Hotărârea nr. 131/2009

Hotărârea 131/2009 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra termenului, aferent spaţiului comercial, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Floreşti nr. 2, bl. A1a, înscris în C.F. nr. 113424, cu nr. Topo. 21523/1.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 2 bl. Ala, înscris în CF nr. 113424, cu nr. topo.

21523/1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 2 bl. Ala, înscris în CF nr. 113424, cu nr. topo. 21523/1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 12229 din 21.01.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 2 bl. Ala, înscris în CF nr. 113424, cu nr. topo. 21523/1, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial, în suprafață de 56 mp., înscris în CF nr. 113424, cu nr. topo. 21523/1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 2 bl. Ala, în favoarea S.C. Adaconi S.R.L., începând cu data de 05.12.2007.

Art.2. Prețul concesiunii se stabilește la suma de 450 lei/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 131 din 17 martie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)