Hotărârea nr. 126/2009

Hotărârea 126/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru locuinţe familiale, P+E+M, în regim de construire izolat, cuplat şi înşiruit, str. Valea Chintăului f.n.; beneficiară: Chiurbe Valeria, şi revocarea Hotărârii nr. 24/2009 (aprobare P.U.D., pentru locuinţe familiale, P+E+M, în regim de construire izolat şi cuplat, str. Valea Chintăului f.n.; beneficiară: Chiurbe Valeria).


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

locuințe familiale, în regim de construire izolat și cuplat P+E+M și înșiruit P+M str. Valea Chintăului fn.

și revocarea Hotărârii nr. 24/2009

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuințe familiale în regim de construire izolat, cuplat și înșiruit, str. Valea Chintăului fn. și revocarea Hotărârii nr. 24/2009 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 131600/43 din 02.03.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuințe familiale, în regim de construire izolat, cuplat și înșiruit, str. Valea Chintăului fn. și revocarea Hotărârii nr. 24/2009, beneficiară; Chiurbe Valeria;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 34407/100189/16.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5, lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuințe familiale, în regim de construire izolat și cuplat P+E+M și înșiruit P+M, str. Valea Chintăului fn, beneficiară Chiurbe Valeria, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, regimul de construire, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, amenajarea incintei, indicii de ocupare a terenului pe întreaga incintă; P.O.T. = 22%, C.U.T. = 0,6 ADC/mp. teren.

Locuințele cu regim de construire izolat și cuplat vor avea regimul de înălțime max. P+E+M, iar cele înșiruite vor avea regimul de înălțime max. P+M.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 34407/100189/16.07.2008.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

In vederea autorizării, va fi prezentată documentația topografică de dezmembrare a parcelei și înscrierea cu titlu de “drum” a terenului necesar pentru amenajarea drumurilor.

Art.2. - Se revocă Hotărârea nr. 24/2009.

Art.3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.Nr. 126 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)