA = 77.056,07 lei

Varianta 1 amortizare 5 ani

lei/luna

Nr. crt

Denumire cost

Valoare

Procent

Total

1

Amortizare

1.284,27

100%

1.284,27

2

Costuri paza si ordine

4.790,00

5%

239,5

3

Costuri salubritate

9.597,60

5%

479,88

4

Total

2.003,65

Varianta 2 amortizare 10 ani

lei/luna

Nr. crt

Denumire cost

Valoare

Procent

Total

1

Amortizare

642,13

100%

642,13

2

Costuri paza si ordine

4.790,00

5%

239,5

3

Costuri salubritate

9.597,60

5%

479,88

4

Total

1.361,51CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea fișei de date a achiziției, contractului de închiriere și a caietului de sarcini întocmite în vederea închirierii spațiilor cu destinație de terasă alimentație publică amplasate in zona pietonală B-DL'L EROILOR, Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre, privind aprobarea fișei de date a achiziției, contractului de închiriere si a caietului de sarcini întocmite în vederea închirierii teraselor amplasate în zona pietonală B-DUL EROILOR, Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr 73523/10.09 2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea fișei de date a achiziției, contractului de închiriere și a caietului de sarcini întocmite în vederea închirierii teraselor amplasate în zona pietonală B-DL'L EROILOR, Cluj-Napoca, prin contract de închiriere.

Reținând dispozițiile Legii nr. 215/2001 republicată, ale Legii nr. 213/1998 actualizată, art. 13 lit. a din OUG 34/2001 și art. 2 din HG 925/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă fișa de date a achiziției, contractul de închiriere și caietul de sarcini întocmite în vederea închirierii teraselor și spațiilor destinate amplasării chioșcurilor multifuncționale in zona pietonală B-DUL EROILOR, Cluj-Napoca, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Spațiile destinate amplasării teraselor de alimentație publică se vor închiria la un preț îmi mm de 30 lei/mp/lunâ. Spațiile destinate amplasării chioșcurilor multifuncționale se vor închiria la un preț minim de 15 lei/mp/lună.

Art. 3. Contractele de închiriere se vor desfășura pe perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul prealabil al Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr.SSO din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ij&rea IoajiFI o rea

Oi.         -1 > x rAnexa 1 la Hotărârea nr. 580/2007

MUNIC IPIUL C LUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

LICITAȚIE PUBLICA

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE TERASE B-DUL EROILOR

închirierea teraselor amplasate in zona pietonala B-dul Eroilor si spatiilor destinate chioșcurilor multifuncționale, Cluj-Napoca”


DOCUMENTATL4 DE ATRIBUIRE CLUJ-NAPOCA

2007FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI


APROBAT

PRIMAR,

EMIL BOC


I. a AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: Municipiul Cluj- Napoca

Adresă: Calea Moților nr. 3

Localitate: Cluj-Napoca

Cod poștal:        Țara: România

400001

Biroul Achiziții Publice

Persoana de contact: Virgil Porutiu

In atenția Virgil Porutiu

Telefon: 0264-596030. interior: 4402

E-mail:

massmedia ă primariacluinapoca. ro

Fax: 0264-431575

j Adresa autorității contractante:


II. Principala activitate sau activități ale autorității contractante

□ ministere ori alte autorități publice centrale

| Servicii generale ale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau

administrațiilor publice

local

□ apărare

□ agenții naționale

□ ordine publică/'siguranță națională

| autorități locale

□ mediu

□ alte instituții guvernate de legea publică

□ economi co-fmanciare

□ instituție europeană/organizație internațională

□ sănătate

□ altele (specificați)

 • □ construcții și amenajarea

teritoriului

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

 • □ altele

(specificați)


Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante

DA □ NU|Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:___________________________

i | la adresa mai sus menționată□ altele: (specificați/ adresa/fax/inlerval orar)

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data:

Ora limită : Adresa :

Data limită de transmitere a rășpunsuiuiIa clarificări :__

III OBIECTUL CONTRACTULUI

1) Denumire contract: Închirierea teraselor amplasate in zona pietonala a Bdul Eroilor si spațiu destinat amplăsării de chioșcuri multifuncționale.

