Hotărârea nr. 128/2009

Hotărârea 128/2009 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46476/43/04.03.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

88467/128/25.02.2009- SC ALUTERM SRL

PUZ- Schimbare funcțiune zonă din UTR = L3a în UTR = CM2

Str. T. Vuia - str. Ioan Pop de Cluj - str. Prieteniei - str. Elicei

16484/133/02.03.2009 - BOJOR VASILE pt. Biserica Apostolica Penticostală

str. Scortarilor nr. 12

Art. 2 -

dezvoltare urbană.


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și


Nr. 128 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)