Hotărârea nr. 132/2009

Hotărârea 132/2009 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, înscris în C.F. nr. 119822, cu nr. Topo 21523/3/C, aferent spaţiului comercial nr. 37, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Floreşti nr. 2C, bl. A1c.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, înscris în CF nr. 1 19822, cu nr. topo. 21523/3/C, aferent spațiului comercial nr. 37, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 2C, bl. A1C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, înscris în CF nr. 119822, cu nr. topo. 21523/3/C, aferent spațiului comercial nr. 37, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 2C, bl. A1C - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 13106 din 21.01.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, înscris în CF nr. 119822, cu nr. topo. 21523/3/C, aferent spațiului comercial nr. 37, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 2C, bl. A IC, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial nr. 37, în suprafață de 17 mp., înscris în CF nr. 119822, cu nr. topo. 21523/3/C, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 2C, bl. A IC, în favoarea doamnei Rață Ioana și a soțului Willem Wielsma, începând cu data de 13.03.2000.

Art.2. Prețul concesiunii se stabilește la suma de 450 lei/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 132 din 17 martie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)