Hotărârea nr. 136/2009

Hotărârea 136/2009 - Însuşirea documentaţiei cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezlipirii terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Haţeg nr. 26.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezlipirii

terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Hațeg nr. 26

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezlipirii terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Hațeg nr. 26 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31026/45/18.02.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezlipirii terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Hațeg nr. 26;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completăriule ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se însușește documentația cadastrală întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezlipirii terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Hațeg nr. 26, transcris din CF nr. 19547, cu nr. topo. 10403/2, după cum urmează:

teren în suprafață de 184 mp., va fi înscris în CF NOU cu nr. cadastral 22567, în favoarea Statului Român;

teren pentru drum, în suprafață de 166 mp., va fi înscris în CF NOU cu nr. cadastral 22568, în favoarea Statului Român.

Art.2. Documentația cadastrală face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului

și evidența proprietății.


Nr. 136 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 136/ >009


DOCUMENTAȚIE CADASTRALA

PENTRU DEZLIPIRE

AMPLASAMENT:

STR. HAȚEG, NR. 26 MUN. CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL

AL MUN. CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR.1-3, Jud. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Harangus Cristian,

Certificat de autorizare : Seria CJ Nr.155, Categoriile B,C. Str. Nasaud, nr.12, apt.35, loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj Tel. 0745-677463

DECEMBRIE 2008

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

 • 1. Cerere solicitare informații si convenție;

 • 2. Cerere de dezlipire;

 • 3. Declarație pe proprie răspundere;

 • 4. Descrierea lucrărilor topografice si geodezice;

 • 5. Plan de încadrare in zona sc. 1:5000;

 • 6. Plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:1000

 • 7.  Copie plan CF;

 • 8. Tabel de mișcare parcelara;

 • 9. Inventar de coordonate;

 • 10. Calculul suprafeței;

 • 11. Descrierile topografice ale punctelor noi;

MEMORIU TEHNIC

 • •  Denumirea lucrării: Documentație tehnica pentru dezlipirea unui imobil

înscris in Cartea Funciara, lucrarea fiind înscrisa in registrul de evidenta la nr.____/2008

 • •  Beneficiarii lucrării, Consiliul Local al Mun. Cluj Napoca, str. Moților nr.1-3, Jud. Cluj.

 • •  Executantul lucrării: Harangus Cristian, P.F.A. str. Nasaud,nr.12, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr.155, Categoriile B,C.

 • •  Obiectul lucrării: Corp de proprietate situat în Mun. Cluj Napoca, Str. Hațeg, Nr. 26, avand suprafața masurata de 350 mp.

 • •  Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru delipirea a unui imobil in Cartea Funciara.

 • •  Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se afla situat pe teritoriul administrativ al mun. Cluj Napoca, Str. Hațeg, Nr. 26, cu nr. topo 10403/2, intre vecinii la:

  Nord

  Butnaru Anca,

  Est

  Str. Hațeg - Nr. 26,

  Sud

  Str. Hațeg ,

  Vest

  Str. Hațeg.

Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Lucrări de teren
 • •  Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul si au fost notate vecinătățile;

 • •  S-a făcut recunoașterea terenului in vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor si redactării planului de situație;

 • •  Lucrarea a fost executata in sistemul de proiecție Stereo 70 folosind o Statie Totala totala Leica TCR 1103 XR cu o precizie de 3 secunde. Punctele radiate au fost determinate prin intersecție folosind următoarele puncte: Dl. Hoia, Tăietură Turcului, Borna cu nr. 634 din sistetemul de sprijin al mun. Cluj Napoca. Statia s-a întocmit cu respectarea normelor si tolerantelor in vigoare.