2) LEGISLAȚIA .APLICATA: Legea? 13/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia. Legea 215/2001 a administrației publice, art. 13 lit. a din OUG 34/2006 privind achizițiile publice si art. 2 din HG 925/2006 privind normele de aplicare a OUG 34/2006. HCL cu nr. si Regulamentul Eroilor elaborat de proiectantul SC Planwerk SRL.

IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

 • 1.  Fisa informații generale - Formular C

 • 2.  Copie după.certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului

 • 3.  Dovada privind implementarea sistemului de management al calitatii sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de management al calitatii pentru activitatea ce urmeaza a fi desfasurata

 • 4.  Declarații privind eligibilitatea (Declarația pe propria răspundere completata in conformitate cu Formularul A)

 • 5.  Declarație privind falimentul (Declarația pe propria răspundere completata in conformitate cu Formularul B)

 • 6.  însușirea contractului de închiriere, fara/cu obiectiuni prin semnarea si parafare

 • 7.  Informații privind situația economico-financiara - Bilanțul contabil din anul precedent vizat și înregistrat de organele competente la data de 31.12.2006

Lipsa la data deschiderii ofertelor a mai mult de trei dintre documentele de calificare enumerate mai sus duce la RESPINGERExA ofertei depuse.

V. PREZENTAREA OFERTEI

V. 1) Limba de redactare a ofertei

limba română

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta va fi valabila pana in data de ................

2007 (z/Va), inclusiv

V.3) Garanția de participare

Garanția va fi defalcata pentru fiecare spațiu sau chioșc multifuncțional, in parte, după cum urmeaza :

TI. T6. T4-400 lei

T2. T3. T5 - 300 lei

T7 si C4 - 150 lei

T8 si T9 - 70 lei

CI C2. C3-35 lei

C5 C6 - 25 lei

 • -  Garanției pentru participare va fi valabila pana in

data de:........... 2007 (z/l/a), inclusiv.

 • -  Modul de constituire a garanției pentru participare:


Garanția de participare se exprimă în lei și poate fi constituită în următoarele forme:

I

VA'/ Modui de prezentare a pi opunerii financiare


V.5) Modul de prezentare a ofertei


 • •  scrisoare de garanție bancara prezentata in

ORIGINAL (se completează Formularul 11) In cazul scrisorilor de garanție bancara emise de o banca din străinătate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia

 • •  depunerea sumei de bani la caseria autorității contractante

 • •  depunerea la autoritatea contractantă cu cel

puțin 24 de ore înainte de data deschiderii ofertelor a imul ordin de plata în contul deschis la RO17TREZ2165006XXX006924

Modul de restituire a garanției pentru participare

 • •      Garanția de participare se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnarea contractului.


Propunerea financiară xa fi exprimată termin tei pentru 1 fiecare spațiu licitat. Se poate depune oferta pentru unul sau mai multe spatii pentru terase sau spatii destinate amplasară chioșcurilor multifuncționale. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertat Fomu/uri.i/ 10B} care reprezintă elementul j principal al propunerii financiare.

Nu se acceptă facilități.____________________________________

 • -  Adresa la care se depune oferta : Municipiul Cluj-

Napoca,

 • -  Data ofertei


Calea Moților nr. 3 limită        pentru

.2007. ora


depunerea


lj


 • -  Numărul de exemplare în copie : 1

 • -  Modul de prezentare . Ofertantul trebuie să sigileze

originalul și fiecare set de copii în plicuri separate, marcând          corespunzător plicurile cu

« ORIGINAL » și. respectiv. « COPIE ». Plicurile se vor introduce într-un plic exterior. închis corespunzător și netransparent.

 • -  Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite retumarea ofertei fără a fi deschisă. în cazul în care oferta respectă ă este declarată întârziată.

