Hotărârea nr. 127/2009

Hotărârea 127/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru extindere şi etajare două construcţii, pentru obţinerea unei clădiri de locuinţe şi birouri, S+P – S+P+E1+E2 şi 3 retrase, str. Timişului nr. 2; beneficiar: Vieriu Mihai.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere și etajare două construcții pentru obținerea unei clădiri de locuințe și birouri cu S+P+2E - S+P+E1+E2 și 3 retrase

str. Timișului nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -extindere și etajare două construcții pentru obținerea unei clădiri de locuințe și birouri cu S+P+2E - S+P+E1+E2 și 3 retrase, str. Timișului nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 40624 din 06.03.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare două construcții pentru obținerea unei clădiri de locuințe și birouri cu S+P+2E - S+P+E1+E2 și 3 retrase, str. Timișului nr. 2, beneficiar: Vieriu Mihai;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 155906/54 din 22.01.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare două construcții pentru obținerea unei clădiri de locuințe și birouri cu S+P+2E - S+P+E1+E2 și 3 retrase, str. Timișului nr. 2, beneficiar: Vieriu Mihai, prin care se reglementează cerințele urbanistice pentru extinderea pe verticală a corpului I pe construcția existentă, iar a corpului II, pe orizontală și verticală, legat de primul corp printr-un corp de legătură.

Amplasarea pe parcelă se face respectând retragerea minimă a str. Timișului și a str. Hunedoarei, la o distanță de 1,3 m. la 5,1 m. față de limita estică și la 3,9 m. față de cea nordică. Se asigură acces auto și pietonal din str. Timișului și încă un acces pietonal din str. Hunedoarei.

Se proiectează garaj pentru 8 mașini în corpul I și parcare la sol, pentru 7 mașini. Ocuparea terenului se înscrie în valorile permise în zona CM3 - P.O.T. max. = 85% și C.U.T. max. = 2,2 ADC/m.p. teren. Spații verzi = 131,9 m.p. (14,21%).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 155906/54 din 22.01.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 127 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)