Lucrări de birou
 • •  S-a făcut calculul acordului de orientare si a coordonatelor punctelor radiate;

 • •  S-a făcut calculul suprafeței in mod analitic;

 • •  Au fost elaborate planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate la scara 1:500;

 • •  A fost întocmit tabelul de mișcare parcelara;

 • •  Prelucrarea datelor si redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE SI GEODEZICE
 • •  Metode si aparatura folosite la măsurători : Lucrarea a fost executata folosind o stat ie totala Leica TCR 1103 XR cu prisma de 2,9 m si o ruleta de 50 m. Pentru stabilirea punctului de statie cu nr. 10 am folosit metoda retrointersectiei.

•  Sistemul de coordonate : Stereo'70
 • •  Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite : Dl. Hoia, Tăietură Turcului, Borna cu nr. 634 din sistetemul de sprijin al mun. Cluj Napoca.

 • •  Starea punctelor geodezice vechi: Buna

 • •  Descrierea punctelor topo. noi determinate in cadrul lucrării : St. 15-A fost amplasata pe borna cu nr. 634 din sistetemul de sprijin al mun. Cluj Napoca.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Sc. 1:5000

- L-34-48—C—a-3-II -


întocmit : ing. Harangus Cristian /£


CERTIFICATNr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

22KC

350.49 mp

Mun. Cluj Napoca, Str. Hațeg, Nr. 26, jud. Cluj


Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ NAPOCA


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNERE DE DEZLIPIRE

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

22666

350.49 mp

Mun. Cluj Napoca, Str. Hațeg, Nr. 26, jud. Cluj


Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ NAPOCASITUAȚIA ACTUALA (ÎNAINTE DE DEZLIPIRE):

SITUAȚIA VIITOARE (DUPĂ DEZLIPIRE):

Nr.

C.F.

Nr. Cad.

s. (mp):

Cat. de folosința:

Descrierea imobilului:

Nr. Cad.:

S. (mp):

Cat. de folosința:

Descrierea imobilului:

12566

350

CC

Teren

184

CC

Teren

22568

166

DRUM

Teren pentru drum

TOTAL

350

/A

CERTIFICAT

TOTAL

350

Executant:

HARANGUS CRISTIAN        UJ

țp-\(P

Data: 12.12.2008                x

AUTOR I^RE

Seria CJ/NL>&5r

CaU^rrrraB.C    2/

HAR.0TGUȘ 3/ - CRISTIAN £/

• , * /

Recepționat

__

Oficiul de Cafestru ș: Publiciste Imobiliară Cluj otTBAftoviDninsoertKde cadastru //A

T z

^3^0.-<Z\

«auplaplicfls*^i

_

~......---
Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

22GG7

184 mp

Mun. Cluj Napoca, Str. Hațeg, Nr. 26, jud. Cluj


Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ NAPOCA


INVENTAR DE COORDONATE "Sistem de Proiecție Stereoqrafica 1970"

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Y [m]

X [m]

133

144

115

119

390190.978

390198.429

390201.608

390194.255

586754.405

586755.383

586730.827

586729.863

Suprafața masurata

Suprafața din act

= 184 mp = 184 mp


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

Lot1

Cc

184

Total

184

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

Total

\  ZP'r.FRTlElCATJ

_

7 \ ~ —..... x* \

DF4

Executant:/^ AUTORITARE

lui    Seria C/ Nr. 155

HARANG0S CFUSJLĂWT

X&. HA$\NGUȘ

CRISTIAN \ • • \ 4 fj p P'

Reteptionat:

M r_._

Oy     | Oficia <fo Cadastru ol Publicitate

£/  I    OLTEAN

/         i            inspector de cadastru \           i       .4?r O /

W

Se confirmasuprafatadinmasuratoricl introdurer^a’Ujipbilulul ip baia cțe pâte

Data: 12.12.2008


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1: 500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

2ZK#

3£&<{9 mp/£^z

Mun. Cluj Napoca, Str. Hațeg, Nr. 26, jud. Cluj


Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ NAPOCANr.

Pct.


Coordonate pct.de contur


Y [m]


X [m]


162

 • 163

166

133

119

 • 164


390184.889

390188.879

390189.090

390190.978

390194.255

390190.283


586770.582

586771.172

586769.560

586754.405

586729.863

586729.341Suprafața masurata = Suprafața din act =


o

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

Lot2

Cc

166

Terenul este împrejmuit cu gard

Total

166

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

Total

/£> rPPTiCir>AT Ziî\

Executant: A/     ^71

HARANGL^

lui    Cate§faaa,C

HABJtNGU! \» cristian

R#\e pti o n a t:       .