Documentele ofertei propunerea financiară si documentele de calificare se vor introduce. în plicuri distincte (plicurile interioare), marcate corespunzător.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA

i. • i 1.Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorității contractante până la data și ora deschiderii ofertelor Daca un ofertant isi

I retrage oferta după data limita de depunere a ofertelor j pierde garanția de participare in favoarea autoritalii ; contractante.

2.Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la data și ora stabilită pentru depunerea ofertelor, j adresând pentru aceasta autorității contractante o cerere I de retragere a ofertei în vederea modificării. ' Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în I legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua I ofertă, modificată, până la data și ora limită, stabilită în * documentația de atribuire.

 • 3.Riscurile transmitem ofertei, inclusiv forța majoră.

i cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită

; pentru depunere este considerată întârziată și se

| retumează nedeschisă.__

V.7) Deschiderea ofertelor


- Deschiderea ofertelor va avea ioc Ia sediul organizatorului in dala de _________.1W7. ora

_____, la care vor fi prezenti membrii comisiei pentru evaluare. reprezentanții operatorilor economici care vor prezenta si documentul de împuternicire

VI CRITERII DE ATRIBUIRE:

_______Pentru spatiile cu destinația de terasa alimentație publica (TI. 2. 5. 4. 5. 6. 8. 9), evaluarea ofertelor se va face distinct pentru fiecare terasa, in funcție de suprafața, de localizarea acesteia, după următorii factori de evaluare :

 • 1. valoarea cea mai mare o fertată exprimata in lei mp luna .......50 pct

pentru o valoare ofertată mai mica decât cea mai mare valoare ofertată, punctajul se calculează astfel:

P valoare ofertata_n=valoare ofertata_n/valoare maxima ofertată*50 puncte valoarea minima ce poate fi o fertată este de : Ici mp luna

 • 2. Distanta de la grupul social pana la terasa. Grupul sanitar poate fi in închiriere, proprietate sau administrare.

Intre 0-50 m.......................15 pct

Intre 5 l-l 00 m.....................10 pct

Peste 100 m - nu se punctează

In cazul in care, ofertantul este proprietarul grupului social, punctajul se primește in cuantum de 100%. Daca grupul sanitar este inchiriat/in administrare. punctajul se primește in cuantum de 50%.

 • 3. Ofertantul deține m proprietate sau are in chirie/sau in alta forma de administrare un imobil in perimetrul B-dul Eroilor. Se punctează distanta de la terasa la imobilul in proprietate sau mchiriat/adminisirare.

  Intre 0-50 m................................35 pct

  Intre 51- 100 m............................20 pct


in cazul in care, ofertantul este proprietarul imobilului, punctajul se primește in cuantum de 100%. Daca imobilul este inchinat/in administrare, punctajul se primește in cuantum de 50%.

Punctaj total = P1+P2+P3

Evaluarea terasei cu nr. 7 si u chioșcului multifuncțional integrat C4, se va face (lupa

cum urmează

valoarea cea mai mare ofertată exprimata in lei mp luna .......100 pct

pentru o valoare ofertată mai mica decât cea mai mare valoare ofertată, punctajul se calculează astfel:

P valoare ofertata_n=valoare ofertala_nA aloare maxima ofertată* 100 puncte

valoarea minima ce poate fi ofertată este de : pentru spațiu clestinat amplsarii de terase lei mp luna si pentru spațiu destinat amplsarii e chioșcuri multifuncționale este de 'ei mp luna

Evaluarea spatiilor destinate amplasării chioșcurilor multifuncționale (CI, 2, 3. 5 si 6) se va face după cum urmează •'

valoarea cea mai mare ofertată exprimata in lei mp luna .......IOC) pct

pentru o valoare ofertată mai mica decât cea mai mare valoare ofertată, punctajul se calculează astfel:

P valoare ofertata_n=valoare ofertata_n/valoare maxima ofertată* 100 puncte

valoarea minima ce poate fi o fertată este de :________lei mp luna
Anexa 2 la Hotărârea nr. 580/2007

CAIET DE SARCINI

Autoritatea contractanta pune la dispoziția ofertantilor 9 terase si respectiv 6 chioșcuri in zona pietonala Bdul Eroilor. Cluj-Napoca. după cum urmeaza :

3 terase in suprafața de 67.02 mp (TI. T4. T6)

3 terase in suprafața de 53.15 m (T2. T3. T5)

 • 1 terasa in suprafața de 15.80 (T7)mp care are integrat si care poate fi inchiriata doar împreuna cu chioșcul multifuncțional aferent (C4). in suprafața de 7.35 mp.

