Hotărârea nr. 129/2009

Hotărârea 129/2009 - Schimbarea denumirii str. Maiakovski din municipiul Cluj-Napoca, în str. Septimiu Mureşan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii străzii Maiakovski

din municipiul Cluj-Napoca, în strada Septimiu Mureșan

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Maiakovski din municipiul Cluj-Napoca, în strada Septimiu Mureșan - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 51943/43 din 11.03.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune schimbarea denumirii străzii Maiakovski din municipiul Cluj-Napoca, în strada Septimiu Mureșan;

Având în vedere avizul favorabil nr. 9/2009 al Comisiei județene de atribuire a denumirilor Cluj;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Gugernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea denumirii străzii Maiakovski din municipiul Cluj-Napoca, în strada Septimiu Mureșan.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția urbanism și dezvoltare urbană

Nr. 129 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)