- ml    ^32?/? ?■ Cf-6$ ■22'2.,2

_____fa. r 'x

Ofiniui di CsCaslw ți Publicitate l/nobW^puZZ

OLTEAN OVIDIt^iO? inspector de cadastn> \f-ZjzZ W?: uprafata -din-măsurători si-introducere^jjr&bilului

a            r

In basa de’diw

Data: 12.12.2008 X           '
INVENTAR DE COORDONATE

NUME

COORDONATE STEREO'70

PUNCT

Y(m)

X(m)

COORDONATE PUNCTE NOI

10

390191,9010

586726,3380

11

390183,3690

586769,7880

12

390206,2030

586772,5360

13

586822,5400

390183,7660

14

586896,7460

390175,4250

COORDONATE PUNCTE RADIATE

100

586730,3830

390222,8370

101

586733,7190

390225,6860

102

390221,3540

586724,1260

103

390215,2690

586731,7180

104

390199,8280

586727,4120

105

390211,2490

586729,4860

106

390198,9180

586720,5430

107

390209,0830

586730,1230

108

390195,9860

586714,1870

109

390195,1050

586718,3440

110

390194,2610

586721,0940

111

390213,5670

586732,3960

112

390188,9650

586712,6230

113

390211,6450

586731,5940

114

390180,6980

586718,6990

115

390201,6080

586730,8270

116

390177,6560

586725,0200

117

390194,8940

586728,3140

118

390194,5810

586727,6700

119

390194,2550

586729,8630

120

390185,4230

586730,4850

121

390193,5010

586730,7000

122

390186,6210

586736,8350

123

390193,4780

586735,1050

124

390184,7650

586754,8890

125

390190,9740

586751,6460

126

390188,0070

586757,8950

127

390191,5600

586750,4600

128

390186,8780

586768,0240

129

390186,0080

586767,5650

130

390186,3820

586768,7090

131

390190,4740

586758,7970

132

390188,6230

586775,1350

133

390190,9780

586754,4050

134

390182,3280

586778,0100

135

390190,6850

586761,0320

136

390188,1440

586779,9930

137

390190,2030

586764,2920

138

390182,6940

586775,2760

139

390169,6720

586730,3930

140

390175,5610

586731,0570

141

390177,7570

586732,1100

142

390182,6120

586738,1140

143

390183,1470

586740,2960

144

390198,4290

586755,3830

145

390204,3680

586757,0530

146

390206,8680

586756,4920

147

586730,4420

390195,4640

148

390195,4710

586730,4030

149

390198,2530

586744,5080

150

390203,3140

586740,0720

151

390205,0930

586748,2310

153

390213,9240

586737,8740

154

390212,7830

586746,4680

155

390212,2980

586745,5330

156

390212,1380

586751,3930

157

390210,0630

586753,8390

158

390210,4460

586760,6470

159

390211,1400

586759,8550

160

390190,1480

586764,3050

161

390208,3400

586774,6110

162

390184,8890

586770,5820

163

390188,8790

586771,1720

164

390190,2830

586729,3410

165

586777,1340

390205,4590

166

390189,0900

586769,5600

167

390203,5380

586775,2900

168

390190,4740

586766,5170

169

390202,0420

586776,6940

170

390191,9000

586764,5410

171

390205,9190

586771,3820

172

390191,1110

586771,0880

173

390203,6280

586771,7480

174

390188,0900

586773,0220

175

390202,3680

586770,4570

176

390189,5910

586773,2300

177

390193,2980

586755,4860

178

390192,0550

586775,6420

179

586783,6970

390189,0180

180

586785,7730

390188,7980

181

586795,4950

390180,4870

182

586786,6090

390188,2860

183

586803,6360

390179,4880

184

586791,3410

390188,4380

185

586793,9840

390186,6270

186

586801,9360

390187,1890

187

586803,8530

390186,7660

188

586804,9240

390186,2130

189

586811,0220

390184,8800

190

