Hotărârea nr. 133/2009

Hotărârea 133/2009 - Completarea Hotărârii nr. 562/2005 (însuşirea unui raport de evaluare şi vânzarea prin sultă a apartamentului nr. 3 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gospodarilor nr. 32).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 562/2005 (însușirea unui raport de evaluare și vânzarea prin sultă a apartamentului nr. 3, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gospodarilor nr. 32)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 562/2005 (însușirea unui raport de evaluare și vânzarea prin sultă a apartamentului nr. 3, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gospodarilor nr. 32) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 61869/45/09.04.2008 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune completarea art. 2 al Hotărârii nr. 562/2005;

Reținând prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, ale Ordinului nr. 634/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Se completează art. 2 al Hotărârii nr. 562/2005, cu următorul aliniat:

“Apartamentul nr. 3, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gospodarilor nr. 32, este înscris în CF nr. 122897 cu nr. topo. 5892/2, 5901/III și este format din cameră, bucătărie, wc și o încăpere cu destinația atelier, cu părțile indivize comune înscrise în CF nr. 122898, având cota din p.i.c. de 14%”.

Art.II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 133 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)