Hotărârea nr. 125/2009

Hotărârea 125/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru mansardarea blocului D7, str. Scorţarilor nr. 5; beneficiară: Ascociaţia de proprietari.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

amenajări aferente mansardării blocului D7, str. Scorțarilor nr. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -amenajări aferente mansardării blocului D7 - str. Scorțarilor nr. 5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 145188 din 03.03.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amenajări aferente mansardării blocului D7 - str. Scorțarilor nr. 5, beneficiară: Asociația de proprietari;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 101273/100119 din 03.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - amenajări aferente mansardării blocului D7 -str. Scorțarilor nr. 5, beneficiară: Asociația de proprietari, prin care se reglementază amplasarea a cinci locuri de parcare, aferente celor 10 apartamente ce se vor construi în mansardă, în proximitatea blocului, pe str. Scorțarilor, într-o zonă unde casele sunt retrase de la drum.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 101273/100119 din 03.07.2008, pentru necesarul de cinci locuri de parcare.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 125 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)