Hotărârea nr. 135/2009

Hotărârea 135/2009 - Însuşirea unei documentaţii topo-cadastrale a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium f.n., parcela nr. 29.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea unei documentații topo-cadastrale a amplasamentului situat în municipiul

Cluj-Napoca, str. Bucium f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații topo-cadastrale a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium f.n - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 36351 din 19.02.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea unei documentații topo-cadastrale a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium f.n.;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 23292, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium f.n, înscris în C.F. nr. 30355 - Cluj, în suprafață de 6150 mp., în două parcele, respectiv:

parcela cu nr. topo. 23292/1, teren în suprafață de 5900 mp., drept de proprietate al Statului Român;

parcela cu nr. topo. 23292/2, teren în suprafață de 250 mp., drept de proprietate al Statului Român.

Art.2. Se însușește documentația topo-cadastrală a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium f.n, terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 27657/12.04.2005, urmând a fi înscris în C.F. Nou, sub nr. topo. 23452/2, în suprafață de 250 mp.

Documentația topo-cadastrală a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium f.n, întocmită de Arsene Cornel, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 135 din 17 martie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 135/2009

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE CU PROPUNERE DE DEZMEMBRARE

IMOBIL AMPLASAT IN CLUJ-NAPOCA, STR. BUCIUM FN, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIARI: SC CLUB AMY SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Borsa nr. 5-7, apt. 31, jud. Cluj.

PROPRIETAR: STATUL ROMAN

EXECUTANT: Cornel ARSENE - B 2190

DATA: febr. 2009

MEMORIU TEHNIC

1- DENUMIREA LUCRĂRII: Plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezmembrare - imobil amplasat in Cluj-Napoca, strada Bucium FN, județul Cluj; numărul lucrării in registrul propriu de evidenta al lucrărilor: 2/2009.

 • 2. - BENEFICIARII LUCRĂRII: sc CLUB AMY srl, cu sediul in Cluj-Napoca, strada Borsa nr. 5-7, apt. 31, jud. Cluj.

 • 3. - PROPRIETARUL IMOBILULUI: Statul Roman..

 • 4. - EXECUTANTUL LUCRĂRII: Cornel ARSENE - persoana fizica autorizata de ONCGC, certificat de autorizare seria B nr. 2190.

 • 5. - OBIECTUL LUCRĂRII: Imobilul amplasat in Cluj-Napoca, strada Bucium FN, jud. Cluj.

 • 6. - SCOPUL LUCRĂRII: Dezmembrarea imobilului de pe strada Bucium fn in doua Ioturi, unul de 5900mp si unul de 250mp. Din suprafața totala de 6150mp a imobilului cu nr. topo 23292de pe strada Bucium fh (înscris in cf 30355 Cluj-Napoca), 250mp au fost concesionați - in baza Contractului de concesiune nr. 27657/12.04.2005 si a actului additional nr. 4 la contrctul amintit - către sc CLUB AMY srl, cu sediul in Cluj-Napoca, strada Borsa nr. 5-7, apt. 31, pentru o perioada de 25 de ani. După dezmembrare, lotul cu suprafața de 5900mp va avea nr. topo 23292/1, iar lotul concesionat de 250mp va avea nr. topo 23292/2.

 • 7. - AMPLASAMENTUL CORPULUI DE PROPRIETATE: Corpul de proprietate, este amplasat in Cluj-Napoca - strada Bucium FN., fiind delimitat la nord de continuarea Aleei Bucium, la est - spațiu verde, la sud - intersecția Aleea Bucium cu str. Primăverii, iar la vest - spațiu verde.

 • 8. - SITUAȚIA JURIDICA: Imobilul este înscris in CF 30355 Cluj-Napoca sub numărul topo. 23292, avand drept proprietar tabular STATUL ROMAN.

 • 9. OPERAȚIUNI TOPO EFECTUATE: Pentru întocmirea planului de topografic a imobilului, in vederea legării la sistemul național de proiecție STEREOGRAFIC 1970, folosind punctele 100 - pe care s-a stationat cu viza spre 47 - Dl Hoia, au fost determinate, prin radiere, punctele de detaliu ale amplasamentului.

Descrierea lucrărilor topografice si geodezice

 • a.      metode si aparatura folosite la măsurători: drumuirea pentru punctele de stafie, radierea pentru punctele de detaliu; măsurătorile au fost efectuate cu EOT 2000;

 • b.     sistemul de coordonate: STEREOGRAFIC 1970

C.      puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

puncte vechi: 47- Dl. Hoia

100- bulon metalic, pe care s-a stationat punct nou: 100;

 • d.      starea punctelor geodezice vechi: buna.

 • e.      descrierea punctelor topografice noi, determinate in cadrul lucrării:

Nr. pct.

Schița si descrierea topografica

Coordonatele

Punctului

Marcaj

Județul

6 o

Obs.