 • 2 terase in suprafața de 9.45 mp. (T8 si 9)

 • 3 chioșcuri multifuncționale in suprafața de 9.45 mp (flori, cafea, presa, alte activitati care sunt in acord cu specificul si utilitatea oferita B-dul Eroilor.) (CE 2 si 3).

2 chioșcuri multifuncționale in suprafața de 7.35 mp (flori si ziare). C5 - exclusiv pentru flori si C6 - exclusiv pentru presa si cârti.

Utilitati terase : curent electric

Utilitati chioșcuri : curent electric. apa. canalizare (CI. 2 si 3). Chioșcurile 5 si 6 au ca utilitati doar curent electric.

Ofertantii câștigători au următoarele obligații: incheie contract cu furnizorii de utilitati si vor plăti facturile aferente contractelor. De asemenea, au obligația de a dota spatiile destinate amplasani teraselor cu mobilier urban, conform specificațiilor prezentate mai jos.

Un agent economic va putea avea un singur set de mobilier (scaune, mese, umbrele). Este permisă doar așezarea de mese și scaune (fără mobilă de grădină-bănci pliante). în condițiile prevăzute mai jos și în cadrul suprafețelor prevăzute în mod special. Acestea sunt delimitate în pavaj prin două rânduri de piatră cubică. Nu sunt permise delimitări prin jardiniere, ghivece, paravane, folii, etc. Nu este permisă așezarea covoarelor și a altor asemenea din materiale plastice și nici a podestelor pentru așezarea mobilierului. Mobilierul pentru servire, inclusiv automatele de vânzare, instalații frigorifice sau de spălare nu sunt permise în spațiul public.

Sistemele de încălzit cu gaz pt. terase sunt permise. în condițiile aprobării lor similar celorlalte elemente de mobilier. Sunt strict interzise instalațiile de sonorizare în spațiul public al bulevardului.

Aspectul mobilierului va fi unitar și adaptat prin calitate vecinătății. Nu se acceptă mobilier turnat integral din material plastic. Umbrelele vor avea aceeași formă, pe un perimetru pătrat, fără să depășească limitele zonei pentru terase marcată în pavaj. Materialul de acoperire va fi monocrom, din pânză (eventual impermeabilă). în una din culorile alese din paletarul specific pus
la dispoziție. Umbrelele pot acoperi maximum 75% din suprafața folosită pentru fiecare terasă. Mobilierul teraselor poate și așezat începând cu ora 8.00 și va fi depozitat grupat după încheierea programului. Orarul de funcționare va fi stabilit de către Biroul de specialitate din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Ofertantii câștigători au obligația de a respecta toate normele legale in vigoare in ceea ce privește ordinea si liniștea pe domeniul public.

Activitatea desfasurala in cadrul teraselor se va încadra doar in domeniul alimentației publice

Ofertantii câștigători vor deține toate avizele necesare desfășurării activitatii propuse prin oferta făcută. Ofertantii câștigători pentru terase au obligația de a-si obține toate avizele/acordurile necesare desfășurării activitatii de terasa cu specificul de alimentație publica.Vor asigura accesul la un grup social dotat corespunzător si compartimentat pe sexe.

Ofertantii desemnați câștigători pentru spatiile aferente amplasării chioșcurilor multifuncționale, inclusiv terasa nr. 7 conform specificațiilor tehnice ale proiectantului SC Jlanwerk SRL. au obligația de a prezenta autoritarii contractante in cel mai scurt timp posibil de la semnarea contractului, modele de chioșcuri multifuncționale. Autoritatea contractanta, proiectantul SC Planwerk SRL si ofertantii desemnați câștigători, vor alege unul dintre chioșcurile multifuncționale prezentate Contravaloarea acestora va fi suportata de către ofertând.

Spațiul publicitar existent pe părțile laterale ale chioșcurilor multifuncționale va fi administrat exclusiv de către Consiliul local al municpiului Cluj-Napoca.

Durata de închiriere va fi de 3 ani.

Anexa acestui caiet de sarcini cuprinde planul de amenajare a zonei si numerotarea spatiilor, respectiv a chioșcurilor multifuncționale.

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR.____DIN____________

încheiat in conformitate cu prevederile Legii 213/1998 actualizata, Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publica locala, art. 13 lit. a din OUG 34/2006 modif. si compl. cu Legea 337/2006, art. 2 din HG 925/2006 si a Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr._____________

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art1 - CONSILIUL LOCAL al municipiului Cluj Napoca, str.Moților nr.1-3, reprezentat prin primar - EMIL BOC, in calitate de locator , si

SC________________________ SRL cu sediul in municipiul Cluj-Napoca , B-

dul _______________ nr.____, inregistrata la Registrul comerțului la poziția

J/12/1604/1995, avand cod fiscal ____________ si cont bancar nr.

_____________________deschis ia________________, reprezentata prin dl.__________, in calitate de locatar, cu domiciliul pe str.___________nr.______, ap.____.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 - a). Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea spațiului destinat amplasării terasei de alimentație publica/chioscului multifuncțional cu nr................. situat in Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr.......

 • b). Spațiul are suprafața de....... mp.

 • III. OBLIGATIILE PÂRTILOR

Art.3 - Consiliul local al municipiului Cluj Napoca are următoarele obligații:

 • a) - sa pună la dispoziția SC_________________________ SRL spațiul liber

de sarcini situat in Cluj Napoca, B-dul Eroilor nr.........., in suprafața de

............mp.

 • b) - sa predea pârtii contractante, prin organul de specialitate, spațiul de la punctul a)

 • c) - sa nu transfere sau sa nu constituie in favoarea terților vreun drept real sau de creanța asupra spațiului închiriat.

Art.4 - SC________________________SRL are următoarele obligații.

 • a) - sa preia spațiul atribuit de către locator.

 • b) -sa execute lucrările de reparații necesare si utile amenajării spațiului pe cheltuiala proprie, fara pretenții de compensare a chiriei cu contravaloarea reparațiilor.prin prezentul contract de închiriere.

 • d) - sa organizeze, sa coordoneze activitatea comerciala si sa utilizeze spațiul- obiect al contractului de închiriere- cu maxima diligenta

 • e) - sa asigure aprovizionarea cu materii prime , cu materiale ( sau fond de marfa - după caz) in vederea desfășurării in bune condiții a activitatii comerciale

 • f)  - sa asigure acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asiguram desfășurării activitatii prevăzută in prezentul contract de inchiriere.

 • g) - sa vireze pana la data de 10 a fiecărei luni , chiria stabilita in urma

  procedurii alese ______________________ in cuantum de ____________ lei /luna,

  indexabila cu rata inflației ,in contul nr............................... deschis la Banca

  Naționala - Trezoreria Cluj


 • h) - sa nu subinchirieze. transfere sau sa cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de închiriere altor persoane fizice sau juridice decât cu acordul prealabil, scris al autoritatii contractante.

 • i) - sa obțină avizele si autorizațiile necesare desfășurării activitatii specifice, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare.

 • j) - sa asigure normele in vigoare privind apararea impotriva incendiilor:

 • IV. DURATA CONTRACTULUI

nrt.5 a) Prezentul contract se incheie pe o durata de 3 ani, de la data de ______________pana la data_____________.

b) Durata contractului poate fi prelungita doar cu acordul scris, prealabil, al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • V. MODIFICAREA SI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.6 - Modificarea clauzelor prezentului contract de inchiriere se poate face numai prin acordul pârtilor contractante.

