Hotărârea nr. 137/2009

Hotărârea 137/2009 - Completarea Hotărârii nr. 303/2006 – modificată şi completată de Hotărârea nr. 284/2007 (modificarea Hotărârilor nr. 11/1999 şi 93/2001 – concesionare teren Zona Borhanci).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind completarea Flotărârii nr. 303/2006 (modificată și completată prin Hotărârea nr. 284/2007= modificarea Hotărârilor nr. 11/1999 și 93/2001, concesionare teren zona Borhanci)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 303/2006 (modificată și completată prin Hotărârea nr. 284/2007) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35831/451/18.02.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Hotărârii nr. 303/2006 (modificată și completată prin Hotărârea nr. 284/2007);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se completează art. II al Hotărârii nr. 303/2006 (modificată și completată prin Hotărârea nr. 284/2007) în sensul introducerii unui nou alineat în art. 5 al Hotărârii nr. 11/1999, după cum urmează:

“Termenul limită de depunere a documentației complete, în vederea obținerii autorizației de construire, pentru terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu, ce se constituie în Faza I a ansamblului rezidențial Borhanci, este de o lună de la data adoptării prezentei hotărâri. Nerespectarea acestui termen va duce la modificarea contractului de concesiune, încheiat în baza Hotărârii nr. 11/1999, în sensul diminuării suprafeței de teren ce face obiectul concesiunii cu suprafața de teren de 11 ha., reglementată urbanistic prin PUD, pentru construire ansamblu rezidențial Casarom - etapa I, în colonia Borhanci, aprobat prin Hotărârea nr. 372/2007”

Art.IL Se mandatează executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca să poarte negocieri cu concesionarul Societatea pentru Dezvoltarea Construcției de Locuințe "CASAROM Cluj-Napoca" S.A. în vederea stabilirii etapelor și a termenelor ce se impun în scopul derulării proiectului de realizare de locuințe în zona Borhanci, Cluj-Napoca

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic - contencios.

Nr. 137 din 17 martie 2009 (Hotărârea a fost adoptată

cu 26 voturi)