100

40

Bulon metolic situat pe coltu trotuorului. Io:

2,142m de stâlpul electric din reteouo de iiuminot

2,O23m de ponoul publicitar

I

X=584670,410

Y=388886,950

bulon metalic

Cluj

L Ci_

£

3

U

3 CQ

O (b

<r

o u o o. o z

1 —> _3 O

>

i K)

1

O

1 O

1 00

1

M-

i _i

m/AlN UÎL                1 O± UEj1j±P1± l/AIML M 11v1UD±JjU1jU1

CU PROPUNEREA PENTRU DEZLIPIRE

scara 1:1000

Suprafața masurata

Adresa imobilului

Nr. codastral :

6150mp

Cluj—Napoca, Aleea BUCIUM jud. Cluj

C.F. nr. 30355

Nr. topo : 23292

UAT: Cluj—NapocaSHuatfa înainte de dezlipire

Situația viitoare după dezlipire

Nr. cadastral

Supraf. (mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Supraf. (mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

6150

DR

ALEEA BUCIUM

5900

DR

ALEEA BUCIUM

250

CC

ALEEA BUCIUM

Total

6150

/.> CERTIFICAT 1Z \

—---DE -—-----

Total

6150

Executant; Corner XRSENp2 aut. seria' B

data : fWSr 2tKT^oriii^ D I I > ARSENE CCW
parafa

Semnătură

Stampila BCPI


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:1000

Nr. codostrol :

Suprofota mosuroto

Adresa Imobilului

Corteo Funcîoro. nr.

5900mp

Cluj-Napoca Aleea Bucium jud. Cluj

Nr. top. : 23292/1

UAT: Cluj-Napocc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X Im]

Y [mlffc-

26

58*74 9364

38884 2 044

25

584 7S333

388859 64 9

26

5847S1546

388862 22    \

23

584746652

388873 645     5

22

584 746 075

388877536

21

584744787

388J82 349

29

584 725425

15

58464 8 875

388916523

K

584670 971

388925219

n

584607874

388928 588

w

S84S94 5K

388886 99

19

58464 0 529

38*876 697

31

584698423

388859 935

39

584699812

3888S9 76

29

584 708 808

388857675

n

584 726 392

3888519

27

58474 1 788

388844 412

din care se scade conturi*

*7

58458987

388563548

se

584597373

388578875

12

5*4582222

3*8574*83

n

584585742

38*S 79 *82

2

584559.943

388588783

6

5*4557785

388573576

35

5*4569988

388S69M4

36

5*4571927

388569276

45

5*45*2688

388565*57

Se confrne suprafața cfri act

Introducerea înobiuti» in baza de date

:xecuț<*V QCbrnet-teSENE


Categ


Suprfata totala masurata = 5900mp

Suprafața din act= 5900mp______Nr.

porcelo

Categoria de foiosinto

Suprofota

Vokxxeo de impozitore

(W)

Mențiuni

1DR

TDi

5900mp

Total

5900mp

B. Dote referitoare Io construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (W)

Mențiuni

Total

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:500

Nr. cadastral :

Suprafața masurota

Adresa imobilului

C.F. nr.

250mp

Cluj—Napoca Aleea Bucium jud. Cluj

Nr. topor 23292/2

UAT: Cluj-NapocaInventar de coordonate-Stereografie^lt^/O

Coordonate pct.de contur

X [m]

Y [m]

47

58458901

388563.548

50

584591373

388570.875

42

584582.222

388574 003

11

584565.742

388579.082

7

584559 943

388580.783

6

584557.765

388573.576

35

584569 908

388569 844

36

584571921

388569.276

45

584 582 608

388565 857

aut. seria B nr, 2190 AUTORIZARE h'f Seria 8 Nr.21^0 j '■z? Categorii^Suprfata totala masurata = 250m.p

Suprafața din act= 250mp


A. Dote referîtoore Io teren

KT porcela

Categorîo de folosința

Suprafața

Valooreo de impozitare (lei)

Mențiuni

1CC

TDI

250mp

Imobil împrejmuit

Total

250mp

8. Date referitoare la construcții

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

Total


f

><


TABEL DE MIȘCARE PARCELARA cu propunere de dezmembrare a imobilului situat in UAT CLUJ-NAPOCA, Aleea Bucium fin

SITUAȚIA ACTUALA

SITUAȚIA PROPUSA,

Nr.

C.F.

Nr. cad.

Nr. topo

Supraf

■ [mp]

Categoria de folosința

Proprietar

Nr. C.F.

Nr. cad.

Supra f.

[mp]

Categori a de folosința

Proprietar

30355

23292

6150

Aleea

Bucium

STATUL ROMAN

30355

23292/

1

5900

Aleea

Bucium

STATUL ROMAN

Total

6150

NOU

23292/

2

250

Aleea

Bucium

STATUL ROMAN Drept de concesiune 25 de ani sc CLUB AMY srl. Nr. contract de concesiune 27657/ 12.04.2005

Total

6150

' V                                                                                               Recepționat,

jng.MJdtftet Araene4^-\                             Situația juridical a imobilului

Seria R Pr           •.
Nr.Cerere:

1216/08.01.2009

Eliberat: 13.01.2009

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 30355                               Localitatea: CLUJ - NAPOCA

A. Partea l-a

Nr. crt.

Nr.top.

Descrierea apartamentului

Suprafat a mp

Observații Nr. top

13.

23292

Aleea Bucium

6150


B. Partea a ll-a


Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1.

2.

In baza decretelor de expropriere nr. 490/1970, 495/1971, 110/1972, 114/1972, 343/1972, 378/1973, 631/1973, 22/1974, 53/1974, 95/1974, 250/1974 - drept de proprietate, in fav. :

STATULUI ROMAN

Inch. cu nr. 39751 conex, cu nr. 4188/1974, 352/1975 si 701/1975

Aceste imob. se adnoteaza, fiind scoase din circuitul civil.

C. Partea a III- a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt sarcini

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii, la.......................................................

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chitanța nr53138/2009 pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr.7.7.3

Asistent^ registrator

RD : TM