Art. 7 - încetarea prezentului contract poate avea loc in următoarele cazuri:

 • a) - la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat

 • b) - prin acordul pârtilor contractante

 • c) -pentru neexecutarea culpabila a obligațiilor stabilite in sarcina fiecăreia dintre părțile contractante, de drept, fara punere in întârziere si fara intervenția instanței.

 • f) - prin denunțarea unilaterala a contractului de către locator, in cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa măsură incat îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

 • g) prin notificarea rezilierii contractului de către locator in următoarele situații :

 • -  in cazul neachitarii timp de cel mult 3 luni consecutive a chinei ,indexata cu rata inflației.

 • -  in cazul nerespectarii destinației spațiului prin schimbarea acesteia fara acordul locatorului

 • -  daca locatarul nu exploatează sau exploatează spațiul altfel decât stipulează prevederile contractului sau cele ale normelor legale in vigoare.

 • -  in cazul in care locatarul pricinuieste insemnate stricăciuni spațiului aport al prezentului contract, sau ,daca instraineaza fara drept parti ale
  - ..... ■ .. . - .


 • -  aaca nu se respecta clauzele stipulate in prezentul contract rezilierea contractului se face de plin drept, fara punere in intarziere si fara intervenția instanței de judecata..

 • VI. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

Art.8 - Orice litigiu, neintelegere sau pretenție avand legătură cu prezentul contract de închiriere, sau incalcarea, incetarea sau invalidarea acestuia va fi soluționată pe cale amiabila. In caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • VII. CLAUZE SPECIALE

Art.9 - Părțile au obligația de a nu intreprinde nimic de natura a afecta buna desfășurare a acti vitatii care face obiectul prezentului contract de inchiriere.

Art.10 - Prevederile prezentului contract nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoana juridica, iar tertii au acțiune in jusititie numai împotriva pârtii cu care a contractat, cealalta parte neputand fi trasa la răspundere.

Art.11 - Neindepiinirea obligațiilor pecuniare din partea locatarului, atrage plata unei penalitati de 0,2%/zi intarziere, din valoarea ratelor neachitate, pana la indeplinirea efectiva a obligațiilor.

rt.12 - Forța majora exonerează părțile de răspundere pentru neindeplinirea totala sau parțiala a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract de închiriere, in condițiile ari. 1083. Cod civil roman.

Nu constituie cauze de forța majora si nu pot fi invocate de parii pentru a se apara de neexecutarea obligațiilor:

 • - blocajul financiar existent in economia natiionala

 • - dificultățile de lichiditate

 • - creșterile intempestive ale preturilor

 • - incapacitatea de plata a unei banei , sau alte asemenea cauze care, deși provin de la un teri, sunt si raman previzibile

Art.13 - Constituie caz de forța majora orice eveniment aflat inafara controlului pârtilor, imprevizibil si de neinlaturat, intervenit după intrarea in vigoare a prezentului contract de închiriere care impiedica părțile sa-si indeplineasca obligațiile parțial sau total.

Art.14- Partea aflata in caz de forța majora va notifica celeilalte parii, atat apariția cat si incetarea evenimentului in termen de 5 zile. Lipsa notificării evenimentului ;n termenul prevăzut mai sus, duce la decăderea pârtii aflate in caz de forța majora din dreptul de a fi exonerata de răspundere.

Vili. DiSPOZiTH FiNALE

Art.15 - Modificarea, adaptarea si completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor parii, prin acte adiționale.

Ari. 16 a)- Prezentul contract are ca anexe :

oferta făcută de către ofertantul câștigător pentru fiecare amplasament

 • -  planul de amenajare al B-dul Eroilor

 • -   caietul de sarcini

actele adiționale

b). Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru partea contractanta.
„ ____________ .


vigoare.

Art.17 - Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte, toate cu valoare de original si avand aceeași forța probanta.

PRIMAR                           SC

EMIL BOC

DIRECTOR ECONOMIC OLIMPIA MOIGRADAN

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICA

SORIN APOSTU

SERV. JURIDIC -CONTENCIOS

LAVINIA POP

întocmit

Cons. Jur. Lucia LUPEA