390179,5710

586769,4560

191

390181,6130

586774,7540

192

390206,0420

586761,7360

193

390205,5410

586762,7270

194

390206,4640

586762,9560

195

390205,2440

586765,0540

196

390205,9780

586765,8840

197

390204,8370

586765,4130

198

390205,4380

586766,4480

199

390203,1600

586765,2330

200

390205,1160

586768,4920

201

390203,9430

586769,7590

202

390219,6070

586760,5750

203

586796,8420

390207,5040

204

586817,7540

390215,3250

205

586807,3060

390184,8390

206

586823,7080

390214,2200

207

586812,6360

390187,9300

208

586822,9170

390207,6130

209

586826,5750

390206,2760

210

586813,6090

390197,8450

211

586815,8250

390201,6930

212

586815,1300

390200,7090

213

586816,9380

390197,3400

214

586815,9210

390188,7940

215

586811,2200

390205,3870

216

586811,9240

390210,5700

217

586824,1460

390186,4550

218

586807,7840

390171,7920

219

586813,2320

390172,5820

220

586813,5370

390175,8410

221

586819,8030

390178,0080

222

586797,2970

390177,0730

223

586799,5670

390175,7840

224

586804,0190

390170,1850

225

586804,5630

390167,5030

226

586803,5560

390157,6580

227

586823,4330

390180,6100

228

586827,7810

390177,2190

229

586829,9720

390182,8940

230

586828,9200

390184,3450

231

586830,1200

390185,7340

232

586841,4660

390186,0040

233

586828,9840

390187,4840

234

586830,4560

390197,3350

123

586738,9020

390193,0540

123

586741,9460

390212,7440

162

586771,1720

390188,8790

162

586770,5820

390184,8890

162

586774,1910

390208,4030

162

586729,3410

390190,2830

162

586813,5740

390178,5690

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Imobil existent

NUME PUNCT

COORDONATE STEREO’70

Y(m)

X(m)

162

390184,8890

586770,5820

163

390188,8790

586771,1720

166

390189,0900

586769,5600

133

390190,9780

586754,4050

144

390198,4290

586755,3830

115

390201,6080

586730,8270

119

390194,2550

586729,8630

164

390190,2830

586729,3410

S = 350 mp

Imobile propuseLot 1

NUME PUNCT

COORDONATE STEREO’70

Y(m)

X(m)

162

390184,8890

586770,5820

163

390188,8790

586771,1720

166

390189,0900

586769,5600

133

390190,9780

586754,4050

119

390194,2550

586729,8630

164

390190,2830

586729,3410

S = 166 mp

Lot 2

NUME PUNCT

COORDONATE STEREO'70

Y(m)

X(m)

133

390190,9780

586754,4050

144

390198,4290

586755,3830

115

390201,6080

586730,8270

119

390194,2550

586729,8630

S = 184 mp

DESCRIEREA PUNCTELOR DE STATIE

TrapezuI :_______________L-34-48-C-a-3-II

Comuna/Oras :_______Cluj Napoca

Județul :_________________Cluj

Anul :___________________2008

Denumirea punctului :

Sistemul de proiecție: Stereografic 1970 Planul de referință:

X :______ 586726.338___

Y :______ 390191.901___

Z :________________


2. Descrierea poziției punctului și căile de acces

St. 10 - Marcat cu bulon metalic, pct. 10 se afla amplasat in exteriorul imobilului, pe carosabilul străzii Hațeg, in dreptul coltului de sud-vest al imobilului.

3. Bornarea punctului Bulon metalic


Denumirea punctului :

Sistemul de proiecție: Stereografic 1970

Planul de referință:

X :_____________________

Y :_____________________

Z :_____________________

2. Descrierea poziției punctului și căile de acces

3. Bornarea punctului

Bulon metalic

------

_

Verificat: