Hotărârea nr. 120/2009

Hotărârea 120/2009 - Încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pal Peter, din partea P.D.-L. şi validarea mandatului consilierului supleant Florin Valentin Gliga, din partea P.D.-L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pal Peter. din partea P.D. -L. și validarea mandatului consilierului supleant Florin Valentin Gliga.

din partea P.D. -L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pal Peter. din partea P.D. -L. și validarea mandatului consilierului supleant Florin Valentin Gliga. din partea P.D.-L. - proiect din inițiativa primarului;

Văzând adresa domnului Pal Peter prin care acesta optează pentru calitatea de angajat al Primăriei municipiului Cluj-Napoca - detașat la Guvernul României, Cabinetul Primului-Ministru, înregistrată la Registratura generală a Primăriei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 48.362/305, în data de 05.03.2009;

Luând în considerare Adresa nr. 682 din 9.03.2009. înregistrată la Registratura generală a Primăriei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 50.558/305. în data de 10.03.2009. prin care Partidul Democrat Liberal -Organizația Județeană Cluj comunică faptul că următorul consilier local supleant pe lista P.D.-L., la alegerile locale din 1 iunie 2008, este domnul Florin Valentin Gliga și că acesta este membru al P.D. -L.;

Analizând Referatul nr. 48.413/3/305 din 5.03.2009 al Serviciului Relații cu Consiliul, prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pal Peter. din partea P.D. -1. și propune validarea mandatului consilierului supleant Florin Valentin Gliga. din partea P.D. -L.;

Reținând prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 88 alin. I lit. c din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 31 alin. 5, 32 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art. I. încetează de drept mandatul de consilier local al domnului Pal Peter. din partea P D. -L.

Art. 2. Se validează mandatul consilierului supleant Florin Valentin Gliga. din partea P.D. -L.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu Consiliul.

Președinte de ședință,

Jr. Radu-Marin MOR*


Nr. 120 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)